جمعه 20 مرداد 1396

رأسی به روی نی

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :محرم.عاشورا.یاران حسین ع ،

کجا شـــوروشعـــــورومعرفـت های خـدادادی

کجــــا آلـــوده بنیانی ،کجـــا پاکیـــــزه بنیـادی

شرف،مردانگی،آزادگی یک ســـووآن ســـوتر

کجـــــا زربنــدگی وبی حیــایـی هـا ونـامـردی

کجـــا جانانه قـرآن خوانـدنِ رأسی به روی نی

کجـــا بررأسِ برنیــزه جـسارت کردن وشـادی

کجــــا خنجـــرکشیدن سربُریدن ازقفــــای سـر

شجــــاعانـه کجـــــا  ســردادنِ  در راه  آزادی

پــــدرشاه جوانمــــردان،دلاورمـــردهـرمیــدان

کجــــا بنیان مرصـوص وکجـــا تندیس بیـدادی

کجـا مردی که طوفان خیــزد ازآه نفـس هایـش

کجـــا ترسوی نامردی که می لرزد به هربادی

کجـــا آن ذلّـت ناحـق،بـدون اصــل وبی ریشـه

کجــــــا آن عزّت مطلــق بـدون هیـــچ ایـرادی

یکی خـون خـــدا درتـاروپـود پیکـــرش جاری

یکی فـرزنــد بی اصــل وتبــارمـــرد شیّــــادی

یکی ازبارش مِهــــرش،شــــود ویـرانه ها آبـاد

یکی ازدوزخ قَهـــــرش، بســــوزد خانه آبـادی

یکی درمکتـب بوزینـــه هـا مشغـــول شاگردی

یکی تفسـیــــرقـرآن می کنـــد درٱوج استـــادی

یـزیـــد اهـل دیارشـب پـرسـت وشـام گمـراهـی

حسیــن ازنسل مصبـاح الهــدیٰ ومهـدی وهادی

حسین ایستــــاده درمیـــدان،شهید نینــوای عشق

یـزیــد ٱفتاده جان داد ونکرد هیچ کس ازاویادی

95

 


برچسب ها: ســردادنِ در راه آزادی ،

جمعه 20 مرداد 1396

درکـــربـلای عشق

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :محرم.عاشورا.یاران حسین ع ،


 

درشام عاشـــــورا حسین شمع  فروزان است

عبّاس پشت خیمـــــه گاه امشـب نگهبان است

آقــا حسیــن از تلخـی فــــردا چــو آگـاه است

دستـش میــــان  بوته ی خـار مُغیــــلان است

درخلـــوت  تنهـــاییـش بعـــــد ازنمــــازشـب

محـــــو تـلاوت  کــــردن آیات  قـــرآن است

او واقف است از راز فرداهای بعـــد ازخـود

او دردمنـــد زخــــم  پاهای  اسیــــران  است

شب تا سحـــــر محــــو تماشای  حسین  خود

دلشـــوره دارد، زینب کبــــریٰ پریشان است

خـوابیـــــده طفـــــل نازنیــــن در دامن مـادر

دست رباب امشب فقط گهـــواره جنبان است

لیــــلا نظـــــــر دارد به  قـدّ و قامت  اکبـــر

فـــــردا رقیّــــه  ساکن  کــوی  یتیمان  است

فــــردای عاشــــورا  شبیه محشر کبریٰ ست

روزی که باطل روبه روبا حق پرستان است

فــــــردا حسیـــن بن علی درکـــربـلای عشق

درخـون سرخ پیکــــر صد پاره غلطان است

فــــردا نبــرد تن به تن با تیـر و شمشیراست

فــــردا شهــادت هدیه ی  آزاده مردان  است

فــــردا  زمیــن  نینــوا رنگین  شود  ازخون

فـــــردا زمیــــن کربلا گــــورشهیــدان است

فـــــردا ابوالفضل علی درعلقمـــــه بی دست

چون لاله ی پرپرشده خونیـن وبی جان است

تیــری سه شعبه می رود درحنجــــراصغـــر

سیراب خون حنجرش،لب های عطشان است

فـــردا میــان  کربلا  صــــد  پـاره  ٱفتـــــاده

یـاسـیــــن  قـرآن  پاره پاره  در بیـابـان است

 

 

 


برچسب ها: رقیّــــه ساکن کــوی یتیمان ،

چهارشنبه 18 مرداد 1396

مشک سقا(2)

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :محرم.عاشورا.یاران حسین ع ،

میــان لشکـــردشمــن تـو را دارم چـه کَــم دارم

توتا هستی کنــارمـن بـرادر جان چـه غــم دارم

کجـــا ترسـد کسی کـه درکنـــارش دارد عبّٰاسی

کجــا خشکیده لب جان می دهد گُلبوته ی یاسی

خمـیــــده  قامـت سـروم  بـدون تکیــــه گـاه تـو

دعــای خـواهــــرم زینب بُـود پشـت و پنــاه تـو

خـداحـافــظ برادرجان قسـم خیلی دلم تنگ است

پس ازتوزود می میرم،نصیبم نیزه وسنگ است

سـلام ای مادرم زهــــرا، پس ازعبّٰاس تنهــــایم

بمــان چشــــم انتظارمـن، که خیلی زود می آیم

نمی ٱفتــــاد اگـــــردرالقمـــــه دسـت علمــــدارم

اگــــرکـه زنـده بـود باغیــرت عبّٰـــاس وفـادارم

اگــــردسـت ابوالفضلم به شمشیـــرآشنــا می شد

کجـــــــــا  دسـت  یتیمـــــانم  به آشنـــا می شد

95محرم


برچسب ها: دعــای خـواهــــرم زینب ، سـلام ای مادرم زهــــرا ، مداحی سعادتمند ،

چهارشنبه 18 مرداد 1396

مشک سقا (1)

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :محرم.عاشورا.یاران حسین ع ،


برایـت سخـت بـود عبـــاس ،لبان تشنـه را دیدن

رقیّـــه بـاعلـی اصغــــربـه ٱمّیـــــد تـوخوابیـــدن

رقیــــه گفـت،عمــــو رفته، نشــوبی تاب می آید

علی اصغــــــربخــواب آرام عمــوبا آب می آیـد

میـــان القمـــــه وقتی کـه مشکت آب می کـردی

گمان کردم که خیلی زود به خیمـه بازمی گردی

بیاعباس علی اصغــــر دلش چشـــم انتظارتوست

رقیــه تشنـــه لـب مانـده نگاهـش بی قـرارتوست

نگـاه خـواهـــرم زینـب صـدایـت می زنـد عباس

بـرای آن کـه بـرگــــردی دعایـت می کنــدعباس

کجـا رفتی برادرجان چه شد آن مشک های آب

علی اصغـــرشد ازخون گلـــوی پاره اش سیراب

رقیــــه ساکـت وخـامـوش میــان خیمـــه خوابیـده

برادرزاده ام قاســــم، بـه خـون خـویـش غلطیــده

منــم اینجـــا تک وتنهـــا، میـان این همـــه نامرد

بیــاعبــاس، دل آشـوبـم، بیـــا ازالقمـــه بـرگـــرد

 


برچسب ها: تشنگان کربلا ،

چهارشنبه 18 مرداد 1396

حمله ی آخر

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :محرم.عاشورا.یاران حسین ع ،بـرنعــش هـای بی ســربـرخاک ٱفتــــاده

لشکـــــربرای حمله ی آخـــر شـــد آماده

بـا نعـــل هـای تازه آهـن یـورش بُـردنـد

تا استخوان سینه ها را خورد می کردند

درآتـش بیدادشـان شـد خیمـــــه خاکستــر

انگشـت ها را می بریدند بهــــرانگشتــر

بی حرمتی کـردنــد بـر پیغمـبــــــرخاتـم

برجمعشــــان لعنـت فرستد حضـرت آدم

آن بی وفایان خـارچشــــم دیـن اسلام اند

مردان نامــردی که بی وجدان وبدنام اند

شمرلعین فرمان جنگیـــدن به لشکــــرداد

عباس یک تَن روبه روی لشکرش ایستاد

با ناکسی مثــــل یـزیــد بیعـت نمی کنــــد

مولاحسین جزحرف حق حرفی نمی زنـدبرچسب ها: خـارچشــــم دیـن اسلام ،

شنبه 14 مرداد 1396

ناله های العطش

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :محرم.عاشورا.یاران حسین ع ،


تا ناله های  العطش   بشنید   عبَاس

دستان غیرت  بر زمین کوبید عبَاس

قلب علیِ مرتضی در سینه خون شد

وقتی که بی جان برزمین غلطید،عبَاس

لب های گل ها شد کبود ازتشنه کامی

از خیمه گاه  تا  القمه   غُرّید عباس

بی اذن  آقایش  حسین  آبی   ننوشید

دردرس عشق هرگزنشد تجدیدعبَاس

بی دست شد امَا زمشک پاره نگذشت

خود را چو ساقی حرم می دید عبَاس

تا  دید  بر بالینِ  خود  زهرای اطهر

با  تیر در چشمان  خود خندید عبَاس

وقتی عمود  آهنین  برفرق او خورد

ازغربت زینب به  خود لرزید عبَاس

اوخون خود را هدیه ی خون خدا کرد

آزادگی  را  از علی   فهمید   عبَاس

 

93 برچسب ها: ناله های العطش ، مشک پاره ،

چهارشنبه 11 مرداد 1396

مشک خالی.

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :محرم.عاشورا.یاران حسین ع ،


چه شد به عهـد خود وفا نکـردی عبّٰاس

چه می شود اگــرکه برنگــردی عبّاس

به تیـــغ حیلـــــه تـا دو دسـت توبُریدند

پس ازتوروبه روی خیمه صف کشیدند

به تیــرونیــزه می زننــد به مشک آبت

ستـــــاره زخـــــم می شـــود دل ربابت

عَلــــَم بـه روی خـاک وتـوبـدون دستی

نیـامـــدی  دل  رقیــــــه  را  شکستـی

میــان القمــــه دو دسـت و مشک خالی

خمـیـــــده سـرو وجان سپـــرده نونهالی

بگوصـــــدای خنـــده ها چـرا بلند است

مگـربهــــای پنجـــه ی بُریده چـند است

عمـــود خیمــه ی تو را کشید وخـم شـد

دل حسیـن فاطمـــــه  شهـیــــد غــم شــد

تورفتــــه ای بدون اوچقــدرعجیب است

بدون توحسـیــــن فاطمـــــه غریب است

اگـــــرازآسمـــان زمیــــن بیفتــد عبّــاس

اگـــــربه خاک القمــــــه بغلتــــد عبّــاس

 بریده می شـــود گلـــوی اصغـــرازتیـر

 به سـوی خیمـه دشمنان شـونـد سرازیر

92


برچسب ها: مشک خالی ، شهـیــــد غــم ،

سه شنبه 10 مرداد 1396

قاسم کربلا

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :محرم.عاشورا.یاران حسین ع ،

من قاسمــم فـرزنـــدِ پــاک مجـتــبـایـم

من قاسمـم از نســـل پاک مصـطفـــایم

من قـاسمـــم از دودمـــان مـرتـضــــایـم

من قاسمــم جـانـبـاز دشت کــــربـلایـم

بعــــد از علی اکـبــــر هــوادار حسینـم

مثـــل علـی اصغـــــرمـنــم یـارحسیـنـم

دشمـن بـدانـد مــن علمــــدار حسیـنـم

بــا جـان شیریـنــــم نگهــــدار حسیـنــم

فـرزنــد حـیــــدر از کســی پـــــروا نـدارد

هیـــچ کـس شبـیــه مـادرم زهـــرا ندارد

همتـــای عمّـــویم حسیــن دنـیـــا نـدارد

شاگـــرد عبّـاســـم کسی کـه تـا نـدارد

در پیش پای دشمنـان تعـظـیـــم ،هـرگـز

ترس و شکست و ذلّت و تسلیـم ،هـرگز

دشمن گمان کرده که من طفلی صغیرم

بـا دست خالی جان دشمــن را بگــیــرم

گــر زخمـیِ شمشـیــرم و آمـاج تـیـــــرم

آن قـــدر می گویم حسین تا که بمیـــرم

مــا از تـبـــــارِ شیـــــر مــــــردان دلیـــریـم

گـه پــاره پــاره بـر زمیــن،گاهی اسیـــریم

مـا درصـراط المـستـقـیـــمِ حـق بمـیــریـم

هـم جان دهیم در راه حق هم جان بگیریم

 در پیـش پـای دشمـنــان تعـظیــم ،هـرگــز

  تـرس و شکست و ذلّت و تسلـیم ،هـرگـز

 

94محرم


برچسب ها: نوجوان دلیر عاشورا ، قاسم بن الحسن بن العلی ،

سه شنبه 10 مرداد 1396

مسلم بن عقیل (ع)

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :محرم.عاشورا.یاران حسین ع ،

مســـلـم اسـیـــردست های بی وفایی شــد

مسـلـم فدای نغـمـــه های تک صدایی شد

ازدیـدن آن بی وفـایـی ها دلـش خـونـیـن

درغربت کـوفــه دلـش کرب وبلایی شــد

درجمـع اَشـبـــاح الرّجالِ کوفه مَسلک ها

مســـلـم دلـش بـیـزارازآن آشـنـــایـی شــد

نامه نـویـســان ازهـراس مرگ جـا ماندند

درنیمــه راه عشق دل هاشان هـوایی شــد

درخانه ی مهمــان کشـان ، آواره ی تنها

جـام شـهـــادت راچـشـیــد و نـیـنـوایی شـد

لب های او وقت شهادت یاحسین می خواند 

در راه مـولایـش حســیـن اوّل فــدایی شـد

صـد آفـریـن بـرهمّـت مـردانـه ی مســـلـم

مسـلـــم شهیـــد شاهـــراه کـبـریـایـی بــود

درمکتب عشـق عـلـــی شاگـــرد اوّل بـود

اودرجـوانمــردی عـلــیِ مرتـضــایی شــد

مسلم به خاک ٱفتــاد وروحش آسمـان پیمـا

مثـل حسیـن لب تشنه جان داد وخدایی شـد

بـا دست هـای بسـتــه ازبالای قصـرٱفـتــاد

مَسـنَـد نشـیــن قـلعـــه ی بی ادّعــایـی شــد

باخون سرخش کوفه را رسوای عالم کـرد

قلب حسـیــن مشغـول مرثیّــه سرایی شــد.

محرّم 94 


برچسب ها: مسـلـــم شهیـــد شاهـــراه کـبـریـایـی ،

سه شنبه 10 مرداد 1396

سالار و علمدا ر حسین ع

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :محرم.عاشورا.یاران حسین ع ،


مردی شبیـــــه مصطفـی  .... آمــــد به میـــــدان نبـرد.... با نعــــره های حیدری .... بر قلب لشکــــر حمله کرد
 
اوبهترین جنگـــاور اسـت .... هم نامی هم نام آور است.... عبّـاس خویی دیگر است.... نامـش علی اکبــــر است

هرچندشبیه مصطفاست.... جـدّش علـی مرتضـــاست .... همخـون آن شــیرخداست.... سقّــــای دشت کربلاست

یک تن حریف لشکریست.... او درشجاعت حیدریست.... هم در شهامت صفدریست.... او مصطفای دیگریست

هرکس که همنام علی ست.... سالار و سـرداری بُــود ....  باشــد شبیـــــه مصطفـی  .... یا طفل شیر خواری بُود

از کینــــه و بُغـض  علـی  .... او را چو گُل  پرپر کنـند ....  یا با عُمــــــود  آهنیـــن . . . . با کینــــه  بر فرقش زننـد

وقتی علی پرپر شـــــود  ....  قلـب حسین خون می شود .... جـــدّش علـی مرتضی .... از غصّه محزون می شود

از هجــر شبـهِ مصطفی .... .عباس هـــم خـــم می شـود .... یک عُمر از عُمرِ حسین .... بعـــد از علی کم می شود

بعد ازعلی اکبر،حسین.... پیـــــر و شکستــه می شــود .... عبـــاس نـام آور دگـــــر. .. . تنهـــــا و خستـه می شود

آن گــاه حسین فاطمـــه....     پــورامیــــرالمـؤمنیـن      ....  جان می دهد در قتله گاه ... .  باذکــــــر رب العـــالمین

ازمرگ سالارش، حسین ... تنهــــــا  و بی یاور شــــود .... بعــد از علمدارش حسین .... در قتلــــه گـاه پـرپـر شودبرچسب ها: بهترین جنگـــاور ، بعــد از علمدارش ، علی اکبر حسین ع ،

سه شنبه 10 مرداد 1396

عباس و اکبر ع

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :محرم.عاشورا.یاران حسین ع ،

 

سقّــــای دشـت کربلا عبّــاس واکبـــــربوده اند

هردوٱمیــــد خیمـه گاه، سـردار لشکر بوده اند

ایـن  اوّلیــن  قـربـانـی وآن  آخـریـن  قـربـانـیِ

مـولاحسـیـــن بـن علی سبـط پیمـبــــربوده انـد

مثـل دوتا سـرو رشید هردو دلیـــر وسـرفـراز

درعرصه ی جنگ آوری همتای حیدربوده اند

اودرشجاعت مثل شیراین درشهامت بی نظیـر

درکــربلا یادآور حمـــــزه و جعـفــــر بوده اند

ازپیکرآن دوشهیـد خون چشمـه ها گشته روان

سرتابه پاخونین رُخان ،چـون لاله پرپربوده اند

عبّــاس واکبـــــر ساقی  تشنـــه لبــان کــربـلا

درجان نثاری بهـــرحق،با هـــم برابر بوده اند

93


برچسب ها: خونین رُخان کربلا ،

سه شنبه 10 مرداد 1396

سه سر لشکرعاشورا

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :محرم.عاشورا.یاران حسین ع ،

حسین ،عبّاس،علی اکبر،سه سالاروسه سرلشکر

سلحشـــوروجوانمرد وعدالت خـــواه ودین پرور

کرامت کِسـوت ایشـــان، شجاعـت خصلـت آنـان

جمـــال ازمـــاه زیبـاتـر،کمـــال ازکـــــوه بالاتـر

ستــــون خیمـــه ی ایمـــان،صراط المستقیـم حق

طریقـت مکتب قـرآن، شریعـت دیـن پیغمبـــــــر

یـلان حـیــــــدرکـــرّار،اشــــــدّاءُ الی الکُـفّـــــار

عـزیـزقلب زهـــــرا وامیــرالمـؤمنیــن حیــــــدر

سه مــــردآهنیـن بـازو،دلـیـــــرمــردان پُـرهیبت

محمّــد خـو وحیـدر رو،همه همـزه همه جعـفـــر

چه بی پـروا دلیـــرانی،چه بی همتـــا حریفــانی

همــه سـردارپیــل افکن،سپــه سـالاروجنگـــاور

به غـیرت کـوه پا برجا،به جرأت شیــــر رَبّـانی

قَـدرقدرت،علی صولت، قیامت قـد،مَلَک مَنظــر

به همّت مـرد میدان اند،دلیــرمــردان دوران اند

همـه فارِس ،همـه فاتح ،شجـاع واَشجــع وسـرور

به قدرت معجـــزه آسـا،بـه هیبت وحشت کبـریٰ

مُـذلّ الکافـریـن عبّـاس،عـزیـزالمـؤمنیـن اکبــــر

سپه سالاروسیف الدین،حسین عبّاس علی اکبـــر

همــه ساقی همـــه سـقّــــا،همــه سقّـــای آب آور

94محرّم


برچسب ها: مذل الکافرین ، حسین ، عبّاس ، علی اکبر ، سه ،


   یا رقیه      (س)


دانی چــــرا ایـن جـا نشسته خــــاردرپایم

صحــرای خشک کــربلا گــردیـده مأوایم

خشکیده لب هایم دراین صحرای آتش بار

دانی چــرا من تشنه لب نزدیک صحـرایم

با تازیانه می زنــد دشمـــن بـه پهلـــــویـم

آن لحظه که فهمیـــد من هم نام زهـــرایـم

دانی چرا دشمــن مـــرا برخاک می کوبد

چون نیست دیگـــربرسـرم دستـــان بابایم

درنیـنـــــوا نادیـدنی دیــدم زنـامـــــــردان

ازسیلی دشمن هـنـــوزسرخ است سیمــایم

آغـوش پُـرمهـــرپـدرگهـواره  ی من بـود

ذکــــــــر منـــاجـات  شبـش  آواز  لالایـم

آتـش گرفتـــــه می دوم ســوی  بیابان هـا

گُم کرده راه خیمــه گاه تنهــــای تنهــــایم

ازبس که زخم خارصحــــرا کُنج پا دارم

خستــــه شــده دستـــان عمُــــه ازمُداوایم

ازضـربه های تازیانه شکـــــوه هـا دارم

بـا پـای زخمی ای پــــدرنـزد تـومی آیـم

بنشسـتــه درویـرانـه با یادعلی اصغــــر

درانتظــــارمُنــجی فـــــردای فـــــردایـم

93برچسب ها: هم نام زهـــرایـم ،

چـون علـی اِحیــــاگــرآییــــن اســـلام مُبینـی

درصراط المستقیـم حـق قســــم برحق ترینی

درسخــاوت مجتبــایی درشجـاعت مرتضایی

درحقیقت مصطفایی،مثل زهـــــرا بی قرینی

آیه آیه سوره سوره معنی و تفسـیـــــر قرآن

در جوانمـــــردی تـو ٱستــــــاد یل ٱم البنینی

من به هرآهی کشیـــدم سوختــم ،آتش گرفتم

شعــــر من  آمیخته  با  اشک و آه  آتشینی

آب شــــــد دل  قطـره قطـره  خون  چکیدم

چشم دل را بازکن تا نقطه نقطه خون ببینی

خـون حـق جاری شـــود ازپاره پاره پیکرتو

بهترین تفسیـــرقرآن ،هرنفـس با حق عجینی

ای قتیل اشکها،شیب الخضیب، آقای عطشان

ای شهـیـــــد بی کفن محبــوب ربّ العالمینی

افتخـــــاراهـل بیـت و عشـق  قلـب  زینبینی

اکبر و اصغـــــر فدایت، جان زین العابدینی

محرم95


برچسب ها: درشجـاعت مرتضایی ، ٱستــــــاد یل ٱم البنینی ،

یا حسین ای آن که نورچشم ختم المرسلینی

توکجا وخـولی وشب های خاکسـتــــرنشینی

یا حسین ای ازتـبار بهتــــریـن های دوعالم

جان جان  فاطمــــــه  پـور امیــرالمـؤمنینی

جزخداهیچ کس نمی داند مُقامی را که داری

درقیامت نزد احمد صـــدرمجلس می نشینی

من چه گویم ازتمـــام منزلت ها، مرتبت ها

یا حسـیــــن درمنـزلـت درمرتبـت بالاترینی

توکجا با من نظــرداری تومحبـــوب خدایی

تو سخــــاوتمندی ومـن از فقـیـــران زمینی

چون علی شبهای نخلستان گــواه اشکهایت

سیّـــــد و سالار وسـرور مُقـتـــــدای مُتّقینی

قصّــــه ی جانبازیَت ذکـرلب کَرّوبیان است

قُدسیان را سرور ومحبــــوب جبـریل اِمینی

توغریبانه ترین ســردارعطشــــان شهیـــدی

ذرّه  ذرّه  پـاره  پـاره آیـت  حـق الیقـیـنـی


برچسب ها: نورچشم ختم المرسلینی ، وشب های خاکسـتــــرنشینی ، جان جان فاطمــــــه ، آیـت حـق الیقـیـنـی ،

تعداد کل صفحات: 9 ... 4 5 6 7 8 9

ابزار های وب فارسی ، نایت اسکین - کد مترجم گوگل

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات