یکشنبه 8 مرداد 1396

عاشورایی؟

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :محرم.عاشورا.یاران حسین ع ،

هـم شانه  با آزادگان، هـرکـس که عاشـورایی است

پرمی زند تا آسمــان ،هـرکـس که عاشـورایی است

بیـــــزار از بـاطـل فقــط ، دَم از حقیقـت  می زنــد

گربشکنندش استخوان هرکس که عاشـورایی است

در راه  حفــظ  دیـن حـق در راه عشـق اهـل بیـت

جان می سپارد رایگان،هرکس که عاشورایی است

درجمــــع یاران حسیــن، با جان ودل پـا می نهـــد

دل می بُرد ازاین وآن،هـرکس که عاشورایی است

دیـوانـه ی عشـق حسیـــن، او می رود بـا پـای دل

درحلقه ی دیوانگان، هـرکـس که عاشـورایی است

ارباب او باشـــــد حسیـــن، عشـق حسینـی عزّتـش

عاشق بمانـد جاودان، هـرکـس که عاشورایی است

ازظالمــــان شـب پرسـت اوروی گردان می شــود

بیگانه با زربنــدگان هـرکـس کـه عاشـورایی است

93


برچسب ها: دیـوانـه ی عشـق حسیـــن ، حلقه ی دیوانگان ،

جمعه 6 مرداد 1396

حسیـــن فاطمــــــه

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :محرم.عاشورا.یاران حسین ع ،

           
                                                       


اگـــرحیـــــدرمیــان کــربلا بـود

کجا رأس حسین ازتن جــدا بود

کجـــا می شـد غنیمت گوشـواره

بُریده گــوش طفــل با حیــا بـود

علی گـربـود همـــراه ابوالفضـل

دگرعبّاس کی بی دست وپا بـود

علی اکبرکجــا صد پاره می شد

اگردستـش به دست مصطفا بـود

حسیـــن فاطمــــــه کی پاره پاره

بـدون سـر میـــــان  بـوریـا بـود

اگرهمــــــراه زینب بود زهــــرا

نشسـتـن درخـرابـه کـی روا بـود

کجا حنجــــربُریده تشنه می رفت

اگـــرساقی اصغــــــرمرتضا بـود

کجا دشمن به خیمه حمله می کرد

عُمودش چون که ختم الانبیا بـود

93


برچسب ها: غنیمت گوشـواره ،

جمعه 30 تیر 1396

شرط حضور

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :محرم.عاشورا.یاران حسین ع ،

عشق حسـیــن درسینــه ی بی دردها نبود

جایی بــرای بــودن نـامـــــردهــا نـبــــود

هـرکـس بـه قـدراشتیاقـش زخم می خـورد

هـرکس به قـدر عشق پاکش سهـم می برد

دل هـا بـه روی نیـــزه ها درانتـظار تـیــر

سرهـا همـه در انتظار بـوسـه ی شمشـیــر

دل هـا حقیقت را بـه روی نیــزه می بینـند

دل هـا همــه روشن بـه نـور آل یاسیـن اند

هرکـس حسینی می شود با نینـوایی هاست

ایثـــارجـان شرط حضــورکـربلایی هاست

فریـا د هــل من نـاصـر الیّنـصرنیـش یعنی

خون خـــدا بـا جـان حقیقت را کـنـــد معنی

هرجا زمین کـربلاست هرروزعاشـوراست

یعنی حسیـن باحقّ وحق هم باحسینی هاست

دل هــای ویـــران حـسـیــــن آبــاد آبـــادنــد

آری اسـیـــــران  حـسـیـــــن  آزاد  آزادنـــد

 93محرم


برچسب ها: اسیران آزاده.دلدلدگان حسینیان ،

سه شنبه 27 تیر 1396

منزلگاه عشق کربلایی

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :محرم.عاشورا.یاران حسین ع ،

آن جا نه سـرای مُـدّعی هاست، منزلگه عشق کبریایی ست

رفتن نه برای بازگشـت است،این جادّه نهایتـش رهایی ست

آن جا دل ما اسیـــر چشـــم و مجنــون قد بُریده  دستی ست

آن جــــادّه که پا درآن گذارید، پایان مسیـــــرآن خدایی ست

دروادی عشق،تشـنه کامان،ازچشمـــــه ی معـــرفت بنوشند

آن جا که کی شبیـــه عبّـــاس، سـردا رسپــــاه  نینوایی ست

لب تشنه اگـــرکه جان سپارند سیـــراب شراب عشق هستند

آن جا که اُمیــــد تشنــه کامان، ساقی بدون دست وپایی ست

هرکس که به دل خداشناس است اودل به جهـان نمی سپارد

تا لحظه وصل روی معشوق،کارش همه عُمــردلربایی ست

با بال و پـر شکستــــه ی خــود پـرواز کنــد بـه عـرش بالا

هرکـس که مُریداهل بیت است،ازعشق حسین کربلایی ست


برچسب ها: شور حسینی ،

یکشنبه 25 تیر 1396

دادگاه خدا

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :محرم.عاشورا.یاران حسین ع ،

بی سربه سوی فاطمه فـــردای محشـــــرمی رویم

بهـــــر گــلایه  تشنـه لب نزد پیمـبــــــر می رویم

ازضربه های خیـزران,خونین رُخ و دل تشنه لبان

نـزد خــــــدا بـا قامتی چـون لاله  پـرپـر می رویم

بعــــــد از حسیــــنِ  فاطمـــــه بـا کـاروان  زینبی

با پای زخمی خسته جان، پهلـــوی حیـــدرمی رویم

از بی وفایان شکــــوه گـر، زخمی ز شـلّا ق ستـــم

ازدسـت  ظلــم  میــــزبان بـا دیـده ی تَـر می رویم

دراُوج غربـت  بی مــدَد، از سیـــلی ومُشت و لگـد

با صورتی سرخ وکبــود,غمگین ومُضطر می رویم

تـا قلّــــــه ی  آزادگـی  بیگــــانه  بـا هـــر بنـــدگی

حتی اگـــر لازم شـــــود بی بـال و بی پـرمی رویم

تـا دادگــــاه  کبـــــریا، در محضـــــرعـدل  خــــدا

صد پـاره پـاره پیکر وبی دسـت و بی سرمی رویـم

93

 


برچسب ها: بعد از واقعه ، دادگاه کربلاییان ،

پنجشنبه 22 تیر 1396

وازینبا س

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :محرم.عاشورا.یاران حسین ع ،

گرچه زینب خوردسیلی سرخ شدسیمای عبّاس

دیده چون بنهـــاد بـرهم، تـار شد دنیـــای عبّاس

چون کـه زینب گریه می کـرد زیر مُشت و تازیانه

آسمــان هم ناله شــد با ناله و غوغـــای عبّـاس

چون رقـیّــه می دویــد بـا دامنی آتــش گـرفـتـــه

تا که خاموشش کند شد اَشک سرتا پای عباس

تـا کـه دیـد زینب زنـد بـوســـه به رگـهـــای بِریده

پُـر شـــد از شـکـــوایـه ی وازیـنـبــا آوای عـبّــاس

چون که دست و پای زینب،بستــه د ر زنجیرکردند

واژه ی  وا حسـرتـا شـد نوحه ی لب های عبّـاس

93


برچسب ها: عقیله العرب ، وازیـنـبــا ، دامنی آتــش گـرفـتـــه ،

سکینــه مَحـو ٱقیانـــوس ذات کبـریایی بـود

نه تنهادل که سرتا پای اوشــــورخدایی بود

سکینه درتمام عُمـــرچـون ٱم البنین ،گریان

به یاد کربلا مشغــــول مرثیـــه سرایی بـود

سکینه اژدهای نفس کُشتن  بوده اعجـــازش

سکینــــه معنـی فریادهایش بی صدایی بـود

سکینه دم به دم ذکـــرخدا می گفت درسجده

به یاد روزهای دراســـارت نینـــوایـی بــود

میــان کشتی بشکسته ازطـوفـان طغیــانگــر

سکینه همــــره زینب نصیبش ناخـــدایی بود

غمین دربِسترغم شعرحق رازمزمه می کرد

سکینه درمسیــــرحق پرستی مرتضـایی بود

ازکتاب (طلوع بی پایان)93نشر

 


برچسب ها: همراه زینب ،

یکشنبه 18 تیر 1396

حضرت علی اصغر حسین (ع)

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :محرم.عاشورا.یاران حسین ع ،

تیـرخورد و تشنه لب جام داد ودرخونش تپید

شــد کفـن  قنداقه ی خونیـن  آن طفـــل رشید

جان سپردوخاک را ازخون خودسیراب کرد

برسرِنی خـون گـرم ازحنجـــــــراومی چکید

پرسـشی  دارم  جوابـش را  نمی دانم ،چــرا

باچه قصدی حرمله تیــرسه شعبــه می خرید

بی هراس از رو به رویی با سپـــاه پیش رو

جرعه جرعه شربت سرخ شهـادت را چشید

درمسیـــــر پاســـــداری از ولایـت با غرور

سربه راه عشق داد ونـزد حـق شـــد روسفید

آن بزرگ شیــــرخـواره جان نثـارعشق کرد

با چه رویی بی گنـــاه کردند طفلی را شهیــد

سجده گاهش شانه و مُهرِ نمازش تیـــــربــود

تک نمازی خواند وبرمِحــــراب سینــه آرِمید

تشنـــــه ی آب فُـرات ازآب کـوثرسیــــر شـد

حـرملــــه درانتظـــــار مُـــزد اربـابـش یـزیـد

بهراسمــــــاعیل هاجــــرازصفا تا مَروه رفت

خیمه خیمه مادرش صد بارصحـــــرا را دوید

بـرســرنعشی بدون دست، مشکی می گریست

تا عمـــــود خیمــــه ی عبّـــاس را ٱفتـــاده دید

باورش شــد تشنــه لـب جان می دهد درکربلا

یا اخاک اَدرک اخاک، ازالقمـــــه وقتی شنیــد

آخرش گهـواره اش شد سینه ی زخــــم حسین

چشـــم خود رابست وخوابید وبه آرامش رسید

محرم 95


برچسب ها: سرباز عاشورایی حسین بن علی ع ،

چهارشنبه 14 تیر 1396

مادر علی اصغر(ع)

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :محرم.عاشورا.یاران حسین ع ،

مادرش را ازعطش اصغــرصدا می زد

شیــرخوارتشنه لب حرف ازخدا می زد

پیش چشمان رباب خون جگــر،اصغــــر

بی صــــدا درگاهواره دست وپا می زد

با تمــام تشـنــــه کامی با سکـوتی تلـــخ

حـرف ازدیـن  دروغ  اشقـیـــــا می زد

ٱوج غم بی بی رُقیّــــه زیرلب می گفت

حرملــه ای کاش تیـرش را خطا می زد

کـار صــدها نیزه وشمشـیــر را می کرد

تیــرسـوزانی که بـردل زخــم ها می زد

حکــم تقــــدیـرشهــــادت اعتبـارش شـــد

با گلــویی خون فشان دَم ازرضا می زد

تیـــرخـورد و رأس او از پیکـرش ٱفتــاد

سجده ورصـورت به خاک کربلا می زد

وقت رفتن خنده ها می کرد علی اصغــر

طعنــــه ها برکوفیــان بی وفـــا می زنـد

بـا تنـی بـی سـرملاقـات خـــدایـش رفـت

دسـت وپایـش را به خون دل حنا می زد

قل هوالله و اَحَد گفـت و به خـون غلطیـد

اوبه عشق حق به هستی پشت وپا می زد

برگلـــویـش ردّی از زخـــــم هلالی مانـد

زخـــــم بر قلـب غریـب و آشنـــا می زد

ذکــر لبّیک علی اصغــــرچـه زیبـــا بـود

دشمنـش وقتی سرش برنیــــزه ها می زد

قطــره قطــره خون اوچـون آیه آیه سرخ

او دَم از تسلیم بی چون وچـــــرا می زد

 


برچسب ها: حنجر سرخ..گلوی خون فشان حق ، سرباز کوچک حسین (ع) ،

چهارشنبه 14 تیر 1396

مسلم بن عقیل(ع)

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :محرم.عاشورا.یاران حسین ع ،

ذکــــرعلـی  مرتضـیٰ را  بـر زبـان می رانـد

بر قامـت  لشکــــر غبــار مرگ  می پاشـیـــد

وقتی شبیــــه مرتضیٰ مسلــــم رجَـزمی خواند

ازهیبت  مـردانـه اش  نامـــــرد  می لـــرزیــد

شمشـیــــــردردستـــان اومـرگ مُجـسّـــــم بـود

سرهایشـان را یک به یک بـرخاک می افکنــد

آخر به  دست  لشکــــر مهمـــان  کُش  بد دین

ازپشـت سـرزخمی شـد وبا حیلـــــه شــد دربند

ازتـرس ضربـت های او دشـــمن  فـراری بود

با نعـــــره های حیــــدری تا تیـــغ می کشـیـــد

مسـلــــــم  طــلایـه دارعشّٰــــاق  حسینـی  بـود

مردانه  جنگیـــد  وغریبـــانـه  بـه  خـون  تپید

لـب تشنه بود ازدست دشمن جرعه ای نخـورد

او با سرافرازی به  پیشـــــواز شهـــادت رفت

خونابه ی لـب هـای مسـلــــم یک بهــــانه بـود

بـا تشنـگی جان داد و تـا ٱوج سعــــادت رفـت

مسـلـــــم  که  شاگـــرد کلاس عدل حیـدر بود

بـا سـربلـنـــــدی  ایستـــــاد  وایستــــاده  مُـرد

با آن که یک یک ٱستخوان هایش شکسته شـد

با عشق مولایش حسین مردانه  جان  سپــــرد

95

 


برچسب ها: سفیر حسین.. ،

جمعه 9 تیر 1396

یا اخا ادرک اخاک

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :محرم.عاشورا.یاران حسین ع ،


رفـت  عبّـــاس  علی  در القمـــــه

مشک های خویش را پرآب کــرد

ساقی  لب تشنــــــه و آزاده مَـــرد

کام خودراازعطش سیــراب کـرد

نیـزه و شمشیــرو تیــرازهرطرف

برتَن عبّـــاس حیـــــدر می نشست

قطـــع شـــــد دسـت یـل ٱمّ البنیــن

با عمــــــودی آهنین قلبش شکست

دیـــده ی عبّـــــاس نابینــــا شــــده

چشم هایش بـوســـه گاه تیـــر بـود

برزمیــــن ٱفتــــاده با ذکــــــرعلی

پیکـرش صـــد پاره ازشمشیـربـود

یـا اخـا ادرک اخـاک یـا حسـیــــن

ای بـرادر جـان  مـرا یـاری بکـن

ایـن دَم  آخـــــر بـه بالینــــم  بیـــا

نـزد  زهـــــــرا  آبـروداری  بکن

تا شنیــــد ایـن را حسیــن بن علی

بردل لشکـــر زد و سویش شتافت

دست ها پشت کمـر،دل غرق خون

پیکــــرعبـاس راصــــد پاره یافت

92


برچسب ها: عمود آهنین.عباس.سقا ، یـل ٱمّ البنیــن ،

جمعه 9 تیر 1396

معراج سرخ

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :محرم.عاشورا.یاران حسین ع ،

 

کاروانی ازمدینـه می رود تا کـربلا

کربلا درانتظاربوســه برپای حسین

کاروان سالارآن سبط نبی مصطفیٰ

نینــــوا معـراج ثارالله، شـاه عالمین


برچسب ها: کاروان حسینی ،

پنجشنبه 8 تیر 1396

مسلم بن عوسجه

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :محرم.عاشورا.یاران حسین ع ،

عالم حسینی بود اگــرشب روز می شد

درهردلی شادی به غـم پیــروز می شد

قــرآن به روی نی نـوای کبــــریـا بـود

یعنی حسیـن بن علی خـون خــــدا بـود

تا با حسیـنــم بی هـراس ازهـرهـراسـم

آری خــــدا را بـا حسینـش می شنـاسـم

مـولاحسیـــن قربانی عشـق خــــدا شــد

خون خدا با جان خود حاجت روا شــد

راه حسین راه صـراط المستقـیـــم است

مـولای ما دارالشّفــــا، دارالنّعـیــم است

ذکـــرحسیــن بن علی مشکـل گشــــایـم

ازفضـل وفیـض وبرکتـش ازغـم رهایم

دلداده ی عشق حسین اهل بهشـت است

بامسلم بن عوسجـه هـم سرنوشـت است

آن که دلش کاشانه ی عشق حسیـن بود

با جان ودل دیوانه ی عشق حسیـن بود

یا مسلـــم بن عـوسجــــه ما را دعا کن

با عشـق مـولا قلـب مـا را آشنــــــا کن

در راه مـــولا  آرزو دارم   بمـیــــــرم

مسلم دعا کن حاجـت خـود را بگیـــــرم


برچسب ها: شهداء کربلا ،

چهارشنبه 7 تیر 1396

خورشیدعالمتاب

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :محرم.عاشورا.یاران حسین ع ،


روشن ترازخورشـیـــد عالمتـــاب عباس

دردیــده ی لـب تشنــه گان میراب عباس

پایان ندارد چشمــــه ی فضـل ابوالفضـل

سرچشمـه ی سرچشمـــه های آب عبّاس

خـوش قامـت وپاکیــــزه جان وباصلابت

زیبـــاتـرازرُخســــاره ی مهتــاب عبـاس

افســانـه سـازصحنـــه ی رزم وشجاعت

چون مرتضیٰ درسجـده ومحـراب عبّاس

او پـاســـــــداراهـل بیـت  مصطـفـیٰ بـود

درعرصــــه ی جنگـاوری ارباب عباس

دیگــــــرجهــــان ماننـــد عبّٰــاسی نـدارد

گلـــــــزاردنیــــــا مثـــل اویـاسـی نـدارد


برچسب ها: مانند عباس (ع) ، ابوالفضل ع ، چشمــــه ی فضـل ، ماننـــد عبّٰــاسی ،

پنجشنبه 1 تیر 1396

علمدار چه شد

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :محرم.عاشورا.یاران حسین ع ،

درلشکرحق امیروسردارچه شد

فرزند علی حیـــدرکـرّارچه شد

آمـد چوحسین زینب ازاوپُرسید

عبّاس، برادرم، علمــدارچه شد

 


برچسب ها: عباس ع ،

تعداد کل صفحات: 9 ... 5 6 7 8 9

ابزار های وب فارسی ، نایت اسکین - کد مترجم گوگل

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic