پنجشنبه 16 شهریور 1396

مداحی (مجنون) مقدم

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :محرم.عاشورا.یاران حسین ع ،


برچسب ها: کربلایی مقدم-محرم-زیبا ،

منم زینب ،اسیــرم دست وپا بسته به زنجیــــرم

خــدا را شکر می گویم، اسارت گشتـه  تقـدیـرم

نشان ازغیـرت او بـود همــان بـود ونبـــود مـن

نگاه خیــــره ی عبّٰــاس به  رُخســار کبــود من

من وقلبی که  می سـوزد ز داغ دوری اصغـــر

من و چشمی که می گرید زهجـــران علی اکبر

من و سرهای آزادان به  روی نیـــزه ی دشمـن

من و ایـن فاصلـــه  ٱفتــادن  بیـن  حسین و من

سِـرِعبّٰــاس بـرنیــــزه  شبیــــه  مـاه  تابان بـود

وبرلـب های خونیـــن حسیــــن آیات قـرآن بـود

رقیّــه ازعطـش بی جا ن، بیا عمّــــه نمی گویـد

رباب حرفی دگراز طفـل شـش ماهه  نمی گوید

من و کُنج خرابه روز وشـب با غصّه سرکردن

من وازهـرطـرف سیلی و شلّٰاق ازقفــا خوردن

نشسته دیده درخون ودل ازاندوه صدچاک است

دلم دلتنگ دلداری،که بی سرخفته برخاک است

 


برچسب ها: زینب س- دختر امام علی --عمه ی سادات ،

سه شنبه 14 شهریور 1396

مـرگ در راه ولایـت

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :محرم.عاشورا.یاران حسین ع ،

مـا را بـه  جــــزراه  شهادت  انتخـابی  نیست

ازمـرگ  در راه  ولایـت اجتـنـــــــابـی نیسـت

بـرخـاستـــن درراه حــق، پیکـــــــاربـا بـاطـل

زنـده تـرازایـن نهضـت سـرخ انقـــلابی نیست

حق بــرسـرِنیـــــزه سخــن می گفـت بـا مـردم

بهـتــــــرزِقـرآن اهــل باطـل را جـوابـی نیست

وقتی جـواب آب حنجــــــــرپـاره می کـــردنـد

یعنی یقیـن داردعـــدو یـوم الحـســـــابـی نیست

حتیّٰ بـه روی نی مگــــرخورشــید می مـــیرد

یک قطره خون برچهره خورشید حجابی نیست

بعــــد ازابوالفضـل وحسین زینب اسـارت دیـد

ســــوی مـدیـنــــه می رود امّـاٰ شتــــابی نیست

خیــــــره به چشــــــم مادرش اُمّ البنیـــن، زینب

دربی صــدایی گفت دیگـــــرماهتـــــابی نیست

 

93


برچسب ها: نهضـت سـرخ-حق بــرسـرِنیـــــزه - اُمّ البنیـــن ،

سه شنبه 14 شهریور 1396

کاروان حسین

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :محرم.عاشورا.یاران حسین ع ،

وقتی که کاروان حسین به کـربـلا رسـیـد

هفتاد ودوستاره ی عاشق به نینـوا رسیــد

لشکــــرپیِ لشکــــرمقابل پیـش می آمــــد

نامـردی وظلــــم ستـــــم تا انتهــا رسیـــد

میعـــــادگـاه عاشقـــان دورونزدیک است

این خاک سرخی که برآن خون خدا رسید

هـربوته خاک پای اوبـردیــــده می نهــــاد

پای حسیـــن وقتی به خاک پُربلا رسـیـــد

فـریـاد هــل مـن ناصـرالینصـرنی حسیـــن

برقلب وجان هـرغریـب وآشنــــا رسـیـــد

دل ها به روی نیزه وجان ها به روی دست

زخمی به قلب سـیّــــد وسالارمـا رسـیــــد

هفـتـــاد ودوپروانه گرداگرد شمــــع عشق

آتــش بـه جـان عاشقــان دلـــرُبـا رسـیــــد

زخــم هلالی خـــود مـدال اعتبـــــاراوست

این افتخــــارتنها به سبط مصطفیٰ رسیـــد

ذکــــــرتـلاوت هـای قـرآنـش بـه روی نی

چون چشمه ای جاری شد وبرسینه ها رسید

95


برچسب ها: خون خدا-هــل مـن ناصـرالینصـرنی-زخــم هلالی ،

سه شنبه 14 شهریور 1396

مداحی مقدم

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :محرم.عاشورا.یاران حسین ع ،


برچسب ها: کربلایی جواد-حسینی. ،

سه شنبه 14 شهریور 1396

مقدم مداحی

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :محرم.عاشورا.یاران حسین ع ،


برچسب ها: مداحی حسینی.نسیم سحری ،

یکشنبه 12 شهریور 1396

ماه محرم 2

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :محرم.عاشورا.یاران حسین ع ،

قـرآن پاره پاره  بـر روی زمیـــن است

درقتله گاه زینب پریشــان وحزیـن است

درالقمـــه دستی کنــــارمشک خالی ست

آن دسـت خـونیـــــن یـل ٱمُّ البنیـن اسـت

عشق حسیــــن آســـان به دست دل نیُفتد

با اشک خونین دل به عشقـش مُبتلا شـد

چون پرچـــم عشق حسینی دردل ماست

دل دورازاین دنــیای پست وبی وفا شــد

درمجلس مولاحسین ای روضـه خوانان

مولایمان صاحب زمان، صاحب عزا شـد

دیگــر رُباب خون جگــــراصغــــرندارد

دیگـــــرحسیـــــن بن علی اکبـــــرندارد

دیگــــرحسین برپیکـــــرخـود سرندارد

دیگـــــربـرادر زینـب مُضطـــــرنـدارد

93


برچسب ها: قـرآن پاره پاره-حسین-درقتله گاه ، القمـــه ،

یکشنبه 12 شهریور 1396

ماه محــــرّم 1

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :محرم.عاشورا.یاران حسین ع ،

ماه  محــــرّم  آمـد و غوغا به  پـا شـــد

قلـب حسینی ها همــــه ماتـــم سـرا شـــد

ماه  محــــــرّم  میــــــزبـان  اهـل بیتیــم

مهمان قلب ما شهـیــــــد کــــربـلا شـــــد

همپای ما چشمان زهــراخون فشان است

چون چشم ما گریان دوچشم مرتضیٰ شـد

ازنو به یاد نینــــــوا دل غرق خون  شد

دل میـــــزبان مستی وعشق و جنون شد

مـــاه  عـزاداری  ســـالار شهـیــــــــدان

قلـب عزاداران عالـم  لاله گــــون  شــد

ماه  محــــرّم از همــــه کـس دل بُریدیم

آقـــا حسـیــــــن بن علی ارباب ما شـــد

دل ،عاشق عشق کسـی دیگـــر نگـــردد

دل با حسیـــــن بن علی تا آشنـــــا شــد

تا دررگ ما عشق مولامان حسین است

آیینه ی دل روشن از نور خــــــدا شــد

 


برچسب ها: حسینی ها -شهـیــــــد کــــربـلا -به یاد نینــــــوا ،

یکشنبه 12 شهریور 1396

مداحی(آقام ای حسین) ع مقدم

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :محرم.عاشورا.یاران حسین ع ،


برچسب ها: جواد- مقدم- مداحی مرم ،

جمعه 10 شهریور 1396

ماه محــرّم

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :محرم.عاشورا.یاران حسین ع ،

ماه محــرّم که  ز راه  می رسد   داغ  دلــم تـازه و نـو می شـــود

جامــه ی ماتـم به تنَــم می کنــد    غرق به دریـای غمــم می کنــد

می بُـرم  از عالـــم  زربنــدگی    باز شــوم  فارغ از این  زندگی

گـریـه کُنِ روضـه ی مولا شوم    مرهم  زخـــــم  دل  زهرا شوم

مسـت میِ عشـق حسینی شـــوم    زائر بیـــن الحـرمینـی  شـــــوم

عشق حسین مذهب وآیین ماست   عزّت ما جامه ی مشکین ماست

گریه کنـــان ناله وشیــــون کنیم    بـاز زعبـــــاّٰس علـی دَم زنیـــم

عزَت ما حُبِّ علی اصغـــراست    در دل ما عشق علی اکبـراست

یاد زگهــــــواره  ی خالی کنیـــم   ازلـب  خشکیـــده  سؤالی  کنیـم

یاد حسین و تن صـــــد پـاره اش   یـادی ازآن خـواهـــــرآواره اش

یـاد ابوالفضـــــل، علمــــــدار او   یـاد رُباب و دل غمـخـــــــوار او

یاد حسین و قـد خــــم  گشتـه اش   یـاد تـن  پـاره  زهـم  گشتـه اش

یاد کنیــــم از تـن عـریـان شــــده   یاد اسیـــران  پریشـــان  شــــده 

کرب وبلا یکسـره اندرز وپَنـــــد   جان به خــدا دادنِ بی قید و بَنــد

یاد دل خـون شده  ی  فاطمــــــه   دست بُریده  شـده  در القـمـــــــه

سرورما ساقی تشنـــــه لـب است   گریه کنِ مجلـــس ما زینب است

 

93

 

 


برچسب ها: روضـه ی مولا-زائر بیـــن الحـرمینـی-جامه ی مشکین ،

پنجشنبه 9 شهریور 1396

نهضـت سـرخ حـسـینی

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :محرم.عاشورا.یاران حسین ع ،

در قیا مت دست ماباشد به دستان حسین

دست ما محشر بود بر کنج دامان حســـین

هســتی جنت نخــواهم گر ببخـشـند رایگان

می روم آنجـاکه باشـدباغ و رضـوان حـسـین

آبرومــنـد  و  سرافـراز  و عـزیـز   فـاطــــــــــــمــه

رو سفیدند د رقیامت روضه خوانان  حـسین

نهضـت سـرخ حـسـینی تا ابد پاینـــده  است

مرگ آغـــاز است هرگــز نیســت پایان حسین

شـد ملاقـات علی و فاطـــمــه در قتــلـــه گاه

باعث خنـدیدن لب هــای عطــشان حـســین

عصـــــــر عاشــورا کنـار خیـمه های ســـوختـــه

بهر زینب خیس بود ازاشک چشمان حسین

روز عاشــــــــورا به هنـگام نـماز ظـهر و عــــصــر

چیــست منظـــــــور عـدو از تیــرباران حســـین

از ســرِ بر نی حقـیـقـت بهــــر مردم فاش شــد

ذکــــــــرحقــانیـت اسـت آیـات قـرآن حســـــین

 

 


برچسب ها: تیــرباران حســـین ، حسینی ها-عاشورا ،

پنجشنبه 9 شهریور 1396

دخترت زینب س

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :محرم.عاشورا.یاران حسین ع ،

 

رخش سرخ  وتنش زخمی شبیه همسرت، زینب

کشــــد خاراز کف  پای  رقیّه ، دُختـرت، زینب

خطابـش کرد ه ای درعـرش از بالاترین رُتبــــه

کفــن کن پیکـــر صــد پاره را با چادرت زینب

95


برچسب ها: زینب-عقیله عرب-0ام المصائب ،

پنجشنبه 9 شهریور 1396

ماه مُحــرّم

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :محرم.عاشورا.یاران حسین ع ،

ماه مُحــرّم  قلب من  خاموش می شـود

ازعشق مولایم حسین مَدهوش می شود

تا ذرّه ای گویم ازآن انـدوه  سینه سـوز

سرتا به پای سینـه ام چاووش می شـود


برچسب ها: عشق مولایم حسین ،

 

هرکس حسینی می شود آقـای دوران می شود         

                                              هرکس مرید او شود مهمــان رضــوان می شود

عـشق حسین بن علی مرهم گـذارزخـم هاست           

                                              هردردمند ازعـشــق اوبی مُـــزد درمان می شود

هرکـس که مولایم حسین باشـد طبـیب درد او               

                                              او بی  نـیــاز  از مرهم  لطف طبـیـبـان می شود

درمکتب عشق حسین هرکس که درس آموخته             

                                               آمـوزگـــا ر مکتب   آزاده   مـــردان   می شود

در آسمـــان  زندگی  آزاده  جان  پرمی کـشــد                       

                                                دربوستان عـشــق او مرغی که زنــدان می شود

دل بـایـد ازدنـیـا برید,عـشــق حسین باید خرید                      

                                               اهل بهشت است صاحبِ  چشمی که گریان میشود

گشـتـم سـراپـا عشق او,دل می تپد با عشـق او             

                                               درسینه هست تا عشق او دل مست یزدان می شود

93(طلوع بی پایان)


برچسب ها: عـشق حسین بن علی-درمکتب عشق حسین -عـشــق حسین ،

چهارشنبه 8 شهریور 1396

شهبازان عشق

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :محرم.عاشورا.یاران حسین ع ،

ازپهـنــه ی این شب کــرانه با بـیرقی ازداد رفتند

دربــارش رگـبــارآتـش بی یــاوروامـــداد رفـتـنـد

مردان آرام دماوند، وقتی که دیدند اشک کــارون

موجی شدند هم شـأن الوند تا سـاحل بـیـداد رفتنـد

با سرخی خون رگ خویش،تخم مروّت پروریدند

ازپیش ما گربا دلی خون،تا اوج غیرت شاد رفتند

سرداری امروزما را، با بخشش جان بیمه  کردند

تا آسمـــان سـربـلـنــدی مـثــل نسـیــم بـاد رفـتـنـد

امروزاگـرسبزورهاییم، مدیون شهبـازان عـشقــیم

آنان که با مرغان دیگــر، تا آسـمــان آزاد رفـتـنـد

با اینکه مام میهــن ما ،هرلحــظه زاید مردم مــرد

افسوس ازاین مردآشیانه آن نسل غیرت زاد رفتند.

89


برچسب ها: رگـبــارآتـش-سـاحل بـیـداد -نسل غیرت زاد ، مام میهــن ،

تعداد کل صفحات: 9 ... 2 3 4 5 6 7 8 ...

ابزار های وب فارسی ، نایت اسکین - کد مترجم گوگل

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic