ارمغان شعروترانه برای آشنایی با عقاید و افکارهمدیگرو بیان موضوعات مختلف درقالب زیبای شعر و متن ادبی مطالبی نوشته ام.همه مخاطب اند. می خواهم بگویم بعنوان یک معلم هنوز به شاگردانم یادمی دهم. که علم بهتراز ثروت است .بگذار دنیادوستان کج اندیش غم نان را بهانه ی مرگ اندیشه و انسانیت خود قرار دهند.ما برای صلح جهانی و دوستی همگانی دوستانه می نویسیم تا ارزش ها را زنده نگاه داریم. همگان مخاطب اند.مرگ آغازیک زندگی جاودانه است. اگر تولدمان را دیگران با انتخاب خود رقم زده اند. بیاییم مرگ خود را باانتخاب خود زیباترین لحظه ی زندگی خود بسازیم.بهشت لایق ماست.خودرا به کمتر از آن نفروشیم. http://borazjani.mihanblog.com 2017-11-18T02:37:57+01:00 text/html 2017-11-01T07:49:00+01:00 borazjani.mihanblog.com علیرضا امنیه برازجانی مداحی -جالب http://borazjani.mihanblog.com/post/862 <div id="15095225298505563"><script src="https://www.aparat.com/embed/Pphqf?data[rnddiv]=15095225298505563&amp;data[responsive]=yes" type="text/JavaScript"></script></div> text/html 2017-10-31T13:58:18+01:00 borazjani.mihanblog.com علیرضا امنیه برازجانی زندگی یعنی؟ http://borazjani.mihanblog.com/post/861 <div align="justify"><font face="Mihan-Nassim" size="4">دست نوازش آفتاب صورتم را&nbsp; گرم می کند .با چشمان نیمه باز به پرنده ای در دوردست <b>آسمان آبی</b> خیره می شوم.&nbsp; بیدار &nbsp;می شوم پنجره را که باز می کنم ،صدای زندگی گوشم را پُر می کند. صبحانه ،چایی داغ و نان و پنیر است .لذت می برم .لباس گرمی که هدیه ی روز معلم است می پوشم .نفس که می کشم روحم شاداب می شود .احساس زندگی در خونم جاری می شود .چند دقیقه بعد کلاس درس دبستان و دانش آموزانی که دستان خود را به هم می سایند. بخاری کلاس از سرما می لرزید. درس ریاضی که تمام شد. قرار گذاشتیم به عیادت حمید برویم .برای تسلیت و دلجویی .آخر پدرش را از دست داده بود .با شنیدن صدای زنگ پایانی ، برنامه ی عیادت را یادآوری کردیم وبه خانه رفتیم .نهار قیمه خوردم. خوابیدم و بعد از صرف عصرانه با دیگر بچه ها به سراغ حمید رفتیم .چشمانش از اشک بسیار قرمز شده بود. ما را که دید ایستاد و در آغوش همکلاسی هایش <b>آرامش عجیبی</b> پیدا کرد. انگار انتظار دیدن ما را نداشت . وقت&nbsp; خداحافظی ،مادرش با تشکر فراوان ما را به خدا سپُرد. همه به خانه رفتیم .شب فرا رسید. تلویزیون اخبار و سریال و.....داشت طبق معمول همیشه وقت زمان را به نیمه شب رساندم و باز به رختخواب رفتم .تا فردایی دیگر و شروع یک روز از زندگی . چشمانم را روی هم گذاشتم . زندگی یعنی همین . </font></div> text/html 2017-10-31T13:53:47+01:00 borazjani.mihanblog.com علیرضا امنیه برازجانی فریبــای من http://borazjani.mihanblog.com/post/860 <p align="center"><font color="#000000" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">آن که بسیــارقشنگ است <b>فریبــای من</b> است</font></p><p align="center"><font color="#000000" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">مایه ی ناب ترین شعروغزل های من است</font></p><p align="center"><font color="#000000" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">دوستـش دارم همـان کس که به هرجا بروَم</font></p><p align="center"><font color="#000000" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">جایِ <b>سیلیِ غمش</b> مانده به سیمــای من است</font></p><p align="center"><font color="#000000" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">دردم این است کـه طاقـت نکنـم زخمـش را</font></p><p align="center"><font color="#000000" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">درد دیـدن بــه رَهِ عشــق مُــداوای من است</font></p><p align="center"><font color="#000000" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">عـشـق او&nbsp; کــرده مـــرا والـه و از جانب او</font></p><p align="center"><font color="#000000" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><b>باورعشق و جنون</b> اصل تقـاضـای من است</font></p><p align="center"><font color="#000000" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">غـرق احسـاس و شـعــوراست دل پـرغـزلم</font></p><p align="center"><font color="#000000" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">بیت بیتـش همه نجــوای تـپـش های دل است</font></p><p align="center"><font color="#000000" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">با توبودن شده <b>رؤیای قشنگ</b>&nbsp;همــــه عُمـــــر</font></p><p align="center"><font color="#000000" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">اســـم تــو واژه ی نـاب لب گویی مـن است</font></p><p align="center"><font color="#000000" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">دل بُـریــدن زتـو مـرگ است&nbsp; وهمه زندگیَم</font></p><p align="center"><font color="#000000" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">تنــد بـادی گُـذرا از شبِ <b>فـــردای مـن</b> است</font></p><p align="center"></p><p align="center"></p><p align="center"><font color="#000000" face="arial,helvetica,sans-serif">89</font></p><p align="center"></p><p align="center"></p><p align="center"></p> text/html 2017-10-27T20:24:21+01:00 borazjani.mihanblog.com علیرضا امنیه برازجانی امام حسن (ع) مداحی http://borazjani.mihanblog.com/post/858 <div id="15091358338338681"><script src="https://www.aparat.com/embed/3YaPq?data[rnddiv]=15091358338338681&amp;data[responsive]=yes" type="text/JavaScript"></script></div> text/html 2017-10-24T08:44:06+01:00 borazjani.mihanblog.com علیرضا امنیه برازجانی پیله ی غربت http://borazjani.mihanblog.com/post/857 <p><font face="impact" size="3">چون که صحرا بشود مخمل سبز</font></p><p><font face="impact" size="3">یا که درآینه ی جاریِ دشت</font></p><p><font face="impact" size="3">قوها جشن تولُّد گیرند</font></p><p><font face="impact" size="3">من دراین <b>پیله ی غربت</b> غمگین</font></p><p><font face="impact" size="3">دلم از<b>حسرت دیدارتو</b> دلتنگ شده</font></p><p><font face="impact" size="3">آسمان دردل من شادی نیست</font></p><p><font face="impact" size="3">دورازلاله ی وارونه ی دشت</font></p><p><font face="impact" size="3">دورازوسعت بستان آباد</font></p><p><font face="impact" size="3">نخل های خُرما</font></p><p><font face="impact" size="3">باغ های زیتون</font></p><p><font face="impact" size="3">چه هوا دلگیراست</font></p><p><font face="impact" size="3">حسِّ بودن گُنگ است</font></p><p><font face="impact" size="3">پای رفتن لنگ است</font></p><p><font face="impact" size="3">یاد آن<b> کوه سفید</b></font></p><p><font face="impact" size="3">یاد آن دشت پراز<b>لاله ی سرخ</b></font></p><p><font face="impact" size="3">یاد آن <b>وسعتِ سبز</b></font></p><p><font face="impact" size="3">این غریبه چقَدَرْ دلتنگ است</font></p><p><font face="impact" size="3">خاک را سجده گَهِ درد دلم خواهم ساخت</font></p><p><font face="impact" size="3">ازخدا خواهم خواست</font></p><p><font face="impact" size="3">با سلامی ازنو<b> به وطن برگردم</b></font></p><p></p> text/html 2017-10-22T08:58:04+01:00 borazjani.mihanblog.com علیرضا امنیه برازجانی معنای پریدن http://borazjani.mihanblog.com/post/856 <div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="3">پریدن ،رفتن به اُوج آسمان نیست.احساس رهایی و آزادگی جاودانه از بند اسارت است.پریدن پرواز کردن نیست .نیاز به پرواز و حس باشکوه پرواز است.</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><img align="baseline" alt="" src="http://image-upload.ir/images/h03gfq24uqajcj9ifo.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"> </font></div><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div align="center"> <font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div> text/html 2017-10-21T10:31:12+01:00 borazjani.mihanblog.com علیرضا امنیه برازجانی منِ آواره شـــده http://borazjani.mihanblog.com/post/855 <div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="4">در صف نان</font></b><font size="4"> همه ایستاده وبوی خوش نان</font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4">کاش </font><b><font size="4">نانوایی بی رحــــم</font></b><font size="4"> به من نان می داد</font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">مادرم منتظــــر نان و دو &nbsp;دستم خالی ست</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">کاش تک سکّـه ای از جیب کسی می اُفتاد</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"></font><br></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4">خیـــــره&nbsp; بر &nbsp;</font><b><font size="4">کُهنـه &nbsp; لباس</font></b><font size="4"> &nbsp;پــسر همسـایه</font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">از لباسی که بپوشـم خبـــــری نیسـت مــرا</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4">دست خالی چه کنـــــد این </font><b><font size="4">منِ آواره شـــده</font></b></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">جُـرم من چیست یتیمـم،&nbsp;پـدری نیست مـــرا</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"></font><br></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">بی کسی را بنگـــــر مـادر و مـن تنهـاییـم </font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">جای سیلی به روی گونه گُل انداختــه است</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4">مــــادرم بــود و من و</font><b><font size="4">بی شـرف نامــردی</font></b><font size="4"> </font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">مادرم کودکی ام را به شرف ساختـــه است</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"></font><br></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4">ای خدا خسته شدم خسته از این </font><b><font size="4">پرسه زدن</font></b></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="4">چاره ام چیسـت</font></b><font size="4"> بفـــرما چه دعایی بکنـــم </font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">پـدرم نـزد خـــــــدا رفتــــــه و من تنهـایم </font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">چاره&nbsp; این است&nbsp;خـــدایـا که گـــدایی بکنــم</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b></b><font size="4"></font><br></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="4">پشت در منتظـــــــرم</font></b><font size="4">، کاش یکی می آمــــد</font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">یک نفــــر کاش &nbsp;درِ خانـه ی ما را می زد</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">نگران خیره به در، چشـــــم من و مادر من</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4">امشـب آورده کسـی</font><b><font size="4"> لقمـــــــه ی نانی</font></b><font size="4"> شایـد</font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"></font><br></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">ناگهـــــان از سَـرِ دیـوار سری پیـــــدا شــد </font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="4">کیسه ای پول</font></b><font size="4"> به سمت من و مادر &nbsp;انداخـت </font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="4">مرد همسایه ی بی شرم </font></b><font size="4">نبـود، پـس کی بـود</font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">هرچه فکـر کرد ولی&nbsp;مادرم او را نشنـاخت </font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"></font><br></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4">یاد آن قصّــــــه و آن</font><b><font size="4">&nbsp;مــرد غریب</font></b><font size="4"> &nbsp;و گمنـام</font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">پـول بـرداشتـــم و سمـت خیـــابـان رفتــــم </font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">هــــر کسی از سبــــدِ پُر شــده ام می پرسید</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4">قصــــه ی </font><b><font size="4">لطـف غریبانه</font></b><font size="4"> به او&nbsp;می &nbsp;گفتــم&nbsp;&nbsp;</font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"></font><br></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4">آن </font><b><font size="4">غریبـــــه</font></b><font size="4"> چـه کسی بـود کجا رفت خـــدا</font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">کاش حـال خـوش&nbsp;مـا&nbsp;را&nbsp;&nbsp;پـدرم می فهمـیـــد</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="4">آن&nbsp; شـب&nbsp; خوب </font></b><font size="4">&nbsp;بـه &nbsp;یـاد &nbsp;پـدرم&nbsp; اُفتـــــــادم</font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">خواب دیــــدم پدرم سجـــــده کُنان می خندید</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"></font><br></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">چه کسـی بـود خـــدایا که &nbsp;کمک کـرد به ما</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">آن شب خوب چه زیبا شـــده بود در نظــرم</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">مادرم بر سرِ &nbsp;سجّـــــاده &nbsp;دعــایش می کـرد</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">تا شب جمعــــه ی دیگر برســـد منتظـــــرم</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"></font><br></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">آن شـب آرام مـن و مــــادر مـن خوابیــدیـم </font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4">ای </font><b><font size="4">خــدا شکر</font></b><font size="4"> هنوز یار هـــــوا داری هست</font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">توشـــه بر دوش هنــــوز مردم مردی هستند</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">چشــــم ما بستــه ولی دیده ی بیداری هست </font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"></font><br></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">خلـــــوت من همــــه در فکــر پدر می گذرد</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="4">خیـــره بر عکس پــــدر</font></b><font size="4"> حال و هوایی &nbsp;دارم</font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">سینــه ی کوچک من طاقت این درد نداشت </font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">پــدرم&nbsp; مُـــرده اگــر،&nbsp;شُکـر،&nbsp;خــدایی دارم </font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"></font><br></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">96</font></div> text/html 2017-10-21T10:27:58+01:00 borazjani.mihanblog.com علیرضا امنیه برازجانی درحسرت آرزوها http://borazjani.mihanblog.com/post/854 <p style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;">روزوشب <b>حسرت به دل </b>درحسرت دنیا گذشت</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;">روزبـا دلـــواپـسی هـای شبِ فـــــردا گـذشت</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;">هـرچـه رؤیـا بـود دردل پـروریـدم بی ثمــــر</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;">لحظه ها چون تنـد بادی دردل صحـرا گذشت</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;"><b>پیـلـــه ای بی روزنه</b> بـا تاروپــودی ازهــوس</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;">زنـدگــانی ایـن چنیـــن برروزگــارمـا گـذشت</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;">دردلـم ای کاش ها می زد جوانـه سـربـه سـر</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;">چون گیـــاه هرزه ای دل درپیِ دنـیــا گـذشت</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;">ترک کـــرده ساحل ودرجستـجــوی <b>دُرِّ عشق</b></span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;"><b>عمــربی حاصل</b> دریغا <b>چون کفِ دریا</b> گذشت</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;">روزگاری <b>نغمه ای شیــرین </b>به جانم مـوج زد</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;">لحظه ها با شعــروبا احســاس اوزیبــا گـذشت</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;">"سال هـا چیــــزی بـه نام زندگـانی داشـتـــم"</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;">د<b>رسپهــرقلبم</b> این مِصرع شهــاب آسـا گذشت</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;">"عـالـمی آشـفـتــــــه بـا نـام جـوانی داشـتـــم"</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;">آری آری این چنیــن <b>دوران بی پـروا </b>گـذشت</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;">"آرزویی،حسرتی، خوابی، خیالی، قصِّه ای"</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;"><b>روزگــارتلــخ ما</b> ایـن گونه <b>بی معـنــا</b> گذشت</span></p><p style="text-align: center;">&nbsp;</p><p style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;">93برازجانی</span></p> text/html 2017-10-17T14:41:44+01:00 borazjani.mihanblog.com علیرضا امنیه برازجانی جنس ناب عشق http://borazjani.mihanblog.com/post/853 <div align="center"><br></div><p align="center"></p><p align="center"><br></p><p align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><img align="baseline" alt="" src="http://image-upload.ir/images/vdkdrzabuwo7b04p09y.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"><b></b><i></i><u></u><sub></sub><sup></sup><strike></strike><br></font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><p align="center"><br></p></font><p align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><br></font><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">کلامش ،نگاهش، رؤیایش ولطافت وپاکی احساساتش <b>ازجنس ناب عشق</b> است .ا<b>وکیست</b></font></p><p align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">&nbsp;که رؤیاهای مرا تکرارمی کند.اوکیست؟ که درآخرین سوسوزدنهای شمع ٱمیدم باعشق </font></p><p align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><b>درآتشدان قلبم </b>می دمد.اوکیست که دستش رابه سویم درازکرده است وبسوی ساحل مرا</font></p><p align="center"><font face="Arial" size="3">ناخدایی می کند.باورم نمی شود.<b>تیغ جسارتم</b> کُند شده بود وقتی صدای درودش درفضای</font></p><p align="center"><font face="Arial" size="3">&nbsp;سینه ام طنین اندازشد ودستانم را دردستان پرمهرش فشرده بود.<b>لبان پرخنده اش</b> را که </font></p><p align="center"><font face="Arial" size="3">دیدم. بودنش را باورکردم با آمدنش تاریکی از زندگیم&nbsp;رفت. روشنایی تمام وجودم</font><font face="Arial" size="3">&nbsp;را فرا</font></p><p align="center"><font face="Arial" size="3">می گیرد.این<b> حضورزیبا </b>مرا به <b>تولّدی دیگر</b>نوید می دهد. خدا کند این </font><font face="Arial" size="3">دوستی به </font><font face="Arial" size="3">درازای</font></p><p align="center"><font face="Arial" size="3">&nbsp;تاریخ پایدارباشد.</font></p><p align="center"><font face="Arial" size="3">93ادامه دارد------</font></p><p align="center"><br></p><div align="center"><br></div> text/html 2017-10-17T14:40:43+01:00 borazjani.mihanblog.com علیرضا امنیه برازجانی شیــــرمــرد انتظــامی http://borazjani.mihanblog.com/post/852 <font face="Mihan-Nassim" size="3"><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="3">دلیــــری و جوانمــــردی و غیـرت</font><div><font face="Mihan-Nassim" size="3">عجیـن&nbsp; در &nbsp;تار و &nbsp;پــود پیرهـن تو</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3">نشــــــان&nbsp;&nbsp; &nbsp;عزّت&nbsp;&nbsp; و&nbsp; &nbsp;آرامـش &nbsp; مـــا</font></div></div><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="3">لبــــاس سبـــــز غیــــرت &nbsp;بـر &nbsp;تن تـو</font></div></font><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="3">نتـرس و بـا گذشـت و مهـــربـانی</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="3">به زخــم میهنـــم مرهــــــــم گزاری</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="3">پنــــــاه&nbsp; مـردم رنجــــــور&nbsp; و خستـــه</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="3">شجاعت در رگ و خون توجاری </font></div><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="3">قســـــم ای&nbsp; شیــــرمــرد انتظــامی</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="3">زمین &nbsp;اُفتـادگان دل به تو بستند</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="3">جواب &nbsp;هـر سئـــــوال&nbsp; بی جوابـی</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="3">اُمیدواران ، اُمیــدوار تـو هستند</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="3">نگهبــــــان &nbsp; تمــــــام &nbsp; هستـی&nbsp; &nbsp;مــا</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="3">امانت داریت ضرب المثــــل شد</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="3">به لطف&nbsp;قلب پاک و&nbsp;چاره سازت</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="3">مُعمّـــــاهـا به دستــــان تو حَل شـد</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="3">دلیــــری و جوانمــــردی و غیـرت</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="3">عجیـن&nbsp; در &nbsp;تار و &nbsp;پــود پیرهـن تو</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="3">نشان عزّت و آرامش ما و غیـــرت</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="3">لبــــاس سبـــــز غیــــرت &nbsp;بـر &nbsp;تن تـو</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="3">اگـــــــر آرامــش و &nbsp;امنیّتـی&nbsp; هسـت</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="3">تمــــــام&nbsp;&nbsp; خلـق&nbsp; مدیـون تو هستیــم</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="3">غریب&nbsp; آشنـــا&nbsp; چشـــــــم تو باز است</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="3">سحرگاهان که چشم خسته بستیم</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="3">پنـــــــاه &nbsp; &nbsp;آبـروداران&nbsp; &nbsp; تـویـی&nbsp; &nbsp;تـو</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="3">غرور&nbsp;شـانه های خستــــه ی مـا</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="3">آمیــد قلب مظلـــــومان تـویی تـو</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="3">کلیـــــد قفـل های بستــــــه ی ما</font><br></div> text/html 2017-10-12T11:24:01+01:00 borazjani.mihanblog.com علیرضا امنیه برازجانی سرزمین محبّت http://borazjani.mihanblog.com/post/849 <p><font face="impact" size="4">باران گل های پیراهنم را سخاوت بخشید</font></p><p><font face="Impact" size="4">با هرهجای آن یاسی رویید</font></p><p><font face="impact" size="4">بادها درطوافی همگون</font></p><p><font face="impact" size="4"><b>سرود آشنایی</b> خواندند</font></p><p><font face="impact" size="4">گندم زاران درنوازش نور</font></p><p><font face="impact" size="4">با رقصی هماهنگ، پیشوازم آمدند</font></p><p><font face="impact" size="4">من از<b>روزهای خشک</b> عبورکردم</font></p><p><font face="impact" size="4">ازدیارتپّه های زرد</font></p><p><font face="impact" size="4">این جا <b>ییلاق زیبایی</b> ست</font></p><p><font face="impact" size="4">درمسیرخو د مردمانی دیدم</font></p><p><font face="impact" size="4">که به سرزمین من قشلاق می کنند</font></p><p><font face="impact" size="4">ما، به دورازدرک حقیقت زندگی</font></p><p><font face="impact" size="4">با صدایی مُبهم به جادّه پیوستیم</font></p><p><font face="impact" size="4">می خواهم با<b> تلنگروجدان</b> خویش</font></p><p><font face="impact" size="4">از<b>دشت های سرد تباهی</b></font></p><p><font face="impact" size="4">به ییلاق واژه های مهربانی بروَم</font></p><p><font face="impact" size="4">تا ییلاق کوچه فرش های<b> نجابت</b> راهی نیست</font></p><p><font face="impact" size="4">اگرجهان را به <b>فرماندهی قلب ها </b>بسپاریم</font></p><p><font face="impact" size="4">با <b>بسیج مهربانی ها</b></font></p><p><font face="impact" size="4"><b>سرزمین محبّت</b> نزدیک است</font></p><p></p><p><font face="impact" size="4">90</font></p> text/html 2017-10-12T11:22:16+01:00 borazjani.mihanblog.com علیرضا امنیه برازجانی من کیستم 5 http://borazjani.mihanblog.com/post/848 <p align="justify"><font size="5"></font></p><p align="justify"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">من چشمه ساری ساکنم که پشت سد ِّبلند دلسردی وناکامی محبوس مانده است.ودرآرزوی رسیدن به وُسعت سبزینی ،لحظه شماری می کند.آیا دستی هست تا باهمتِّ مردانه سَد شکن شود وبه جاری شدنم کمک کند.</font></p> text/html 2017-10-10T14:49:32+01:00 borazjani.mihanblog.com علیرضا امنیه برازجانی شعور شعرمن http://borazjani.mihanblog.com/post/847 <p><font face="Mihan-Yekan" size="3">نگاه عاشقانه ی دلَت</font></p><p><font face="Mihan-Yekan" size="3">ازوجودعشق می دهد خبر</font></p><p><font face="Mihan-Yekan" size="3">قسم به واژه ی صداقت و وفا</font></p><p><font face="Mihan-Yekan" size="3">بیا تبسُّمی دوباره من</font></p><p><font face="Mihan-Yekan" size="3">ترحّمی به قلب پاره پاره کن</font></p><p><font face="Mihan-Yekan" size="3">توآن <b>سرود خفته</b> تودلی</font></p><p><font face="Mihan-Yekan" size="3">و مایه ی <b>شعور شعرمن</b></font></p><p><font face="Mihan-Yekan" size="3">که می سرایمَش <b>به نام عشق</b></font></p><p><font face="Mihan-Yekan" size="3">و بیت بیت هرغزل</font></p><p><font face="Mihan-Yekan" size="3">به یک نگاه عاشقانه هدیه می کنم</font></p><p><font face="Mihan-Yekan" size="3">نظاره ای به چشم پرستاره کن</font></p><p><font face="Mihan-Yekan" size="3">مرا بگیرو با خودت ببر</font></p><p><font face="Mihan-Yekan" size="3">ببربه هرکجا که می روی</font></p><p><font face="Mihan-Yekan" size="3"><b><i>مرا رها نکن</i></b> برای لحظه ای</font></p><p><font face="Mihan-Yekan" size="3">که <b><i>بی تو </i></b>لحظه ای نفس نمی کشم </font></p><p><font face="Mihan-Yekan" size="3">مگربرای مرگ</font></p><p></p><p><font face="Mihan-Yekan" size="3">92</font></p><p></p><p></p> text/html 2017-10-08T00:29:49+01:00 borazjani.mihanblog.com علیرضا امنیه برازجانی یه غریبـــه http://borazjani.mihanblog.com/post/846 <p align="center"><font face="impact" size="4"><br></font></p><p align="center"><font face="impact" size="4">دیگه با من یه غریبـــه شــده بـود</font></p><p align="center"></p><p align="center"><font face="impact" size="4">آخـرش تو سینه <b>خنـجر</b>زد ورفت</font></p><p align="center"></p><p align="center"><font face="impact" size="4">یه نفردیگه دیدم صـداش می کرد</font></p><p align="center"></p><p align="center"><font face="impact" size="4">بی خبــرازدل مـن&nbsp; پَـر زد ورفت</font></p> text/html 2017-10-08T00:25:37+01:00 borazjani.mihanblog.com علیرضا امنیه برازجانی مرغ غـم http://borazjani.mihanblog.com/post/845 <p align="center"><span style="color: rgb(153, 51, 102);"><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; شکیبا</font></span></p><p align="center"><span style="color: rgb(153, 51, 102);"><font size="2">عشق اگرچـه چند روزی کام دل را شادکرد</font></span></p><p align="center"><span style="color: rgb(153, 51, 102);"><font size="2">در فضـای سیـــنه ام صد</font><b><font size="2"> مرغ غـم </font></b><font size="2">آزاد کرد</font></span></p><p align="center"><span style="color: rgb(153, 51, 102);"><font size="2">آن دلی کزعشق من باهرطپش گفت ازوفا</font></span></p><p align="center"><span style="color: rgb(153, 51, 102);"><font size="2">کرد با من آنچــه شیرین با دل فرهـــاد کرد</font></span></p><p align="center"><span style="color: rgb(153, 51, 102);"><font size="2">قلب او بی اعتنا برعشق من هرلحظه کرد</font></span></p><p align="center"><span style="color: rgb(153, 51, 102);"><font size="2">آنچـــــه با&nbsp; مرغ به دام افتاده ای </font><b><font size="2">صیاد</font></b><font size="2"> کرد</font></span></p><p align="center"><span style="color: rgb(153, 51, 102);"><font size="2">مــن بر آوردم تـــمام&nbsp; آرزو هــــایش &nbsp;ولــی</font></span></p><p align="center"><span style="color: rgb(153, 51, 102);"><font size="2">در دلـــم هر آرزویی بـــود او بــر باد کـــــرد</font></span></p><p align="center"><span style="color: rgb(153, 51, 102);"><font size="2">بی بهانه ناز&nbsp;کرد و قلب شیـدا را&nbsp;شکست </font></span></p><p align="center"><span style="color: rgb(153, 51, 102);"><font size="2">درکجا معشوق با عاشق چنـین بیـداد کرد</font></span></p><p align="center"><span style="color: rgb(153, 51, 102);"><font size="2">خاردرد و تیر زخم و تیــغ غـم در دل نشاند</font></span></p><p align="center"><span style="color: rgb(153, 51, 102);"><font size="2">این چنین با شــیوه ای نو باغ دل آباد&nbsp; کرد</font></span></p><p align="center"><span style="color: rgb(153, 51, 102);"><font size="2">بسکه ازدردو غم عشقش شکیبامانده ام</font></span></p><p align="center"><span style="color: rgb(153, 51, 102);"><font size="2">هرکسی طعنه زنان ازمن چو مجنون یادکرد</font></span></p><p align="center"><font size="2">&nbsp;</font></p><div align="center"><font size="2"></font><br></div>