ارمغان شعروترانه برای آشنایی با عقاید و افکارهمدیگرو بیان موضوعات مختلف درقالب زیبای شعر و متن ادبی مطالبی نوشته ام.همه مخاطب اند. می خواهم بگویم بعنوان یک معلم هنوز به شاگردانم یادمی دهم. که علم بهتراز ثروت است .بگذار دنیادوستان کج اندیش غم نان را بهانه ی مرگ اندیشه و انسانیت خود قرار دهند.ما برای صلح جهانی و دوستی همگانی دوستانه می نویسیم تا ارزش ها را زنده نگاه داریم. همگان مخاطب اند.مرگ آغازیک زندگی جاودانه است. اگر تولدمان را دیگران با انتخاب خود رقم زده اند. بیاییم مرگ خود را باانتخاب خود زیباترین لحظه ی زندگی خود بسازیم.بهشت لایق ماست.خودرا به کمتر از آن نفروشیم. http://borazjani.mihanblog.com 2018-03-17T12:59:08+01:00 text/html 2018-03-17T09:20:23+01:00 borazjani.mihanblog.com علیرضا امنیه برازجانی آخرین خونذیز(ترامپ) http://borazjani.mihanblog.com/post/916 <p><font size="3">تو آخــرالزمـــون&nbsp; یکی مـــــــیاد که باکــاراش</font></p><p><font size="3">هـــر جا یه آبـــادی باشـــه می کنه &nbsp;ویــرونه</font></p><p><font size="3">حرف های خوب خوب میزنه واسه طرفداراش</font></p><p><font size="3">یکی که اصـــل ذات شــوکـــسی نمـی دونه </font></p><p align="center"><font size="3">میگن موهاش زردودوتاچشماش رنگ دریاست</font></p><p align="center"><font size="3">میگن که رو حرف شـــــیطون حرفی نمی زنه </font></p><p align="center"><font size="3">میــگن که خیلی خون خواره مثل دراکـولاست</font></p><p align="center"><font size="3">آدمـــای خــوب دنیـــــــــا رو گـــردن مــی زنه </font></p><p><font size="3">اینکه کیه اسمش چیه می خوادچه کارکنه</font></p><p><font size="3">می خواد چه خاکی&nbsp; بریزه روسر این عــالم </font></p><p><font size="3">می خوادشیطون وروی گرده مون سوارکنه</font></p><p><font size="3">تو خیلی از کتاب ها من خوندم که &nbsp;اون آدم</font></p><p align="center"><font size="3">میــــگن اســـم کوچـک اون آقــاهه دجـــاله</font></p><p align="center"><font size="3">دجال کیه دجال چیه خیلی درگـــــــیر بودم</font></p><p align="center"><font size="3">من با خودم نشستم و فکر و&nbsp; قاضـی کردم </font></p><p align="center"><font size="3">شناختمش تابشناسیش این شعروسرودم </font></p><p><font size="3">اون کیه که دوتاچشماش آبی ،موهاش زرده</font></p><p><font size="3">خـــط نشـــون می کـــشه واســه مردم دنیا</font></p><p><font size="3">یه آدم ثروتـــمـــند و مـــــــــغرور و بــی درده</font></p><p><font size="3">اون&nbsp; کیه &nbsp;که دشـــمنی داره با&nbsp;&nbsp; مســــلمونا</font></p><p align="center"><font size="3">وقتی که حرف می زنه ازحرفهاش خون می ریزه </font></p><p align="center"><font size="3">اون کیه که&nbsp; دلش می خواد رئیس جمـــهور شه</font></p><p align="center"><font size="3">اگه رئیس جمـــــهور بشه خیلی غم انگـــــــیزه </font></p><p align="center"><font size="3">هـر چـی بگی زر داره می خواد صــاحب زور شه </font></p><p><font size="3">ماشـــاءالله بارک الله صـــد آفــرین به تو</font></p><p><font size="3">میلیاردر&nbsp; نیویورکی و عاشــق زنهاســت</font></p><p><font size="3">بعد از اوباما اون رئیس جمهورآمریکاست</font></p><p><font size="3">ازاون پدرسوخته ها و از اون آدم بداست</font></p><p align="center"><font size="3">وقتــی ترامــپ بیــاد کنار نتـــانیـــاهـــــــو</font></p><p align="center"><font size="3">دنیا رو به آتش می کشنداین دو تا جـــــلاد</font></p><p align="center"><font size="3">رحمی به هیچ کس نمی کننداین دوتاابلیس</font></p><p align="center"><font size="3">دنـــیا سراسر می سوزه تو آتـــــــش بیداد</font></p><p><font size="3">هر جای دنیا رو به بینــی داره می ســوزه </font></p><p><font size="3">واسه عــقاب آســــمونها جای امنی نیست</font></p><p><font size="3">از آســـمون بارون آتــــش پـــــــاره می ریزه </font></p><p><font size="3">نابود میشه بادست انسان هامحیـط زیست</font></p><p align="center"><font size="3">اون روز معـــــــلوم می شه فرق بین حق&nbsp; و باطل</font></p><p align="center"><font size="3">روزی کـــه آب دریاهـــا همــــرنگ خــــون می شه </font></p><p align="center"><font size="3">اونکه دستش دست خداست می رسه به ساحل </font></p><p align="center"><font size="3">روزی که حتی عاقل از وحشت مجــنون می شه </font></p><p><font size="3">یک کوه غیــرت جلوشــون قد علم می کنه </font></p><p><font size="3">یــکی که سـربازاش دلــیر و باشــــــهامتند</font></p><p><font size="3">مردی که ازهیچ کس غیر از خدا نمی ترسه </font></p><p><font size="3">مـــردان او دلیــر و مشـــــتاق شـــهادت اند</font></p><p><font size="3"></font><br></p><p><font size="3"></font><br></p><p><font size="3"></font><br></p> text/html 2018-03-17T09:15:13+01:00 borazjani.mihanblog.com علیرضا امنیه برازجانی اصـــــل تمــنایم http://borazjani.mihanblog.com/post/915 <p></p><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp; راز عاشقی</font></span></p><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><font size="3">زسوزآتش عشقت بجوشـدخون به رگهـایم </font></span></p><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><font size="3">برای با تو سرکردن ز <b>شهر&nbsp; عشق</b> می آیـم </font></span></p><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><font size="3">ز هجرت شکوه ها کردن بود منظور&nbsp; فریادم </font></span></p><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><font size="3">سر کوی تو بنشستن بود اصـــــل تمــنایم </font></span></p><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><font size="3">زلبـــهای تو&nbsp; بـــشنـیدن کلام دوستت دارم </font></span></p><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><font size="3">قـــسم تا لحــظه مردن بود&nbsp; تنها&nbsp; تقاضــایم </font></span></p><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><font size="3">بیایکبار جویا شو که راز عاشقی درچیـست</font></span></p><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><font size="3">چرا دیوانه خوانندم چــرا مجنون صـــــحرایم </font></span></p><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><font size="3">تمام شعرهای من پراست ازشورعشق تو</font></span></p><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><font size="3">فقـــط نام تو را&nbsp; بردن بود&nbsp; معـــنای نجــوایم </font></span></p><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><font size="3">قسم جزتو کسی دیگر تورا ازمن نمی گیرد</font></span></p><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><font size="3">برای عشق ورزیدن نخواهی یافت&nbsp; همتایم </font></span></p><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><font size="3">کجاهمتای من عاشق چنین با&nbsp; دردخوکرده </font></span></p><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><font size="3">کجـــا&nbsp; از تو تقاضـــا&nbsp; کرده ام بهر مـــداوایم </font></span></p><p style="text-align: center;"><font size="3">&nbsp;</font></p><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><font size="3">93</font></span></p> text/html 2018-03-08T18:40:18+01:00 borazjani.mihanblog.com علیرضا امنیه برازجانی روزمادر http://borazjani.mihanblog.com/post/914 <p><font face="Mihan-Nassim" size="3">قطـــعه&nbsp; شعریست ارمغان از روزگار مـــادرت </font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="3">ذره ایســت از رنـج&nbsp; و درد بی شـــمار مـادرت</font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="3">گرد شــمع قامتت از بس که چرخید&nbsp; عاقبت </font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="3">سوخــت در آتــــــش دل پــروانـــه وار مـــادرت </font></p><p align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="3">هر چه خواهی می دهد بی اعتنا برنفی عقل</font></p><p align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="3">چــون که تنها عشــق هســت آموزگار مادرت </font></p><p align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="3">بی رمــق وقتــی که در بستر ز درد افتاده ای </font></p><p align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="3">خـــون کنــد درد تو قـلــب غــصــه دار مــادرت </font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="3">چشم&nbsp; تو هرگز نگرید ، قلب&nbsp; تو هرگز &nbsp;نرنجـد</font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="3">گــربُود دسـتـت به دسـت اخـتـیــار مــــادرت</font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="3">دوستت دارد توهم گر دوستش می داشتی </font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="3">می نمـــودی وقت غم شــادی نـثـــار مادرت </font></p><p align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="3">خــوب باش و با نجــابت پاک باش و&nbsp;&nbsp;سرفراز</font></p><p align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="3">در تمــام عمــــر ایـن اســت انـتـظـار مـــادرت</font></p><p align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="3">رازداری باوفــا ،سـنـگ صـبــوری باگـذشــــت </font></p><p align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="3">باش هـــم سنـــگ صــبور هم راز دار مادرت </font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="3">عشق مادر پادشاه&nbsp; عشـق های &nbsp;عالم &nbsp;است </font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="3">عشق می جوشد فقط&nbsp; از قلب &nbsp;زار&nbsp; مادرت </font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="3">نیست آدم &nbsp;هر که&nbsp; قلب &nbsp;مادرش را بشکند</font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="3">شـــرم کن از چـشـم هـای اشــکــبـار مـادرت </font></p><p align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="3">از دعــای مادراست خوشبختی و لبــخندما</font></p><p align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="3">چون&nbsp;خداوند است از دل دوستدار مادرت </font></p><p align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="3">پیــش پـای مــادران ابلیــس سـرخــم می کند</font></p><p align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="3">پاس عـشــق و عـزت و شأن و وقـار مــادرت </font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="3">چشمه های جاری و باران &nbsp;لطف کبـریاست </font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="3">پاس اشـک و دیده ی &nbsp;شب زنده دار مادرت</font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="3">هر شکست توست زخمی بر دل&nbsp; پُرمهــــر او </font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="3">عزّت و&nbsp; پیــــروزی توست افــتــخــــار مـــادرت&nbsp;</font></p><p align="justify"><font face="Mihan-Nassim" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></p><p align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;وای ازوقتی که <b>قلـب مادری </b>راخون کنیم </font></p><p align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="3">وای&nbsp; از نـفـــــریــن قـلـب&nbsp; لالـــــه&nbsp; زار&nbsp; مـــادرت </font></p><p align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="3">&nbsp;&nbsp; هست خورشید سعادت&nbsp; روشــن از مهر پدر</font></p><p align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="3">&nbsp; &nbsp;ماه خوشـبـخـتـی بچـــرخـد برمـــدارمـــادرت</font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="3">آبان 93</font></p> text/html 2018-03-08T18:38:09+01:00 borazjani.mihanblog.com علیرضا امنیه برازجانی مادرا ن سالمند http://borazjani.mihanblog.com/post/913 <p align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3">(هشداری به فرزندان باغیرت والدین سالمند)</font></p><p align="center"><font face="Thread-000012c0-Id-00000009" size="3">............................................................</font></p><p align="center"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="4">ٱفتـــاده دورازآشیــان <b>تنها چه می کنی</b> </font></p><p align="center"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="4">ای مـادربی خانمـــان اینجـا چه می کنی</font></p><p align="center"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="4">مادرکه بودآن که تورا اینجا سپُــردورفت</font></p><p align="center"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="4">همـــراه توآمد تورا با خــود نبُــرد ورفت</font></p><p align="center"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="4">توگــریـه می کـــردی ولی اواعتـنـا نکرد</font></p><p align="center"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="4">ازاشک چشـــم مادرش شرم وحیــا نکرد</font></p><p align="center"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="4">فریاد کــردی جان من برگــرد وبرنگشت</font></p><p align="center"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="4">بی حوصله این جا تو را آورد وبرنگشت</font></p><p align="center"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="4">مادرکه بودآن که به اسم اورا صدا کردی</font></p><p align="center"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="4">پشت سرش با چشــم گریانت دعــا کردی</font></p><p align="center"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="4">چـشـــــم انتـظـــاردیـدن فـرزنــــد زاده ای</font></p><p align="center"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="4">دلتنگ آن فـرزنـــدغیـرتمـنــــــد مـانـده ای</font></p><p align="center"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="4">اورفـت وتـودیگــــرندیدی روی ماهـش را</font></p><p align="center"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="4">رفـت ونـدیـدی دیگـــرآن بـرق نگاهش را</font></p><p align="center"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="4">ٱفتــــاده دورازآشیــــان،محبــوس گشته ای</font></p><p align="center"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="4">ازدیــدن دلبـنـــد خـود مأیـــوس گشتــه ای</font></p><p align="center"><font face="Verdana" size="3">95</font></p> text/html 2018-03-08T18:30:00+01:00 borazjani.mihanblog.com علیرضا امنیه برازجانی یازهرا(س) http://borazjani.mihanblog.com/post/912 <p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: arial,ans-serif;" data-mce-style="color: #000000; font-family: arial,ans-serif; font-size: large; background-color: #ffffff;"><font color="#000000" size="4" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">فاطمه</font></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: arial,ans-serif;" data-mce-style="color: #000000; font-family: arial,ans-serif; font-size: x-large; background-color: #ffffff;"><font color="#000000" size="4" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">فاطمـــه نـورخدا با&nbsp; دَمِ عـیـســایی بـود</font></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: arial,ans-serif;" data-mce-style="color: #000000; font-family: arial,ans-serif; font-size: x-large; background-color: #ffffff;"><font color="#000000" size="4" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">بهتـــریـن ویژگی اش ام ابیـهــایی بـود</font></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: arial,ans-serif;" data-mce-style="color: #000000; font-family: arial,ans-serif; font-size: x-large; background-color: #ffffff;"><font color="#000000" size="4" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">دست سنگیــن عدو فاطمـه را سیلی زد</font></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: arial,ans-serif;" data-mce-style="color: #000000; font-family: arial,ans-serif; font-size: x-large; background-color: #ffffff;"><font color="#000000" size="4" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">صورتش سرخ ترازلاله صحـرایی بود</font></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: arial,ans-serif;" data-mce-style="color: #000000; font-family: arial,ans-serif; font-size: x-large; background-color: #ffffff;"><font color="#000000" size="4" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">بهـــردشمن فقط انگشت اشارت کافیسـت</font></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: arial,ans-serif;" data-mce-style="color: #000000; font-family: arial,ans-serif; font-size: x-large; background-color: #ffffff;"><font color="#000000" size="4" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">حکـم تـقــدیـرعلی صبروشکـیبـایی بـود</font></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: arial,ans-serif;" data-mce-style="color: #000000; font-family: arial,ans-serif; font-size: x-large; background-color: #ffffff;"><font color="#000000" size="4" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">گــرتحـمّـــل نکـند دین خـدا می مـیـــرد</font></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: arial,ans-serif;" data-mce-style="color: #000000; font-family: arial,ans-serif; font-size: x-large; background-color: #ffffff;"><font color="#000000" size="4" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ورنـه ازتیغه ی شمشیـرچه پروایی بـود</font></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: arial,ans-serif;" data-mce-style="color: #000000; font-family: arial,ans-serif; font-size: x-large; background-color: #ffffff;"><font color="#000000" size="4" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">آن زمانی کــه عـــدوهیــزم وآتـش آورد</font></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: arial,ans-serif;" data-mce-style="color: #000000; font-family: arial,ans-serif; font-size: x-large; background-color: #ffffff;"><font color="#000000" size="4" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">چشـــم حـیــدر به درِخانه تمـاشــایی بود</font></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: arial,ans-serif;" data-mce-style="color: #000000; font-family: arial,ans-serif; font-size: x-large; background-color: #ffffff;"><font color="#000000" size="4" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">با لگد ضربه زدند پهلوی زهرا بشکست</font></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: arial,ans-serif;" data-mce-style="color: #000000; font-family: arial,ans-serif; font-size: x-large; background-color: #ffffff;"><font color="#000000" size="4" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">شیـــوه ی فاطـمـه با درد مُـدارایـی بــود</font></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: arial,ans-serif;" data-mce-style="color: #000000; font-family: arial,ans-serif; font-size: x-large; background-color: #ffffff;"><font color="#000000" size="4" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">رفت درخواب اَبـَد مُحـسن و بیــدار نشـد</font></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: arial,ans-serif;" data-mce-style="color: #000000; font-family: arial,ans-serif; font-size: x-large; background-color: #ffffff;"><font color="#000000" size="4" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">نـالـه ی مـــادراونـغــمــه ی لالایی بــود</font></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: arial,ans-serif;" data-mce-style="color: #000000; font-family: arial,ans-serif; font-size: x-large; background-color: #ffffff;"><font color="#000000" size="4" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">بـهـــرمظلومیت </font><b><font color="#000000" size="4" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">فاطـمـــه</font></b><font color="#000000" size="4" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> تنهــا ایـن بـس</font></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: arial,ans-serif;" data-mce-style="color: #000000; font-family: arial,ans-serif; font-size: x-large; background-color: #ffffff;"><font color="#000000" size="4" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">قــاتـلــش مُــدِّعــی مَـســـنـدِ الـٰهـــی بــود</font></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: arial,ans-serif;" data-mce-style="color: #000000; font-family: arial,ans-serif; font-size: x-large; background-color: #ffffff;"><font color="#000000" size="4" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">بعـد ازاومونـس وهمراه علی چاهی شــد</font></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: arial,ans-serif;" data-mce-style="color: #000000; font-family: arial,ans-serif; font-size: x-large; background-color: #ffffff;"><font color="#000000" size="4" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">درد او بی کـسی وغربت وتنهـــایی بــود</font></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: arial,ans-serif;" data-mce-style="color: #000000; font-family: arial,ans-serif; font-size: x-large; background-color: #ffffff;"><font color="#000000" size="4" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ازغـم غربت زهرا&nbsp; دل حـیــدرخـون شـد</font></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: arial,ans-serif;" data-mce-style="color: #000000; font-family: arial,ans-serif; font-size: x-large; background-color: #ffffff;"><font color="#000000" size="4" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">مـثــل مــا دیــده ی او آبـیِ دریـایـی بــود</font></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span data-mce-style="color: #000000; font-size: x-large; background-color: #ffffff;"><font color="#000000" size="4" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</font></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: arial,ans-serif;" data-mce-style="color: #000000; font-family: arial,ans-serif; font-size: x-large; background-color: #ffffff;"><font color="#000000" size="4" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></font></span></p> text/html 2018-03-02T08:16:39+01:00 borazjani.mihanblog.com علیرضا امنیه برازجانی گلواژه ی انسان http://borazjani.mihanblog.com/post/911 <p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">آیا شود دست یتیمی گرم بفشاریم</font></p><p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">با گونه هایش سرخ</font></p><p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">با دیده هایش سبز</font></p><p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">بی آن که برگُلچهره اش یاقوت بنشانیم</font></p><p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">آیا شود بی گوشه ی چشمی</font></p><p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">شبگرد تک ٱفتاده دربرف زمستان را</font></p><p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">با نَخ نما پیراهنی گرما به بخشیمش</font></p><p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">هرکس تهی دستان سردی ،گرم بنوازد</font></p><p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">روشن دلان را رهنما گردد</font></p><p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">ازحرمت وجدان </font></p><p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">تا جان خود را درپناه مرگ بسپارد</font></p><p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">براو مبارک باد</font></p><p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><b>گلواژه ی انسان</b></font></p><p></p><p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">90</font></p> text/html 2018-02-21T08:39:37+01:00 borazjani.mihanblog.com علیرضا امنیه برازجانی ترانه ی ..از تـه دل http://borazjani.mihanblog.com/post/910 <p align="justify" style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"><span style="color: #000000; font-size: small;" data-mce-style="color: #000000; font-size: small;">تو بگو جدایی مون چه فایده داشت</span></p><p align="justify" style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"><span style="color: #000000; font-size: small;" data-mce-style="color: #000000; font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; یـادتـه چـه&nbsp; تلخی هایی کـشـدیـم</span></p><p align="justify" style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"><span style="color: #000000; font-size: small;" data-mce-style="color: #000000; font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بعـد از اون تمام قهر&nbsp; و آشتـی هـا</span></p><p align="justify" style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"><span style="color: #000000; font-size: small;" data-mce-style="color: #000000; font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بـاز ســـر&nbsp; قـــرار &nbsp;اوّل &nbsp;رسـیــدیــم </span></p><p align="justify" style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"><span style="color: #000000; font-size: small;" data-mce-style="color: #000000; font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بـیـا تـا خـط &nbsp;بـزنـیـم&nbsp; گذشـته &nbsp;رو</span></p><p align="justify" style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"><span style="color: #000000; font-size: small;" data-mce-style="color: #000000; font-size: small;"> دوبـاره از سـرخـط شــروع &nbsp;کنـیـم</span></p><p align="justify" style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"><span style="color: #000000; font-size: small;" data-mce-style="color: #000000; font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; قول بده تو اون شبـای بی کسی</span></p><p align="justify" style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"><span style="color: #000000; font-size: small;" data-mce-style="color: #000000; font-size: small;">واسه هم ماه بشیم وطلوع کنیم</span></p><p align="justify" style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"><span style="color: #000000; font-size: small;" data-mce-style="color: #000000; font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;اگــه قــول بـدی مـن و جـا نذاری</span></p><p align="justify" style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"><span style="color: #000000; font-size: small;" data-mce-style="color: #000000; font-size: small;">&nbsp;&nbsp; قول می دم یه لحظه تنهات نذارم </span></p><p align="justify" style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"><span style="color: #000000; font-size: small;" data-mce-style="color: #000000; font-size: small;">&nbsp;&nbsp; اگــه &nbsp;تـو&nbsp; <b>از تـه دل</b> دوسـتــم داری </span></p><p align="justify" style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"><span style="color: #000000; font-size: small;" data-mce-style="color: #000000; font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مـنـم &nbsp;از تـه&nbsp; دلــم&nbsp; دوستت &nbsp;دارم</span></p><p align="justify" style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"><span style="color: #000000; font-size: small;" data-mce-style="color: #000000; font-size: small;">بـیــا تـا خـط&nbsp; بـزنیـم&nbsp; گذشته&nbsp; رو</span></p><p align="justify" style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"><span style="color: #000000; font-size: small;" data-mce-style="color: #000000; font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دوبــاره از<b> ســرخـط </b>شـروع کنیـم </span></p><p align="justify" style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"><span style="color: #000000; font-size: small;" data-mce-style="color: #000000; font-size: small;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; قـول بده تو اون <b>شبای بی کسی</b></span></p><p align="justify" style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"><span style="color: #000000; font-size: small;" data-mce-style="color: #000000; font-size: small;">واسه هم ماه بشیم وطلوع کنیم</span></p><p align="justify" style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"><span style="color: #000000; font-size: small;" data-mce-style="color: #000000; font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; شـــروع............&nbsp; دوبــاره&nbsp; رفاقتا</span></p><p align="justify" style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"><span style="color: #000000; font-size: small;" data-mce-style="color: #000000; font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; مـثـل&nbsp; یـک&nbsp; تـولّـد &nbsp;دوبـاره &nbsp;است</span></p><p align="justify" style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"><span style="color: #000000; font-size: small;" data-mce-style="color: #000000; font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;بــه خــدا فـقـط هـمـیـن محـبّـتـا</span></p><p align="justify" style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"><span style="color: #000000; font-size: small;" data-mce-style="color: #000000; font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; مـرهــم&nbsp; زخـم &nbsp;دلای &nbsp;پـاره است</span></p><p align="justify" style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"><span style="color: #000000; font-size: small;" data-mce-style="color: #000000; font-size: small;">94خرداد</span></p><div align="justify"> <br></div> text/html 2018-02-19T14:25:54+01:00 borazjani.mihanblog.com علیرضا امنیه برازجانی فـاطمــه (س) هستی حق http://borazjani.mihanblog.com/post/909 <p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #000000; font-family: times new roman,times,serif; font-size: x-large;" data-mce-style="color: #000000; font-family: times new roman,times,serif; font-size: x-large;"><font size="4"><img align="baseline" alt="" src="" border="0" vspace="0" hspace="0"></font></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #000000; font-family: times new roman,times,serif; font-size: x-large;" data-mce-style="color: #000000; font-family: times new roman,times,serif; font-size: x-large;"><font size="4"><b>فـاطـمــه </b>هستی حـق بـود وخـداونـد مجـیـد</font></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #000000; font-family: times new roman,times,serif; font-size: x-large;" data-mce-style="color: #000000; font-family: times new roman,times,serif; font-size: x-large;"><font size="4">سوره ی <b>کـوثـر</b>خـود را به محمّــد بخشـیـد</font></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #000000; font-family: times new roman,times,serif; font-size: x-large;" data-mce-style="color: #000000; font-family: times new roman,times,serif; font-size: x-large;"><font size="4">تـا درآغـوش پـدردیـده ی زهـــــرا وا شــد</font></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #000000; font-family: times new roman,times,serif; font-size: x-large;" data-mce-style="color: #000000; font-family: times new roman,times,serif; font-size: x-large;"><font size="4">بخــدا عـرش خـدا یکسره <b>یـا زهــــرا </b>شــد</font></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #000000; font-family: times new roman,times,serif; font-size: x-large;" data-mce-style="color: #000000; font-family: times new roman,times,serif; font-size: x-large;"><font size="4">فـاطـمـــه مـرکـزوبُنیانِ <b>اسـاس هستی</b> ست</font></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #000000; font-family: times new roman,times,serif; font-size: x-large;" data-mce-style="color: #000000; font-family: times new roman,times,serif; font-size: x-large;"><font size="4">فـاطمــه <b>هستی حق </b>هستی حق جـزاونیست</font></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #000000; font-family: times new roman,times,serif; font-size: x-large;" data-mce-style="color: #000000; font-family: times new roman,times,serif; font-size: x-large;"><font size="4">&nbsp;<b>زینت اِنس ومِلَک، </b>اَرض وسما فاطمه است</font></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #000000; font-family: times new roman,times,serif; font-size: x-large;" data-mce-style="color: #000000; font-family: times new roman,times,serif; font-size: x-large;"><font size="4"><b>بهتـریـن خلق خـدا</b> نزد خـدا فـاطـمــه است</font></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #000000; font-family: times new roman,times,serif; font-size: x-large;" data-mce-style="color: #000000; font-family: times new roman,times,serif; font-size: x-large;"><font size="4"><b>نـوری ازعرش خـدا</b> جلـوه ی ناسوتی یافت</font></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #000000; font-family: times new roman,times,serif; font-size: x-large;" data-mce-style="color: #000000; font-family: times new roman,times,serif; font-size: x-large;"><font size="4">هیـچ کـس مثل خـدا فاطمـه اش را نشناخت</font></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #000000; font-family: times new roman,times,serif; font-size: x-large;" data-mce-style="color: #000000; font-family: times new roman,times,serif; font-size: x-large;"><font size="4">چیست درنزد خدا رُتبه ی زهــرای <b>بطـول</b></font></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #000000; font-family: times new roman,times,serif; font-size: x-large;" data-mce-style="color: #000000; font-family: times new roman,times,serif; font-size: x-large;"><font size="4"><b>مادر زینب و اُمُّ الحسنیـن ، </b></font></span><span style="color: #000000; font-family: times new roman,times,serif; font-size: x-large;" data-mce-style="color: #000000; font-family: times new roman,times,serif; font-size: x-large;"><font size="4"><b>دُخت رســول</b></font></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #000000; font-family: times new roman,times,serif; font-size: x-large;" data-mce-style="color: #000000; font-family: times new roman,times,serif; font-size: x-large;"><font size="4">گفت مـریـم بخـدا فـاطـمــه راهـمـتــا نیست</font></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #000000; font-family: times new roman,times,serif; font-size: x-large;" data-mce-style="color: #000000; font-family: times new roman,times,serif; font-size: x-large;"><font size="4">نزد حق هیچ کس همرتبه ی با زهرا نیست</font></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #000000; font-family: times new roman,times,serif; font-size: x-large;" data-mce-style="color: #000000; font-family: times new roman,times,serif; font-size: x-large;"><font size="4">خانه ی فـاطـمـــــــه منزلگَـهِ جبراییل است</font></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #000000; font-family: times new roman,times,serif; font-size: x-large;" data-mce-style="color: #000000; font-family: times new roman,times,serif; font-size: x-large;"><font size="4">خاک پـا خـورده ی اوسُرمهٔ اِسرافیـل است</font></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #000000; font-family: times new roman,times,serif; font-size: x-large;" data-mce-style="color: #000000; font-family: times new roman,times,serif; font-size: x-large;"><font size="4">بـخــداونــد مـحـمّــد کـه خـــدا یــارش بــود</font></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #000000; font-family: times new roman,times,serif; font-size: x-large;" data-mce-style="color: #000000; font-family: times new roman,times,serif; font-size: x-large;"><font size="4">مـصطفایی کـه خـداونــد نگـهــــدارش بـود</font></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #000000; font-family: times new roman,times,serif; font-size: x-large;" data-mce-style="color: #000000; font-family: times new roman,times,serif; font-size: x-large;"><font size="4">آن کـه زهـــرای بطـول <b>امِّ ابـیـهـــا</b>یش بـود</font></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #000000; font-family: times new roman,times,serif; font-size: x-large;" data-mce-style="color: #000000; font-family: times new roman,times,serif; font-size: x-large;"><font size="4">حضـرت فـاطـمـــه هستی دودنـیـایـش بـود</font></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #000000; font-family: times new roman,times,serif; font-size: x-large;" data-mce-style="color: #000000; font-family: times new roman,times,serif; font-size: x-large;"><font size="4">افتخــارش همه این بـود که کـوثـرازاوست</font></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #000000; font-family: times new roman,times,serif; font-size: x-large;" data-mce-style="color: #000000; font-family: times new roman,times,serif; font-size: x-large;"><font size="4"><b>راضیـه ،مرضیـه وطاهـرواَطهــ</b>راز اوست</font></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #000000; font-family: times new roman,times,serif; font-size: x-large;" data-mce-style="color: #000000; font-family: times new roman,times,serif; font-size: x-large;"><font size="4">جـلــوه ی فـاطـمــــه درٱمِّ ابـیـهــایی اوست</font></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #000000; font-family: times new roman,times,serif; font-size: x-large;" data-mce-style="color: #000000; font-family: times new roman,times,serif; font-size: x-large;"><font size="4">چشــم حق خیــره به اَنـوارتمـاشـایی اوست</font></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #000000; font-family: times new roman,times,serif; font-size: x-large;" data-mce-style="color: #000000; font-family: times new roman,times,serif; font-size: x-large;"><font size="4">فـاطـمــه <b>فـاطـرحق</b>،<b>آیـنــه ی تطهـیــر</b>است</font></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #000000; font-family: times new roman,times,serif; font-size: x-large;" data-mce-style="color: #000000; font-family: times new roman,times,serif; font-size: x-large;"><font size="4"><b>فـاطـمـــه نــورالیٰ نـورخــدا تـفـســیـراست</b></font></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #000000; font-family: times new roman,times,serif; font-size: x-large;" data-mce-style="color: #000000; font-family: times new roman,times,serif; font-size: x-large;"><font size="4">فـاطـمــه آیتی از رحمت و اِحـســـان خداست</font></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #000000; font-family: times new roman,times,serif; font-size: x-large;" data-mce-style="color: #000000; font-family: times new roman,times,serif; font-size: x-large;"><font size="4">فاطمــــــه <b>آینـه ی عصمـتِ قــرآن </b>خــداسـت</font></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #000000; font-family: times new roman,times,serif; font-size: x-large;" data-mce-style="color: #000000; font-family: times new roman,times,serif; font-size: x-large;"><font size="4">حُرمـت فـاطـمــه د رنـزد خــدا بسـیـاراست</font></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #000000; font-family: times new roman,times,serif; font-size: x-large;" data-mce-style="color: #000000; font-family: times new roman,times,serif; font-size: x-large;"><font size="4">از ازل تـا بـه ابـد <b>فـاطـمـــه بی تکـراراست</b></font></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #000000; font-family: times new roman,times,serif; font-size: x-large;" data-mce-style="color: #000000; font-family: times new roman,times,serif; font-size: x-large;"><font size="4"><br></font></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #000000; font-family: times new roman,times,serif; font-size: x-large;" data-mce-style="color: #000000; font-family: times new roman,times,serif; font-size: x-large;"><font size="4">95</font></span></p> text/html 2018-02-17T17:19:23+01:00 borazjani.mihanblog.com علیرضا امنیه برازجانی شهادت حضرت زهرا س http://borazjani.mihanblog.com/post/908 <div id="15188879074432327"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe width="100%" height="100%" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/JI4VP/vt/frame" allowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true"></iframe></div></div> text/html 2018-02-17T16:55:08+01:00 borazjani.mihanblog.com علیرضا امنیه برازجانی جـان بخشــیدن زهرا (س) http://borazjani.mihanblog.com/post/906 <p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: arial,ans-serif; font-size: small;" data-mce-style="font-family: arial,ans-serif; font-size: small;">دل حـــیــدرشکــــسته از غـم <b>نـالیــدن زهـرا</b></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: arial,ans-serif; font-size: small;" data-mce-style="font-family: arial,ans-serif; font-size: small;">عـلی وحـیرت وشــکـوایه ازخـم دیدن زهـرا</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: arial,ans-serif; font-size: small;" data-mce-style="font-family: arial,ans-serif; font-size: small;">شـرارشعـله و میــخ درو <b>پهـلوی مـرضیــــه </b></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: arial,ans-serif; font-size: small;" data-mce-style="font-family: arial,ans-serif; font-size: small;">عـدو وسـیلی سـخت و<b>به خود پیــچیدن زهـرا</b></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: arial,ans-serif; font-size: small;" data-mce-style="font-family: arial,ans-serif; font-size: small;">میــان آســـمان فریــاد زد پیــــغــمـبرخـــاتـم </span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: arial,ans-serif; font-size: small;" data-mce-style="font-family: arial,ans-serif; font-size: small;">خدا رنجــــیده شد ازباعـث<b> رنجــــــیدن زهرا</b></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: arial,ans-serif; font-size: small;" data-mce-style="font-family: arial,ans-serif; font-size: small;">به جزحیدرکـسی <b>نورحـقیـقـت</b> را نمی فهــمید </span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: arial,ans-serif; font-size: small;" data-mce-style="font-family: arial,ans-serif; font-size: small;">کـجا آ ن <b>شب پرستـان</b> و<b>کجـا فهـــمـیدن زهرا</b></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: arial,ans-serif; font-size: small;" data-mce-style="font-family: arial,ans-serif; font-size: small;">تنی زخمی رخی خونـین دلی دلتــنگ پیـغمبر</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: arial,ans-serif; font-size: small;" data-mce-style="font-family: arial,ans-serif; font-size: small;">رسیده لحظه ی بدرود و<b>جـان بخشــیدن زهرا</b></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: arial,ans-serif; font-size: small;" data-mce-style="font-family: arial,ans-serif; font-size: small;">عـلی بود وعـلی بود وعـلی بود و<b>عـلی تنـــها </b></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: arial,ans-serif; font-size: small;" data-mce-style="font-family: arial,ans-serif; font-size: small;">غریب و دل شکــــسته از<i>جـوانه چـیـدن زهرا</i></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: arial,ans-serif; font-size: small;" data-mce-style="font-family: arial,ans-serif; font-size: small;">طناب وآتـش و<b>یک کوچـه نامـرد </b>وزنی تـنـها </span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: arial,ans-serif; font-size: small;" data-mce-style="font-family: arial,ans-serif; font-size: small;">علی خون گریه می کـرداز<b>غـم نالیــدن زهــرا </b></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: arial,ans-serif; font-size: small;" data-mce-style="font-family: arial,ans-serif; font-size: small;">رســــیده لحـظه ی بدرود تـلخ آخـرین دـیــدار</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: arial,ans-serif; font-size: small;" data-mce-style="font-family: arial,ans-serif; font-size: small;">علی وحـسرت واشـک و<b>کـفن پوشــیدن زهـرا</b></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: arial,ans-serif; font-size: small;" data-mce-style="font-family: arial,ans-serif; font-size: small;">مدینـــه قـدرنـور وروشـنایی را نمی دانــسـت </span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: arial,ans-serif; font-size: small;" data-mce-style="font-family: arial,ans-serif; font-size: small;">جهان درشـب فرورفـته<b> پـس ازخوابیــدن زهرا</b></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: arial,ans-serif; font-size: small;" data-mce-style="font-family: arial,ans-serif; font-size: small;">93کتاب&nbsp;( طلوع بی پایان)</span></p><div id="15044393068620303"> <style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style> <div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe width="100%" height="100%" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/X37VO/vt/frame" allowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true"></iframe></div></div> text/html 2018-01-30T20:13:53+01:00 borazjani.mihanblog.com علیرضا امنیه برازجانی چه کنم فاطمه جان http://borazjani.mihanblog.com/post/905 <p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #000000; font-family: arial,ans-serif; font-size: x-large;" data-mce-style="color: #000000; font-family: arial,ans-serif; font-size: x-large;"><img align="baseline" alt="" src="" border="0" vspace="0" hspace="0"></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #000000; font-family: arial,ans-serif; font-size: x-large;" data-mce-style="color: #000000; font-family: arial,ans-serif; font-size: x-large;"><br></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #000000; font-family: arial,ans-serif; font-size: x-large;" data-mce-style="color: #000000; font-family: arial,ans-serif; font-size: x-large;"><font size="4">گرچه دردست عدو<b> فاطمــه </b>تحقـــیرشدم</font></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #000000; font-family: arial,ans-serif; font-size: x-large;" data-mce-style="color: #000000; font-family: arial,ans-serif; font-size: x-large;"><font size="4">دست و پا بسته ی اندیشه وتدبیـرشــــدم</font></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #000000; font-family: arial,ans-serif; font-size: x-large;" data-mce-style="color: #000000; font-family: arial,ans-serif; font-size: x-large;"><font size="4">به خدا صبروسکوت پاسخ آن قــوم نبود</font></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #000000; font-family: arial,ans-serif; font-size: x-large;" data-mce-style="color: #000000; font-family: arial,ans-serif; font-size: x-large;"><font size="4">چه کنم </font><b><font size="4">فاطـمه جـان </font></b><font size="4">بسته به زنجیرشدم</font></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #000000; font-family: arial,ans-serif; font-size: x-large;" data-mce-style="color: #000000; font-family: arial,ans-serif; font-size: x-large;"><font size="4">چه کســی دیده که دردام بیـفـتـد شــیری</font></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #000000; font-family: arial,ans-serif; font-size: x-large;" data-mce-style="color: #000000; font-family: arial,ans-serif; font-size: x-large;"><font size="4">من اسیـــرقـــدرو پـــنجه ی&nbsp; تقـدیر شدم </font></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #000000; font-family: arial,ans-serif; font-size: x-large;" data-mce-style="color: #000000; font-family: arial,ans-serif; font-size: x-large;"><font size="4">بهر منصب نکـشم تیــغ و برادرنکشــــم</font></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #000000; font-family: arial,ans-serif; font-size: x-large;" data-mce-style="color: #000000; font-family: arial,ans-serif; font-size: x-large;"><font size="4">من فقط&nbsp; بهـــرخدا دست به شمشــیرشدم </font></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #000000; font-family: arial,ans-serif; font-size: x-large;" data-mce-style="color: #000000; font-family: arial,ans-serif; font-size: x-large;"><font size="4">هیــچ دانیـــد چرا دیده ی من بارانیــست</font></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #000000; font-family: arial,ans-serif; font-size: x-large;" data-mce-style="color: #000000; font-family: arial,ans-serif; font-size: x-large;"><font size="4">همه ی درد من این است که تکفیــر شدم </font></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #000000; font-family: arial,ans-serif; font-size: x-large;" data-mce-style="color: #000000; font-family: arial,ans-serif; font-size: x-large;"><font size="4">پیش چشـــم </font><b><font size="4">حسنین </font></b><font size="4">فاطمه برخــاک افتاد</font></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #000000; font-family: arial,ans-serif; font-size: x-large;" data-mce-style="color: #000000; font-family: arial,ans-serif; font-size: x-large;"><font size="4">ازهمان لحظه من از زندگیم&nbsp; ســیر شـدم </font></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #000000; font-family: arial,ans-serif; font-size: x-large;" data-mce-style="color: #000000; font-family: arial,ans-serif; font-size: x-large;"><font size="4">پیش چشمم به خدا فاطمه ام جــان می داد</font></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #000000; font-family: arial,ans-serif; font-size: x-large;" data-mce-style="color: #000000; font-family: arial,ans-serif; font-size: x-large;"><font size="4">من پس ازفاطمه اینگونه زمین گیــرشدم </font></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #000000; font-family: arial,ans-serif; font-size: x-large;" data-mce-style="color: #000000; font-family: arial,ans-serif; font-size: x-large;"><b><font size="4">رفت زهـــــرا </font></b><font size="4">وهنوز قاتل او آزاد اســت</font></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #000000; font-family: arial,ans-serif; font-size: x-large;" data-mce-style="color: #000000; font-family: arial,ans-serif; font-size: x-large;"><font size="4">به خـــــداوند&nbsp; من ازدیـدن او پیــر شـــدم </font></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #000000; font-family: arial,ans-serif; font-size: x-large;" data-mce-style="color: #000000; font-family: arial,ans-serif; font-size: x-large;"><font size="4">گرچه در</font><b><font size="4">حادثه ی کوچه</font></b><font size="4"> صبــوری کردم </font></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #000000; font-family: arial,ans-serif; font-size: x-large;" data-mce-style="color: #000000; font-family: arial,ans-serif; font-size: x-large;"><font size="4">باعث جوشــش </font><b><font size="4">سرچـشمه ی تکبیر </font></b><font size="4">شدم </font></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #000000; font-family: arial,ans-serif; font-size: x-large;" data-mce-style="color: #000000; font-family: arial,ans-serif; font-size: x-large;"><font size="4">92</font></span></p> text/html 2018-01-26T07:46:49+01:00 borazjani.mihanblog.com علیرضا امنیه برازجانی منجی صاحب زمان (عج) http://borazjani.mihanblog.com/post/904 <p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);" data-mce-style="color: #000000; font-size: large;"><font size="2">&nbsp;</font></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #000000; font-family: tahoma,arial; font-size: large;" data-mce-style="color: #000000; font-family: tahoma,arial; font-size: large;"><font size="2">صاحب زمان تو شــاهی و ما نوکر و غــــــلام </font></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #000000; font-family: tahoma,arial; font-size: large;" data-mce-style="color: #000000; font-family: tahoma,arial; font-size: large;"><font size="2">تو می فــروش کــوثـری ما طــالبــــان جــــام </font></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #000000; font-family: tahoma,arial; font-size: large;" data-mce-style="color: #000000; font-family: tahoma,arial; font-size: large;"><font size="2">تو هاله ی نوری به گرد هرچه هست هسـتی</font></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #000000; font-family: tahoma,arial; font-size: large;" data-mce-style="color: #000000; font-family: tahoma,arial; font-size: large;"><font size="2">خورشــــیدو ماه روشـن و تابان روز و شــــــام </font></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #000000; font-family: tahoma,arial; font-size: large;" data-mce-style="color: #000000; font-family: tahoma,arial; font-size: large;"><font size="2">ما بارهــا گفتیــــم از غـــفلت خــــداحــــافــظ</font></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #000000; font-family: tahoma,arial; font-size: large;" data-mce-style="color: #000000; font-family: tahoma,arial; font-size: large;"><font size="2">اما تو از لطـــف و کـرم کــردی به ماســـــــلام </font></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #000000; font-family: tahoma,arial; font-size: large;" data-mce-style="color: #000000; font-family: tahoma,arial; font-size: large;"><font size="2">هرلحظه پای سفره ی لطفت نشســـــته ایم </font></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #000000; font-family: tahoma,arial; font-size: large;" data-mce-style="color: #000000; font-family: tahoma,arial; font-size: large;"><font size="2">داریـم هر دم خواهـــشی پیوســته و مــــدام </font></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #000000; font-family: tahoma,arial; font-size: large;" data-mce-style="color: #000000; font-family: tahoma,arial; font-size: large;"><font size="2">یــک روز&nbsp; می آیــی به حکم شــاعر خــلقــت </font></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #000000; font-family: tahoma,arial; font-size: large;" data-mce-style="color: #000000; font-family: tahoma,arial; font-size: large;"><font size="2">بی شـــعر تو <b>دیـــوان یــزدان</b> اســـت ناتـــمام </font></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #000000; font-family: tahoma,arial; font-size: large;" data-mce-style="color: #000000; font-family: tahoma,arial; font-size: large;"><font size="2">ما حرمـــتــت را بارها بـــشکســـته ایم &nbsp;و&nbsp; تو</font></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #000000; font-family: tahoma,arial; font-size: large;" data-mce-style="color: #000000; font-family: tahoma,arial; font-size: large;"><font size="2">باز هـــم نــظر کردی به ما از&nbsp; روی&nbsp; احـــــترام </font></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #000000; font-family: tahoma,arial; font-size: large;" data-mce-style="color: #000000; font-family: tahoma,arial; font-size: large;"><font size="2">دانــم چرا <b>هجــــران وغربت</b> را پــســـنـدیــدی</font></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #000000; font-family: tahoma,arial; font-size: large;" data-mce-style="color: #000000; font-family: tahoma,arial; font-size: large;"><font size="2">مهـــــدی بیــــا تنـها به لب داریم&nbsp; والســــلام </font></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #000000; font-family: tahoma,arial; font-size: large;" data-mce-style="color: #000000; font-family: tahoma,arial; font-size: large;"><font size="2">مردیــم از طــــــــولانی &nbsp;شـــــبهای زنــــدگی </font></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #000000; font-family: tahoma,arial; font-size: large;" data-mce-style="color: #000000; font-family: tahoma,arial; font-size: large;"><font size="2">دلتــــنگ دیـــدار تـــوایم آخـــــر بیــــــــا امـام</font></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #000000; font-family: tahoma,arial; font-size: large;" data-mce-style="color: #000000; font-family: tahoma,arial; font-size: large;"><font size="2">گویــــم به وقــــت مرگ هم مهــــــدی بیا بیا</font></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #000000; font-family: tahoma,arial; font-size: large;" data-mce-style="color: #000000; font-family: tahoma,arial; font-size: large;"><font size="2">چون دردیــــار ماســت حـرف مـــردیک کــلام</font></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #000000; font-family: tahoma,arial; font-size: large;" data-mce-style="color: #000000; font-family: tahoma,arial; font-size: large;"><font size="2">92مهر</font></span></p><div id="15045945683469835"> <style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style> <div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe width="100%" height="100%" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/bCrXO/vt/frame" allowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true"></iframe></div></div> text/html 2018-01-23T19:26:01+01:00 borazjani.mihanblog.com علیرضا امنیه برازجانی برای پسرعموی مرحومم http://borazjani.mihanblog.com/post/903 <div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="3">زندگی آغازیست بین یک طلوع و یک غروب.</font></div><div align="center"><font face="Thread-00002e50-Id-00000012" size="3">--------------------------------------</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="2">هرکسی بعد تودیدم غم تو در دل داشت&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;بعـد تو هر چه شنیــدم همه خوبی ها بود</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="2">&nbsp;&nbsp; همـــه از معرفتت ، خاطــــره ها می گفتند&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font><font face="Mihan-Yekan" size="2">درنگــاهت غـــم ناگفتـــه ی تو پیدا بـود</font></div><font face="Thread-00002e50-Id-00000012"><div align="center"><font size="3">---------------------------------------</font><br></div></font><div align="center"><font face="Thread-00002e50-Id-00000012"><font size="3"></font><br></font></div><div align="center"><font face="Thread-00002e50-Id-00000012" size="3">(به یاد مرحوم هیبت الله امنیه برازجانی)</font><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="3">زندگی هرچه که بود،باهمـه ی خاطـره ها</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="3">عاقبت این سفــــــر سخـت به پایان آمــــــد</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="3">به خــداونـد کـــــه من بـرتـرم از کُلِّ ملَـــک</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="3">حرف من نیست که این گفته ز قرآن آمد</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="3">یاد عبّاس که یک عُمــــر سیه پوش شُدم</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="3">یاد آن لحظــــه ی&nbsp; فریاد غریبــــــانــه ی او</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="3">برکت آن همـــــه زنجیــــــر زدن یاد حسین</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="3">دیدم آن لحظـــــه ی آخر رُخ جانانه ی او</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="3">گِلــــه&nbsp; از چرخش&nbsp; ایّام ندارم ، ای دوست</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="3">گرچه در خلوت دل عُمر گرانمایه گذشت</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="3">چرخش چرخ فلک طبـق مُراد همـه نیست</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="3">فصــــل پاییــز&nbsp;چه زود&nbsp;آمد و پروانه گذشت</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="3">برکت و مرحمت و لطف خدابسیاراست </font></div><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="3">آخرین لحظــــه خـــــداونـد پرستـــــارم شــد</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="3">یا حسیـــن گفتــم وجان دادم و آرام شدم</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="3">صـــــد هـزار شُکــــر خداوند خریدارم شـد</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="3">هـر طلـــــــــوعـی&nbsp; به &nbsp;&nbsp;خـــداونـد &nbsp;&nbsp;غـروبی&nbsp; دارد</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="3">مرگ پایان کسی نیست ، شـروع دگــــــــراست</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="3">تلخ و شیرین همه درجاده ی مرگ همسفریم</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="3">چاره ای نیست که این حُکم قضا&nbsp; وقَدَراست</font></div><font size="3"><div align="center"><br></div></font><div align="center"><font size="3"><font face="Times New Roman" size="1">از : علیرضا امنیه برازجانی</font><b></b><i></i><u></u><sub></sub><sup></sup><strike></strike><br></font></div><font face="Times New Roman" size="3"><div align="center"><br></div></font><div align="center"><font face="Times New Roman" size="1"><br></font></div> text/html 2018-01-23T19:04:44+01:00 borazjani.mihanblog.com علیرضا امنیه برازجانی شهیدان سرافرازنفتکش سانچی http://borazjani.mihanblog.com/post/902 <div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="3">شهیـــــــد&nbsp;سربلنـــــد ما سفـــــــــر سلامت</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="3">تو را خـــــدا گرفت و&nbsp; از میــــــان ما بُـرد</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="3">هنــــــوز نمی شـه باورم که مـــوج دریا</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="3">تو را گرفت و ســـــوی ساحل خـــدا بُـرد</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="3">بدون&nbsp; تـو &nbsp;&nbsp;من&nbsp; و &nbsp;&nbsp;یـه &nbsp;قلــب پـاره&nbsp; پـاره</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="3">چه شـــــد که یکسره دل ازهمه بُریدی</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="3">میـــــان مـوج و آتــش و سکـــــــوت دریا</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="3">چه بی صــــدا و عاشقـــــونه پَرکشیـدی</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="3">دلــــــم نمی شـــه باورش که برنگـــــردی</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="3">من وشبــــــــای بی تـو و چشــای بیـــدار</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="3">دل و شـــــراره هـــای&nbsp; آتــش&nbsp;&nbsp; جــــــــدایـی</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="3">شهیــــــد سربلنــــد ما خـــــــدا نگهــــــدار</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="3">نگاه به هرچه می کنم ، تو رو می بینم</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="3">صدات و میشنوم شهید رفته درخواب</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="3">شبــــــای ســـــرد زندگـی نمی شه روشـن</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="3">ازاون زمان که بسته شدچشای مهتاب</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="3">نگــــــــاه &nbsp;مهــــــربـون&nbsp; تـو &nbsp;یادم می مـونـه</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="3">چشـــــات و بستی و شبـام سحـــرندارن</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="3">یه قبـــــــرخالی مونده و چشـم انتظـاری</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="3">خـــــــدا کنــه یه روز تو رو واســـم بیـارن</font></div> text/html 2018-01-22T08:44:09+01:00 borazjani.mihanblog.com علیرضا امنیه برازجانی پرستار،فرشته سفیدپوش http://borazjani.mihanblog.com/post/901 <p align="center"><br></p><p align="center"><font size="3"><br></font></p><p align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></p><p align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="3">بـرتـو وَقـلـب پُـراحســاسی که داری آفرین</font></p><p align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="3">تـوقــــرارقـلـب های بی قـــراری آفـــریـن</font></p><p align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="3">تکـیــه گــاه قـامـتِ &nbsp;ٱفـتـــادگــان بی رِمَــقْ</font></p><p align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="3">روز وشب، شب تا سحــرایثارداری آفرین </font></p><p align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="3">مـونــس <b>واَمنیّت وآرامــش</b> &nbsp;بـیـمـــــارهـــا </font></p><p align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="3"><b>پیک شــــادی آورِ </b>دل هــای زاری آفــریـن</font></p><p align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="3"><b>دردمنــد درد انسـان </b>هـا،خـداهـمـراه توست</font></p><p align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="3">درمیـــان عـرش صاحب اعـتبـاری آفـریـن</font></p><p align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="3">بی تو وقلب پُرازمِهـرت ،دلی آسوده نیست</font></p><p align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="3">تــوٱمیـــد بخــشِ دلِ ٱمّـیــــدواری آفــریـن </font></p><p align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="3">چـون خـدای ذوالمِـنَـن بی منَّت وبی ادّعـــا</font></p><p align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="3">گوشِ جان بر درد دلها می سپــاری آفـرین</font></p><p align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="3">ای <b>غریب آشنـــا، </b>ای هـم صـدای بی صــدا</font></p><p align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="3"><b>بهـتـــریـن دردآشـنــای روزگــاری </b>آفـریـن</font></p><p align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="3"><b>مَحـْـرَم راز </b>واِنـیـس وروشنای چشـمِ خـیس</font></p><p align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="3">مـاه تـابـان در دل شب های تـاری آفـــریـن</font></p><p align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="3">ای که جوشد چشمـه های زندگی ازجان تـو</font></p><p align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="3">کشـــورانـسـانیـت را پـاســــــداری آفــریـن</font></p><p align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="3">یک نفـررا شاد کردن، شـادیِ قلب خـداست</font></p><p align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="3">هست آیـا بـرتـرازایـن اِفـتـخــــاری آفــریـن</font></p><p align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="3">جوشش سرچشمه ی&nbsp;مِهـرخـدا ازقلب توست</font></p><p align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="3">تـوحبیـب مـردم چـشــــم انتظــاری آفــریـن</font></p><p align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="3">ای که دل ها با حضـورگرم تـوروشن شـود</font></p><p align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="3">پـُرغـرور وبـا نجـابـت، بـا وقــاری آفـریـن</font></p><p align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="3">معنی اَصل عـبــادت خـدمتِ خلــق خـداست</font></p><p align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="3">درعـبــادت عـابـدی شب زنـده داری آفـرین</font></p><p align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="3">مُزدِ دست زندگی بخـشِ تـومی دانم کم است</font></p><p align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="3">درصبــوری بهـتـــرین آمـوزگـاری آفـریـن</font><font size="3"><br></font></p><font face="times new roman,times,serif"><p align="center"><br></p></font><p align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="3">پزشکان وپرستاران باوجدان</font></p><p align="center"><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; شهریور94</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></p><font face="Times New Roman" size="3"><p align="center"><br></p></font><p align="center"><font size="3"><br></font></p><p align="center"><br></p><p align="center"><br></p>