ارمغان شعروترانه برای آشنایی با عقاید و افکارهمدیگرو بیان موضوعات مختلف درقالب زیبای شعر و متن ادبی مطالبی نوشته ام.همه مخاطب اند. می خواهم بگویم بعنوان یک معلم هنوز به شاگردانم یادمی دهم. که علم بهتراز ثروت است .بگذار دنیادوستان کج اندیش غم نان را بهانه ی مرگ اندیشه و انسانیت خود قرار دهند.ما برای صلح جهانی و دوستی همگانی دوستانه می نویسیم تا ارزش ها را زنده نگاه داریم. همگان مخاطب اند.مرگ آغازیک زندگی جاودانه است. اگر تولدمان را دیگران با انتخاب خود رقم زده اند. بیاییم مرگ خود را باانتخاب خود زیباترین لحظه ی زندگی خود بسازیم.بهشت لایق ماست.خودرا به کمتر از آن نفروشیم. http://borazjani.mihanblog.com 2017-09-22T06:38:58+01:00 text/html 2017-09-22T02:52:58+01:00 borazjani.mihanblog.com علیرضا امنیه برازجانی تــیری سـه شـعبه http://borazjani.mihanblog.com/post/808 <p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 255);" data-mce-style="color: #000000; font-family: arial,ans-serif; font-size: medium; background-color: #ffffff;"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">اگر</font><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">تــیری سـه شـعبـه</font></b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> در گلو دارم </font></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #000000;" data-mce-style="color: #000000;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);" data-mce-style="font-family: arial,ans-serif; font-size: medium; background-color: #ffffff;"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">ز</font></span><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);" data-mce-style="font-family: arial,ans-serif; font-size: medium; background-color: #ffffff;"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">خــون</font></span><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);" data-mce-style="font-family: arial,ans-serif; font-size: medium; background-color: #ffffff;"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">حنــجـــــر</font></b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">امــا&nbsp; آبـــرو دارم</font></span></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 255);" data-mce-style="color: #000000; font-family: arial,ans-serif; font-size: medium; background-color: #ffffff;"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">پس ازمرگم چو می نوشم می کوثر</font></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 255);" data-mce-style="color: #000000; font-family: arial,ans-serif; font-size: medium; background-color: #ffffff;"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">لـب تــشــنــه شـــهـادت آرزو دارم </font></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 255);" data-mce-style="color: #000000; font-family: arial,ans-serif; font-size: medium; background-color: #ffffff;"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">گراز زهرعطش سـیراب ســـیرابم </font></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #000000;" data-mce-style="color: #000000;"><strong><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);" data-mce-style="font-family: arial,ans-serif; background-color: #ffffff;"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">رُخی ازخون حنجــــر&nbsp;</font></span></strong><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);" data-mce-style="font-family: arial,ans-serif; font-size: medium; background-color: #ffffff;"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">سرخ رودارم </font></span></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 255);" data-mce-style="color: #000000; font-family: arial,ans-serif; font-size: medium; background-color: #ffffff;"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">قـســـم از دیـــدن <b>انــــسـان زربنـده </b></font></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 255);" data-mce-style="color: #000000; font-family: arial,ans-serif; font-size: medium; background-color: #ffffff;"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">دلی&nbsp;خونین ترازقــلـب ســبــــودارم </font></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 255);" data-mce-style="color: #000000; font-family: arial,ans-serif; font-size: medium; background-color: #ffffff;"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">نـمــازعـشــق مـن مـقـبول حق افــتد</font></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 255);" data-mce-style="color: #000000; font-family: arial,ans-serif; font-size: medium; background-color: #ffffff;"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">که از</font><strong><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">خـون</font></strong><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> گلوی خــود وضـو دارم </font></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 255);" data-mce-style="color: #000000; font-family: arial,ans-serif; font-size: medium; background-color: #ffffff;"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">نـنـوشـم بی رقیــه جــرعــه ی آبـی </font></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 255);" data-mce-style="color: #000000; font-family: arial,ans-serif; font-size: medium; background-color: #ffffff;"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">اگــــر دریــای آبـی پـیــش رو دارم </font></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 255);" data-mce-style="color: #000000; font-family: arial,ans-serif; font-size: medium; background-color: #ffffff;"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">شــده دامــان بـابـاغـــرق </font><strong><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">خـونــــابـه </font></strong></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 255);" data-mce-style="color: #000000; font-family: arial,ans-serif; font-size: medium; background-color: #ffffff;"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">چـوابری خون فـشان هرتارمو دارم </font></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 255);" data-mce-style="color: #000000; font-family: arial,ans-serif; font-size: small; background-color: #ffffff;"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">93(کتاب طلوع بی پایان)</font></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);" data-mce-style="color: #000000; font-size: medium;"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">&nbsp;</font></span></p> text/html 2017-09-22T02:51:05+01:00 borazjani.mihanblog.com علیرضا امنیه برازجانی دست علـمــداری http://borazjani.mihanblog.com/post/807 <p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;" data-mce-style="font-family: helvetica; font-size: large;"><b>قافـلـــه</b> هست ولی قافـلـــه سـالاری نیست</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;" data-mce-style="font-family: helvetica; font-size: large;">مانـده برخاک علَـم <b>دست علـمــداری</b> نیست</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;" data-mce-style="font-family: helvetica; font-size: large;">سینـــه ها سوخـتــــه انـد از<b>عطــشِ بی آبی</b></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;" data-mce-style="font-family: helvetica; font-size: large;">بهـــرطفلان حسین هیــچ هــواداری نیست </span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;" data-mce-style="font-family: helvetica; font-size: large;">خیـــمـه هــا سـوختــه درآتـش ظاهـربینــان</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;" data-mce-style="font-family: helvetica; font-size: large;"><b>اهل خیمـــه</b> همه آواره وغمخــواری نیست</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;" data-mce-style="font-family: helvetica; font-size: large;">آخرین لحظـــه رسیـــده ست وپیِ یـاری او</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;" data-mce-style="font-family: helvetica; font-size: large;">جـزعلی اصغـــرلب تشنه مددکــاری نیست</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;" data-mce-style="font-family: helvetica; font-size: large;">غیـــر<b>هفتـــاد ودوتا مــرد</b> بـه خاک ٱفتــــاده</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;" data-mce-style="font-family: helvetica; font-size: large;">درکنــارش بـه خـداونـد کـه دلــداری نیست</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;" data-mce-style="font-family: helvetica; font-size: large;">صف به صف لشکرکافرهمه آماده&nbsp;ی&nbsp;رزم </span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;" data-mce-style="font-family: helvetica; font-size: large;">همــــرهِ <b>سبــط نبی</b> ازچـه سبب یاری نیست</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;" data-mce-style="font-family: helvetica; font-size: large;">اهــل باطل همه صف بسته وتنهاست حسین</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;" data-mce-style="font-family: helvetica; font-size: large;"><b>حق حسین است، </b>ولی هیــچ خریداری نیست</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: large;" data-mce-style="font-family: helvetica; font-size: large;">محرّم 93</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-size: large;" data-mce-style="font-size: large;">&nbsp;</span></p> text/html 2017-09-22T02:50:11+01:00 borazjani.mihanblog.com علیرضا امنیه برازجانی اهـل حـرم http://borazjani.mihanblog.com/post/806 <p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">&nbsp;</p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma,arial; font-size: medium;" data-mce-style="font-family: tahoma,arial; font-size: medium;">جایی &nbsp;بـرای&nbsp; رفتـن &nbsp;<b>اهـل &nbsp;حـرم </b>&nbsp;نبـود</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma,arial; font-size: medium;" data-mce-style="font-family: tahoma,arial; font-size: medium;">افسوس دستی برتنِ صاحب عَلَم نبود</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma,arial; font-size: medium;" data-mce-style="font-family: tahoma,arial; font-size: medium;">تا پاسدار خیمه گاه عبّـاس &nbsp;زنـده &nbsp;بـود</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma,arial; font-size: medium;" data-mce-style="font-family: tahoma,arial; font-size: medium;">درقلب اهل خیمه گاه یک ذرّه غم نبود</span></p> text/html 2017-09-21T21:46:06+01:00 borazjani.mihanblog.com علیرضا امنیه برازجانی زینب به ویـرانه http://borazjani.mihanblog.com/post/805 <p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;" data-mce-style="font-family: helvetica; font-size: medium;">به روی خاک صحرا بی کفن <b>سلطان دین </b>جان داد</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;" data-mce-style="font-family: helvetica; font-size: medium;"><b>حسین بن علی </b>غلطیـــده درخون برزمین جان داد</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;" data-mce-style="font-family: helvetica; font-size: medium;">علی اکــــبرشکسته سر،لـبِ تشـنـــــه،دمِ آخـــــــر</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;" data-mce-style="font-family: helvetica; font-size: medium;">نهــــاده سـربه روی شانه ی <b>حبل المتیــن</b> جان داد</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;" data-mce-style="font-family: helvetica; font-size: medium;">یلِ اُمّ البنیـــن خیـــــره به مشک پاره بـا حســـرت</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;" data-mce-style="font-family: helvetica; font-size: medium;">بـه پاس اهــل بیت پاک ختـــم المرسلیـــن جان داد</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;" data-mce-style="font-family: helvetica; font-size: medium;">حســن بنشسـتـــه بـربـالیــــن او واشک می ریــزد</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;" data-mce-style="font-family: helvetica; font-size: medium;">حسیــــن ٱفتــــاده دردست امیــرالمؤمنیــن جان داد</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;" data-mce-style="font-family: helvetica; font-size: medium;"><b>علی اصغــــــر</b>بـه روی سینـــه ی خـونیـــن ثارالله</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;" data-mce-style="font-family: helvetica; font-size: medium;"><b>رُقیّـــه</b> بی صــدا بـرپای زیـن العـــابـدیـن جان داد</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;" data-mce-style="font-family: helvetica; font-size: medium;">میـــــان کـــربـلا سجّٰــــــاد ازانـــدوه پـرپـرشــــــد</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;" data-mce-style="font-family: helvetica; font-size: medium;">میـــــان <b>قتلــــه گاه </b>آنــــدم امـام جانشیــــن جان داد</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;" data-mce-style="font-family: helvetica; font-size: medium;">هـزاران بـارمُـــرد وزنــده شــــد<b> زینب به ویـرانه</b></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;" data-mce-style="font-family: helvetica; font-size: medium;">دوبـاره <b>زینب کبــــریٰ</b> به روزاربعـیـــــن جان داد</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: x-small;" data-mce-style="font-family: helvetica; font-size: x-small;">93&nbsp;</span></p> text/html 2017-09-21T21:43:31+01:00 borazjani.mihanblog.com علیرضا امنیه برازجانی غریبــانه http://borazjani.mihanblog.com/post/804 <p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;" data-mce-style="font-family: helvetica; font-size: medium;">نه یـاری وهـــواخواهی میان <b>جمــع بیگانه</b></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;" data-mce-style="font-family: helvetica; font-size: medium;">بنای عهـد وپیمان بود بنایی سست وویرانه</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;" data-mce-style="font-family: helvetica; font-size: medium;">چه مردانی به شوق زَر، اسیــردام خودبینی</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;" data-mce-style="font-family: helvetica; font-size: medium;">دوباره زنـده شــد رسم ورسوم عهـد بتخانه</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;" data-mce-style="font-family: helvetica; font-size: medium;">کجا رسم است باخنجرخوش آمد گفتن مهمان</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;" data-mce-style="font-family: helvetica; font-size: medium;">زدن تیــــری سه شعبه درگلوی نرم دُردانه</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;" data-mce-style="font-family: helvetica; font-size: medium;"><b>سرشمعـی بُریدن ازقفـــا </b>بـا خنجــــــربُـرّٰان</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;" data-mce-style="font-family: helvetica; font-size: medium;">کمین کرده به شمشیـری زدن بربال پـروانه</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;" data-mce-style="font-family: helvetica; font-size: medium;">اسیـــران بلاکـش را به روی خـارها بُـردن</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;" data-mce-style="font-family: helvetica; font-size: medium;">به ضرب تازیانه دست وپا بستـــه <b>غریبــانه</b></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;" data-mce-style="font-family: helvetica; font-size: medium;">به ما آموختند دیـن ها وآییـن ها ومذهب هـا</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;" data-mce-style="font-family: helvetica; font-size: medium;">چقدرزیباست جان دادن،به راه عشق مردانه</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: x-small;" data-mce-style="font-family: helvetica; font-size: x-small;">93</span></p> text/html 2017-09-20T13:23:46+01:00 borazjani.mihanblog.com علیرضا امنیه برازجانی آه وســــــوززینب http://borazjani.mihanblog.com/post/803 <p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;" data-mce-style="font-family: helvetica; font-size: medium;">هـرکسـی فـریـــاد و<b>آه وســــــوززینب </b>می شنیــد</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;" data-mce-style="font-family: helvetica; font-size: medium;">مثل <b>سنگ کـربلا</b> خـون ازدوچشمش می چکـیـــد</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;" data-mce-style="font-family: helvetica; font-size: medium;">غرق حیرت شکوه می کـرد ودمادم می گـریست</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;" data-mce-style="font-family: helvetica; font-size: medium;">آسمـــــــان از<b>دیــــدن زینب</b> خجـالـت می کشـیـــد</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;" data-mce-style="font-family: helvetica; font-size: medium;">وای آن لحظه که حسرت بارواشک افشـان وزار</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;" data-mce-style="font-family: helvetica; font-size: medium;">سوی مَقتـــــل زینب مضطــــــرپریشان می دوید</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;" data-mce-style="font-family: helvetica; font-size: medium;"><b>با وقــــاری مـادری </b>و بـا <b>غـــروری حیـــــــدری</b></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;" data-mce-style="font-family: helvetica; font-size: medium;">دردل مـــــــرد و زن کــــوفـه &nbsp;نـدامـت &nbsp;آفـریــــد</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;" data-mce-style="font-family: helvetica; font-size: medium;">جبرییـــــل انگشت حیرت دردهـــان مبهوت ماند</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;" data-mce-style="font-family: helvetica; font-size: medium;">خنجــــــــری وقتی گلــــــوی پادشاهی می بُریــد</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;" data-mce-style="font-family: helvetica; font-size: medium;">ازرگ خونیــــــن حیـــــدرخون غیرت شد روان</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;" data-mce-style="font-family: helvetica; font-size: medium;">از<b>رگ سـرخ حسیـــن</b> خون شجاعت می چکیـــد</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;" data-mce-style="font-family: helvetica; font-size: medium;">کاش بـرگـوش دلــــم یک بارازســــــــوی حسین</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;" data-mce-style="font-family: helvetica; font-size: medium;">ذکـــــــرهـل من ناصـــرالینصرنی اومی رسیـــد</span></p> text/html 2017-09-20T13:22:41+01:00 borazjani.mihanblog.com علیرضا امنیه برازجانی خون سـرخ هرشهیـــد http://borazjani.mihanblog.com/post/802 <p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;" data-mce-style="font-family: helvetica; font-size: medium;">درپیش چشــم مادران فـرزنــد درخـون می تپیـد</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;" data-mce-style="font-family: helvetica; font-size: medium;">خاک زمین سیراب شد از<b>خون سـرخ هرشهیـــد</b></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;" data-mce-style="font-family: helvetica; font-size: medium;">بی گوشواره دختری با گوش خونیــن آن طرف</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;" data-mce-style="font-family: helvetica; font-size: medium;">ایـن ســو رقیّـــه دامنش آتش گرفتــــه می دویـد</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;" data-mce-style="font-family: helvetica; font-size: medium;">دست <b>حسین بن علی</b> چون کاسه ازخون پُرشــده</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;" data-mce-style="font-family: helvetica; font-size: medium;">وقتی که تیراز<b>حنجرشش ماهه </b>ی خود می کشید</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;" data-mce-style="font-family: helvetica; font-size: medium;">شمرلعین با خنجرش درپیش چشـــــم اهــل بیـت</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;" data-mce-style="font-family: helvetica; font-size: medium;">بنشسته بـرسینــــه ســرِقــرآن حق را می بُـریــد</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;" data-mce-style="font-family: helvetica; font-size: medium;">زینب چه حالی داشت آن وقتی که ٱوج بی کسـی</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;" data-mce-style="font-family: helvetica; font-size: medium;">آیات قرآن ازسرنیـــــزه بـه گوشـش می رسیــــد</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;" data-mce-style="font-family: helvetica; font-size: medium;">درکوچه های کوفه وپس کوچه های شهـــــرشام</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;" data-mce-style="font-family: helvetica; font-size: medium;">فرق شهیــــــدان می شکست ازسنگ باران یزید</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;" data-mce-style="font-family: helvetica; font-size: medium;">درپیش چشمان خـــدا خون خـــدا برخاک ریخت</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;" data-mce-style="font-family: helvetica; font-size: medium;">برآن همه مظلومیت ازآسمـــان خـون می چکیــد</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;" data-mce-style="font-family: helvetica; font-size: medium;">کُشتـنــــد مـردان خــــــدا، نامـردمان زَرپـرسـت</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;" data-mce-style="font-family: helvetica; font-size: medium;">ازآن همــــه نا مردمی آدم خجـالت می کشـیــــد</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;" data-mce-style="font-family: helvetica; font-size: medium;">93</span></p> text/html 2017-09-20T13:19:28+01:00 borazjani.mihanblog.com علیرضا امنیه برازجانی صــــد پـاره های کـربلا http://borazjani.mihanblog.com/post/801 <p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: arial,ans-serif; font-size: large;" data-mce-style="font-family: arial,ans-serif; font-size: large;">درعشق بازی با خـــــدا با هم رقابت داشتند</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: arial,ans-serif; font-size: large;" data-mce-style="font-family: arial,ans-serif; font-size: large;">ایمـــــان&nbsp; بـه &nbsp;حقّٰانیّت حـق امـامـت&nbsp; داشتنـد</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: arial,ans-serif; font-size: large;" data-mce-style="font-family: arial,ans-serif; font-size: large;">درپیشگاه فاطمــــه ، دروعده گـاه مصطفـیٰ</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: arial,ans-serif; font-size: large;" data-mce-style="font-family: arial,ans-serif; font-size: large;">صد زخم تیر ونیزه وصــدها کرامت داشتند</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: arial,ans-serif; font-size: large;" data-mce-style="font-family: arial,ans-serif; font-size: large;">جان داده اند باعزت وبا غیرت وٱوج شرف</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: arial,ans-serif; font-size: large;" data-mce-style="font-family: arial,ans-serif; font-size: large;">درپیش دشمن سینه ای غرق شهامت داشتند</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: arial,ans-serif; font-size: large;" data-mce-style="font-family: arial,ans-serif; font-size: large;">بودند دردنیا ولی بی اعتنــا برهرچه هست&nbsp;</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: arial,ans-serif; font-size: large;" data-mce-style="font-family: arial,ans-serif; font-size: large;"><b>درخیمه ی عشق حسین </b>تنهــا اقامـت داشتند</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: arial,ans-serif; font-size: large;" data-mce-style="font-family: arial,ans-serif; font-size: large;">درخاک وخون غلطیـده اندآن عاشقان با وفا</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: arial,ans-serif; font-size: large;" data-mce-style="font-family: arial,ans-serif; font-size: large;"><b>درخاکســاری پیش حق</b> آُفتـاده قامـت داشتند</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: arial,ans-serif; font-size: large;" data-mce-style="font-family: arial,ans-serif; font-size: large;"><b>صــــد پـاره های کـربلا</b>،آن مـردم بی اِدّعـا</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: arial,ans-serif; font-size: large;" data-mce-style="font-family: arial,ans-serif; font-size: large;">ازهم نشینی با حسیـن صدها کرامت داشتند</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: arial,ans-serif; font-size: large;" data-mce-style="font-family: arial,ans-serif; font-size: large;">زنجیـــرهایی&nbsp; آهنیــن &nbsp;بودنـد یاران &nbsp;حسین</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: arial,ans-serif; font-size: large;" data-mce-style="font-family: arial,ans-serif; font-size: large;">تا لحظه ی مُردن چنان کـوه استقامت داشتند</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: arial,ans-serif; font-size: small;" data-mce-style="font-family: arial,ans-serif; font-size: small;">91</span></p> text/html 2017-09-19T05:34:15+01:00 borazjani.mihanblog.com علیرضا امنیه برازجانی شهید کربلا http://borazjani.mihanblog.com/post/800 <p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: arial,ans-serif; font-size: large;" data-mce-style="font-family: arial,ans-serif; font-size: large;"><b>شهید کربلا</b> ای کشتــــه ی غـم</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: arial,ans-serif; font-size: large;" data-mce-style="font-family: arial,ans-serif; font-size: large;">شهـیــــد نینــــــوا مـولای عالـم</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: arial,ans-serif; font-size: large;" data-mce-style="font-family: arial,ans-serif; font-size: large;">حسیـــن ای عـزَت فـرزنـــد آدم</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: arial,ans-serif; font-size: large;" data-mce-style="font-family: arial,ans-serif; font-size: large;">بـریــزم تـا ابــــــد اشک دمـادم</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: arial,ans-serif; font-size: large;" data-mce-style="font-family: arial,ans-serif; font-size: large;">شهید کــــربـلا مولای &nbsp;مظلــوم</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: arial,ans-serif; font-size: large;" data-mce-style="font-family: arial,ans-serif; font-size: large;">حسین بن علی جـان هـا فـدایـت</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: arial,ans-serif; font-size: large;" data-mce-style="font-family: arial,ans-serif; font-size: large;">دل وجـان&nbsp; وتمــــــام هستی مـا</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: arial,ans-serif; font-size: large;" data-mce-style="font-family: arial,ans-serif; font-size: large;">نثــــار خـاک &nbsp;پـاک کـــربـلایت</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: arial,ans-serif; font-size: large;" data-mce-style="font-family: arial,ans-serif; font-size: large;">حسـیــــن بن علی <b>خـون خـدایی</b></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: arial,ans-serif; font-size: large;" data-mce-style="font-family: arial,ans-serif; font-size: large;">حسـیــــن بن علی مــولای مایی</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: arial,ans-serif; font-size: large;" data-mce-style="font-family: arial,ans-serif; font-size: large;"><b>حبیـب الله حـق</b> بـا اذن محبــوب</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: arial,ans-serif; font-size: large;" data-mce-style="font-family: arial,ans-serif; font-size: large;"><b>حسین بن علی </b>مشکــل گشـــایی</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: arial,ans-serif; font-size: large;" data-mce-style="font-family: arial,ans-serif; font-size: large;">بهشت عاشقان صحــن وسرایت</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: arial,ans-serif; font-size: large;" data-mce-style="font-family: arial,ans-serif; font-size: large;">حسین ای <b>زاده ی زهرای اطهـر</b></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: arial,ans-serif; font-size: large;" data-mce-style="font-family: arial,ans-serif; font-size: large;">ملائک تا ابد مجنــــــون عشقت</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: arial,ans-serif; font-size: large;" data-mce-style="font-family: arial,ans-serif; font-size: large;">حسین ای <b>میـــوه ی قلـب پیمبــر</b></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: arial,ans-serif; font-size: large;" data-mce-style="font-family: arial,ans-serif; font-size: large;">حسیــــن &nbsp;پــور امیرالمــؤمنینـی</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: arial,ans-serif; font-size: large;" data-mce-style="font-family: arial,ans-serif; font-size: large;">بآـزرگ آسمـــــان هـا و زمینـی</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: arial,ans-serif; font-size: large;" data-mce-style="font-family: arial,ans-serif; font-size: large;">عزیـزو سیّـــد وسـالاروســـرور</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: arial,ans-serif; font-size: large;" data-mce-style="font-family: arial,ans-serif; font-size: large;"><b>حسین حبـل المتیـــن </b>حق الیقینی</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: arial,ans-serif; font-size: large;" data-mce-style="font-family: arial,ans-serif; font-size: large;">بجز<b>مولا حسینم</b> ســروری نیست</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: arial,ans-serif; font-size: large;" data-mce-style="font-family: arial,ans-serif; font-size: large;">قسم هم شأن با اورهبــری نیست</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: arial,ans-serif; font-size: large;" data-mce-style="font-family: arial,ans-serif; font-size: large;">قســــــم&nbsp; تـا &nbsp;انتهـــــای&nbsp; آفرینـش</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: arial,ans-serif; font-size: large;" data-mce-style="font-family: arial,ans-serif; font-size: large;">به <b>سرداری مولایم </b>ســـری نیست</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: arial,ans-serif; font-size: large;" data-mce-style="font-family: arial,ans-serif; font-size: large;">صـراط المستقـیــــم کــــردگـاری</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: arial,ans-serif; font-size: large;" data-mce-style="font-family: arial,ans-serif; font-size: large;">شهیدی چون <b>شهیــــد کربلا</b> نیست</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: arial,ans-serif; font-size: large;" data-mce-style="font-family: arial,ans-serif; font-size: large;">اگر دریا &nbsp;شــود خون&nbsp; شهیـــــدان</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: arial,ans-serif; font-size: large;" data-mce-style="font-family: arial,ans-serif; font-size: large;">به برکت قطره ای خون خدانیست</span></p> text/html 2017-09-19T05:31:42+01:00 borazjani.mihanblog.com علیرضا امنیه برازجانی اباعبــــدالله http://borazjani.mihanblog.com/post/799 <p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: verdana; font-size: large;" data-mce-style="font-family: verdana; font-size: large;"><b>حُرمت پیغمبـــر</b>دشمنـش پاس نداشت</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: verdana; font-size: large;" data-mce-style="font-family: verdana; font-size: large;">دردلـش رحمی بر<b>گلـشن یاس</b> نداشت</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: verdana; font-size: large;" data-mce-style="font-family: verdana; font-size: large;">حیف <b>اباعبــــدالله</b> بـاز علمـــــــدارانی</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: verdana; font-size: large;" data-mce-style="font-family: verdana; font-size: large;">چون علی اکبر یا <b>مثـل عبّاس</b> نداشت</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: verdana; font-size: large;" data-mce-style="font-family: verdana; font-size: large;"><b>بعدعبّاس وحسین</b> خیمه ها سوخته اند</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: verdana; font-size: large;" data-mce-style="font-family: verdana; font-size: large;"><b>دشمــن بدکاره</b> هیـــچ احسـاس نداشت</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: verdana; font-size: large;" data-mce-style="font-family: verdana; font-size: large;"><b>آخرین سربازش</b> <b>حضرت اصغـــر</b>بود</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: verdana; font-size: large;" data-mce-style="font-family: verdana; font-size: large;"><b>لاله ی نورَستــه</b> ترس ازداس نداشت</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: verdana; font-size: large;" data-mce-style="font-family: verdana; font-size: large;">درنبــــرد با حق، <b>اهـل باطل</b> جز زَر</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: verdana; font-size: large;" data-mce-style="font-family: verdana; font-size: large;">د رترازوی دلش هیـچ مقیاس نداشت</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">&nbsp;</p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: verdana; font-size: x-small;" data-mce-style="font-family: verdana; font-size: x-small;">93</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: verdana; font-size: large;" data-mce-style="font-family: verdana; font-size: large;">&nbsp;</span></p> text/html 2017-09-19T04:06:17+01:00 borazjani.mihanblog.com علیرضا امنیه برازجانی خون خدا http://borazjani.mihanblog.com/post/798 <p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;" data-mce-style="font-family: helvetica; font-size: medium;">درپیش چشــم مادران فـرزنــد درخـون می تپیـد</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;" data-mce-style="font-family: helvetica; font-size: medium;">خاک زمین سیراب شد از<b>خون سـرخ</b> هرشهیـــد</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;" data-mce-style="font-family: helvetica; font-size: medium;">بی گوشواره دختری با گوش خونیــن آن طرف</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;" data-mce-style="font-family: helvetica; font-size: medium;">ایـن ســو رقیّـــه دامنش آتش گرفتــــه می دویـد</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;" data-mce-style="font-family: helvetica; font-size: medium;">دست<b> حسین بن علی</b> چون کاسه ازخون پُرشــده</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;" data-mce-style="font-family: helvetica; font-size: medium;">وقتی که تیراز<b>حنجرشش ماهه </b>ی خود می کشید</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;" data-mce-style="font-family: helvetica; font-size: medium;"><b>شمرلعین</b> با خنجرش درپیش چشـــــم <b>اهــل بیـت</b></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;" data-mce-style="font-family: helvetica; font-size: medium;">بنشسته بـرسینــــه<b> ســرِقــرآن</b> حق را می بُـریــد</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;" data-mce-style="font-family: helvetica; font-size: medium;"><b>زینب</b> چه حالی داشت آن وقتی که ٱوج بی کسـی</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;" data-mce-style="font-family: helvetica; font-size: medium;">آیات قرآن ازسرنیـــــزه بـه گوشـش می رسیــــد</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;" data-mce-style="font-family: helvetica; font-size: medium;"><b>درکوچه های کوفه</b> وپس کوچه های<b> شهـــــرشام</b></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;" data-mce-style="font-family: helvetica; font-size: medium;">فرق شهیــــــدان می شکست از<b>سنگ باران یزید</b></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;" data-mce-style="font-family: helvetica; font-size: medium;">درپیش چشمان خـــدا <b>خون خـــدا </b>برخاک ریخت</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;" data-mce-style="font-family: helvetica; font-size: medium;">برآن همه مظلومیت ازآسمـــان خـون می چکیــد</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;" data-mce-style="font-family: helvetica; font-size: medium;">کُشتـنــــد مـردان خــــــدا، نامـردمان زَرپـرسـت</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;" data-mce-style="font-family: helvetica; font-size: medium;">ازآن همــــه نا مردمی آدم خجـالت می کشـیــــد</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;" data-mce-style="font-family: helvetica; font-size: medium;">93</span></p> text/html 2017-09-18T17:21:44+01:00 borazjani.mihanblog.com علیرضا امنیه برازجانی او مانده بود و http://borazjani.mihanblog.com/post/797 <p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-size: small; background-color: #ffffff;" data-mce-style="font-size: small; background-color: #ffffff;">او مـــانــده و یک فـــوج لشـکر در بـرابرش </span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-size: small; background-color: #ffffff;" data-mce-style="font-size: small; background-color: #ffffff;">او مـــانده و تنهــا خـــداونـد اسـت یـاورش </span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-size: small; background-color: #ffffff;" data-mce-style="font-size: small; background-color: #ffffff;">او مانده و یک ذوالفــقار و ذوالجـناحی بس </span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-size: small; background-color: #ffffff;" data-mce-style="font-size: small; background-color: #ffffff;">او&nbsp; مـــانــده بــــود &nbsp;و داغ یـــاران &nbsp;دلاورش&nbsp; </span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-size: small; background-color: #ffffff;" data-mce-style="font-size: small; background-color: #ffffff;"><b>او مانده بود و</b> پشت سر یک کـاروان عطش</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-size: small; background-color: #ffffff;" data-mce-style="font-size: small; background-color: #ffffff;">تنـــــها ٱمـــید و تکــیه گــاهش ذکر یاورش </span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-size: small; background-color: #ffffff;" data-mce-style="font-size: small; background-color: #ffffff;">ا وبــود و یـک تـیرسه شعبه دست حرملـه </span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-size: small; background-color: #ffffff;" data-mce-style="font-size: small; background-color: #ffffff;">دل خـون شد از خون گلوی سرخ اصغــرش </span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-size: small; background-color: #ffffff;" data-mce-style="font-size: small; background-color: #ffffff;">قـامت خمــیــده تر شـد و گیســو سفـیـدتر</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-size: small; background-color: #ffffff;" data-mce-style="font-size: small; background-color: #ffffff;">می بـــرد وقتــی پیـــکر بی جــان اکبـــرش </span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-size: small; background-color: #ffffff;" data-mce-style="font-size: small; background-color: #ffffff;">مــاننــد جعـــفر دست عبـاس از بدن ٱفتـــاد</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-size: small; background-color: #ffffff;" data-mce-style="font-size: small; background-color: #ffffff;">خـم شـــد <span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;">حسـین </span>از رفتـن تنـها بــرادرش </span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-size: small; background-color: #ffffff;" data-mce-style="font-size: small; background-color: #ffffff;">از غــیرت و از مـــردی و مــردانگــی ســـرود</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-size: small; background-color: #ffffff;" data-mce-style="font-size: small; background-color: #ffffff;">بـا پـاره پـاره پـاره هــای&nbsp;<span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;">ســـرخ</span> پیـــکـــرش</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-size: small; background-color: #ffffff;" data-mce-style="font-size: small; background-color: #ffffff;">او پــاره پـــاره شــد ولی از حـق جــدا نـشد</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-size: small; background-color: #ffffff;" data-mce-style="font-size: small; background-color: #ffffff;">بـر نـیزه قـرآن خـوانـدنـش اعــجــاز دیـگــرش</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-size: small; background-color: #ffffff;" data-mce-style="font-size: small; background-color: #ffffff;">امام حسین(ع)</span></p> text/html 2017-09-18T17:19:39+01:00 borazjani.mihanblog.com علیرضا امنیه برازجانی عشـق حسیـن بن علی http://borazjani.mihanblog.com/post/796 <p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: arial,ans-serif; font-size: large;" data-mce-style="font-family: arial,ans-serif; font-size: large;">یک به یک بهرشهادت سوی میـدان رفته اند</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: arial,ans-serif; font-size: large;" data-mce-style="font-family: arial,ans-serif; font-size: large;">بـا دلی برروی نیـــــزه ذکـــرگویان رفته اند</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: arial,ans-serif; font-size: large;" data-mce-style="font-family: arial,ans-serif; font-size: large;">پای برروی زمین سـرهـا به ســــوی آسمان </span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: arial,ans-serif; font-size: large;" data-mce-style="font-family: arial,ans-serif; font-size: large;">مست از<b>عشق وجـــنون</b> پاره گریبان رفته اند</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: arial,ans-serif; font-size: large;" data-mce-style="font-family: arial,ans-serif; font-size: large;">خاک پایش را کنند تا سُرمه ی چشمان خویش</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: arial,ans-serif; font-size: large;" data-mce-style="font-family: arial,ans-serif; font-size: large;">پیشــــواز شهـــــریـار خـود شتابان رفتــه اند</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: arial,ans-serif; font-size: large;" data-mce-style="font-family: arial,ans-serif; font-size: large;">جان به راه عشق دادند گرهمـه با درد وغـــم</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: arial,ans-serif; font-size: large;" data-mce-style="font-family: arial,ans-serif; font-size: large;"><b>پیشگاه &nbsp;فاطمــه</b> با چشــــم&nbsp; گــریـان رفتـه اند</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: arial,ans-serif; font-size: large;" data-mce-style="font-family: arial,ans-serif; font-size: large;">در درون خیـــــمه ی &nbsp;<b>عشـق حسیـن بن علی</b></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: arial,ans-serif; font-size: large;" data-mce-style="font-family: arial,ans-serif; font-size: large;"><b>یاعلی </b>گفتند وآن گاه &nbsp;ســـوی میــدان رفته اند</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: arial,ans-serif; font-size: large;" data-mce-style="font-family: arial,ans-serif; font-size: large;">دل بُریدند ا زتمــــام هستـی ودنیـــــای خــود</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: arial,ans-serif; font-size: large;" data-mce-style="font-family: arial,ans-serif; font-size: large;">دردل آتـش شبیـــــه مـوج &nbsp;طـوفـان رفتـه انـد</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: arial,ans-serif; font-size: large;" data-mce-style="font-family: arial,ans-serif; font-size: large;">دسـت وپای نفـس را بستنـد بـا زنجــیــرعشق</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: arial,ans-serif; font-size: large;" data-mce-style="font-family: arial,ans-serif; font-size: large;">مُشت کـوبان برسـرو دنـدان شیطان رفتـه اند</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: arial,ans-serif; font-size: large;" data-mce-style="font-family: arial,ans-serif; font-size: large;"><b>سینه چاکان حسیـــن</b> ازعشق مَفتـون بوده انـد</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: arial,ans-serif; font-size: large;" data-mce-style="font-family: arial,ans-serif; font-size: large;">عاشقانه &nbsp;پیشــــــواز <b>تیـــغ &nbsp;بُرّان</b>&nbsp; رفتـــه انـد</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: arial,ans-serif; font-size: small;" data-mce-style="font-family: arial,ans-serif; font-size: small;">93</span></p> text/html 2017-09-16T22:43:46+01:00 borazjani.mihanblog.com علیرضا امنیه برازجانی کاروان کربلایی ها http://borazjani.mihanblog.com/post/795 <p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;" data-mce-style="font-family: helvetica; font-size: medium;">درون <b>کاروان مرتضیٰ </b>یک طفــل راحت نیست</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;" data-mce-style="font-family: helvetica; font-size: medium;">جواب کودکان تشنه لب یک جرعه باران نیست</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;" data-mce-style="font-family: helvetica; font-size: medium;">عدوسیراب وسرمست وشکم ها سیرودل ها شاد</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;" data-mce-style="font-family: helvetica; font-size: medium;">میان سفره ی روزی رسانان لقمـه ای نان نیست</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;" data-mce-style="font-family: helvetica; font-size: medium;">و<b>ظهـــــرروزعاشــــورا</b> نبــــرد حقّ وباطل بـود</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;" data-mce-style="font-family: helvetica; font-size: medium;">وپاســـخ جزهجـــــوم اَشقیــــا وتیــرباران نیست</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;" data-mce-style="font-family: helvetica; font-size: medium;">پس از<b>اکبـــــــر</b>که درچشــــم <b>پدرشبهِ پیمبــــربود</b></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;" data-mce-style="font-family: helvetica; font-size: medium;">نمانده درمیان <b>خیمـه گاه</b> چشمی که گـریان نیست</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;" data-mce-style="font-family: helvetica; font-size: medium;">نمــــازوروزه وحـجّ وجهـــــاد کوفـیــــان کـامـل</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;" data-mce-style="font-family: helvetica; font-size: medium;">ولی درقلب ایشـان حُبّی ازیاسیــــن قــرآن نیست</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;" data-mce-style="font-family: helvetica; font-size: medium;"><b>حسین بن علی بـرنیـــــزه </b>درس آمــوزمردم شـد</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;" data-mce-style="font-family: helvetica; font-size: medium;">حقیقت گفـت حقیقت جـزکـلام حق یـزدان نیسـت</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;" data-mce-style="font-family: helvetica; font-size: medium;">جفا کردند درحق خود وعهـــــدی که خود بستند</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;" data-mce-style="font-family: helvetica; font-size: medium;">پذیرایی به تیـرودشنـه کردن حق مهمــان نیست</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: x-small;" data-mce-style="font-family: helvetica; font-size: x-small;">93</span></p> text/html 2017-09-16T22:40:23+01:00 borazjani.mihanblog.com علیرضا امنیه برازجانی خیمــه ی امام http://borazjani.mihanblog.com/post/794 <p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;" data-mce-style="font-family: helvetica; font-size: medium;">با صـد هـــزارشمشـیــــرآمــاده درنیـام</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;" data-mce-style="font-family: helvetica; font-size: medium;">دشمـن هجــــوم آورد بر<b>خیمــه&nbsp;ی&nbsp; امام</b></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;" data-mce-style="font-family: helvetica; font-size: medium;">آری زمانه می دیـــــد، نادیـدنـی تـریـن</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;" data-mce-style="font-family: helvetica; font-size: medium;">می کُشت پادشاهی شمشیــــریک غـلام</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;" data-mce-style="font-family: helvetica; font-size: medium;">برخاک سجـده کردند با قلب پُرغــرور</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;" data-mce-style="font-family: helvetica; font-size: medium;"><b>آزادگـان زخـمـی</b> ،مـردان تشـنــــه کـام</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;" data-mce-style="font-family: helvetica; font-size: medium;"><b>ازقتـــله گاه </b>رفتند بشکستـــه دل اسیـــر</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;" data-mce-style="font-family: helvetica; font-size: medium;"><b>اشک</b> است ودردوماتم معنای روزوشام</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;" data-mce-style="font-family: helvetica; font-size: medium;">بنشسته <b>درخرابه</b> تشنـه ،گرسنـه،زخـمی</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;" data-mce-style="font-family: helvetica; font-size: medium;">ایـن بـود در<b>اسـارت </b>مفهــــوم احتـــــرام</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;" data-mce-style="font-family: helvetica; font-size: medium;">بـا دست ذلّـت هـرگـــز<b>بیعـت </b>نکـرده اند</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;" data-mce-style="font-family: helvetica; font-size: medium;">بـا جان نثــــاری خویش دادنـد ایـن پیـام</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;" data-mce-style="font-family: helvetica; font-size: medium;">مـردان بـا شهــامـت رفتنــد بـا رضایـت</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;" data-mce-style="font-family: helvetica; font-size: medium;">بـرزخــم کهنـــه ی ما مهــدی ست اِلتیام</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: helvetica; font-size: medium;" data-mce-style="font-family: helvetica; font-size: medium;">93</span></p>