سه شنبه 7 شهریور 1396

ثارالله حسین(جواد مقدم)

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :محرم.عاشورا.یاران حسین ع ،


برچسب ها: مداحی مقدم حسین ع ،

گــــرچه من دورازتـوام امّٰا دلم مـأوای توست

چشــم دل خیـره به تاسوعا وعاشـورای توست

من گنـــه آلـــــوده ام امّٰـا نمی دانـم چــــــــــرا

قلب من دیوانه ازعشق تـوورُســــــوای توست

نوحه خوان جسم صـدچاک ولب خشکیــده ات

خون قلب خونم اززخــم دلِ شیـــــدای توست

من حقیقت را میـــان کـــربـلا دیـدم به چـشـــم

جان من درجست وجوی گــوهـردریای توست

روشن ازخورشیـدعشق وحُبِّ توشبهای ماست

روشن ازماه بنی هاشــم اگـــرشب های توست

درقیامت دل به حُبّ ولطف توخـوش کـرده ایم

خوش که پای نامه ی اعمال ما امضای توست

بی طبیبــــان درد ما درمان شــــود بی دغدغه

ضامـن درمان ما دست گــره بُگشــــای توست

93


برچسب ها: تاسوعا وعاشـورا-جسم صـدچاک- کـــربـلا ،

سه شنبه 7 شهریور 1396

غربت مسلم ع

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :محرم.عاشورا.یاران حسین ع ،

فدای غربتت مسلم چه قــدرمظلــوم جان دادی

ازآن بالابـه تعظـیـــم حسیـــن برخاک ٱفتــادی

سفـیـــــرکـاروان عشق،طـلایـه دارمظلــومـان

به پای عهـد ومیثاقت جوانمــــردانه ایستـــادی

شهیـــــد تشنـــه لب مسلـــم اسیــربی وفایی ها

عقــــابی آسمـان پیمــــا اسیــــردست صیّٰــادی

سفیــــرسبـط پیغمـبــــر،انیــس وهمــدم حیــدر

حسینی گشت وجان بخشید به راه سرخ آزادی

چـه ســربـازوفـاداری حسـیـــن بـن علـی دارد

توتسلـیــــم خـدا گشتی اگـــردردست بیــــدادی

مُرادی چون حسیـن دارد مُریدی با وفا مُســلم

چه جانی وچه جانانی چه مجنونی چه فرهادی

95


برچسب ها: سفـیـــــرکـاروان عشق ، اسیــربی وفایی ، با وفا مُســلم ،

سه شنبه 7 شهریور 1396

آقا مسلم بن عقیل ع

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :محرم.عاشورا.یاران حسین ع ،

  

مسلـــم غروروغیـرت  آقـا حسین است

تالحظه ی جان دادن خودبا حسین است

وقتی که ازدارالعمــــاره پـرگُـشـا شـــد

ذکرلبـش وقت شهـــادت یا حسین است


برچسب ها: شهادت مسلم-سفیرحسین ،

شعــرما جوششی ازخون حسین بن علیست

دل مـا والــه ومفـتـــــون حسیـن بن علیست

سینه سرشــارتمنّٰــــای علی اصغـــــــرشــد

چون که اولاله ی گلگون حسین بن علیست

قلب مـا خانه ی عشق علی اکبـــــــرگشتـــه

آن که آیینه ی همگـــــون حسین بن علیست

مثل عبّٰــــاس به عالـــم نبُـــــود چون عبّٰاس

مــاه زیبــــا رُخِ گـردون حسیـن بن علیست

نشـوَدعاشق لیلای دگــــردرهمــــه عُمْـــــر

هـرکسی عاشق ومجنـون حسین بن علیست

آسمان خون به دل وچشم زمین گریان است

مهـــــــدی فاطمه محزون حسین بن علیست

دل بـریـــدن زهــــوا وهـــوس آســــان نبُود

هـرکـس آدم شده مدیـــون حسین بن علیست

93


برچسب ها: لاله ی گلگون-مدیـــون حسین ،

دوشنبه 6 شهریور 1396

عمود خیمه ی حسین (عباس) ع

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :محرم.عاشورا.یاران حسین ع ،

افسوس عمود خیمـه گاهی بر زمین ٱفتاد

در پیش چشـم تشنگان آب آوری جـان داد

هـر ســو هـجـوم آورده انـد گرگان بی پروا

وقتی که شیری می شودبی یاور و اِمـداد

بر تختـگـاه سینـه اش بنشـست ، نانجیب

خنجــر بـه روی حنـجــر خون خـــدا می زد

آن جاکه فرق اَکبرلب تشنـه می شکست

تیر سه شعبه می نشست درحنـجر نـوزاد

بـا  تـازیـانـه  می زنـنـد  بـر  صــورت  زینـب

زنجیــر کردند دست و پـای حضـرت سجّــاد

وقتی کشیـد تیر از گلوی طفـل شش ماهه

روح حسین آن لحظــه شـد از قالبـش  آزاد

آن خیــمــه های خالی از مــردان بــا غیـرت

می سوختـند در شعـله های آتـش بـیـــداد

بــا دامـن آتــش گـرفـتـــه دخـتـــری گــریـان

او می دویـــد و می دود دنـبــال  او  صیّــــاد

گـوش یتیـمـانِ  حسین بی گوشـواره شـد

کــر بـــود گــوش اشقـیـا بـر ضـجّـه و فـریـاد

رأس حسین بـر نـیــزه مصـبـاح الهدای حق

پیچیده شد بعد از حسین طومـارعدل و داد

91محرم


برچسب ها: عمود خیمـه گاهی -تشنگان-خنجــر بـه روی حنـجــر ،

انسانیت درآتــش بـیــــداد مــــرده بـود

درآن دیـارکـــوروکـرفریـاد مـرده بـود

آن جـا رهـایی مُنتهــــای آرزوهـا بــود

پـروازهـــم درخاطــرافـراد مـــرده بـود

با دست برکمرچـرا شاهی نشسته است

با فرق خونین تشنه لب شهزاد مرده بود

شمعی که نورش روشنای دین ودنیا بود

خاموش وسرد وبی کفن درباد مرده بود

نخـــل بلـــند معــرفت، آمـــوزگارعشق

درٱوج عـزَّت سربلـــند آزاد مــرده بود

بـس دل اسیـــردام عشقش هست تاهنوز

بعضی گمان کردند آن صیّٰـاد مرده بود

92


برچسب ها: نخـــل بلـــند معــرفت ، درٱوج عـزَّت حسینی ،رنگیـن کمان خَـم می شـود ازصولت او

هفت آسمــــان گنجیـنـــــه ای ازدولت او

عرش آشیانان درحضـورش سربه زیرند

هــــرآیـنـــــه تسـلـیــــم محــض هیبت او

اواَشجَـــــعُ النّــــاس تمــام عالمیــن است

دریـــــای  بی پـایـان  هـســتی همّـت  او

تابان کنــــد هفـت آسمــــان را تـا نهـایت

اَنــــوارمصـبـــــاح الهــــــدایِ رحمت او

تا کهکشـان هایی که ناپیداست ، پیـداست

هـــرذرّه خـورشـیــــدِ جــلال وشوکت او

والاتـریـنِ جایگـــــاه  جـــــاه ومُقـــامـش

پیغمـبــــران پیغـمـبـــــــرنـد ازبَـرکـت او

هستی نشانی اَنـدک ازلطـف حسیـن است

خـالـق بـه مــا منّت نهــــــــاد ازخلقـت او

جبــریـل ومیکاییل واسـرافیــل ،یک یک

تحسیــن کُنـــانِ ِشـــأن و جـاه و عزّت او

درمرتبت هـــم رُتبــه وهـم شـأن اونیست

هــرکـس بـه هـر جـا می رسدازمِکنت او

95


برچسب ها: اَشجَـــــعُ النّــــاس ، لطـف حسیـن ، برادر با عباس ،


سبـــط پیغمبـــــــرعزیزاولیـــــا باشـد حسیـن

نورچشــــم اهـل بیت مصطفـیٰ باشـــد حسین

درزمین وآسمـان مثــل حسیـــن هـرگـزنبــود

اعتبـــــاروافتخــــــارانبیــــــاء باشـــد حسیـن

قـرة العیـــــن علی ونــــورچشـــــم فاطمـــــه

شــاه عــــــدل ویادگارمرتضیٰ باشــــد حسین

گرچه مهمان بودودرغربت شهیدش کرده اند

درمیــــان آسمــــان هـا آشنــــــــا باشد حسین

ای کـه تـودرجست وجـوی ساحـل امنی بیـــا

درمیـــــان کشتی حق ناخــــــــدا باشـد حسین

چون علی مرتضیٰ هم ظاهروهـم باطن است

مثل حیــــــدرابتــــــدا وانتهــــا باشــــد حسین

بـا گنــــه آلودگـان کی دست بیعـت می دهـــد

چون که دستانش به دست کبریا باشــد حسیـن

93


برچسب ها: کشتی حق ناخــــــــدا -امام حسین -کربلایی ها ،

یکشنبه 29 مرداد 1396

حضرت قاسم (ع)

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :محرم.عاشورا.یاران حسین ع ،


برچسب ها: نوجوان کربلا-فرزند امام حسن ع- ،

جمعه 27 مرداد 1396

شب پایان

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :محرم.عاشورا.یاران حسین ع ،


آن شب شب پایان درد ورنـج وغم ها بـود

آن شب، شب دلـدادگی ودلبــــری هـا بـود

آن شب به گِرد خیمه ها می گشت تا سحر

دست حسین درلابه لای خارصحـــرا بـود

مـولا حسیـن بن علی در شـام عاشــــــورا

بهــــر ملاقات خــــدای  خود مهیّــــا  بود

آن شب ستــــاره درمیان کهکشــان، پُرنور

ماه شبانه در شب هجـــــران چه زیبـا بود

عبّٰاس گردِ خیمه چـون پروانه می چرخیــد

ذکـــــر لـب زینب غریبـا  وا غریبـا  بـود

آن شـب فضــــای آسمان کــــربلای عشق

لبـــریـزاز اَنفـاس  قدسیِ مسیـحــــــا بـود

درآن سکوت نیمــه شب باد سحـــرگاهان

مرثیـــه خـوان غربـت فرزند زهــرا بود

اهل حرم لب تشنــه اند امّٰـا ٱمیـــــدوارند

زیرا هنـــــوزم خیمــه ی عبّٰاس برپا بود

فردای عاشـــــورا همه ٱفتاده برخاک اند

آغازهجــــــرعاشقــــــان پایان دنیــا بـود

ازدیده ی عبّٰاس دستی تیــــرمی کشیـــــد

آن دسـت هـای مادرش ٱم ابیهــــــــا بـود

درعلقـمــــه عبــاس ٱفتــــاده بـدون دست

دیگرحسیـن بن علی تنهـــــای تنهـــا بـود

وقتی عمــود خیمـــــه ی عبّـاس را کشید

حـال حسیـن بـن علی ناگفتـــه پیـــدا بـود

 

 


برچسب ها: شـام عاشــــــورا ، غریبـا وا غریبـا ، کــــربلای عشق ،

سه شنبه 24 مرداد 1396

شهید القمه

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :محرم.عاشورا.یاران حسین ع ،

عبّٰاس یک تن بود وصـــــد لشکـــــرمقابلش    فرزند حیـــــــدرمثـل اوخیبــــــرگشــــا آمــد

وقتی علمـــدارحسین آن جا رجَزمی خـوانـد    دشمــن گمـــان می کـــرد علی مرتضیٰ آمد

 

آقا علی اصغــــــردلـش درشـــــورمی ٱفتــاد   با دیده ی حسرت عمویـش را نگاه می کرد

لب های خود را می فشرد ودردلش می گفت   ای کـاش، عمّــــــویـم  بـرایـم  آب می آورد

 

عبّٰـاس بـود وغصّــــه ی تنهـــــایی حسیــــن   تنهــــا،غریبـانه حسینـش را صـــــــدا می زد

وقتی حسیـــــن آمــد علمــدارش بـدون دست   یا فاطمه می گفت ودرخـون دست وپا می زد

 

عبّٰــــاس جانـش را به قربانگـــاه عشق آورد   اوقامتی چـون کــوه وقلبی مثــــل دریا داشت

با یاعلی جنگیـــــد وبا یـا فاطـمـــــه جان داد   وقت شهـادت بـرلبـانـش ذکـــرزهــــرا داشت

 

خیـــره به نهـــرالقمـــه زینب دعا می خـواند   بی تاب بـود و از تـهِ دل بی قـــرارش بــود

چشمــــان ماه بی غروب، بـرروی هم ٱفتــاد   با چشم گریان مادرش زهـــرا کنـــارش بـود

95


برچسب ها: نهـــرالقمـــه ، علمـــدارحسین ،

سه شنبه 24 مرداد 1396

سید جواد مداحی امام حسین ع

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :محرم.عاشورا.یاران حسین ع ،برچسب ها: اباعبدالله ،

سه شنبه 24 مرداد 1396

عاشق وسـرمسـت حسین

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :محرم.عاشورا.یاران حسین ع ،

من داروندارم همـــه دردست حسین است

دیوانه، دلم عاشق وسـرمسـت حسین است

خوشبخت ترازمن به خـداونـد کسی نیست

بهتـــرزحسیـــن یـاوروفـریـاد رسی نیست

بی عشق حسـیـــن شـــام دلـــــم ماه نـدارد

با عشق حسیــن غــــم بـه دلـــم راه نـدارد

شیــــدای حسین طالب عشق دگـران نیست

تاعشق حسین است به دل،دل نگران نیست

مـن نـوکـــرناچیــــزم وارباب حسیـن است

مـن تشنــه لب عشقـم ومیـراب حسین است

هرچنـــد که آلـــــوده به عصیــــان وگناهـم

ارباب مـن ازتـو،به خـــدا جـزتـونخـــواهـم

تا روزقیــامـت دل مـن کـرب وبـلایی سـت

درعمق دلـم عشق حسین لطف خدایی سـت

بی قــــدرتـرازخـاک سـرقـبــــــــرحسیـنـــم

من هرچـه که هستـــم به خــــدا نـذرحسینـم

وقتی که بمیـــــرم به لبـم ذکــرحسیـن است

با هـرطپشـــم جان ودلـم فکـــرحسیـن است

یعنی رســــد آن روزکه قـربـان تـوگــــردم

درراه تـوجـان داده ومهـمــــان تـوگـــــردم

شیـــــدای مـرام پســــرشیـــــــرخــداییـــــم

ما زنـــده بـه بـوی حَــــرم شـــــاه ولاییـــمشنبه 21 مرداد 1396

مدافع حرم (محسن حججی)

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :محرم.عاشورا.یاران حسین ع ،مـدافـع حــرم ســــلام بـه روح مثـــل کـــــوه تـو
مـدافـع حــرم سـلام، بـه غیــرت و  شکــــوه تـو
به پاس حُرمت علی گذشته ای زجان خویش
همیشــــه زنــده در زمان پیـام جاودان خویش
علــَـم به دست غیرتت به راه عشـق رهسپــــار
شهیـــــد راه حـق شـدن ، بزرگ ترین اعتبـــــــار
به عشق دختر علی ، سر از تنت جــــدا شده
تن به خون تپیده ات ، شبیــه لاله ها شـــــده
زمین به پاس خون تو چه لاله زار می شـــــود
تمــام سرزمین عشق پُر  از بهـــــار می شـــــود
به جـُرم عشـق فاطمـــــــه سـرِ تـو را بُریده اند
سـرِ بدون نعـش تو به نیـــــــزه ها کشیـده اند
مـدافــع حـرم شـدن ، نصیب هر کسی نبـود
اگـر سرت به نیـزه رفت سعـادت کمی نبـود
قسم که جان شیعیــــان به فاطمه هدیه شــد
شبیـــه خون سرخ تو ،که فرش  زینبیـه شــــد
ستون جسم و جان ماحصارکوی زینب است
تمام قطــــــــره خون ما نثـار روی زینب است


برچسب ها: مـدافـع حــرم ســــلام ، حصارکوی زینب ،

تعداد کل صفحات: 9 ... 3 4 5 6 7 8 9

ابزار های وب فارسی ، نایت اسکین - کد مترجم گوگل

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات