ارمغان شعروترانه برای آشنایی با عقاید و افکارهمدیگرو بیان موضوعات مختلف درقالب زیبای شعر و متن ادبی مطالبی نوشته ام.همه مخاطب اند. می خواهم بگویم بعنوان یک معلم هنوز به شاگردانم یادمی دهم. که علم بهتراز ثروت است .بگذار دنیادوستان کج اندیش غم نان را بهانه ی مرگ اندیشه و انسانیت خود قرار دهند.ما برای صلح جهانی و دوستی همگانی دوستانه می نویسیم تا ارزش ها را زنده نگاه داریم. همگان مخاطب اند.مرگ آغازیک زندگی جاودانه است. اگر تولدمان را دیگران با انتخاب خود رقم زده اند. بیاییم مرگ خود را باانتخاب خود زیباترین لحظه ی زندگی خود بسازیم.بهشت لایق ماست.خودرا به کمتر از آن نفروشیم. http://borazjani.mihanblog.com 2020-09-29T05:34:51+01:00 text/html 2019-09-11T18:20:21+01:00 borazjani.mihanblog.com علیرضا امنیه برازجانی عاشورای خونبار http://borazjani.mihanblog.com/post/956 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">نمی گویم بمان آقـــــا ، ملائک بی قـرارتوست</span></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif">نمی گویم نرو آخرخــــداچشـــــم انتظـارتوست</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif">به تنگ آمــد دلـم وقتی بدون من سفــــــرکردی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif">فقط دل خوش به اینم که علی اصغرکنار توست</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif">هنوزم زنده ام بی تو، قســــــــم باورنمی کردم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif">چگونه با چه رویی ، باچه حالی بی توبرگردم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif">نمی دانم چگــــــونه بی برادر،جان به تن دارم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif">ســــلام امُّ البنین مــــــادر، برایت تُربت آوردم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif">ببین ازحال زارم قصّـــــه ی پُراضطـــرابم را</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif">مپــــرس از روزگــار من، ببین حال خرابم را</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif">به یاد مـــادرت&nbsp; اُفتــــــــاده ام با دیــدن رویت</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif">گرفتــــم دختــــــرم زینب، سئوال بی جوابم را</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif">دوتا دست بریـــــده برزمین ماند ازعلــمداری</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif">هزاران زخــــم مانده برتن صدچاک سرداری</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif">تن و زخــــــــــم هلالی و سُم اسب و سرِبرنی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif">چه تاسوعای سوزانی چه عاشورای خونباری</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif">سفــــرکردی چه سوغـــاتی برای مـادرآوردی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif">عجب سوغـات سنگینی برای مـن&nbsp; سـرآوردی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif">چه شـد آخـر چـرا انگشت بی انگشتـــرآوردی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif">چگـونـه درخرابه بی ابوالفضـــــلم سـرآوردی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif">شنیدم تـــــیردرچشمـــــان عبّاســـم زده دشمن</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif">شکستند شامیــــــان بی حیـــا رأس حسین من</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif">شنیــــدم سنگ باران شـــد سرشاه شهیــــد من</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif">نمانــــــده برتن صـــــد پاره های عشق پیراهن</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2019-09-07T12:11:40+01:00 borazjani.mihanblog.com علیرضا امنیه برازجانی عاشورای علی اصغر(ع) http://borazjani.mihanblog.com/post/955 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">شب گذشت و صبح عاشورا دمید</span></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">نوبت جانبـــــازی اصغـــــررسید</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">درتن اصغـــــــردگــر جانی نبود</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">حرملـــــه وقتی کمــانش را کشید</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">آخرین سربـــــازمولا، اصغــرش</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">تشنه لب برآب دریا خنـــــده کـرد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">خیـــــره برچشمــان گریان حسین&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">سربه روی شانه هایش سجده کرد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">ایستـــــــاده بـرســــر دست پـــدر</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">شعــــرمظلــومیتش را می سرود</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">حرملــــــه با بی خیـالی جای آب</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">جامی از خون بهر او آورده بود</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">نوگل نشکفـتــــــــه ی باغ حسین</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">چشم خود رابازکرد و زود بست</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">داغ محسن رادوباره زنده کـــرد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">مادرش یافاطمـــه گفت و نشست</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">غرق در خون تشنه لب لبخندزد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">جان به جانان آفرین تسلیم کــرد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">تیر برقوص گلویـش بوســـه زد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">جام کوثــــر را به اوتقدیم کــرد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">پای گهـــــواره رباب خون جگر</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">گریه می کرد ودلش خوناب بود</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">با دلـی آتـش گرفتـــــه زیــرلـب</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">گفت ایکاش اصغـرم سیراب بود</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">وای ازآن لحظه که بی بی رباب</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">شیرخوارتشنه لب راخاک کــرد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">غسل داد اورا به خون حنجرش</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">با لبش خون ازگلویـش پاک کـرد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div> text/html 2019-08-31T21:06:58+01:00 borazjani.mihanblog.com علیرضا امنیه برازجانی یاحسین http://borazjani.mihanblog.com/post/954 <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">دوباره محرم آمد</span></div><div style="text-align: justify;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3">و این محرم است نشانه ی غیرت انسان الهی .نشان فرمانبرداری محض و تسلیم در برابر خدای قادر و توانا.محرم یادمان نبرد خیر و شر،هیهات من الذله، توکل به خدا و ایثار تمام عیار در راه خداونداست.. سینه زدن نشانه ی افسوس ابدی ما در رثای سالار شهیدان است.عزاداری ما معرفت&nbsp; مابه قیام الهی حسین بن علی (ع)است. درک ما از این ماجرای تاریخی زندگی دنیا و آخرت ما را تحت شعاع قرار می دهد. بیاییم حسینی وار در کنار سید حسینی مان. رهبرمان و تکیه گاه ما در برابر یزیدیان زمان مردانه بایستیم. عاقبت ما همه مرگ است .بیاییم مرگ خود را شهادت انتخاب کنیم .تا ما هم به سهم خود با جان و قلم و اندیشه ی خویش راه حسین (ع)را ادامه داده باشیم .&nbsp;</font></div> text/html 2019-05-05T20:39:17+01:00 borazjani.mihanblog.com علیرضا امنیه برازجانی جهان آینده(14) http://borazjani.mihanblog.com/post/953 <div align="justify"><font face="Mihan-Koodak" size="3">زندگی حاصل اندیشه ها و تقابل آرزوهای انسان هاست. حقیقت ان چیزی نیست که ما به آن باور داریم. حقیقت مثل خورشید است .همه از گرمای آن بهره می برند. حقیقت جهان امروز ما ،زندگی درسایه ی اینترنت و فضای مجازی&nbsp; است.جهان در تکامل چند هزارساله ی خود،به جایی رسیده است که همه ی انسان ها با تکنولوژی به همدیگر وصل شده اند. جهان آماده ی یک فرهنگ و یک دین و یک قانون است .ما در حساس ترین دوره ی تکامل بشری به سوی قُلَّه ی پیشرفت قرار داریم. نسل امروز بشر پایه گزار تکامل پیشرفته ی انسانی و رسیدن به فتح کهکشان های دوردست است. امروزه بشر در حال دگرگونی بزرگی است. اگر در حالت صلح و دوستی و احترام متقابل انجام نشود. با جنگی بزرگ و جهانی و نابودی تمدن ناقص امروزی، به اوج خواهیم رسید. دنیای امروز از انسان های خوب و بدی تشکیل شده است که دیگر تحمل عقاید و باورها و ارزش های همدیگر را ندارند. فقط یک نبرد بزرگ ، بدی ها را نابود خواهد کرد. چگونه و کی ..............</font></div><font face="Mihan-Koodak"></font><font size="3"></font><div align="justify"><br></div><div align="justify"><font face="Mihan-Koodak" size="3">ادامه دارد.......</font></div> text/html 2019-04-04T01:50:07+01:00 borazjani.mihanblog.com علیرضا امنیه برازجانی سیلاب مرگ آور http://borazjani.mihanblog.com/post/952 <div>چه زجرآور صدای ضجّه های بی پناهان درهجوم سیل</div><div>چه دردآورنگاه خیره برامواج طغیانگر</div><div>ودست وپازدن در موج</div><div>وفریاد کمک خواهی بی کس ها</div><div>اسیرلحظه های مرگ</div><div>س