ارمغان شعروترانه برای آشنایی با عقاید و افکارهمدیگرو بیان موضوعات مختلف درقالب زیبای شعر و متن ادبی مطالبی نوشته ام.همه مخاطب اند. می خواهم بگویم بعنوان یک معلم هنوز به شاگردانم یادمی دهم. که علم بهتراز ثروت است .بگذار دنیادوستان کج اندیش غم نان را بهانه ی مرگ اندیشه و انسانیت خود قرار دهند.ما برای صلح جهانی و دوستی همگانی دوستانه می نویسیم تا ارزش ها را زنده نگاه داریم. همگان مخاطب اند.مرگ آغازیک زندگی جاودانه است. اگر تولدمان را دیگران با انتخاب خود رقم زده اند. بیاییم مرگ خود را باانتخاب خود زیباترین لحظه ی زندگی خود بسازیم.بهشت لایق ماست.خودرا به کمتر از آن نفروشیم. http://borazjani.mihanblog.com 2020-07-03T01:24:29+01:00 text/html 2019-09-11T18:20:21+01:00 borazjani.mihanblog.com علیرضا امنیه برازجانی عاشورای خونبار http://borazjani.mihanblog.com/post/956 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">نمی گویم بمان آقـــــا ، ملائک بی قـرارتوست</span></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif">نمی گویم نرو آخرخــــداچشـــــم انتظـارتوست</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif">به تنگ آمــد دلـم وقتی بدون من سفــــــرکردی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif">فقط دل خوش به اینم که علی اصغرکنار توست</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif">هنوزم زنده ام بی تو، قســــــــم باورنمی کردم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif">چگونه با چه رویی ، باچه حالی بی توبرگردم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif">نمی دانم چگــــــونه بی برادر،جان به تن دارم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif">ســــلام امُّ البنین مــــــادر، برایت تُربت آوردم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif">ببین ازحال زارم قصّـــــه ی پُراضطـــرابم را</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif">مپــــرس از روزگــار من، ببین حال خرابم را</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif">به یاد مـــادرت&nbsp; اُفتــــــــاده ام با دیــدن رویت</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif">گرفتــــم دختــــــرم زینب، سئوال بی جوابم را</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif">دوتا دست بریـــــده برزمین ماند ازعلــمداری</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif">هزاران زخــــم مانده برتن صدچاک سرداری</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif">تن و زخــــــــــم هلالی و سُم اسب و سرِبرنی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif">چه تاسوعای سوزانی چه عاشورای خونباری</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif">سفــــرکردی چه سوغـــاتی برای مـادرآوردی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif">عجب سوغـات سنگینی برای مـن&nbsp; سـرآوردی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif">چه شـد آخـر چـرا انگشت بی انگشتـــرآوردی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif">چگـونـه درخرابه بی ابوالفضـــــلم سـرآوردی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif">شنیدم تـــــیردرچشمـــــان عبّاســـم زده دشمن</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif">شکستند شامیــــــان بی حیـــا رأس حسین من</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif">شنیــــدم سنگ باران شـــد سرشاه شهیــــد من</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif">نمانــــــده برتن صـــــد پاره های عشق پیراهن</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2019-09-07T12:11:40+01:00 borazjani.mihanblog.com علیرضا امنیه برازجانی عاشورای علی اصغر(ع) http://borazjani.mihanblog.com/post/955 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">شب گذشت و صبح عاشورا دمید</span></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">نوبت جانبـــــازی اصغـــــررسید</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">درتن اصغـــــــردگــر جانی نبود</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">حرملـــــه وقتی کمــانش را کشید</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">آخرین سربـــــازمولا، اصغــرش</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">تشنه لب برآب دریا خنـــــده کـرد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">خیـــــره برچشمــان گریان حسین&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">سربه روی شانه هایش سجده کرد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">ایستـــــــاده بـرســــر دست پـــدر</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">شعــــرمظلــومیتش را می سرود</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">حرملــــــه با بی خیـالی جای آب</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">جامی از خون بهر او آورده بود</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">نوگل نشکفـتــــــــه ی باغ حسین</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">چشم خود رابازکرد و زود بست</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">داغ محسن رادوباره زنده کـــرد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">مادرش یافاطمـــه گفت و نشست</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">غرق در خون تشنه لب لبخندزد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">جان به جانان آفرین تسلیم کــرد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">تیر برقوص گلویـش بوســـه زد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">جام کوثــــر را به اوتقدیم کــرد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">پای گهـــــواره رباب خون جگر</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">گریه می کرد ودلش خوناب بود</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">با دلـی آتـش گرفتـــــه زیــرلـب</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">گفت ایکاش اصغـرم سیراب بود</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">وای ازآن لحظه که بی بی رباب</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">شیرخوارتشنه لب راخاک کــرد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">غسل داد اورا به خون حنجرش</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">با لبش خون ازگلویـش پاک کـرد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div> text/html 2019-08-31T21:06:58+01:00 borazjani.mihanblog.com علیرضا امنیه برازجانی یاحسین http://borazjani.mihanblog.com/post/954 <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">دوباره محرم آمد</span></div><div style="text-align: justify;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3">و این محرم است نشانه ی غیرت انسان الهی .نشان فرمانبرداری محض و تسلیم در برابر خدای قادر و توانا.محرم یادمان نبرد خیر و شر،هیهات من الذله، توکل به خدا و ایثار تمام عیار در راه خداونداست.. سینه زدن نشانه ی افسوس ابدی ما در رثای سالار شهیدان است.عزاداری ما معرفت&nbsp; مابه قیام الهی حسین بن علی (ع)است. درک ما از این ماجرای تاریخی زندگی دنیا و آخرت ما را تحت شعاع قرار می دهد. بیاییم حسینی وار در کنار سید حسینی مان. رهبرمان و تکیه گاه ما در برابر یزیدیان زمان مردانه بایستیم. عاقبت ما همه مرگ است .بیاییم مرگ خود را شهادت انتخاب کنیم .تا ما هم به سهم خود با جان و قلم و اندیشه ی خویش راه حسین (ع)را ادامه داده باشیم .&nbsp;</font></div> text/html 2019-05-05T20:39:17+01:00 borazjani.mihanblog.com علیرضا امنیه برازجانی جهان آینده(14) http://borazjani.mihanblog.com/post/953 <div align="justify"><font face="Mihan-Koodak" size="3">زندگی حاصل اندیشه ها و تقابل آرزوهای انسان هاست. حقیقت ان چیزی نیست که ما به آن باور داریم. حقیقت مثل خورشید است .همه از گرمای آن بهره می برند. حقیقت جهان امروز ما ،زندگی درسایه ی اینترنت و فضای مجازی&nbsp; است.جهان در تکامل چند هزارساله ی خود،به جایی رسیده است که همه ی انسان ها با تکنولوژی به همدیگر وصل شده اند. جهان آماده ی یک فرهنگ و یک دین و یک قانون است .ما در حساس ترین دوره ی تکامل بشری به سوی قُلَّه ی پیشرفت قرار داریم. نسل امروز بشر پایه گزار تکامل پیشرفته ی انسانی و رسیدن به فتح کهکشان های دوردست است. امروزه بشر در حال دگرگونی بزرگی است. اگر در حالت صلح و دوستی و احترام متقابل انجام نشود. با جنگی بزرگ و جهانی و نابودی تمدن ناقص امروزی، به اوج خواهیم رسید. دنیای امروز از انسان های خوب و بدی تشکیل شده است که دیگر تحمل عقاید و باورها و ارزش های همدیگر را ندارند. فقط یک نبرد بزرگ ، بدی ها را نابود خواهد کرد. چگونه و کی ..............</font></div><font face="Mihan-Koodak"></font><font size="3"></font><div align="justify"><br></div><div align="justify"><font face="Mihan-Koodak" size="3">ادامه دارد.......</font></div> text/html 2019-04-04T01:50:07+01:00 borazjani.mihanblog.com علیرضا امنیه برازجانی سیلاب مرگ آور http://borazjani.mihanblog.com/post/952 <div>چه زجرآور صدای ضجّه های بی پناهان درهجوم سیل</div><div>چه دردآورنگاه خیره برامواج طغیانگر</div><div>ودست وپازدن در موج</div><div>وفریاد کمک خواهی بی کس ها</div><div>اسیرلحظه های مرگ</div><div>سکوت تلخ و .....</div><div>پایانی که می دانی شروعی نیست</div><div>ولبخندی که می میرد</div><div>وچشمانی که می بارند</div><div>عزیزانی که مرگ خویش را با اشک می بینند</div><div>فراقی تلخ و شُک آور</div><div>و فردایی بدون تو بدون او ...</div><div>چه انسان ها شناور درمیان موج،سرگردان&nbsp;</div><div>و هیچ دست حمایتگر پناهی نیست &nbsp;</div><div>امید به تکیه گاهی نیست</div><div>سفرآغاز یک دوری ست.</div><div>سفربی بازگشت و بی سرانجام است&nbsp;</div><div>وچشمانی که خیره مانده برجاده است</div><div>&nbsp;چرا او برنگشته است .سر سفره همه درانتظارش بی قرارهستند</div><div>صدای در که می آید همه ازجای می خیزند</div><div>غریبی ازنگاهش اشک می بارد.خبر از مرگ مهمان شما دارد.</div><div>وعید ماعزایی تلخ می گردد</div><div>کسی از لابه لای موج سرگردان&nbsp;</div><div>ودرآغوش سرد مرگ می گوید :</div><div><br></div><div>خداحافظ.خداحافظ</div><div><br></div><div>ودیگرهیچگاه اورا نخواهم دید.</div><div>و یک ایران عزاداراست&nbsp;</div><div>برای مرگ انسان های بی برگشت</div><div>و فردا درمیان دشت</div><div>همه درجستحوی یک عزیز رفته از خواب اند</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>یک ایران تسلیت...&nbsp; و همدردی با خانواده های عزادار هموطنان به آسمان سفرکرده..</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div> text/html 2019-02-15T22:48:29+01:00 borazjani.mihanblog.com علیرضا امنیه برازجانی شهیدان سپاه http://borazjani.mihanblog.com/post/951 <div align="center"><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">ماییم و یک ایران سپاهی</font></div><div align="center"><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">بازم ترامپ و روسیاهی</font></div><div align="center"><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">-----------------------------------------</font></div><div align="center"><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">آسمـــــان&nbsp; مأوای&nbsp; روح&nbsp; پاکبـــازان&nbsp; سپـــاه</font></div><div align="center"><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">هست ازشعـــــرخــــــدا لبریز دیوان&nbsp; سپــاه</font></div><div align="center"><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">سنگــــــر آزادگی&nbsp; و&nbsp; آشیـــان&nbsp; غیرت است</font></div><div align="center"><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">سینــه های با صفــــــا و قلب مردان سپـــاه</font></div><div align="center"><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">هرکجـــا باشـــد اگـــر اوج&nbsp; ثریا هــــم&nbsp; بُود</font></div><div align="center"><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">می شــــود تسخیـــــرآن اندیشه داران سپــاه</font></div><div align="center"><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">هـرزمان خاری&nbsp; نشیند در کف پای وطــــن</font></div><div align="center"><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">چشمه های خون شود جاری زچشمان سپـاه</font></div><div align="center"><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">سرزمیــن&nbsp; پاک&nbsp; ایران دور مانـــد از گزنـد</font></div><div align="center"><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">تا سپــــرگردند هـــردم سینـــه چاکان سپـــاه</font></div><div align="center"><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">دشمنــــــان دانند اگــــر بدگـویی ایـران کنند</font></div><div align="center"><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">کَـــر شوند ازضـربه ی سیلی مـردان سپـــاه</font></div><div align="center"><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">اقتـــــــدارو عـزّت و آزادی ایـن سرزمیـــن</font></div><div align="center"><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">تا ابد&nbsp; مدیـون&nbsp; خــــون&nbsp; پاســـــداران سپــــاه</font></div><div align="center"><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">این همـــــه آرامش و امنیت و احســـاس ناب</font></div><div align="center"><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">ارمغـــــانی هست ازخــــون شهیــدان سپــاه</font></div><div align="center"><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">ابتـــــدای&nbsp; عزّتـش با&nbsp; یاعلــی آغـــــاز شـــد</font></div><div align="center"><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">غرق&nbsp; در دریای مهــــدی هست پایان سپــاه</font></div><div align="center"><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">تا قیــــــام&nbsp; آخرین&nbsp; مُنجی&nbsp; بمانـد&nbsp; ماندگــــار</font></div><div align="center"><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">ریشـه اش از عشق و ایثاراست بُنیان سپـــاه</font></div><div align="center"><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">ســــردارغیـرتمنـد ایران یک سپـــــاهی ست</font></div><div align="center"><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">یعنی که آمریکــــــا سرانجـــامش تباهی ست</font></div><div align="center"><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">دنیـــــا اگـــــــــــربا ما بجنگـــــد نیست باکی</font></div><div align="center"><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">فرجـــــــام کـار دشمن ما روسیـــــــاهی ست</font></div><div align="center"><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">(تقدیم به دلاوران سپاهی)</font></div> text/html 2018-12-18T22:07:23+01:00 borazjani.mihanblog.com علیرضا امنیه برازجانی رقیه دخترحسین است http://borazjani.mihanblog.com/post/949 <div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><br></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">رقیــــه&nbsp; دختـــــــر حسین است</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">عطــــش امان شــــــو بُریــــده</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">میـــــــان بغـض و دود و آتـش</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">سـری به روی نیــــــــزه دیــده</font></div><font face="arial,helvetica,sans-serif"></font><font size="3"></font><div align="center"><br></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">نگـــــاه او&nbsp; به&nbsp; القمـــــــه مانـد</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">چـــــــــرا&nbsp; نیـامـده&nbsp; عمـــویـش</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">رقیــــــه ســرنهــــــاده برخاک</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">غبـــــارغــــــــم نقــاب رویـش</font></div><font face="arial,helvetica,sans-serif"></font><font size="3"></font><div align="center"><br></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">دلـش شکستـه بود و ازغـــــــم</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">دودستش و به&nbsp; آسمـــــــان برد</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">علی اکبــــــــرو صـــــــــدا زد</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">ببین که سیلی بر رُخــــم خورد</font></div><font face="arial,helvetica,sans-serif"></font><font size="3"></font><div align="center"><br></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">دگـــــــر &nbsp; &nbsp; برادری &nbsp; &nbsp; نـدارد</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">دلــش گـرفتــــــــه&nbsp; از نبــودش</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">یکی&nbsp; نبـــــــــود از او بپـرســد</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">دلیــــــل صورت&nbsp; کبــــــــودش</font></div><font face="arial,helvetica,sans-serif"></font><font size="3"></font><div align="center"><br></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">پـــــــدر نـدارد و یتیـــــم است</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">نشستـه گـوشـــــــه ی&nbsp; خـرابـه</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">دو چشـــــم&nbsp; واشک&nbsp; بیشماری</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">کــه از رُخـش&nbsp; شـــــده&nbsp; روانه</font></div><font face="arial,helvetica,sans-serif"></font><font size="3"></font><div align="center"><br></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">خبـــــررسیــــد&nbsp; و آمـد ا زراه</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">کســــی که بـــوده انتظـــارش</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">سـری&nbsp; بُریــــده &nbsp; توی &nbsp; دامن</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">انیــــس &nbsp; قلــب&nbsp; بیقــــــرارش</font></div><font face="arial,helvetica,sans-serif"></font><font size="3"></font><div align="center"><br></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">گرفتـــــه سر به&nbsp; دامن&nbsp; وگفت</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">پدر کجـــــاست&nbsp; علی اصغــر</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">پـــــــدر مــــرا بِ</font><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">بَــر&nbsp; کنـــــار</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">بـرادرم &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; علی اکبــــــــر</font></div><font face="arial,helvetica,sans-serif"></font><font size="3"></font><div align="center"><br></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">رُباب &nbsp; و &nbsp; زینب &nbsp; و سکینــه</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">نهــــــاده ســـربه کُنــــج دیوار</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">همـــــه شکستـــه دل&nbsp; سرودنـد</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">رقیــــــه جان خدانگهـــــــــدار</font></div><font face="arial,helvetica,sans-serif"></font><font size="3"></font><div align="center"><br></div><font face="arial,helvetica,sans-serif"></font><font size="3"></font><div align="center"><br></div><font face="arial,helvetica,sans-serif"></font><font size="3"></font><div align="center"><br></div> text/html 2018-12-12T20:08:15+01:00 borazjani.mihanblog.com علیرضا امنیه برازجانی ایران من http://borazjani.mihanblog.com/post/948 <div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><br></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><b>ایران مـن</b> &nbsp; ایران مـن &nbsp; ایران آبــــاد</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">ای&nbsp; ســرزمیـن &nbsp; آریا مـــردان &nbsp; آزاد</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">ای چشمه ی خورشید ایمـان واصالت</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">جان&nbsp; و تن&nbsp; و هستی ما قربان تو بــاد</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">ای خاک پاکت سُرمه ی چشمــان دنیا</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">می بوسمت تا وقت مرگ ازروزمیلاد</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">تا&nbsp; پایدار و&nbsp; با شرافت باشی ای خاک</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">سرهای بســــیاری به زیرپایت اُفتـــاد</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">ایران من&nbsp; ای <b>سرزمیـن شیــــرمردان</b></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">ای خاک سبزت مَرقد شیرین و فرهاد</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">ای سرزمین کورش و جمشید و آرش</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">مردان تو محکـم ترازالمـاس و فـولاد</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">با <b>عشق ایران </b>در دلم جان می سپـارم</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">با افتخــــار از نام ایران می کنــم یـاد</font></div> text/html 2018-10-29T21:04:18+01:00 borazjani.mihanblog.com علیرضا امنیه برازجانی اربعین حسینی http://borazjani.mihanblog.com/post/947 <div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="3">ای وای حسین وای حسینا</font></div><font face="Mihan-Nassim"></font><font size="3"></font><div align="center"><br></div><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="3">چهل روزگذشت وزینب ازغم،اندوه حسین به سینـه دارد</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="3">چهل روز رباب،&nbsp; اصغـــــرش را ، دست پدرش می سپــــــارد</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="3">چهل روز میان دشت خونین ،گهـــــواره هنــوز مانده خالی</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="3">از خون&nbsp; گلـــــــــوی پاره پاره ، سرخ است هنـــــــوز آن حوالی</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="3">عباس به آسمان روان شد ، جا مانده به القـمـه دو دستش</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="3">یافاطمــــه یاحسین هر دم ، شــــد ذکــــر لب خـــــدا پرستش</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="3">چهل روز علی اکبر افسوس، صد پاره شده تپیده درخــون</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="3">روییده&nbsp; به خاک&nbsp; نینوایی، هفتــــــاد و دو آلاله ی گلگـــــون</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="3">چهل روز سرحسین زهــــــرا ، برقلّه ی نیــــــزه ای بلند است</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="3">چهل روز گذشته از اسارت ،دستــان یتیمـه ها به بند است</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="3">چهل روز دل رُباب و لیلا،ازخنده ی دشمنان کباب است</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="3">در هجـــــر پدر، رُقیّه حیران، دنبال سئوال بی جواب است</font></div> text/html 2018-09-14T20:11:17+01:00 borazjani.mihanblog.com علیرضا امنیه برازجانی وداع آخرزینب(س) http://borazjani.mihanblog.com/post/946 <div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><br></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">اگـــرترکَش کنی آقـا، بمیــــرد خواهـرت زینب</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">دل آشوب است و محزون ازوداع آخرت زینب</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">پس ازتوقامتش خــم می شــود مرضیِّـه ی ثانی</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">حسین ای تکیـه گاه خواهــــرغم پرورت زینب</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">دلیل این همـــه زخـــــم هلالی برتنت ازچیست</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">اگـــرپرسـد، چه می گوید جواب مادرت زینب</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">غریبــانه طوافت می کنـد درقتلـــه گاه محزون</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">به اشک دیـــده می شوید غبـارازپیکرت زینب</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">فــــدای خشکی لـب های عطشــــــان ثنـاگویت</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">ببوســـد تربتت را با ادب درمحضـــرت زینب</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">میان قتلـــه گاه دنبال یک گمگشتـه می گـــردد</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">به چشمانش نهــاد انگشت بی انگشتـرت زینب</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">به یـاد بوسه هایی که محمـــــــد برگلــویت زد</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">ببوسد با لبش رگ های سرخ حنجـــــرت زینب</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">میان قتلـــه گاه پُرسد خـــدایـا این حسین ماست</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">چگونه جان نداد پهلــوی جســــم پرپرت زینب</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">خطابش کـرده ای ازعـرش&nbsp; از بالاترین&nbsp; رُتبـه</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">کفن کن پیکــــرصــد پاره را&nbsp; با چادرت زینب</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">به خــــون پیکرت آقـا تو راغســل شهـادت داد</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">نشسته با ادب پهلــــوی&nbsp; نعش بی ســرت زینب</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">دلش صد پاره پاره می شــود ازدیـده می ریزد</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">نگاهش تا که می اُفتــد به چشمــان ترَت زینب</font></div> text/html 2018-09-12T19:23:03+01:00 borazjani.mihanblog.com علیرضا امنیه برازجانی خون خداحسین(ع) http://borazjani.mihanblog.com/post/945 <div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><br></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">خون خــدا حسین،این افتخارماست &nbsp; &nbsp; مردن به راه حق،این اعتبارماست</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">کُنـــج خـرابه ای تنهــا نشـستـه ای &nbsp; &nbsp;&nbsp; زینب بگـوچــرا قامت شکسته ای</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">هرعضوغرق خون،تعبیرمرتضی &nbsp; &nbsp;&nbsp; آیات لالــه گــون، تفسیــرمصطفی</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">ایمـان زینب است، ایمـان فاطمـــه &nbsp; &nbsp;&nbsp; صـــد پاره پاره شد، جانان فاطمه</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">فریــاد العطـش، الله اکبـــــــراست &nbsp; &nbsp;&nbsp; فریاد بت شکن، تکبیــرلشکراست</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">راه حقیقت است، خون خدا حسین &nbsp; &nbsp;&nbsp; اصل شریعت است درکربلاحسین</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">برنیــــزه ها بلنــد، قــرآن کلام او &nbsp; &nbsp;&nbsp; حُـبِّ شهــادت است راه و مرام او</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">دنیا طلب شدن ، آغـازبندگی ست &nbsp; &nbsp;&nbsp; حق راصدازدن مفهوم زندگی ست</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">آن شیرخواره ای درمنزلت ستُرگ &nbsp; &nbsp; سرباز کوچکی، درمرتبت بزرگ</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">تسلیـم، واژه ای بیگــانه&nbsp; با حسیـن &nbsp; &nbsp; عباس مانده است مردانه با حسین</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">&nbsp; ذکــــرکلام مـا، مهـــــــدی امام ما &nbsp; &nbsp;&nbsp; اســـــم قشنگ او ذکـــــر کلام ما &nbsp;&nbsp;</font></div> text/html 2018-08-23T12:10:48+01:00 borazjani.mihanblog.com علیرضا امنیه برازجانی در طواف تـو http://borazjani.mihanblog.com/post/944 <span style="display: inline !important; float: none; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(0, 0, 0); direction: rtl; font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: right; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;"> </span><p align="center" style="background-attachment: scroll; background-clip: border-box; background-color: transparent; background-image: none; background-origin: padding-box; background-position-x: 0%; background-position-y: 0%; background-repeat: repeat; background-size: auto; color: rgb(0, 0, 0); direction: rtl; font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; margin-bottom: 11px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 11px; orphans: 2; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px; text-align: center; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><font color="#000000" face="impact" size="4" style="background-attachment: scroll; background-clip: border-box; background-color: transparent; background-image: none; background-origin: padding-box; background-position-x: 0%; background-position-y: 0%; background-repeat: repeat; background-size: auto; direction: rtl; font-family: impact; font-size: 18.06px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;"><br style="background-attachment: scroll; background-clip: border-box; background-color: transparent; background-image: none; background-origin: padding-box; background-position-x: 0%; background-position-y: 0%; background-repeat: repeat; background-size: auto; direction: rtl; font-family: impact; font-size: 18.06px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;"></font></p><p align="center" style="background-attachment: scroll; background-clip: border-box; background-color: transparent; background-image: none; background-origin: padding-box; background-position-x: 0%; background-position-y: 0%; background-repeat: repeat; background-size: auto; color: rgb(0, 0, 0); direction: rtl; font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; margin-bottom: 11px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 11px; orphans: 2; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px; text-align: center; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><font color="#000000" face="impact" size="4" style="background-attachment: scroll; background-clip: border-box; background-color: transparent; background-image: none; background-origin: padding-box; background-position-x: 0%; background-position-y: 0%; background-repeat: repeat; background-size: auto; direction: rtl; font-family: impact; font-size: 18.06px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;">برای با تو سر کــردن&nbsp; سراپا شـوق دیـدارم</font></p><p align="center" style="background-attachment: scroll; background-clip: border-box; background-color: transparent; background-image: none; background-origin: padding-box; background-position-x: 0%; background-position-y: 0%; background-repeat: repeat; background-size: auto; color: rgb(0, 0, 0); direction: rtl; font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; margin-bottom: 11px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 11px; orphans: 2; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px; text-align: center; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><font color="#000000" face="impact" size="4" style="background-attachment: scroll; background-clip: border-box; background-color: transparent; background-image: none; background-origin: padding-box; background-position-x: 0%; background-position-y: 0%; background-repeat: repeat; background-size: auto; direction: rtl; font-family: impact; font-size: 18.06px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;">تمـام لحـظـه ازاحسـاس دیـدارتـوسـرشــارم</font></p><p align="center" style="background-attachment: scroll; background-clip: border-box; background-color: transparent; background-image: none; background-origin: padding-box; background-position-x: 0%; background-position-y: 0%; background-repeat: repeat; background-size: auto; color: rgb(0, 0, 0); direction: rtl; font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; margin-bottom: 11px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 11px; orphans: 2; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px; text-align: center; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><font color="#000000" face="impact" size="4" style="background-attachment: scroll; background-clip: border-box; background-color: transparent; background-image: none; background-origin: padding-box; background-position-x: 0%; background-position-y: 0%; background-repeat: repeat; background-size: auto; direction: rtl; font-family: impact; font-size: 18.06px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;">تـوخوبی های من را بی بـدی تنهـا خریداری </font></p><p align="center" style="background-attachment: scroll; background-clip: border-box; background-color: transparent; background-image: none; background-origin: padding-box; background-position-x: 0%; background-position-y: 0%; background-repeat: repeat; background-size: auto; color: rgb(0, 0, 0); direction: rtl; font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; margin-bottom: 11px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 11px; orphans: 2; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px; text-align: center; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><font color="#000000" face="impact" size="4" style="background-attachment: scroll; background-clip: border-box; background-color: transparent; background-image: none; background-origin: padding-box; background-position-x: 0%; background-position-y: 0%; background-repeat: repeat; background-size: auto; direction: rtl; font-family: impact; font-size: 18.06px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;">ولی من خوبیت را بـا&nbsp;بـدی هـایـت خـریـدارم</font></p><p align="center" style="background-attachment: scroll; background-clip: border-box; background-color: transparent; background-image: none; background-origin: padding-box; background-position-x: 0%; background-position-y: 0%; background-repeat: repeat; background-size: auto; color: rgb(0, 0, 0); direction: rtl; font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; margin-bottom: 11px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 11px; orphans: 2; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px; text-align: center; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><font color="#000000" face="impact" size="4" style="background-attachment: scroll; background-clip: border-box; background-color: transparent; background-image: none; background-origin: padding-box; background-position-x: 0%; background-position-y: 0%; background-repeat: repeat; background-size: auto; direction: rtl; font-family: impact; font-size: 18.06px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;">اگـرای بی وفـا درجستـجـوی عشق اَغیـاری</font></p><p align="center" style="background-attachment: scroll; background-clip: border-box; background-color: transparent; background-image: none; background-origin: padding-box; background-position-x: 0%; background-position-y: 0%; background-repeat: repeat; background-size: auto; color: rgb(0, 0, 0); direction: rtl; font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; margin-bottom: 11px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 11px; orphans: 2; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px; text-align: center; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><font color="#000000" face="impact" size="4" style="background-attachment: scroll; background-clip: border-box; background-color: transparent; background-image: none; background-origin: padding-box; background-position-x: 0%; background-position-y: 0%; background-repeat: repeat; background-size: auto; direction: rtl; font-family: impact; font-size: 18.06px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;">ولی بـاعشق تـومـن بی نیاز ازعشـق اَغیـارم</font></p><p align="center" style="background-attachment: scroll; background-clip: border-box; background-color: transparent; background-image: none; background-origin: padding-box; background-position-x: 0%; background-position-y: 0%; background-repeat: repeat; background-size: auto; color: rgb(0, 0, 0); direction: rtl; font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; margin-bottom: 11px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 11px; orphans: 2; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px; text-align: center; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><font color="#000000" face="impact" size="4" style="background-attachment: scroll; background-clip: border-box; background-color: transparent; background-image: none; background-origin: padding-box; background-position-x: 0%; background-position-y: 0%; background-repeat: repeat; background-size: auto; direction: rtl; font-family: impact; font-size: 18.06px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;">تـوازلبخـنـد سـردِ من ، اگرای عشق بیـزاری </font></p><p align="center" style="background-attachment: scroll; background-clip: border-box; background-color: transparent; background-image: none; background-origin: padding-box; background-position-x: 0%; background-position-y: 0%; background-repeat: repeat; background-size: auto; color: rgb(0, 0, 0); direction: rtl; font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; margin-bottom: 11px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 11px; orphans: 2; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px; text-align: center; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><font color="#000000" face="impact" size="4" style="background-attachment: scroll; background-clip: border-box; background-color: transparent; background-image: none; background-origin: padding-box; background-position-x: 0%; background-position-y: 0%; background-repeat: repeat; background-size: auto; direction: rtl; font-family: impact; font-size: 18.06px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;">من ازچشمـان گـریـان پُـرازاشک تـوبیـزارم</font></p><p align="center" style="background-attachment: scroll; background-clip: border-box; background-color: transparent; background-image: none; background-origin: padding-box; background-position-x: 0%; background-position-y: 0%; background-repeat: repeat; background-size: auto; color: rgb(0, 0, 0); direction: rtl; font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; margin-bottom: 11px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 11px; orphans: 2; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px; text-align: center; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><font color="#000000" face="impact" size="4" style="background-attachment: scroll; background-clip: border-box; background-color: transparent; background-image: none; background-origin: padding-box; background-position-x: 0%; background-position-y: 0%; background-repeat: repeat; background-size: auto; direction: rtl; font-family: impact; font-size: 18.06px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;">اگـرهنگـام&nbsp; درد ازمـن نکردی توپرستــاری </font></p><p align="center" style="background-attachment: scroll; background-clip: border-box; background-color: transparent; background-image: none; background-origin: padding-box; background-position-x: 0%; background-position-y: 0%; background-repeat: repeat; background-size: auto; color: rgb(0, 0, 0); direction: rtl; font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; margin-bottom: 11px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 11px; orphans: 2; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px; text-align: center; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><font color="#000000" face="impact" size="4" style="background-attachment: scroll; background-clip: border-box; background-color: transparent; background-image: none; background-origin: padding-box; background-position-x: 0%; background-position-y: 0%; background-repeat: repeat; background-size: auto; direction: rtl; font-family: impact; font-size: 18.06px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;">ولی من عاشقــــانه <b>در طواف&nbsp; تـو</b> پرســـتارم</font></p><p align="center" style="background-attachment: scroll; background-clip: border-box; background-color: transparent; background-image: none; background-origin: padding-box; background-position-x: 0%; background-position-y: 0%; background-repeat: repeat; background-size: auto; color: rgb(0, 0, 0); direction: rtl; font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; margin-bottom: 11px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 11px; orphans: 2; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px; text-align: center; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><font color="#000000" face="impact" size="4" style="background-attachment: scroll; background-clip: border-box; background-color: transparent; background-image: none; background-origin: padding-box; background-position-x: 0%; background-position-y: 0%; background-repeat: repeat; background-size: auto; direction: rtl; font-family: impact; font-size: 18.06px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;">برای این که باشی <b>آخرین عشقـم</b> ســـزاواری</font></p><p align="center" style="background-attachment: scroll; background-clip: border-box; background-color: transparent; background-image: none; background-origin: padding-box; background-position-x: 0%; background-position-y: 0%; background-repeat: repeat; background-size: auto; color: rgb(0, 0, 0); direction: rtl; font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; margin-bottom: 11px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 11px; orphans: 2; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px; text-align: center; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><font color="#000000" face="impact" size="4" style="background-attachment: scroll; background-clip: border-box; background-color: transparent; background-image: none; background-origin: padding-box; background-position-x: 0%; background-position-y: 0%; background-repeat: repeat; background-size: auto; direction: rtl; font-family: impact; font-size: 18.06px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;">بـرای عشـق ورزیــدن بـه &nbsp;تـوآیـا ســزاوارم</font></p><p align="center" style="background-attachment: scroll; background-clip: border-box; background-color: transparent; background-image: none; background-origin: padding-box; background-position-x: 0%; background-position-y: 0%; background-repeat: repeat; background-size: auto; color: rgb(0, 0, 0); direction: rtl; font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; margin-bottom: 11px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 11px; orphans: 2; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px; text-align: center; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><font color="#000000" face="impact" size="4" style="background-attachment: scroll; background-clip: border-box; background-color: transparent; background-image: none; background-origin: padding-box; background-position-x: 0%; background-position-y: 0%; background-repeat: repeat; background-size: auto; direction: rtl; font-family: impact; font-size: 18.06px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;">تـوازاحسـاس عشق من به خود آیا خبـرداری</font></p><p align="center" style="background-attachment: scroll; background-clip: border-box; background-color: transparent; background-image: none; background-origin: padding-box; background-position-x: 0%; background-position-y: 0%; background-repeat: repeat; background-size: auto; color: rgb(0, 0, 0); direction: rtl; font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; margin-bottom: 11px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 11px; orphans: 2; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px; text-align: center; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><font color="#000000" face="impact" size="4" style="background-attachment: scroll; background-clip: border-box; background-color: transparent; background-image: none; background-origin: padding-box; background-position-x: 0%; background-position-y: 0%; background-repeat: repeat; background-size: auto; direction: rtl; font-family: impact; font-size: 18.06px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;">من ازآن عشق پوچی که به من داری خبردارم</font></p><p align="center" style="background-attachment: scroll; background-clip: border-box; background-color: transparent; background-image: none; background-origin: padding-box; background-position-x: 0%; background-position-y: 0%; background-repeat: repeat; background-size: auto; color: rgb(0, 0, 0); direction: rtl; font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; margin-bottom: 11px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 11px; orphans: 2; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px; text-align: center; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><font color="#000000" face="impact" size="4" style="background-attachment: scroll; background-clip: border-box; background-color: transparent; background-image: none; background-origin: padding-box; background-position-x: 0%; background-position-y: 0%; background-repeat: repeat; background-size: auto; direction: rtl; font-family: impact; font-size: 18.06px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;">اگـرتــوحُرمتِ عـشــق مرا گاهی نگـه داری </font></p><p align="center" style="background-attachment: scroll; background-clip: border-box; background-color: transparent; background-image: none; background-origin: padding-box; background-position-x: 0%; background-position-y: 0%; background-repeat: repeat; background-size: auto; color: rgb(0, 0, 0); direction: rtl; font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; margin-bottom: 11px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 11px; orphans: 2; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px; text-align: center; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><font color="#000000" face="impact" size="4" style="background-attachment: scroll; background-clip: border-box; background-color: transparent; background-image: none; background-origin: padding-box; background-position-x: 0%; background-position-y: 0%; background-repeat: repeat; background-size: auto; direction: rtl; font-family: impact; font-size: 18.06px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;">ولی مـن <b>حُرمتِ عشق </b>تـوراعمری&nbsp; نگه دارم</font></p><p align="center" style="background-attachment: scroll; background-clip: border-box; background-color: transparent; background-image: none; background-origin: padding-box; background-position-x: 0%; background-position-y: 0%; background-repeat: repeat; background-size: auto; color: rgb(0, 0, 0); direction: rtl; font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; margin-bottom: 11px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 11px; orphans: 2; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px; text-align: center; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><font color="#000000" face="impact" size="4" style="background-attachment: scroll; background-clip: border-box; background-color: transparent; background-image: none; background-origin: padding-box; background-position-x: 0%; background-position-y: 0%; background-repeat: repeat; background-size: auto; direction: rtl; font-family: impact; font-size: 18.06px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;">اگرمن را به شوق گنج فـردا دوست می داری</font></p><p align="center" style="background-attachment: scroll; background-clip: border-box; background-color: transparent; background-image: none; background-origin: padding-box; background-position-x: 0%; background-position-y: 0%; background-repeat: repeat; background-size: auto; color: rgb(0, 0, 0); direction: rtl; font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; margin-bottom: 11px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 11px; orphans: 2; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px; text-align: center; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><font color="#000000" face="impact" size="4" style="background-attachment: scroll; background-clip: border-box; background-color: transparent; background-image: none; background-origin: padding-box; background-position-x: 0%; background-position-y: 0%; background-repeat: repeat; background-size: auto; direction: rtl; font-family: impact; font-size: 18.06px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;">تـورا تنهــا&nbsp;بـرای خاطـرخود دوست می دارم</font></p><p align="center" style="background-attachment: scroll; background-clip: border-box; background-color: transparent; background-image: none; background-origin: padding-box; background-position-x: 0%; background-position-y: 0%; background-repeat: repeat; background-size: auto; color: rgb(0, 0, 0); direction: rtl; font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; margin-bottom: 11px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 11px; orphans: 2; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px; text-align: center; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><font color="#000000" face="impact" size="4" style="background-attachment: scroll; background-clip: border-box; background-color: transparent; background-image: none; background-origin: padding-box; background-position-x: 0%; background-position-y: 0%; background-repeat: repeat; background-size: auto; direction: rtl; font-family: impact; font-size: 18.06px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;">اگرانـدازه ی یک قطـره آب ازمن طلب داری</font></p><p align="center" style="background-attachment: scroll; background-clip: border-box; background-color: transparent; background-image: none; background-origin: padding-box; background-position-x: 0%; background-position-y: 0%; background-repeat: repeat; background-size: auto; color: rgb(0, 0, 0); direction: rtl; font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; margin-bottom: 11px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 11px; orphans: 2; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px; text-align: center; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><font color="#000000" face="impact" size="4" style="background-attachment: scroll; background-clip: border-box; background-color: transparent; background-image: none; background-origin: padding-box; background-position-x: 0%; background-position-y: 0%; background-repeat: repeat; background-size: auto; direction: rtl; font-family: impact; font-size: 18.06px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;">بـه قـدرِهــرچـه بـاران آمـده ازتــوطلـب دارم</font></p><p align="center" style="background-attachment: scroll; background-clip: border-box; background-color: transparent; background-image: none; background-origin: padding-box; background-position-x: 0%; background-position-y: 0%; background-repeat: repeat; background-size: auto; color: rgb(0, 0, 0); direction: rtl; font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; margin-bottom: 11px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 11px; orphans: 2; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px; text-align: center; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><font color="#000000" face="impact" size="4" style="background-attachment: scroll; background-clip: border-box; background-color: transparent; background-image: none; background-origin: padding-box; background-position-x: 0%; background-position-y: 0%; background-repeat: repeat; background-size: auto; direction: rtl; font-family: impact; font-size: 18.06px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;">بــه قـدرعشـق نابی کـه بـه تـودادم طلبکـاری</font></p><p align="center" style="background-attachment: scroll; background-clip: border-box; background-color: transparent; background-image: none; background-origin: padding-box; background-position-x: 0%; background-position-y: 0%; background-repeat: repeat; background-size: auto; color: rgb(0, 0, 0); direction: rtl; font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; margin-bottom: 11px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 11px; orphans: 2; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px; text-align: center; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><font color="#000000" face="impact" size="4" style="background-attachment: scroll; background-clip: border-box; background-color: transparent; background-image: none; background-origin: padding-box; background-position-x: 0%; background-position-y: 0%; background-repeat: repeat; background-size: auto; direction: rtl; font-family: impact; font-size: 18.06px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;">بـه قـدرآن خیانت هـا کـه کـردی من بدهـکارم</font></p><p align="center" style="background-attachment: scroll; background-clip: border-box; background-color: transparent; background-image: none; background-origin: padding-box; background-position-x: 0%; background-position-y: 0%; background-repeat: repeat; background-size: auto; color: rgb(0, 0, 0); direction: rtl; font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; margin-bottom: 11px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 11px; orphans: 2; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px; text-align: center; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;"></p><p align="center" style="background-attachment: scroll; background-clip: border-box; background-color: transparent; background-image: none; background-origin: padding-box; background-position-x: 0%; background-position-y: 0%; background-repeat: repeat; background-size: auto; color: rgb(0, 0, 0); direction: rtl; font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; margin-bottom: 11px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 11px; orphans: 2; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px; text-align: center; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><font color="#000000" face="impact" size="4" style="background-attachment: scroll; background-clip: border-box; background-color: transparent; background-image: none; background-origin: padding-box; background-position-x: 0%; background-position-y: 0%; background-repeat: repeat; background-size: auto; direction: rtl; font-family: impact; font-size: 18.06px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;">(95)</font></p><span style="display: inline !important; float: none; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(0, 0, 0); direction: rtl; font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: right; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;"> </span><br> text/html 2018-08-05T08:39:24+01:00 borazjani.mihanblog.com علیرضا امنیه برازجانی جهان آینده (13) http://borazjani.mihanblog.com/post/943 <div align="justify"> <br></div><div align="justify"><font face="Mihan-Nassim" size="3">نبرد پایانی &nbsp; ...خیر و شر</font></div><font face="Mihan-Nassim"></font><font size="3"></font><div align="justify"><br></div><div align="justify"><font face="Mihan-Nassim" size="3">تمام ادیان بزرگ جهان معتقدند پیامبری در آخرالزمان می آید که عدالت الهی را درجهان گسترش خواهد داد. سوشیانت،مسیح، مهدی و منجی انسان و .....یهودیان و مسیحیان به نفع خود مسیح را و مسلمانان مهدی را منجی و مأمور عدالت خداوندی در زمین می دانند. .در مکتب اسلام حقیقی هم مهدی و هم مسیح با هم می آیندو همراه با همدیگر فرمان خداوند را عملی می کنند. این بزرگان و دوستان ایشان همان خیر و خوبان عالم هستند. اما شَرّی هم وجود دارد.انسان های بی ایمانی که بندگی ابلیس را بر اطاعت ازخداوند سبحان ترجیح می دهند.چگونه می توانیم خودمان را قضاوت کنیم .اگر فردایی آمدو زمان ظهور و حضور مهدی و مسیح فراهم شد من و شما در کدام جبهه صف بندی می کنیم .خوب یا بَد. ساده است .به رفتار و کردار و افکار امروز و فردای خود دقّت کنیم . خودمان را پیدا خواهیم کرد. کسی که امروز به سمت قُلِّه ی اِوِرست حرکت می کند . فردا و فرداها به بلندای قلّه می رسد. کسی که با آتش بازی می کند خواهد سوخت. اگر زندگی و رفتار امروز ما با اطاعت از فرمان خداوند شکل گرفته باشد، فردای ما نیز با دوستان خداوند است و اگر در اطاعت و رضایت&nbsp; شیطان زندگی می کنیم.فردا در مقابل مهدی و مسیح قرار می گیریم . انسان یا به بهشت می رود یا به جهنَّم. یا خوب هستیم یا بد. یا مهدی و مسیح ،یا ابلیس و ضد مسیح . ....</font></div><div align="justify"><font face="Mihan-Nassim" size="3">ادامه دارد....</font></div><font face="Mihan-Nassim"></font><font size="3"></font><div align="justify"><br></div><div align="justify"><font face="Mihan-Nassim" size="3">&nbsp;</font></div><div align="justify"> <br></div> text/html 2018-07-24T14:14:46+01:00 borazjani.mihanblog.com علیرضا امنیه برازجانی جهان آینده(12) http://borazjani.mihanblog.com/post/939 <div align="justify"><font face="Mihan-Nassim" size="3">شروع نبرد پایانی</font></div><font face="Mihan-Nassim"></font><font size="3"></font><div align="justify"><br></div><div align="justify"><font face="Mihan-Nassim" size="3">تمام آن چه نوشته شد در مطالب گذشته مقدمه ای بود بر بیان حقایقی تاریخی و اسلامی و ....که در ادامه ی نوشته ها خواهد آمد.اوضاع و احوال سیاسی-فرهنگی امروز جهان یادآور دوره های تاریخی مشابهی است که اتفاق اُفتاده است . جنگ های جهانی ویرانگری که میلیون ها انسان را به کام مرگ کشاند. طبق روایات و احادیث و نوشته ها و پیش گویی بسیاری از اهل دانایی و عرفان ،ما در دوره ی آخرالزمان&nbsp; قرار داریم. نبرد بزرگی که دنیای امروزی را نابود کرده، تمدنی جدیدرا برخرابه هایش بناخواهد ساخت. دنیای ما را کسانی اداره می کنند که قبل از اطاعت از خدای بخشنده و مهربان و روزی رسان خویش، دل به فرمان بری و اطاعت از ابلیس و شیطان بسته اند. این همه جنایت و ظلم و تجاوز و فحشا و بی دینی و اعتیاد و فقر و بدبختی جهانی ، آیا خواست خداست یا اراده ی شیطان؟ خدای مهربان ، همه چیز را به انسان هدیه کرده است . فقط از ماخواسته است که شیطان او را پرستش کنیم . اگر ساعتی وقت بگذاریم و از این همه دنیاپرستی و رقابت برای ثروت اندوزی و فخرفروشی به همدیگر فاصله گرفته و به خودمان فکر کنیم .خواهیم فهمید که خدای ما چقدر بزرگ و دلسوز و مهربان است. بیاییم اعضای بدن خودمان را قیمت گذاری کنیم .چشم و گوش و قلب و کبد و دست و پا و..... آیا قیمت جسم خالی ما میلیاردی نیست. اگر چشم ما آسیب ببیند برای دوباره دیدن، چقدر باید هزینه کنیم؟ و ..... تنها آرزوی شیطان این است که با وعده و فریب، انسان را از خداوند مهربان جدا سازد. وقتی بی صاحب شدیم و آواره ی کوچه پس کوچه های گمراهی و نادانی،&nbsp; سرباز شیطان خواهیم شد. زمین با تمام داشته هایش ، در برابر آن همه آفریده های خداوند ناچیز است. شیطان مخلوق عصیانگر خداست .مقام انسان از شیطان بالاتر است. و او دشمنی آشکا ر برای خوشبختی بشریت است. و در جهان امروز چه کسانی پروژه ی شیطان دوستی را کلید زده اند. فحشا و پول پرستی و فخرفروشی و تکبر را در کدام کشورها باید ردیابی کنیم. فیلم های مستهجن و مبتزل و پورن&nbsp; و همجنس گرایی را کدام سینما به دنیا عرضه کرد. فرهنگ و آداب مردم آمریکا و اروپا و ژاپن و روسیه 100سال پیش چگونه بوده است .آیا همه ی مردم با لباس کامل و پوشیده نبودند. چه کسانی این همه بی بندوباری را درجهان گسترش داده اند. همان هایی که فرزند و مُطیع شیطان بزرگ شده اندو خداوند را در غربت و تنهایی خویش رها کرده اند. و این شیطان ما را به نابودی خواهد کشاند. با نبرد آخرالزمان ....</font></div><font face="Mihan-Nassim"></font><font size="3"></font><div align="justify"><br></div><div align="justify"><font face="Mihan-Nassim" size="3">ادامه دارد</font></div> text/html 2018-07-19T18:38:58+01:00 borazjani.mihanblog.com علیرضا امنیه برازجانی جهان آینده (11) http://borazjani.mihanblog.com/post/938 <div align="justify"><font face="Mihan-Nassim" size="3">حکومت یزید و مروانیان</font><br></div><font face="Mihan-Nassim"></font><font size="3"></font><div align="justify"><br></div><div align="justify"><font face="Mihan-Nassim" size="3">بعد ازشهادت امام علی و امام حسن و امام حسین علیهم السلام. یزید ازدنیا رفت. پسرش معاویه دوم جانشین او شد.چون تمایلی به حکومت نداشت کنار رفت و&nbsp; مروان بن حکم طبق پیش بینی حضرت علی علیه السلام ، به اندازه ی سگی که بینی خود را لیس بزند حکومت کرد. مروان کشته شد و عبدالملک بن مروان خلیفه شد.وی با سرداری خونریز خود به نام حجاج بن یوسف ثقفی میلیون ها شیعه و دوستداران اهل بیت را به شهادت رساند.که این حکومت دوم بنی امیه بود.فرزندان عبدالملک(ولید. سلیمان. یزید و هشام) خلفای مروانیان بودند.روزگارمردم را سیاه کردند و امام سجاد و امام باقر علیه السِّلام را به شهادت رساندند.و درنهایت دوره ی این دشمنان آل محمد ص نیز به پایان رسید.و خلفای عباسیان با سفاح و منصور دوانیقی شروع شد. اینان با عمامه ها و لباس و پرچم مشکی، به نشانه ی سادات و دوستداران اهل بیت و عزاداران حسین بن علی ع مردم را فریب دادند و خلیفه شدند. ایرانیان که عاشق آل محمد بودند .در به حکومت رساندن عباسیان بسیار نقش داشتند. و پسران پیامبر غریب و بی پناه و تنها با عده ای اندک از انسان های راستین در دین پیامبر به اداره ی امور مردم معتقد می پرداختند. ولی محبوبیت و علم و اعتبار ایشان حاکمان دنیا پرست عباسی را ناراحت می کرد. منصور دوانیقی امام صادق ع امام ششم شیعیان را به شهادت رساند.هارون الرشید.امام هفتم موسی بن جعفرع ، مأمون امام هشتم علی بن موسی الرضا ع و معتصم امام نهم جوادالأئمه محمدبن علی و متوکل عباسی ، امامان دهم و یازدهم یعنی امام علی النقی و حسن عسکری علیه السلام را به شهادت رساند..دشمنان خدا و پیامبر و آل علی و فاطمه، یکی پس از دیگری، فرزندان پیامبر خدا را به شهادت رساندند و مردم سست ایمان و دنیا پرست و ترسو، با سکوت خویش، این جنایات را مشاهده و تأیید کردند . و خداوند آخرین امام و مُنجی بشریت را از مردم نالایق آن زمان گرفت. و ظلمت و تاریکی بر زمین قلب انسان حاکم شد.حضرت مهدی عج&nbsp; دوازدهمین امام شیعیان و پیامبر آخرالزمان سُنّیان و منجیِ انسانِ یهودی ها و مسیحی هاست. آخرین کسی که خداوند برای نجات انسان از ظلم و جور و ستم حاکمان شیطان پرست ، به زمین خواهد فرستاد. طبق روایات و نوشته های بسیار جنگ بزرگ آخرالزِّمانی در تمام ادیان بشری منطقه ی خاورمیانه خواهد بود. نبردی که از آشوب و شورش و انقلاب در شام و سوریه شروع می شود و کم کم تمام جهان را دربرمی گیرد. نبردی بین دوستان حقیقی آل محمد و علی و فاطمه با دوستان شیطان و دنیا پرستانِ بی دین و ضدِّ مسیح و دشمنان اسلام.. ما کجای این معرکه ی جهانی ایستاده ایم آیا در کنار مهدی و منجی و پیامبر آخرالزمان هستیم یا در صف دشمنان ایشان ...</font></div><font face="Mihan-Nassim"></font><font size="3"></font><div align="justify"><br></div><div align="justify"><font face="Mihan-Nassim" size="3">ادامه دارد.....</font></div>