ارمغان شعروترانه برای آشنایی با عقاید و افکارهمدیگرو بیان موضوعات مختلف درقالب زیبای شعر و متن ادبی مطالبی نوشته ام.همه مخاطب اند. می خواهم بگویم بعنوان یک معلم هنوز به شاگردانم یادمی دهم. که علم بهتراز ثروت است .بگذار دنیادوستان کج اندیش غم نان را بهانه ی مرگ اندیشه و انسانیت خود قرار دهند.ما برای صلح جهانی و دوستی همگانی دوستانه می نویسیم تا ارزش ها را زنده نگاه داریم. همگان مخاطب اند.مرگ آغازیک زندگی جاودانه است. اگر تولدمان را دیگران با انتخاب خود رقم زده اند. بیاییم مرگ خود را باانتخاب خود زیباترین لحظه ی زندگی خود بسازیم.بهشت لایق ماست.خودرا به کمتر از آن نفروشیم. http://borazjani.mihanblog.com 2019-08-20T17:09:34+01:00 text/html 2019-05-05T20:39:17+01:00 borazjani.mihanblog.com علیرضا امنیه برازجانی جهان آینده(14) http://borazjani.mihanblog.com/post/953 <div align="justify"><font face="Mihan-Koodak" size="3">زندگی حاصل اندیشه ها و تقابل آرزوهای انسان هاست. حقیقت ان چیزی نیست که ما به آن باور داریم. حقیقت مثل خورشید است .همه از گرمای آن بهره می برند. حقیقت جهان امروز ما ،زندگی درسایه ی اینترنت و فضای مجازی&nbsp; است.جهان در تکامل چند هزارساله ی خود،به جایی رسیده است که همه ی انسان ها با تکنولوژی به همدیگر وصل شده اند. جهان آماده ی یک فرهنگ و یک دین و یک قانون است .ما در حساس ترین دوره ی تکامل بشری به سوی قُلَّه ی پیشرفت قرار داریم. نسل امروز بشر پایه گزار تکامل پیشرفته ی انسانی و رسیدن به فتح کهکشان های دوردست است. امروزه بشر در حال دگرگونی بزرگی است. اگر در حالت صلح و دوستی و احترام متقابل انجام نشود. با جنگی بزرگ و جهانی و نابودی تمدن ناقص امروزی، به اوج خواهیم رسید. دنیای امروز از انسان های خوب و بدی تشکیل شده است که دیگر تحمل عقاید و باورها و ارزش های همدیگر را ندارند. فقط یک نبرد بزرگ ، بدی ها را نابود خواهد کرد. چگونه و کی ..............</font></div><font face="Mihan-Koodak"></font><font size="3"></font><div align="justify"><br></div><div align="justify"><font face="Mihan-Koodak" size="3">ادامه دارد.......</font></div> text/html 2019-04-04T01:50:07+01:00 borazjani.mihanblog.com علیرضا امنیه برازجانی سیلاب مرگ آور http://borazjani.mihanblog.com/post/952 <div>چه زجرآور صدای ضجّه های بی پناهان درهجوم سیل</div><div>چه دردآورنگاه خیره برامواج طغیانگر</div><div>ودست وپازدن در موج</div><div>وفریاد کمک خواهی بی کس ها</div><div>اسیرلحظه های مرگ</div><div>سکوت تلخ و .....</div><div>پایانی که می دانی شروعی نیست</div><div>ولبخندی که می میرد</div><div>وچشمانی که می بارند</div><div>عزیزانی که مرگ خویش را با اشک می بینند</div><div>فراقی تلخ و شُک آور</div><div>و فردایی بدون تو بدون او ...</div><div>چه انسان ها شناور درمیان موج،سرگردان&nbsp;</div><div>و هیچ دست حمایتگر پناهی نیست &nbsp;</div><div>امید به تکیه گاهی نیست</div><div>سفرآغاز یک دوری ست.</div><div>سفربی بازگشت و بی سرانجام است&nbsp;</div><div>وچشمانی که خیره مانده برجاده است</div><div>&nbsp;چرا او برنگشته است .سر سفره همه درانتظارش بی قرارهستند</div><div>صدای در که می آید همه ازجای می خیزند</div><div>غریبی ازنگاهش اشک می بارد.خبر از مرگ مهمان شما دارد.</div><div>وعید ماعزایی تلخ می گردد</div><div>کسی از لابه لای موج سرگردان&nbsp;</div><div>ودرآغوش سرد مرگ می گوید :</div><div><br></div><div>خداحافظ.خداحافظ</div><div><br></div><div>ودیگرهیچگاه اورا نخواهم دید.</div><div>و یک ایران عزاداراست&nbsp;</div><div>برای مرگ انسان های بی برگشت</div><div>و فردا درمیان دشت</div><div>همه درجستحوی یک عزیز رفته از خواب اند</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>یک ایران تسلیت...&nbsp; و همدردی با خانواده های عزادار هموطنان به آسمان سفرکرده..</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div> text/html 2019-02-15T22:48:29+01:00 borazjani.mihanblog.com علیرضا امنیه برازجانی شهیدان سپاه http://borazjani.mihanblog.com/post/951 <div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><br></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">ماییم و یک ایران سپاهی</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">بازم ترامپ و روسیاهی</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">-----------------------------------------</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">آسمـــــان&nbsp; مأوای&nbsp; روح&nbsp; پاکبـــازان&nbsp; سپـــاه</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">هست ازشعـــــرخــــــدا لبریز دیوان&nbsp; سپــاه</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">سنگــــــر آزادگی&nbsp; و&nbsp; آشیـــان&nbsp; غیرت است</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">سینــه های با صفــــــا و قلب مردان سپـــاه</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">هرکجـــا باشـــد اگـــر اوج&nbsp; ثریا هــــم&nbsp; بُود</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">می شــــود تسخیـــــرآن اندیشه داران سپــاه</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">هـرزمان خاری&nbsp; نشیند در کف پای وطــــن</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">چشمه های خون شود جاری زچشمان سپـاه</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">سرزمیــن&nbsp; پاک&nbsp; ایران دور مانـــد از گزنـد</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">تا سپــــرگردند هـــردم سینـــه چاکان سپـــاه</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">دشمنــــــان دانند اگــــر بدگـویی ایـران کنند</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">کَـــر شوند ازضـربه ی سیلی مـردان سپـــاه</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">اقتـــــــدارو عـزّت و آزادی ایـن سرزمیـــن</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">تا ابد&nbsp; مدیـون&nbsp; خــــون&nbsp; پاســـــداران سپــــاه</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">این همـــــه آرامش و امنیت و احســـاس ناب</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">ارمغـــــانی هست ازخــــون شهیــدان سپــاه</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">ابتـــــدای&nbsp; عزّتـش با&nbsp; یاعلــی آغـــــاز شـــد</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">غرق&nbsp; در دریای مهــــدی هست پایان سپــاه</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">تا قیــــــام&nbsp; آخرین&nbsp; مُنجی&nbsp; بمانـد&nbsp; ماندگــــار</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">ریشـه اش از عشق و ایثاراست بُنیان سپـــاه</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><br></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">سردارغیرتمند ایران یک سپاهی ست</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">یعنی که آمریکا سرانجامش تباهی ست</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">دنیا اگـــــــــــربا ما بجنگد نیست باکی</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">فرجـــــام کار دشمن ما روسیاهی ست</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><br></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">(تقدیم به دلاوران سپاهی)</font></div> text/html 2019-02-08T21:45:41+01:00 borazjani.mihanblog.com علیرضا امنیه برازجانی درفراق استاد (جمشید مشایخی) http://borazjani.mihanblog.com/post/950 <div align="center"><br></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">کمال الملک سینما</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><br></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">مردانگی مـردان&nbsp; از یـــــاد&nbsp; بُردنی&nbsp; نیست &nbsp; &nbsp;&nbsp; شب ها بدون مهتاب، شب های دیدنی نیست</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">وقتی که<b> نغمه خوانی</b>خاموش می نشیند &nbsp; &nbsp; حرف ا زبهـار و پاییز، دیگـــرشنیدنی نیست</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">خورشید دیده بسته ،نورش همیشه باقیست &nbsp; &nbsp;&nbsp; تا زنده در دل ماست، <b>اُستــــاد </b>رفتنی&nbsp; نیست</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">&nbsp;با&nbsp; ناله&nbsp; می سرایم،در سینه تا نفس هست &nbsp; &nbsp; &nbsp; پیوند ما و استـــــاد از هــــم&nbsp; گُسستنی نیست</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">آتش گرفتم از غـــم ،می سـوزم از فراقش &nbsp; &nbsp; <b>&nbsp; داغ&nbsp; فراق اُستـــــاد </b>، با حرف گفتنی نیست</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">ای یار پرکشیـــده ، جانم <b>خــــدا نگــــــهدار </b>&nbsp; &nbsp; این مهـــــر بی کرانه ، ازدل گرفتنی نیست</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">اورفت و خاطراتش&nbsp; در سینه&nbsp; یادگاراست &nbsp; &nbsp; آن <b>نخــــل بااصالت</b> از ریشــه چیدنی نیست</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><div align="center" style="background-attachment: scroll; background-clip: border-box; background-color: transparent; background-image: none; background-origin: padding-box; background-position-x: 0%; background-position-y: 0%; background-repeat: repeat; background-size: auto; color: rgb(0, 0, 0); direction: rtl; font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; orphans: 2; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px; text-align: center; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4" style="background-attachment: scroll; background-clip: border-box; background-color: transparent; background-image: none; background-origin: padding-box; background-position-x: 0%; background-position-y: 0%; background-repeat: repeat; background-size: auto; direction: rtl; font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: 18.06px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;">دل کندن از توهرگز، هرچـند دوری ازما &nbsp; &nbsp; &nbsp; مثل تو سرو رعنـــا در هیـچ&nbsp; گلشنی نیست</font></div><b></b><i></i><u></u><sub></sub><sup></sup><strike></strike><br></font></div> text/html 2018-12-18T22:07:23+01:00 borazjani.mihanblog.com علیرضا امنیه برازجانی رقیه دخترحسین است http://borazjani.mihanblog.com/post/949 <div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><br></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">رقیــــه&nbsp; دختـــــــر حسین است</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">عطــــش امان شــــــو بُریــــده</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">میـــــــان بغـض و دود و آتـش</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">سـری به روی نیــــــــزه دیــده</font></div><font face="arial,helvetica,sans-serif"></font><font size="3"></font><div align="center"><br></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">نگـــــاه او&nbsp; به&nbsp; القمـــــــه مانـد</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">چـــــــــرا&nbsp; نیـامـده&nbsp; عمـــویـش</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">رقیــــــه ســرنهــــــاده برخاک</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">غبـــــارغــــــــم نقــاب رویـش</font></div><font face="arial,helvetica,sans-serif"></font><font size="3"></font><div align="center"><br></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">دلـش شکستـه بود و ازغـــــــم</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">دودستش و به&nbsp; آسمـــــــان برد</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">علی اکبــــــــرو صـــــــــدا زد</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">ببین که سیلی بر رُخــــم خورد</font></div><font face="arial,helvetica,sans-serif"></font><font size="3"></font><div align="center"><br></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">دگـــــــر &nbsp; &nbsp; برادری &nbsp; &nbsp; نـدارد</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">دلــش گـرفتــــــــه&nbsp; از نبــودش</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">یکی&nbsp; نبـــــــــود از او بپـرســد</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">دلیــــــل صورت&nbsp; کبــــــــودش</font></div><font face="arial,helvetica,sans-serif"></font><font size="3"></font><div align="center"><br></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">پـــــــدر نـدارد و یتیـــــم است</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">نشستـه گـوشـــــــه ی&nbsp; خـرابـه</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">دو چشـــــم&nbsp; واشک&nbsp; بیشماری</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">کــه از رُخـش&nbsp; شـــــده&nbsp; روانه</font></div><font face="arial,helvetica,sans-serif"></font><font size="3"></font><div align="center"><br></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">خبـــــررسیــــد&nbsp; و آمـد ا زراه</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">کســــی که بـــوده انتظـــارش</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">سـری&nbsp; بُریــــده &nbsp; توی &nbsp; دامن</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">انیــــس &nbsp; قلــب&nbsp; بیقــــــرارش</font></div><font face="arial,helvetica,sans-serif"></font><font size="3"></font><div align="center"><br></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">گرفتـــــه سر به&nbsp; دامن&nbsp; وگفت</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">پدر کجـــــاست&nbsp; علی اصغــر</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">پـــــــدر مــــرا بِ</font><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">بَــر&nbsp; کنـــــار</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">بـرادرم &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; علی اکبــــــــر</font></div><font face="arial,helvetica,sans-serif"></font><font size="3"></font><div align="center"><br></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">رُباب &nbsp; و &nbsp; زینب &nbsp; و سکینــه</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">نهــــــاده ســـربه کُنــــج دیوار</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">همـــــه شکستـــه دل&nbsp; سرودنـد</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">رقیــــــه جان خدانگهـــــــــدار</font></div><font face="arial,helvetica,sans-serif"></font><font size="3"></font><div align="center"><br></div><font face="arial,helvetica,sans-serif"></font><font size="3"></font><div align="center"><br></div><font face="arial,helvetica,sans-serif"></font><font size="3"></font><div align="center"><br></div> text/html 2018-12-12T20:08:15+01:00 borazjani.mihanblog.com علیرضا امنیه برازجانی ایران من http://borazjani.mihanblog.com/post/948 <div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><br></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><b>ایران مـن</b> &nbsp; ایران مـن &nbsp; ایران آبــــاد</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">ای&nbsp; ســرزمیـن &nbsp; آریا مـــردان &nbsp; آزاد</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">ای چشمه ی خورشید ایمـان واصالت</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">جان&nbsp; و تن&nbsp; و هستی ما قربان تو بــاد</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">ای خاک پاکت سُرمه ی چشمــان دنیا</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">می بوسمت تا وقت مرگ ازروزمیلاد</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">تا&nbsp; پایدار و&nbsp; با شرافت باشی ای خاک</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">سرهای بســــیاری به زیرپایت اُفتـــاد</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">ایران من&nbsp; ای <b>سرزمیـن شیــــرمردان</b></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">ای خاک سبزت مَرقد شیرین و فرهاد</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">ای سرزمین کورش و جمشید و آرش</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">مردان تو محکـم ترازالمـاس و فـولاد</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">با <b>عشق ایران </b>در دلم جان می سپـارم</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">با افتخــــار از نام ایران می کنــم یـاد</font></div> text/html 2018-10-29T21:04:18+01:00 borazjani.mihanblog.com علیرضا امنیه برازجانی اربعین حسینی http://borazjani.mihanblog.com/post/947 <div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="3">ای وای حسین وای حسینا</font></div><font face="Mihan-Nassim"></font><font size="3"></font><div align="center"><br></div><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="3">چهل روزگذشت وزینب ازغم،اندوه حسین به سینـه دارد</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="3">چهل روز رباب،&nbsp; اصغـــــرش را ، دست پدرش می سپــــــارد</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="3">چهل روز میان دشت خونین ،گهـــــواره هنــوز مانده خالی</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="3">از خون&nbsp; گلـــــــــوی پاره پاره ، سرخ است هنـــــــوز آن حوالی</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="3">عباس به آسمان روان شد ، جا مانده به القـمـه دو دستش</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="3">یافاطمــــه یاحسین هر دم ، شــــد ذکــــر لب خـــــدا پرستش</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="3">چهل روز علی اکبر افسوس، صد پاره شده تپیده درخــون</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="3">روییده&nbsp; به خاک&nbsp; نینوایی، هفتــــــاد و دو آلاله ی گلگـــــون</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="3">چهل روز سرحسین زهــــــرا ، برقلّه ی نیــــــزه ای بلند است</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="3">چهل روز گذشته از اسارت ،دستــان یتیمـه ها به بند است</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="3">چهل روز دل رُباب و لیلا،ازخنده ی دشمنان کباب است</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="3">در هجـــــر پدر، رُقیّه حیران، دنبال سئوال بی جواب است</font></div> text/html 2018-09-14T20:11:17+01:00 borazjani.mihanblog.com علیرضا امنیه برازجانی وداع آخرزینب(س) http://borazjani.mihanblog.com/post/946 <div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><br></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">اگـــرترکَش کنی آقـا، بمیــــرد خواهـرت زینب</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">دل آشوب است و محزون ازوداع آخرت زینب</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">پس ازتوقامتش خــم می شــود مرضیِّـه ی ثانی</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">حسین ای تکیـه گاه خواهــــرغم پرورت زینب</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">دلیل این همـــه زخـــــم هلالی برتنت ازچیست</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">اگـــرپرسـد، چه می گوید جواب مادرت زینب</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">غریبــانه طوافت می کنـد درقتلـــه گاه محزون</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">به اشک دیـــده می شوید غبـارازپیکرت زینب</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">فــــدای خشکی لـب های عطشــــــان ثنـاگویت</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">ببوســـد تربتت را با ادب درمحضـــرت زینب</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">میان قتلـــه گاه دنبال یک گمگشتـه می گـــردد</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">به چشمانش نهــاد انگشت بی انگشتـرت زینب</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">به یـاد بوسه هایی که محمـــــــد برگلــویت زد</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">ببوسد با لبش رگ های سرخ حنجـــــرت زینب</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">میان قتلـــه گاه پُرسد خـــدایـا این حسین ماست</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">چگونه جان نداد پهلــوی جســــم پرپرت زینب</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">خطابش کـرده ای ازعـرش&nbsp; از بالاترین&nbsp; رُتبـه</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">کفن کن پیکــــرصــد پاره را&nbsp; با چادرت زینب</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">به خــــون پیکرت آقـا تو راغســل شهـادت داد</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">نشسته با ادب پهلــــوی&nbsp; نعش بی ســرت زینب</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">دلش صد پاره پاره می شــود ازدیـده می ریزد</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">نگاهش تا که می اُفتــد به چشمــان ترَت زینب</font></div> text/html 2018-09-12T19:23:03+01:00 borazjani.mihanblog.com علیرضا امنیه برازجانی خون خداحسین(ع) http://borazjani.mihanblog.com/post/945 <div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><br></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">خون خــدا حسین،این افتخارماست &nbsp; &nbsp; مردن به راه حق،این اعتبارماست</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">کُنـــج خـرابه ای تنهــا نشـستـه ای &nbsp; &nbsp;&nbsp; زینب بگـوچــرا قامت شکسته ای</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">هرعضوغرق خون،تعبیرمرتضی &nbsp; &nbsp;&nbsp; آیات لالــه گــون، تفسیــرمصطفی</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">ایمـان زینب است، ایمـان فاطمـــه &nbsp; &nbsp;&nbsp; صـــد پاره پاره شد، جانان فاطمه</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">فریــاد العطـش، الله اکبـــــــراست &nbsp; &nbsp;&nbsp; فریاد بت شکن، تکبیــرلشکراست</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">راه حقیقت است، خون خدا حسین &nbsp; &nbsp;&nbsp; اصل شریعت است درکربلاحسین</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">برنیــــزه ها بلنــد، قــرآن کلام او &nbsp; &nbsp;&nbsp; حُـبِّ شهــادت است راه و مرام او</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">دنیا طلب شدن ، آغـازبندگی ست &nbsp; &nbsp;&nbsp; حق راصدازدن مفهوم زندگی ست</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">آن شیرخواره ای درمنزلت ستُرگ &nbsp; &nbsp; سرباز کوچکی، درمرتبت بزرگ</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">تسلیـم، واژه ای بیگــانه&nbsp; با حسیـن &nbsp; &nbsp; عباس مانده است مردانه با حسین</font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">&nbsp; ذکــــرکلام مـا، مهـــــــدی امام ما &nbsp; &nbsp;&nbsp; اســـــم قشنگ او ذکـــــر کلام ما &nbsp;&nbsp;</font></div> text/html 2018-08-23T12:10:48+01:00 borazjani.mihanblog.com علیرضا امنیه برازجانی در طواف تـو http://borazjani.mihanblog.com/post/944 <span style="display: inline !important; float: none; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(0, 0, 0); direction: rtl; font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: right; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;"> </span><p align="center" style="background-attachment: scroll; background-clip: border-box; background-color: transparent; background-image: none; background-origin: padding-box; background-position-x: 0%; background-position-y: 0%; background-repeat: repeat; background-size: auto; color: rgb(0, 0, 0); direction: rtl; font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; margin-bottom: 11px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 11px; orphans: 2; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px; text-align: center; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><font color="#000000" face="impact" size="4" style="background-attachment: scroll; background-clip: border-box; background-color: transparent; background-image: none; background-origin: padding-box; background-position-x: 0%; background-position-y: 0%; background-repeat: repeat; background-size: auto; direction: rtl; font-family: impact; font-size: 18.06px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;"><br style="background-attachment: scroll; background-clip: border-box; background-color: transparent; background-image: none; background-origin: padding-box; background-position-x: 0%; background-position-y: 0%; background-repeat: repeat; background-size: auto; direction: rtl; font-family: impact; font-size: 18.06px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;"></font></p><p align="center" style="background-attachment: scroll; background-clip: border-box; background-color: transparent; background-image: none; background-origin: padding-box; background-position-x: 0%; background-position-y: 0%; background-repeat: repeat; background-size: auto; color: rgb(0, 0, 0); direction: rtl; font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; margin-bottom: 11px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 11px; orphans: 2; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px; text-align: center; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><font color="#000000" face="impact" size="4" style="background-attachment: scroll; background-clip: border-box; background-color: transparent; background-image: none; background-origin: padding-box; background-position-x: 0%; background-position-y: 0%; background-repeat: repeat; background-size: auto; direction: rtl; font-family: impact; font-size: 18.06px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;">برای با تو سر کــردن&nbsp; سراپا شـوق دیـدارم</font></p><p align="center" style="background-attachment: scroll; background-clip: border-box; background-color: transparent; background-image: none; background-origin: padding-box; background-position-x: 0%; background-position-y: 0%; background-repeat: repeat; background-size: auto; color: rgb(0, 0, 0); direction: rtl; font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; margin-bottom: 11px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 11px; orphans: 2; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px; text-align: center; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><font color="#000000" face="impact" size="4" style="background-attachment: scroll; background-clip: border-box; background-color: transparent; background-image: none; background-origin: padding-box; background-position-x: 0%; background-position-y: 0%; background-repeat: repeat; background-size: auto; direction: rtl; font-family: impact; font-size: 18.06px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;">تمـام لحـظـه ازاحسـاس دیـدارتـوسـرشــارم</font></p><p align="center" style="background-attachment: scroll; background-clip: border-box; background-color: transparent; background-image: none; background-origin: padding-box; background-position-x: 0%; background-position-y: 0%; background-repeat: repeat; background-size: auto; color: rgb(0, 0, 0); direction: rtl; font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; margin-bottom: 11px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 11px; orphans: 2; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px; text-align: center; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><font color="#000000" face="impact" size="4" style="background-attachment: scroll; background-clip: border-box; background-color: transparent; background-image: none; background-origin: padding-box; background-position-x: 0%; background-position-y: 0%; background-repeat: repeat; background-size: auto; direction: rtl; font-family: impact; font-size: 18.06px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;">تـوخوبی های من را بی بـدی تنهـا خریداری </font></p><p align="center" style="background-attachment: scroll; background-clip: border-box; background-color: transparent; background-image: none; background-origin: padding-box; background-position-x: 0%; background-position-y: 0%; background-repeat: repeat; background-size: auto; color: rgb(0, 0, 0); direction: rtl; font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; margin-bottom: 11px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 11px; orphans: 2; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px; text-align: center; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><font color="#000000" face="impact" size="4" style="background-attachment: scroll; background-clip: border-box; background-color: transparent; background-image: none; background-origin: padding-box; background-position-x: 0%; background-position-y: 0%; background-repeat: repeat; background-size: auto; direction: rtl; font-family: impact; font-size: 18.06px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;">ولی من خوبیت را بـا&nbsp;بـدی هـایـت خـریـدارم</font></p><p align="center" style="background-attachment: scroll; background-clip: border-box; background-color: transparent; background-image: none; background-origin: padding-box; background-position-x: 0%; background-position-y: 0%; background-repeat: repeat; background-size: auto; color: rgb(0, 0, 0); direction: rtl; font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; margin-bottom: 11px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 11px; orphans: 2; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px; text-align: center; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><font color="#000000" face="impact" size="4" style="background-attachment: scroll; background-clip: border-box; background-color: transparent; background-image: none; background-origin: padding-box; background-position-x: 0%; background-position-y: 0%; background-repeat: repeat; background-size: auto; direction: rtl; font-family: impact; font-size: 18.06px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;">اگـرای بی وفـا درجستـجـوی عشق اَغیـاری</font></p><p align="center" style="background-attachment: scroll; background-clip: border-box; background-color: transparent; background-image: none; background-origin: padding-box; background-position-x: 0%; background-position-y: 0%; background-repeat: repeat; background-size: auto; color: rgb(0, 0, 0); direction: rtl; font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; margin-bottom: 11px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 11px; orphans: 2; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px; text-align: center; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><font color="#000000" face="impact" size="4" style="background-attachment: scroll; background-clip: border-box; background-color: transparent; background-image: none; background-origin: padding-box; background-position-x: 0%; background-position-y: 0%; background-repeat: repeat; background-size: auto; direction: rtl; font-family: impact; font-size: 18.06px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;">ولی بـاعشق تـومـن بی نیاز ازعشـق اَغیـارم</font></p><p align="center" style="background-attachment: scroll; background-clip: border-box; background-color: transparent; background-image: none; background-origin: padding-box; background-position-x: 0%; background-position-y: 0%; background-repeat: repeat; background-size: auto; color: rgb(0, 0, 0); direction: rtl; font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; margin-bottom: 11px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 11px; orphans: 2; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px; text-align: center; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><font color="#000000" face="impact" size="4" style="background-attachment: scroll; background-clip: border-box; background-color: transparent; background-image: none; background-origin: padding-box; background-position-x: 0%; background-position-y: 0%; background-repeat: repeat; background-size: auto; direction: rtl; font-family: impact; font-size: 18.06px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;">تـوازلبخـنـد سـردِ من ، اگرای عشق بیـزاری </font></p><p align="center" style="background-attachment: scroll; background-clip: border-box; background-color: transparent; background-image: none; background-origin: padding-box; background-position-x: 0%; background-position-y: 0%; background-repeat: repeat; background-size: auto; color: rgb(0, 0, 0); direction: rtl; font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; margin-bottom: 11px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 11px; orphans: 2; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px; text-align: center; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><font color="#000000" face="impact" size="4" style="background-attachment: scroll; background-clip: border-box; background-color: transparent; background-image: none; background-origin: padding-box; background-position-x: 0%; background-position-y: 0%; background-repeat: repeat; background-size: auto; direction: rtl; font-family: impact; font-size: 18.06px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;">من ازچشمـان گـریـان پُـرازاشک تـوبیـزارم</font></p><p align="center" style="background-attachment: scroll; background-clip: border-box; background-color: transparent; background-image: none; background-origin: padding-box; background-position-x: 0%; background-position-y: 0%; background-repeat: repeat; background-size: auto; color: rgb(0, 0, 0); direction: rtl; font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; margin-bottom: 11px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 11px; orphans: 2; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px; text-align: center; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><font color="#000000" face="impact" size="4" style="background-attachment: scroll; background-clip: border-box; background-color: transparent; background-image: none; background-origin: padding-box; background-position-x: 0%; background-position-y: 0%; background-repeat: repeat; background-size: auto; direction: rtl; font-family: impact; font-size: 18.06px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;">اگـرهنگـام&nbsp; درد ازمـن نکردی توپرستــاری </font></p><p align="center" style="background-attachment: scroll; background-clip: border-box; background-color: transparent; background-image: none; background-origin: padding-box; background-position-x: 0%; background-position-y: 0%; background-repeat: repeat; background-size: auto; color: rgb(0, 0, 0); direction: rtl; font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; margin-bottom: 11px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 11px; orphans: 2; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px; text-align: center; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><font color="#000000" face="impact" size="4" style="background-attachment: scroll; background-clip: border-box; background-color: transparent; background-image: none; background-origin: padding-box; background-position-x: 0%; background-position-y: 0%; background-repeat: repeat; background-size: auto; direction: rtl; font-family: impact; font-size: 18.06px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;">ولی من عاشقــــانه <b>در طواف&nbsp; تـو</b> پرســـتارم</font></p><p align="center" style="background-attachment: scroll; background-clip: border-box; background-color: transparent; background-image: none; background-origin: padding-box; background-position-x: 0%; background-position-y: 0%; background-repeat: repeat; background-size: auto; color: rgb(0, 0, 0); direction: rtl; font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; margin-bottom: 11px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 11px; orphans: 2; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px; text-align: center; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><font color="#000000" face="impact" size="4" style="background-attachment: scroll; background-clip: border-box; background-color: transparent; background-image: none; background-origin: padding-box; background-position-x: 0%; background-position-y: 0%; background-repeat: repeat; background-size: auto; direction: rtl; font-family: impact; font-size: 18.06px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;">برای این که باشی <b>آخرین عشقـم</b> ســـزاواری</font></p><p align="center" style="background-attachment: scroll; background-clip: border-box; background-color: transparent; background-image: none; background-origin: padding-box; background-position-x: 0%; background-position-y: 0%; background-repeat: repeat; background-size: auto; color: rgb(0, 0, 0); direction: rtl; font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; margin-bottom: 11px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 11px; orphans: 2; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px; text-align: center; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><font color="#000000" face="impact" size="4" style="background-attachment: scroll; background-clip: border-box; background-color: transparent; background-image: none; background-origin: padding-box; background-position-x: 0%; background-position-y: 0%; background-repeat: repeat; background-size: auto; direction: rtl; font-family: impact; font-size: 18.06px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;">بـرای عشـق ورزیــدن بـه &nbsp;تـوآیـا ســزاوارم</font></p><p align="center" style="background-attachment: scroll; background-clip: border-box; background-color: transparent; background-image: none; background-origin: padding-box; background-position-x: 0%; background-position-y: 0%; background-repeat: repeat; background-size: auto; color: rgb(0, 0, 0); direction: rtl; font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; margin-bottom: 11px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 11px; orphans: 2; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px; text-align: center; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><font color="#000000" face="impact" size="4" style="background-attachment: scroll; background-clip: border-box; background-color: transparent; background-image: none; background-origin: padding-box; background-position-x: 0%; background-position-y: 0%; background-repeat: repeat; background-size: auto; direction: rtl; font-family: impact; font-size: 18.06px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;">تـوازاحسـاس عشق من به خود آیا خبـرداری</font></p><p align="center" style="background-attachment: scroll; background-clip: border-box; background-color: transparent; background-image: none; background-origin: padding-box; background-position-x: 0%; background-position-y: 0%; background-repeat: repeat; background-size: auto; color: rgb(0, 0, 0); direction: rtl; font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; margin-bottom: 11px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 11px; orphans: 2; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px; text-align: center; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><font color="#000000" face="impact" size="4" style="background-attachment: scroll; background-clip: border-box; background-color: transparent; background-image: none; background-origin: padding-box; background-position-x: 0%; background-position-y: 0%; background-repeat: repeat; background-size: auto; direction: rtl; font-family: impact; font-size: 18.06px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;">من ازآن عشق پوچی که به من داری خبردارم</font></p><p align="center" style="background-attachment: scroll; background-clip: border-box; background-color: transparent; background-image: none; background-origin: padding-box; background-position-x: 0%; background-position-y: 0%; background-repeat: repeat; background-size: auto; color: rgb(0, 0, 0); direction: rtl; font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; margin-bottom: 11px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 11px; orphans: 2; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px; text-align: center; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><font color="#000000" face="impact" size="4" style="background-attachment: scroll; background-clip: border-box; background-color: transparent; background-image: none; background-origin: padding-box; background-position-x: 0%; background-position-y: 0%; background-repeat: repeat; background-size: auto; direction: rtl; font-family: impact; font-size: 18.06px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;">اگـرتــوحُرمتِ عـشــق مرا گاهی نگـه داری </font></p><p align="center" style="background-attachment: scroll; background-clip: border-box; background-color: transparent; background-image: none; background-origin: padding-box; background-position-x: 0%; background-position-y: 0%; background-repeat: repeat; background-size: auto; color: rgb(0, 0, 0); direction: rtl; font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; margin-bottom: 11px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 11px; orphans: 2; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px; text-align: center; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><font color="#000000" face="impact" size="4" style="background-attachment: scroll; background-clip: border-box; background-color: transparent; background-image: none; background-origin: padding-box; background-position-x: 0%; background-position-y: 0%; background-repeat: repeat; background-size: auto; direction: rtl; font-family: impact; font-size: 18.06px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;">ولی مـن <b>حُرمتِ عشق </b>تـوراعمری&nbsp; نگه دارم</font></p><p align="center" style="background-attachment: scroll; background-clip: border-box; background-color: transparent; background-image: none; background-origin: padding-box; background-position-x: 0%; background-position-y: 0%; background-repeat: repeat; background-size: auto; color: rgb(0, 0, 0); direction: rtl; font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; margin-bottom: 11px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 11px; orphans: 2; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px; text-align: center; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><font color="#000000" face="impact" size="4" style="background-attachment: scroll; background-clip: border-box; background-color: transparent; background-image: none; background-origin: padding-box; background-position-x: 0%; background-position-y: 0%; background-repeat: repeat; background-size: auto; direction: rtl; font-family: impact; font-size: 18.06px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;">اگرمن را به شوق گنج فـردا دوست می داری</font></p><p align="center" style="background-attachment: scroll; background-clip: border-box; background-color: transparent; background-image: none; background-origin: padding-box; background-position-x: 0%; background-position-y: 0%; background-repeat: repeat; background-size: auto; color: rgb(0, 0, 0); direction: rtl; font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; margin-bottom: 11px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 11px; orphans: 2; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px; text-align: center; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><font color="#000000" face="impact" size="4" style="background-attachment: scroll; background-clip: border-box; background-color: transparent; background-image: none; background-origin: padding-box; background-position-x: 0%; background-position-y: 0%; background-repeat: repeat; background-size: auto; direction: rtl; font-family: impact; font-size: 18.06px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;">تـورا تنهــا&nbsp;بـرای خاطـرخود دوست می دارم</font></p><p align="center" style="background-attachment: scroll; background-clip: border-box; background-color: transparent; background-image: none; background-origin: padding-box; background-position-x: 0%; background-position-y: 0%; background-repeat: repeat; background-size: auto; color: rgb(0, 0, 0); direction: rtl; font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; margin-bottom: 11px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 11px; orphans: 2; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px; text-align: center; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><font color="#000000" face="impact" size="4" style="background-attachment: scroll; background-clip: border-box; background-color: transparent; background-image: none; background-origin: padding-box; background-position-x: 0%; background-position-y: 0%; background-repeat: repeat; background-size: auto; direction: rtl; font-family: impact; font-size: 18.06px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;">اگرانـدازه ی یک قطـره آب ازمن طلب داری</font></p><p align="center" style="background-attachment: scroll; background-clip: border-box; background-color: transparent; background-image: none; background-origin: padding-box; background-position-x: 0%; background-position-y: 0%; background-repeat: repeat; background-size: auto; color: rgb(0, 0, 0); direction: rtl; font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; margin-bottom: 11px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 11px; orphans: 2; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px; text-align: center; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><font color="#000000" face="impact" size="4" style="background-attachment: scroll; background-clip: border-box; background-color: transparent; background-image: none; background-origin: padding-box; background-position-x: 0%; background-position-y: 0%; background-repeat: repeat; background-size: auto; direction: rtl; font-family: impact; font-size: 18.06px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;">بـه قـدرِهــرچـه بـاران آمـده ازتــوطلـب دارم</font></p><p align="center" style="background-attachment: scroll; background-clip: border-box; background-color: transparent; background-image: none; background-origin: padding-box; background-position-x: 0%; background-position-y: 0%; background-repeat: repeat; background-size: auto; color: rgb(0, 0, 0); direction: rtl; font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; margin-bottom: 11px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 11px; orphans: 2; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px; text-align: center; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><font color="#000000" face="impact" size="4" style="background-attachment: scroll; background-clip: border-box; background-color: transparent; background-image: none; background-origin: padding-box; background-position-x: 0%; background-position-y: 0%; background-repeat: repeat; background-size: auto; direction: rtl; font-family: impact; font-size: 18.06px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;">بــه قـدرعشـق نابی کـه بـه تـودادم طلبکـاری</font></p><p align="center" style="background-attachment: scroll; background-clip: border-box; background-color: transparent; background-image: none; background-origin: padding-box; background-position-x: 0%; background-position-y: 0%; background-repeat: repeat; background-size: auto; color: rgb(0, 0, 0); direction: rtl; font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; margin-bottom: 11px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 11px; orphans: 2; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px; text-align: center; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><font color="#000000" face="impact" size="4" style="background-attachment: scroll; background-clip: border-box; background-color: transparent; background-image: none; background-origin: padding-box; background-position-x: 0%; background-position-y: 0%; background-repeat: repeat; background-size: auto; direction: rtl; font-family: impact; font-size: 18.06px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;">بـه قـدرآن خیانت هـا کـه کـردی من بدهـکارم</font></p><p align="center" style="background-attachment: scroll; background-clip: border-box; background-color: transparent; background-image: none; background-origin: padding-box; background-position-x: 0%; background-position-y: 0%; background-repeat: repeat; background-size: auto; color: rgb(0, 0, 0); direction: rtl; font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; margin-bottom: 11px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 11px; orphans: 2; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px; text-align: center; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;"></p><p align="center" style="background-attachment: scroll; background-clip: border-box; background-color: transparent; background-image: none; background-origin: padding-box; background-position-x: 0%; background-position-y: 0%; background-repeat: repeat; background-size: auto; color: rgb(0, 0, 0); direction: rtl; font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; margin-bottom: 11px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 11px; orphans: 2; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px; text-align: center; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><font color="#000000" face="impact" size="4" style="background-attachment: scroll; background-clip: border-box; background-color: transparent; background-image: none; background-origin: padding-box; background-position-x: 0%; background-position-y: 0%; background-repeat: repeat; background-size: auto; direction: rtl; font-family: impact; font-size: 18.06px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;">(95)</font></p><span style="display: inline !important; float: none; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(0, 0, 0); direction: rtl; font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: right; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;"> </span><br> text/html 2018-08-05T08:39:24+01:00 borazjani.mihanblog.com علیرضا امنیه برازجانی جهان آینده (13) http://borazjani.mihanblog.com/post/943 <div align="justify"> <br></div><div align="justify"><font face="Mihan-Nassim" size="3">نبرد پایانی &nbsp; ...خیر و شر</font></div><font face="Mihan-Nassim"></font><font size="3"></font><div align="justify"><br></div><div align="justify"><font face="Mihan-Nassim" size="3">تمام ادیان بزرگ جهان معتقدند پیامبری در آخرالزمان می آید که عدالت الهی را درجهان گسترش خواهد داد. سوشیانت،مسیح، مهدی و منجی انسان و .....یهودیان و مسیحیان به نفع خود مسیح را و مسلمانان مهدی را منجی و مأمور عدالت خداوندی در زمین می دانند. .در مکتب اسلام حقیقی هم مهدی و هم مسیح با هم می آیندو همراه با همدیگر فرمان خداوند را عملی می کنند. این بزرگان و دوستان ایشان همان خیر و خوبان عالم هستند. اما شَرّی هم وجود دارد.انسان های بی ایمانی که بندگی ابلیس را بر اطاعت ازخداوند سبحان ترجیح می دهند.چگونه می توانیم خودمان را قضاوت کنیم .اگر فردایی آمدو زمان ظهور و حضور مهدی و مسیح فراهم شد من و شما در کدام جبهه صف بندی می کنیم .خوب یا بَد. ساده است .به رفتار و کردار و افکار امروز و فردای خود دقّت کنیم . خودمان را پیدا خواهیم کرد. کسی که امروز به سمت قُلِّه ی اِوِرست حرکت می کند . فردا و فرداها به بلندای قلّه می رسد. کسی که با آتش بازی می کند خواهد سوخت. اگر زندگی و رفتار امروز ما با اطاعت از فرمان خداوند شکل گرفته باشد، فردای ما نیز با دوستان خداوند است و اگر در اطاعت و رضایت&nbsp; شیطان زندگی می کنیم.فردا در مقابل مهدی و مسیح قرار می گیریم . انسان یا به بهشت می رود یا به جهنَّم. یا خوب هستیم یا بد. یا مهدی و مسیح ،یا ابلیس و ضد مسیح . ....</font></div><div align="justify"><font face="Mihan-Nassim" size="3">ادامه دارد....</font></div><font face="Mihan-Nassim"></font><font size="3"></font><div align="justify"><br></div><div align="justify"><font face="Mihan-Nassim" size="3">&nbsp;</font></div><div align="justify"> <br></div> text/html 2018-07-24T14:14:46+01:00 borazjani.mihanblog.com علیرضا امنیه برازجانی جهان آینده(12) http://borazjani.mihanblog.com/post/939 <div align="justify"><font face="Mihan-Nassim" size="3">شروع نبرد پایانی</font></div><font face="Mihan-Nassim"></font><font size="3"></font><div align="justify"><br></div><div align="justify"><font face="Mihan-Nassim" size="3">تمام آن چه نوشته شد در مطالب گذشته مقدمه ای بود بر بیان حقایقی تاریخی و اسلامی و ....که در ادامه ی نوشته ها خواهد آمد.اوضاع و احوال سیاسی-فرهنگی امروز جهان یادآور دوره های تاریخی مشابهی است که اتفاق اُفتاده است . جنگ های جهانی ویرانگری که میلیون ها انسان را به کام مرگ کشاند. طبق روایات و احادیث و نوشته ها و پیش گویی بسیاری از اهل دانایی و عرفان ،ما در دوره ی آخرالزمان&nbsp; قرار داریم. نبرد بزرگی که دنیای امروزی را نابود کرده، تمدنی جدیدرا برخرابه هایش بناخواهد ساخت. دنیای ما را کسانی اداره می کنند که قبل از اطاعت از خدای بخشنده و مهربان و روزی رسان خویش، دل به فرمان بری و اطاعت از ابلیس و شیطان بسته اند. این همه جنایت و ظلم و تجاوز و فحشا و بی دینی و اعتیاد و فقر و بدبختی جهانی ، آیا خواست خداست یا اراده ی شیطان؟ خدای مهربان ، همه چیز را به انسان هدیه کرده است . فقط از ماخواسته است که شیطان او را پرستش کنیم . اگر ساعتی وقت بگذاریم و از این همه دنیاپرستی و رقابت برای ثروت اندوزی و فخرفروشی به همدیگر فاصله گرفته و به خودمان فکر کنیم .خواهیم فهمید که خدای ما چقدر بزرگ و دلسوز و مهربان است. بیاییم اعضای بدن خودمان را قیمت گذاری کنیم .چشم و گوش و قلب و کبد و دست و پا و..... آیا قیمت جسم خالی ما میلیاردی نیست. اگر چشم ما آسیب ببیند برای دوباره دیدن، چقدر باید هزینه کنیم؟ و ..... تنها آرزوی شیطان این است که با وعده و فریب، انسان را از خداوند مهربان جدا سازد. وقتی بی صاحب شدیم و آواره ی کوچه پس کوچه های گمراهی و نادانی،&nbsp; سرباز شیطان خواهیم شد. زمین با تمام داشته هایش ، در برابر آن همه آفریده های خداوند ناچیز است. شیطان مخلوق عصیانگر خداست .مقام انسان از شیطان بالاتر است. و او دشمنی آشکا ر برای خوشبختی بشریت است. و در جهان امروز چه کسانی پروژه ی شیطان دوستی را کلید زده اند. فحشا و پول پرستی و فخرفروشی و تکبر را در کدام کشورها باید ردیابی کنیم. فیلم های مستهجن و مبتزل و پورن&nbsp; و همجنس گرایی را کدام سینما به دنیا عرضه کرد. فرهنگ و آداب مردم آمریکا و اروپا و ژاپن و روسیه 100سال پیش چگونه بوده است .آیا همه ی مردم با لباس کامل و پوشیده نبودند. چه کسانی این همه بی بندوباری را درجهان گسترش داده اند. همان هایی که فرزند و مُطیع شیطان بزرگ شده اندو خداوند را در غربت و تنهایی خویش رها کرده اند. و این شیطان ما را به نابودی خواهد کشاند. با نبرد آخرالزمان ....</font></div><font face="Mihan-Nassim"></font><font size="3"></font><div align="justify"><br></div><div align="justify"><font face="Mihan-Nassim" size="3">ادامه دارد</font></div> text/html 2018-07-19T18:38:58+01:00 borazjani.mihanblog.com علیرضا امنیه برازجانی جهان آینده (11) http://borazjani.mihanblog.com/post/938 <div align="justify"><font face="Mihan-Nassim" size="3">حکومت یزید و مروانیان</font><br></div><font face="Mihan-Nassim"></font><font size="3"></font><div align="justify"><br></div><div align="justify"><font face="Mihan-Nassim" size="3">بعد ازشهادت امام علی و امام حسن و امام حسین علیهم السلام. یزید ازدنیا رفت. پسرش معاویه دوم جانشین او شد.چون تمایلی به حکومت نداشت کنار رفت و&nbsp; مروان بن حکم طبق پیش بینی حضرت علی علیه السلام ، به اندازه ی سگی که بینی خود را لیس بزند حکومت کرد. مروان کشته شد و عبدالملک بن مروان خلیفه شد.وی با سرداری خونریز خود به نام حجاج بن یوسف ثقفی میلیون ها شیعه و دوستداران اهل بیت را به شهادت رساند.که این حکومت دوم بنی امیه بود.فرزندان عبدالملک(ولید. سلیمان. یزید و هشام) خلفای مروانیان بودند.روزگارمردم را سیاه کردند و امام سجاد و امام باقر علیه السِّلام را به شهادت رساندند.و درنهایت دوره ی این دشمنان آل محمد ص نیز به پایان رسید.و خلفای عباسیان با سفاح و منصور دوانیقی شروع شد. اینان با عمامه ها و لباس و پرچم مشکی، به نشانه ی سادات و دوستداران اهل بیت و عزاداران حسین بن علی ع مردم را فریب دادند و خلیفه شدند. ایرانیان که عاشق آل محمد بودند .در به حکومت رساندن عباسیان بسیار نقش داشتند. و پسران پیامبر غریب و بی پناه و تنها با عده ای اندک از انسان های راستین در دین پیامبر به اداره ی امور مردم معتقد می پرداختند. ولی محبوبیت و علم و اعتبار ایشان حاکمان دنیا پرست عباسی را ناراحت می کرد. منصور دوانیقی امام صادق ع امام ششم شیعیان را به شهادت رساند.هارون الرشید.امام هفتم موسی بن جعفرع ، مأمون امام هشتم علی بن موسی الرضا ع و معتصم امام نهم جوادالأئمه محمدبن علی و متوکل عباسی ، امامان دهم و یازدهم یعنی امام علی النقی و حسن عسکری علیه السلام را به شهادت رساند..دشمنان خدا و پیامبر و آل علی و فاطمه، یکی پس از دیگری، فرزندان پیامبر خدا را به شهادت رساندند و مردم سست ایمان و دنیا پرست و ترسو، با سکوت خویش، این جنایات را مشاهده و تأیید کردند . و خداوند آخرین امام و مُنجی بشریت را از مردم نالایق آن زمان گرفت. و ظلمت و تاریکی بر زمین قلب انسان حاکم شد.حضرت مهدی عج&nbsp; دوازدهمین امام شیعیان و پیامبر آخرالزمان سُنّیان و منجیِ انسانِ یهودی ها و مسیحی هاست. آخرین کسی که خداوند برای نجات انسان از ظلم و جور و ستم حاکمان شیطان پرست ، به زمین خواهد فرستاد. طبق روایات و نوشته های بسیار جنگ بزرگ آخرالزِّمانی در تمام ادیان بشری منطقه ی خاورمیانه خواهد بود. نبردی که از آشوب و شورش و انقلاب در شام و سوریه شروع می شود و کم کم تمام جهان را دربرمی گیرد. نبردی بین دوستان حقیقی آل محمد و علی و فاطمه با دوستان شیطان و دنیا پرستانِ بی دین و ضدِّ مسیح و دشمنان اسلام.. ما کجای این معرکه ی جهانی ایستاده ایم آیا در کنار مهدی و منجی و پیامبر آخرالزمان هستیم یا در صف دشمنان ایشان ...</font></div><font face="Mihan-Nassim"></font><font size="3"></font><div align="justify"><br></div><div align="justify"><font face="Mihan-Nassim" size="3">ادامه دارد.....</font></div> text/html 2018-06-22T22:12:28+01:00 borazjani.mihanblog.com علیرضا امنیه برازجانی جهان آینده (10) http://borazjani.mihanblog.com/post/937 <div align="justify"><font face="Mihan-Nassim" size="3">دلیل حادثه ی تلخ کربلا در تاریخ اسلام</font></div><font face="Mihan-Nassim"></font><font size="3"></font><div align="justify"><br></div><div align="justify"><font face="Mihan-Nassim"><font size="3">جنگ کربلا در تاریخ دهم سال 61هجری قمری اتفاق اُفتاد. پیامبراسلام، بعداز 23سال تلاش توانسته بود شبه جزیره ی عربستان یا حجاز را به اسلام دعوت کند. یعنی مدینه. مکه و طائف....&nbsp; .و سرانجام در سال د<span style="text-align: right; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; text-decoration: none; word-spacing: 0px; display: inline !important; white-space: normal; direction: rtl; orphans: 2; float: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: transparent;">هم(10) هجری به شهادت رسید. در سال 40 هجری حضرت علی (ع) بعد از پنج سال که خلیفه مسلمانان بود.درمسجد کوفه به دست مَلعون (عبد الرحمن بن ملجم مرادی) از خوارج نهروان،به شهادت رسید. و معاویه هم در سال 60 هجری ازدنیا رفت و پسرش با رأی بزرگان شامات و ....جانشین خلیفه شد.معاویه در طول مدِّتی که خلیفه بود. دوستان و طرفداران علی (ع) را ازتمام منصب ها و امامت مساجد و&nbsp; .... کنار زده ، بسیاری از یاران راستین او را به شهادت رسانده بود. و دستورداده بود تا روحانیون و امام جمعه های تمام شهرهای اسلامی، حضرت علی را لعن کنندو با احادیث دروغین، او را انسانی عادی جلوه دهند.و یک نسل از مسلمانان با این تبلیغات دروغین، اسلام را از دریچه ی&nbsp; بُغض و دشمنی با علی و اهل بیت پیامبر شناختند. اسلامی با تکیه برآموز ه های معاویه و مکتب ابوسفیانی. ولی مردم شهرهای مکه و مدینه و کوفه در عراق، کاملا با خاندان پیامبر و علی آشنا بودند. چون حضرت علی ع کوفه را پایتخت جهان اسلام قرارداده بود و درآن جا زندگی می کرد. مردم کوفه با علی و فرزندانش (امام حسن. امام حسین .زینب و عباس و ....) آشنا بودند. معاویه هرچه کرد نتوانست عشق و احترام مردم کوفه و عراق را از اهل بیت پیامبر کم کرده یا از بین ببرد.وقتی یزید(فرزندمعاویه)خلیفه شد.مردم کوفه ناراضی بودند. یزید بلافاصله به حاکم مدینه نامه نوشت که از سه نفربیعت بگیرد.یکی عبدالله بن زبیریکی عبدالله بن عُمر(فرزندخلیفه دوم) یکی حسین بن علی (ع) فرزند امام علی. ولی منظور اصلی یزید امام حسین بود چون نو ه ی پیامبر و فرزند حضرت زهرا(س) دختر پیامبربود.و پدرش از بزرگان و نام آوران و دامادو پسرعموی پیامبر (ص) بود. امام حسین یزید را قبول نداشت و او را انسانی فاسد و ظالم و میمون باز و بی لیاقت می دانست . پس با اوبیعت نکرد و به شهر مکهِّ مهاجرت نمود. در این بین مردم عراق هزاران نامه به حسین ع نوشتند و او راد عوت کردند تا به کوفه بیاید و علیه یزید قیام کنند و مسلمانان را از دست خلیفه ای فاسد نجات دهد. امام حسین هم بعد از مدتی قبول کرد و به سمت کوفه راهی شد . ولی امیر جدید کوفه (عبیدالله بن زیاد) مردم را تهدید کرد و با کشتار و ایجاد ترس شدید بین مردم، آن ها را از پیوستن به امام حسین باز داشت و از همان مردم لشکری بزرگ فراهم کردو به جنگ حسین در سرزمین کربلا فرستاد و در تاریخ دهم محرم 61هجری قمری امام حسین و 72تا از یاران او به شهادت رسیدند.&nbsp; .و این آغازی شد بر مبارزه ی طولانی یاران اهل بیت پیامبر با طرفداران یزید و معاویه و .... که تا به امروز هم ادامه دارد.....</span></font></font></div><span style="text-align: right; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; text-decoration: none; word-spacing: 0px; display: inline !important; white-space: normal; direction: rtl; orphans: 2; float: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: transparent;"><font face="Mihan-Nassim"></font><font size="3"></font><div align="justify"><br></div></span><div align="justify"><span style="text-align: right; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; text-decoration: none; word-spacing: 0px; display: inline !important; white-space: normal; direction: rtl; orphans: 2; float: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: transparent;"><font face="Mihan-Nassim" size="3">ادامه دارد...</font></span></div> text/html 2018-06-20T20:47:26+01:00 borazjani.mihanblog.com علیرضا امنیه برازجانی جهان آینده (9) http://borazjani.mihanblog.com/post/936 <div>نبرد معاویه و علی (ع)</div><div><br></div><div>علی (ع) بعد از 25سال سکوت که به فرموده ی خودش: خار درچشم و استخوان در گلو داشت. با اصرارواجماع همه ی مسلمانان انصارو مهاجران و ... خلیفه و جانشین پیامبراسلام شد. معاویه فرزند ابوسفیان(رییس مشرکان مکه و دشمن پیامبر) که بعداز فتح مکه توسط مسلمانان با اکراه و ترس از مرگ تسلیم وبه ظاهر مسلمان شد. فرزندانش را باکینه نسنت به محمد و خاندانش بزرگ می کرد. معاویه حاکم شامات بود. درزمان خلیفه ی دوم(عمر) مسلمانان سرزمین شامات را فتح کردندو معاویه از طرف خلیفه حاکم آنجاشدو بعدعُمر،خلیفه ی سوم یعنی (عثمان) که با معاویه خویشاوندبود .او را به در شام باقی گذاشت. وقتی علی خلیفه شد. معاویه&nbsp; بیست سال بودکه در شام حکومت می کرد. مردم تازه مسلمان شده ی شامات، اسلام را از زبان و اندیشه و خواست معاویه آموختند. اسلامی بدون تفسیرقرآن بدون بیان احادیث پیامبرو اهل بیت او.درواقع اسلام مردم شام و سوریه امروزی همان بت پرستی جدید بود با خدایی که دیده نمی شود. مسجدی و نمازی و روزه ای همین و همین . علی که خلیفه شد.اولین کسی را که از کار برکنارکرد.معاویه ،حاکم شام بود.و این یعنی انتخاب او یک اشتباه بزرگ بود. ولی معاویه زیر بارنمی رفت و بالأخره بعداز نامه های نصیحت آمیز علی به او،جنگ راانتخاب کرد. دولشکردر منطقه ای به نام صفین نبرد کردند.با حیله عمروعاص(مشاور معاویه) قرآن ها رابرنیزه کرددو پای دین و اسلام و مسلمان کشی را به میان کشیدند. یاران جاهل علی نیز این نیرنگ را باورکردندو کار به داوری بین علی و معاویه کشید.و در نهایت ابوموسی اشعری از طرف کوفیان (لشکرعلی)و عمروعاص(لشکرمعاویه) باهم قرارگذاشتند که علی و معاویه را برکنارکنندو شورایی ازمسلمانان مهاجرو انصار،خلیفه اسلام را دوباره انتخاب کنند. ابو موسی فریب خوردو عمرو عاص علی رابرکنارکردو معاویه را خلیفه اعلام کرد. یاران علی این قضاوت شیطانی را قبول نکردند.و تصمیم گرفتند دوباره به جنگ شامیان بروند. ولی علی (ع) بعد از سه جنگ بزرگ داخلی ( جنگ های جمل-صفین-و نهروان) توسط یکی از خوارج به شهادت رسیدو معاویه خلیفه ی بی رقیب مسلمانان شد.حالا زمان انتقام فرارسیده بود. فرزند ابوسفیان بعد از 30 سال از شروع اسلام رهبرتمام مسلمانان جهان شده بود. و یاران پیامبرو علی را یکی یکی به شهادت رساند. از جمله حجربن عدی و ..امام حسن&nbsp; فرزند علی و ... پانزده سال حکومت معاویه ،یعنی نابودی تمام باورهای اعتقادی پیامبرو علی و دین اسلام. و اهل بیت پیامبردرسرزمین شامات کاملا غریبه بودندو کسی ایشان رانمی شناخت.معاویه ازدنیارفت و فرزندش یزید خلیفه ی مسلمانان شد...</div><div>ادامه دارد...</div>