ارمغان شعروترانه برای آشنایی با عقاید و افکارهمدیگرو بیان موضوعات مختلف درقالب زیبای شعر و متن ادبی مطالبی نوشته ام.همه مخاطب اند. می خواهم بگویم بعنوان یک معلم هنوز به شاگردانم یادمی دهم. که علم بهتراز ثروت است .بگذار دنیادوستان کج اندیش غم نان را بهانه ی مرگ اندیشه و انسانیت خود قرار دهند.ما برای صلح جهانی و دوستی همگانی دوستانه می نویسیم تا ارزش ها را زنده نگاه داریم. همگان مخاطب اند.مرگ آغازیک زندگی جاودانه است. اگر تولدمان را دیگران با انتخاب خود رقم زده اند. بیاییم مرگ خود را باانتخاب خود زیباترین لحظه ی زندگی خود بسازیم.بهشت لایق ماست.خودرا به کمتر از آن نفروشیم. http://borazjani.mihanblog.com 2018-01-18T07:22:53+01:00 text/html 2018-01-12T07:24:23+01:00 borazjani.mihanblog.com علیرضا امنیه برازجانی رسم مبارزه http://borazjani.mihanblog.com/post/899 <p><font face="impact" size="3">درهیاهوی زوزه ی تُند باد</font></p><p><font face="impact" size="3">درخت اُستوار، پایداراست</font></p><p><font face="impact" size="3">وبا <b>وزیدن نسیم</b></font></p><p><font face="impact" size="3">بیدهای لرزان از<b>ترس مرگ</b></font></p><p><font face="impact" size="3">سربه زیرمی میرند</font></p><p><font face="impact" size="3"><b>نسیم ، همیشگی نیست</b></font></p><p><font face="impact" size="3">برای زنده ماندن</font></p><p><font face="impact" size="3">باید رسم <b>مبارزه با طوفان</b> را آموخت</font></p><p><font face="impact" size="3">&nbsp; </font></p><p><font face="impact" size="1">90</font></p> text/html 2018-01-12T05:31:06+01:00 borazjani.mihanblog.com علیرضا امنیه برازجانی روشن دل بینا http://borazjani.mihanblog.com/post/898 <p><font face="impact" size="3">دیده ها را می شنیدم</font></p><p><font face="impact" size="3">ولی شنیده&nbsp;ها را نمی دیدم</font></p><p><font face="impact" size="3"><b>افسوس چروکیده </b>ی من</font></p><p><font face="impact" size="3">بخاطرنادیدنی هایی نبود که می شنیدم</font></p><p><font face="impact" size="3">آنان که دریا را به تماشا نشسته اند</font></p><p><font face="impact" size="3">چرا کف ها را می نگرند</font></p><p><font face="impact" size="3">وبا نگاه ذهنشان</font></p><p><font face="impact" size="3">مرواریدهای اعماق را صید نمی کنند</font></p><p><font face="impact" size="3">چرا آفتاب را <b>تنها دلیل روز</b>می دانند</font></p><p><font face="impact" size="3">من درماتم این <b>همه سیاهی</b></font></p><p><font face="impact" size="3">مخمل سبزچمن را احساس می کنم</font></p><p><font face="impact" size="3">بی آن که دستانم تختگاه شقایقی باشند</font></p><p><font face="impact" size="3">من زمستان را</font></p><p><font face="impact" size="3">بی آن که کاج هایش سفید باشند</font></p><p><font face="impact" size="3">درهلهله ی شادی آفرین کودکانی که </font></p><p><font face="impact" size="3">گلوله های پشمین نمناک را به هم هدیه می دهند</font></p><p><font face="impact" size="3">احساس می کنم</font></p><p><font face="impact" size="3">هستی حقیقتی ست که</font></p><p><font face="impact" size="3">مردان روشن دل را</font></p><p><font face="impact" size="3">به درک خویش مهمان می کند</font></p><p></p><p><font face="impact" size="2">91</font></p><p></p> text/html 2018-01-09T17:30:32+01:00 borazjani.mihanblog.com علیرضا امنیه برازجانی فردای من http://borazjani.mihanblog.com/post/894 <p align="center"><font color="#330066" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">فـردای مـن همـراه توفـردای دیگری ست</font></p><p align="center"><font color="#330066" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">دنـیـای پیـش روی مـا دنیـای دیگری ست</font></p><p align="center"><font color="#330066" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">وقـتـی نـبـودی ازخودم مـأیــوس تـرنـبـود</font></p><p align="center"><font color="#330066" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">بـا <b>درد تـنهـــایی</b> کسی مــأنـوس تـرنـبــود</font></p><p align="center"><font color="#330066" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">بـا تـو به روی غـصّـه وانـدوه می خـنــدم</font></p><p align="center"><font color="#330066" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">دل را به روی هرچه ناکامیست می بـنـدم</font></p><p align="center"><font color="#330066" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">از زندگـی سـرشــارم وازعشـق لـبـریــزم</font></p><p align="center"><font color="#330066" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">صـد بـاراگـرٱفتم زمیـن ازنـوبـه&nbsp;پـا خیـزم</font></p><p align="center"><font color="#330066" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">تـاهـمــدلی ودوسـتی هـا تکـیـه گـاه ماست</font></p><p align="center"><font color="#330066" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">تکـیـه زدن بـرقـلّـه تنـهـــا جـایگـاه ماست</font></p><p align="center"><font color="#330066" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">ازعشق مجنون گشتن ودیوانگی خوشست</font></p><p align="center"><font color="#330066" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">بـرگـِرد <b>شـمـع دوستان</b> پروانگی خوشست</font></p><p align="center"><font color="#330066" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">بـر<b>چـشــم خواب آلـــوده</b> ازنـوآب می زنـم</font></p><p align="center"><font color="#330066" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">من بوسه بـرخورشـیــد،بـرمهتاب می زنم</font></p><p align="center"><font color="#330066" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">بـا هــم رسیـدن بـربلـنـدی ها،محال نیست</font></p><p align="center"><font color="#330066" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">بـاوربکن ایـن آرزوست امـّا خـیـال نیست</font></p><p align="center"><font color="#330066" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">روزی اگـرتـَرکـم کنی هــرروزمی میرم </font></p><p align="center"><font color="#330066" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">یعنی که بـاورمی کنم <b>مرگ است تقـدیـرم</b></font></p><p align="center"><font color="#330066" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">بـال وپــربـشـکـســتـه ام را بـازمی کـنـــم</font></p><p align="center"><font color="#330066" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">بـا تــوبــه ٱوج آسـمـــان پــروازمی کــنـم</font></p><p align="center"><font color="#330066" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">تـوبـا حضـورت قلب من را&nbsp;شـاد می کنی</font></p><p align="center"><font color="#330066" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">آری تـوبـا ارزش تـریـن <b>گنجـیـنـه ی منی</b></font></p><p align="center"></p><p align="center"><font color="#330066" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">92&nbsp;</font></p> text/html 2018-01-01T14:08:28+01:00 borazjani.mihanblog.com علیرضا امنیه برازجانی خطاب به رییس جمهور http://borazjani.mihanblog.com/post/891 <div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><b>دوباره آمـــــدی </b>بیــــــا و با وفــــــــا باش </font></div><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="5">به یادوعده هاکه داده ای به ماباش </font></div><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="5">به روی شــــــانه های ما، <b>ســــوارِ پیروز</b></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><b>شکــــــوه عشق</b> را ببین و با صفــا باش</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="5">تــو چنـــــد سال پیـــش رو بزرگ مـایی</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="5">برای&nbsp;هر گلـــــو&nbsp; گرفته&nbsp;ای ،صـدا باش</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="5">رسیـــــــده بر بلنــــــــدی <b>ریاست خلـق</b></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="5">به یاد نان <b>سفــــــره های بی غذا</b> باش</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="5">تو را خطاب می کنــــم به <b>حکـم قرآن</b></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="5">به یـاد <b>مـردم فـقیـــــــــــــــر بی نـوا</b> باش</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="5">فقیــــــرها تو را به کهکشــان رساندند</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="5">بیـــا و بی خیــــــال <b>قــُوم اغنیــــــا</b> باش</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="5">برای <b>زخــــم های کهنه ای</b> که داریم</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><b>به خاطــرخـــــــدا</b> بیـا دمی شفـــا باش</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="5">بزرگ ما، عزیز ما، رییس جمهـــــــــور</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><b>بترس از خدا</b> ،همیشه با خـــــدا باش</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="5">نگــاه کن به <b>سیــــــل پُر خروش ملّـت</b></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="5">پنــــــاه هر غریب و یار آشنـــــــــــا باش</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="5">مبـــــــــارک &nbsp;تـو&nbsp; بــاد &nbsp;<b>کـرسی ریاســـت</b></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="5">&nbsp;به&nbsp;فکــر صــد هزار درد بی دوا باش</font><font face="Mihan-Nassim" size="5">&nbsp;</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="5">تو ذوالفقـــــار مرتضـی بدست داری </font></div><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="5">بیـــــا و مُشت بر دهان اشقیـــــا باش </font></div><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="5">چـــرا علی هنوز ،زنده در زمان است</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="5">به <b>غیــرت علی</b> قسم که بی ریا باش</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="5">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div> text/html 2017-12-31T00:13:50+01:00 borazjani.mihanblog.com علیرضا امنیه برازجانی نا اُمیدی http://borazjani.mihanblog.com/post/890 <font face="Thread-00001c98-Id-0000002e" size="4"><b>نا اُمیدی</b> یعنی دست کشیدن از مُبارزه برای رسیدن به رؤیاها و<b> آرزوها</b> . نا آُمیدی شروع تسلیم در برابر مشکلات زندگی است . آغاز تنهایی و خانه نشینی .وقتی انسانی شکست می خورد باید با فکر پیروزی دوباره زندگی کند. مثل وقتی که به زمین می خوریم برای دوباره ایستادن باید تلاش کنیم. وقتی می توانیم با تلاش و برنامه ریزی پیروز باشیم، چرا با تنبلی&nbsp; و بی نظمی شکست را تجربه کنیم . شکست یعنی تسلیم شدن . مردان بزرگ از هر شکستی درسی برای پیروز شدن می آموزند. تا زنده ایم باید زندگی کنیم . تا نفس می کشیم پس هستیم و تا هستیم باید برای رسیدن به رؤیاها ی خود تلاش کنیم .کسی که با شکست و نا اُمیدی مبارزه می کند همیشه پیروز و سربلند است .&nbsp;</font> text/html 2017-12-28T17:08:15+01:00 borazjani.mihanblog.com علیرضا امنیه برازجانی اُختُ الرّضـا http://borazjani.mihanblog.com/post/889 <p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #000000; font-size: small;" data-mce-style="color: #000000; font-size: small;">معـصــوم&nbsp;یزدان <b>دختر موسی بن جعـفـر</b></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #000000; font-size: small;" data-mce-style="color: #000000; font-size: small;">ای فاطـمـه <b>،ٱختُ الرّضـا</b>،همـنــام کـوثـر</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #000000; font-size: small;" data-mce-style="color: #000000; font-size: small;">تو نو ر چشمان علی مـوسی الرّضـایی</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #000000; font-size: small;" data-mce-style="color: #000000; font-size: small;">درمـان گَـــرِ&nbsp;زخــــمِ دل &nbsp;مجـروح مــایـی</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #000000; font-size: small;" data-mce-style="color: #000000; font-size: small;">روزی رسـانِ سفــــره ی بی چـارگــانی</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #000000; font-size: small;" data-mce-style="color: #000000; font-size: small;">ای <b>بـا سخاوت </b>شیـعـیــان را مـیــزبــانی</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #000000; font-size: small;" data-mce-style="color: #000000; font-size: small;">هم خواهرو هم عمّـه هـم <b>دُختِ امامی</b></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #000000; font-size: small;" data-mce-style="color: #000000; font-size: small;">خوشبخت آن کـه بشنـود از تـو سلامی</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #000000; font-size: small;" data-mce-style="color: #000000; font-size: small;">دست دل مــا را بگیـــر ای نـــور احـمــد</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #000000; font-size: small;" data-mce-style="color: #000000; font-size: small;">بـهـــر زیـارت آمدیـم از شهــــر مشهـــد</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #000000; font-size: small;" data-mce-style="color: #000000; font-size: small;">دارُ الـشِّفـــای درد مـــا، <b>دارُ الـنـعـیـمـی</b></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #000000; font-size: small;" data-mce-style="color: #000000; font-size: small;">ای جلوه گـاه حق، صـراط المستقـیـمی</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #000000; font-size: small;" data-mce-style="color: #000000; font-size: small;">ٱختُ الرّضا، <b>معـصــومـه</b> ای پاک&nbsp; ونجیبی</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #000000; font-size: small;" data-mce-style="color: #000000; font-size: small;">مشکـل گشـــایی،آیـه ی امَّـن یُـجیـبـی</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #000000; font-size: small;" data-mce-style="color: #000000; font-size: small;">شب هــای قلب زائــران&nbsp; روشــن ز نورت</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #000000; font-size: small;" data-mce-style="color: #000000; font-size: small;">بـر <b>شهــــر قُــم</b> منّت&nbsp; نهــادی با حضورت</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #000000; font-size: small;" data-mce-style="color: #000000; font-size: small;">95</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #000000; font-size: small;" data-mce-style="color: #000000; font-size: small;">&nbsp;</span></p> text/html 2017-12-27T15:20:54+01:00 borazjani.mihanblog.com علیرضا امنیه برازجانی امام یازدهم http://borazjani.mihanblog.com/post/888 <p align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5">قصــد زیـارت کرده ام بـا مـا وفـــا کـن</font></p><p align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5">آقـای ما یک گوشه چشمی هم به ما کـن</font></p><p align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5">آقــــا اجـابـت کـن بـیــایــم دست بـوست</font></p><p align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5">آقــــا مـــرا ازدست دلتنگی رهــــا کــن</font></p><p align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5">مــن نـذرکــردم تــا ببوســم مَـرقـدت را</font></p><p align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5">آقـــا بــه جــان مهــدیـت نــذرم ادا کــن</font></p><p align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5">تـا خـاک پـاک سـامـــرایت را بـبـوســم</font></p><p align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5">یک بارای آقــــای مـا مـا را صــدا کـن</font></p><p align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5">بـا تــوغریبی می کنـم شـرمنــده هسـتـم</font></p><p align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5">با لطـف خود ما را به عشقت آشنــا کن</font></p><p align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5">مـشـتــــاق دیــداریــم و دلتنگ&nbsp; زیـارت</font></p><p align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5">دلتنگی دل هــای شــیــــــدا را دوا کــن</font></p><p align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5">ارباب خوب ومهــــربـان وبـا سخــاوت</font></p><p align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5">بـا دیـدنـت چـشــم دل مـا را شـفـــــا کـن</font></p><p align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5">شرط زیارت جان اگر باشد چه باک است</font></p><p align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5">قـابـل بــدان،منّت گـذار،مـا را جـــدا کـن</font></p><p align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5">باعشق تـوجان می دهـم ، هـرپاره ام را</font></p><p align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5">تــوخـاک پـــای زائـــران ســامـــرا کـن</font></p><p align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5">درانـتـظــار مهــدیـت دلتنگ و خـسـتـــه</font></p><p align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5">جـان هـا بـه لب آمـد امـامـا تـودعــا کـن</font></p><p align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5">&nbsp;</font></p><div align="center"><br></div> text/html 2017-12-27T15:18:24+01:00 borazjani.mihanblog.com علیرضا امنیه برازجانی من وعشقی http://borazjani.mihanblog.com/post/887 <p align="center"><font face="impact" size="5"><br></font></p><p align="center"><font face="impact" size="5"><br></font></p><p align="center"><font face="impact" size="5">من ودنیایی ازحسرت،شبیه <b>شمع خاموشم</b></font></p><p align="center"><font face="impact" size="5">من وعشقی که بعدازمُردنم کرده فراموشم</font></p><p align="center"><font face="impact" size="5">من وآن آخرین جامه که <b>بالاجبار</b>می پوشم</font></p><p align="center"><font face="impact" size="5">مـن و بی جانی وبارگنـاهانی که &nbsp;بـردوشم</font></p> text/html 2017-12-25T04:35:29+01:00 borazjani.mihanblog.com علیرضا امنیه برازجانی لبـاس پاک ســـربازی http://borazjani.mihanblog.com/post/886 <div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5"><br></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5">ســـلام ای حافـــظ ایران ، تو از نســل دلیــرانی</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5">عمــــود خیمـــه ی عزَّت، حصــــار مرز ایرانی</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5">غــــرور رَدِّ پای تو، میان صخـــــره ها پیداست</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5">شکـــــوه اقتــــــدار تـو، شبیه کــــوه پا برجاست</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5">خلیج فارس آرام است، شب ساحل چه رؤیاییست</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5">چراغ کــوچه ها روشن، وطـن تندیس زیباییست</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5">تمـــــام دشمنــــان ما، هراســــان از غـــرور تو</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5">وطـــن آرامشی دارد به الطــــاف حضـــــور تو</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5"> وطـــن از خـــون سربازان حریـم وحُرمتی دارد</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5">به&nbsp; پاس خــــون ســرخ تـو،<b> وطـــن</b> امنیتی دارد</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5">اگـــر آرامشی دارم ، اگـــر در خواب ، بیــدارم</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5">غــــرور و آبرویم&nbsp; را مــن از ســـربـازهـا دارم</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5">نمی دانـم چـــه بنـویســـم، <b>غریب آشنـــــــای من</b></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5">هزاران واژه کــــــم دارد دل درد آشنــــــای من</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5">تو با چشمــــان شب بیــــدار، دماوند سرافرازی</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5">دلیــــل اقتـــــدار ماست ، <b>لبـاس پاک ســـربازی</b></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5">همـــان بی ادِّعـــا مردان ، پنـــاه سرزمیــن مـن</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5">نثـــــار روح سربازان ، هــــزاران آفــریـن مـن</font></div><div align="center"><font face="Arial" size="5"><br></font></div><div align="center"><font face="Arial" size="2">(تقدیم به همه ی سربازان جان برکف)</font></div><div align="center"><font face="Arial" size="5"><br></font></div> text/html 2017-12-22T07:46:39+01:00 borazjani.mihanblog.com علیرضا امنیه برازجانی بی خیال حرف مردم http://borazjani.mihanblog.com/post/885 <p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;"><span style="font-size: small; background-color: #ffffff;" data-mce-style="font-size: small; background-color: #ffffff;">ترانه</span></p><p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;"><span style="font-size: small; background-color: #ffffff;" data-mce-style="font-size: small; background-color: #ffffff;">&nbsp;اومــدم پیشت بمونم&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;بـــا تمـــام با وفـــایی</span></p><p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;"><span style="font-size: small; background-color: #ffffff;" data-mce-style="font-size: small; background-color: #ffffff;"> من ازت جدانمی شم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; واسه چی چراجدایی</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">&nbsp;</p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-size: small; background-color: #ffffff;" data-mce-style="font-size: small; background-color: #ffffff;">قلب من یه پارچه آتش&nbsp; عشق توتگرگ وبارون </span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-size: small; background-color: #ffffff;" data-mce-style="font-size: small; background-color: #ffffff;"><b>بی توسخته</b> زنده بودن&nbsp; &nbsp;ولی باتوم شه آسون</span></p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-size: small; background-color: #ffffff;" data-mce-style="font-size: small; background-color: #ffffff;">سبز &nbsp;سبز &nbsp;سبز &nbsp;سبز&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; با تو زنـــدگــی بـــــــهـــاره</span></p><p><span style="font-size: small; background-color: #ffffff;" data-mce-style="font-size: small; background-color: #ffffff;">قلب عاشقم به جز تو&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; هیچ کسی رو دوست نداره </span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-size: small; background-color: #ffffff;" data-mce-style="font-size: small; background-color: #ffffff;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-size: small; background-color: #ffffff;" data-mce-style="font-size: small; background-color: #ffffff;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; به خــدا به جز تو هرگز&nbsp;&nbsp; عاشق کسی نبودم</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-size: small; background-color: #ffffff;" data-mce-style="font-size: small; background-color: #ffffff;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; تویی توهمه کس مـن&nbsp;&nbsp;&nbsp; تویی تو همه وجودم </span></p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-size: small; background-color: #ffffff;" data-mce-style="font-size: small; background-color: #ffffff;">گل عشق اگه بمیره&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; باز دوباره سبزنمی شه </span></p><p><span style="font-size: small; background-color: #ffffff;" data-mce-style="font-size: small; background-color: #ffffff;">بادل شکسته عمری&nbsp;&nbsp;&nbsp; گریه می کنیم همیشه </span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">&nbsp;</p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-size: small; background-color: #ffffff;" data-mce-style="font-size: small; background-color: #ffffff;">&nbsp; چرا&nbsp; دوری و جــــدایی&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;بیا تا با هـم بمونیم </span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-size: small; background-color: #ffffff;" data-mce-style="font-size: small; background-color: #ffffff;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; بی خیال حرف مردم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;قهر و از دلها برونیم </span></p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-size: small; background-color: #ffffff;" data-mce-style="font-size: small; background-color: #ffffff;">ای دلیل شــــادی من&nbsp;&nbsp;&nbsp; نمی خوام ازت جداشم </span></p><p><span style="font-size: small; background-color: #ffffff;" data-mce-style="font-size: small; background-color: #ffffff;">اگه عشق من نباشی&nbsp;&nbsp; نمی خوام که زنده باشم</span></p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-size: small; background-color: #ffffff;" data-mce-style="font-size: small; background-color: #ffffff;">مهر91</span></p> text/html 2017-12-16T22:04:11+01:00 borazjani.mihanblog.com علیرضا امنیه برازجانی اولین دیدار http://borazjani.mihanblog.com/post/884 <div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="4">اولین روزی که تو را دیدم. لبخند&nbsp; زیبای تو در قلبم نشست. از آن روز <b>احساس دوباره</b> دیدن تو وجودم را تسخیر کرذه بود. دیدن دوباره ی تو <b>آرزوی بزرگ</b> من شده بود .تمام دعاهایم رسیدن به تو بود و لحظه هایم با تو سپیده می زد و شب ها <b>نگاه جادویی</b> چشمانت برایم لالایی می خواند. زمان ها گذشت و ما عاشق هم شدیم .به خاطر همدیگر از همه چیز و همه کس عبور کردیم .باهم به شادی خنده </font></div><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div align="center"><font face="Thread-00000508-Id-0000000f" size="4"><br></font></div><div align="center"><font face="Times New Roman" size="4"><img align="baseline" alt="" src="" border="0" vspace="0" hspace="0"></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="4">کردیم و چشم در چشم هم غم ها را گریستیم . <b>زمان ها رفتند</b> و به اینجا رسیدیم .تو رفتی و من ماندم و خاطرات زیبای با تو بودن. همین که هنوز به یاد تو بیدارم و<b>&nbsp;چشم انتظار </b>شنیدن صدای تو خیره به در مانده ام .<b>احساس تنهایی</b> ترس آوری &nbsp;وجود مرا لبریز اندوه کرده است .و این یعنی هنوز به تو احتیاج دارم. <b>برگرد</b> &nbsp;برگرد .....برگرد.... </font></div> text/html 2017-12-16T22:02:08+01:00 borazjani.mihanblog.com علیرضا امنیه برازجانی بازسرما آمد http://borazjani.mihanblog.com/post/883 <p><font face="impact" size="3">رفت پروانه به دنبال یاس</font></p><p><font face="impact" size="3">قامت سرخ شقایق خَم شد</font></p><p><font face="impact" size="3">گشت خاموش <b>شب افروزسپهر</b></font></p><p><font face="impact" size="3">ایستاد ازحرکت جاری رود</font></p><p><font face="impact" size="3">کوه پوشید به تن رَخت سفید</font></p><p><font face="impact" size="3">وپرستوبه سفررفت غریب</font></p><p><font face="impact" size="3">بُرد نرگس به گریبان سرِخویش</font></p><p><font face="impact" size="3">بادها نعره زنان، پاورچین</font></p><p><font face="impact" size="3">تازیانه به رُخ لاله زدند</font></p><p><font face="impact" size="3">دانه ها لرزه کنان خوابیدند</font></p><p><font face="impact" size="3">ابرها ازپیِ هم باریدند</font></p><p><font face="impact" size="3">سبزه ویاسمن ونخل وبلوط</font></p><p><font face="impact" size="3">قامت خویش به دریا دیدند</font></p><p><font face="impact" size="3">همه جاهلهله ها برپاشد</font></p><p><font face="impact" size="3"><b>بازسرما آمد</b></font></p><p><font face="impact" size="3">بازطوفان آمد</font></p><p><font face="impact" size="3"><b>سروایستاد </b>وبخندید به گُل</font></p><p><font face="impact" size="3">آسمان یادش بود</font></p><p></p><p><font face="impact" size="1">8 6&nbsp; زمستانِ</font></p> text/html 2017-12-13T05:04:10+01:00 borazjani.mihanblog.com علیرضا امنیه برازجانی لبان خون چکان http://borazjani.mihanblog.com/post/882 <p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;" data-mce-style="font-family: helvetica; font-size: medium;">جان سپـــردن بود تکلیف <b>دلیـــران حسین</b></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;" data-mce-style="font-family: helvetica; font-size: medium;">مرگ حیـــران بودازیاران خنــدان حسین</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;" data-mce-style="font-family: helvetica; font-size: medium;">برزبان هیهـات من الذّله بود تاوقت مرگ</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;" data-mce-style="font-family: helvetica; font-size: medium;">ننگِ کُـرنـش دوربـود ازبا وفایان حسیــن</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;" data-mce-style="font-family: helvetica; font-size: medium;">درد بود وزخــم بود و<b>العطـش </b>بود وفـراق</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;" data-mce-style="font-family: helvetica; font-size: medium;">بـازهــم بیعـت نکرد دست گریزان حسیـن</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;" data-mce-style="font-family: helvetica; font-size: medium;">معنـیـش اعجــــازبـود آیـات قــرآن مجــید</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;" data-mce-style="font-family: helvetica; font-size: medium;">از<b>لبان خون چکان</b> خشک عطشان حسـین</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;" data-mce-style="font-family: helvetica; font-size: medium;">هــم نشــانی ازاســارت بـود هـــم آزادگی</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;" data-mce-style="font-family: helvetica; font-size: medium;">رشتـه ی زنجیــــربرپای <b>اسیـــران حسین</b></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;" data-mce-style="font-family: helvetica; font-size: medium;">آفرین برشـیـــرمردانی که با فرمان عشق</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;" data-mce-style="font-family: helvetica; font-size: medium;">تا شهادت مانده اند بر<b>عهــد وپیمان حسین</b></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;" data-mce-style="font-family: helvetica; font-size: medium;">تـا اَبـــد &nbsp;وِرد&nbsp; زبـان&nbsp; مــردم&nbsp; آزاده اسـت</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;" data-mce-style="font-family: helvetica; font-size: medium;">داستـان راستـان جـان نثــــــاران حسیـــن</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;" data-mce-style="font-family: helvetica; font-size: medium;">93</span></p> text/html 2017-12-10T15:53:42+01:00 borazjani.mihanblog.com علیرضا امنیه برازجانی با منی http://borazjani.mihanblog.com/post/881 <p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-large;"><font size="4"><br></font></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-large;"><font size="4">تـو آسمــــون شـب زده طلـــــوع مـاه روشنی</font></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-large;"><font size="4">به تـورسیــــدم ودلــم به ایـن خوشِ که<b> با منی</b></font></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-large;"><font size="4">خــــدا روشکـــرعشق تونصیب قلب من شـده</font></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-large;"><font size="4"><b>چه خوب میشه</b> که قلب موبه هربهونه نشکنی</font></span></p> text/html 2017-12-10T15:50:54+01:00 borazjani.mihanblog.com علیرضا امنیه برازجانی دیدن دوباره تو، http://borazjani.mihanblog.com/post/880 <div align="justify"><font face="times new roman,times,serif" size="4"><b>دیدن دوباره تو، </b>شروع &nbsp;آغاز شیرینی است که با نخستین <b>لبخند عاشقانه </b>،به من ارمغان کردی .تکرار دیدن روشنایی&nbsp;چشمان تو ،یعنی خاموشی شمعی که در نبودن تو به غمخواری&nbsp; من گریه می کرد. آهنگ زیبای دوستت دارم ،از طنین طپش های عشق آمیز قلب تو به گوش دلم می رسد. یعنی پایان سکوت <b>بغض های ناشکفته</b>&nbsp; و غوغای دلنوازی&nbsp;در آشیان سوت و کور قلب تنها نشسته ام.&nbsp; </font></div>