سه شنبه 28 شهریور 1396

خون خدا

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :محرم.عاشورا.یاران حسین ع ،

درپیش چشــم مادران فـرزنــد درخـون می تپیـد

خاک زمین سیراب شد ازخون سـرخ هرشهیـــد

بی گوشواره دختری با گوش خونیــن آن طرف

ایـن ســو رقیّـــه دامنش آتش گرفتــــه می دویـد

دست حسین بن علی چون کاسه ازخون پُرشــده

وقتی که تیرازحنجرشش ماهه ی خود می کشید

شمرلعین با خنجرش درپیش چشـــــم اهــل بیـت

بنشسته بـرسینــــه ســرِقــرآن حق را می بُـریــد

زینب چه حالی داشت آن وقتی که ٱوج بی کسـی

آیات قرآن ازسرنیـــــزه بـه گوشـش می رسیــــد

درکوچه های کوفه وپس کوچه های شهـــــرشام

فرق شهیــــــدان می شکست ازسنگ باران یزید

درپیش چشمان خـــدا خون خـــدا برخاک ریخت

برآن همه مظلومیت ازآسمـــان خـون می چکیــد

کُشتـنــــد مـردان خــــــدا، نامـردمان زَرپـرسـت

ازآن همــــه نا مردمی آدم خجـالت می کشـیــــد

93


برچسب ها: حنجرشش ماهه -زینب- ســرِقــرآن ،

دوشنبه 27 شهریور 1396

او مانده بود و

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :محرم.عاشورا.یاران حسین ع ،

او مـــانــده و یک فـــوج لشـکر در بـرابرش

او مـــانده و تنهــا خـــداونـد اسـت یـاورش

او مانده و یک ذوالفــقار و ذوالجـناحی بس

او  مـــانــده بــــود  و داغ یـــاران  دلاورش 

او مانده بود و پشت سر یک کـاروان عطش

تنـــــها ٱمـــید و تکــیه گــاهش ذکر یاورش

ا وبــود و یـک تـیرسه شعبه دست حرملـه

دل خـون شد از خون گلوی سرخ اصغــرش

قـامت خمــیــده تر شـد و گیســو سفـیـدتر

می بـــرد وقتــی پیـــکر بی جــان اکبـــرش

مــاننــد جعـــفر دست عبـاس از بدن ٱفتـــاد

خـم شـــد حسـین از رفتـن تنـها بــرادرش

از غــیرت و از مـــردی و مــردانگــی ســـرود

بـا پـاره پـاره پـاره هــای ســـرخ پیـــکـــرش

او پــاره پـــاره شــد ولی از حـق جــدا نـشد

بـر نـیزه قـرآن خـوانـدنـش اعــجــاز دیـگــرش

امام حسین(ع)


برچسب ها: حسـین -شیدای اباعبدلله-حسینیان ،

دوشنبه 27 شهریور 1396

عشـق حسیـن بن علی

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :محرم.عاشورا.یاران حسین ع ،

یک به یک بهرشهادت سوی میـدان رفته اند

بـا دلی برروی نیـــــزه ذکـــرگویان رفته اند

پای برروی زمین سـرهـا به ســــوی آسمان

مست ازعشق وجـــنون پاره گریبان رفته اند

خاک پایش را کنند تا سُرمه ی چشمان خویش

پیشــــواز شهـــــریـار خـود شتابان رفتــه اند

جان به راه عشق دادند گرهمـه با درد وغـــم

پیشگاه  فاطمــه با چشــــم  گــریـان رفتـه اند

در درون خیـــــمه ی  عشـق حسیـن بن علی

یاعلی گفتند وآن گاه  ســـوی میــدان رفته اند

دل بُریدند ا زتمــــام هستـی ودنیـــــای خــود

دردل آتـش شبیـــــه مـوج  طـوفـان رفتـه انـد

دسـت وپای نفـس را بستنـد بـا زنجــیــرعشق

مُشت کـوبان برسـرو دنـدان شیطان رفتـه اند

سینه چاکان حسیـــن ازعشق مَفتـون بوده انـد

عاشقانه  پیشــــــواز تیـــغ  بُرّان  رفتـــه انـد

93


برچسب ها: سینه چاکان حسیـــن ، تیـــغ بُرّان ،

یکشنبه 26 شهریور 1396

کاروان کربلایی ها

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :محرم.عاشورا.یاران حسین ع ،

درون کاروان مرتضیٰ یک طفــل راحت نیست

جواب کودکان تشنه لب یک جرعه باران نیست

عدوسیراب وسرمست وشکم ها سیرودل ها شاد

میان سفره ی روزی رسانان لقمـه ای نان نیست

وظهـــــرروزعاشــــورا نبــــرد حقّ وباطل بـود

وپاســـخ جزهجـــــوم اَشقیــــا وتیــرباران نیست

پس ازاکبـــــــرکه درچشــــم پدرشبهِ پیمبــــربود

نمانده درمیان خیمـه گاه چشمی که گـریان نیست

نمــــازوروزه وحـجّ وجهـــــاد کوفـیــــان کـامـل

ولی درقلب ایشـان حُبّی ازیاسیــــن قــرآن نیست

حسین بن علی بـرنیـــــزه درس آمــوزمردم شـد

حقیقت گفـت حقیقت جـزکـلام حق یـزدان نیسـت

جفا کردند درحق خود وعهـــــدی که خود بستند

پذیرایی به تیـرودشنـه کردن حق مهمــان نیست

93


برچسب ها: ظهـــــرروزعاشــــورا-خیمـه گاه-هجـــــوم اَشقیــــا ،

یکشنبه 26 شهریور 1396

خیمــه ی امام

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :محرم.عاشورا.یاران حسین ع ،

با صـد هـــزارشمشـیــــرآمــاده درنیـام

دشمـن هجــــوم آورد برخیمــه ی  امام

آری زمانه می دیـــــد، نادیـدنـی تـریـن

می کُشت پادشاهی شمشیــــریک غـلام

برخاک سجـده کردند با قلب پُرغــرور

آزادگـان زخـمـی ،مـردان تشـنــــه کـام

ازقتـــله گاه رفتند بشکستـــه دل اسیـــر

اشک است ودردوماتم معنای روزوشام

بنشسته درخرابه تشنـه ،گرسنـه،زخـمی

ایـن بـود دراسـارت مفهــــوم احتـــــرام

بـا دست ذلّـت هـرگـــزبیعـت نکـرده اند

بـا جان نثــــاری خویش دادنـد ایـن پیـام

مـردان بـا شهــامـت رفتنــد بـا رضایـت

بـرزخــم کهنـــه ی ما مهــدی ست اِلتیام

93


برچسب ها: خرابه-تشنه-عطش- ،

یکشنبه 26 شهریور 1396

خشکی لبهای حسین

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :محرم.عاشورا.یاران حسین ع ،

آیات قرآن می چکــد از چـشـم گریان حسـین

خون شرافت جاری است از ردّ پاهای حسین

دریای آبی پیــش رو، در حـســرت لـبـهــای او

طعــنه به دریا می زند خشکی لبهای حسین

خورشیــد سرخ کربلا در عرش اعـلا جـا گرفت

در راه حـق پـرپـر شـدن پایان دنیــای حسیــن

بـا خون وضـو می گیرد و عالـم نظـاره می کند

صد پاره پاره غرق خون گشته سراپای حسین

بـر خـاک سرخ کــربـلا دارد بـه لب ایـن زمـزمـه

پـهلـو شکـسـته مـادرم یا فاطمــه یـا فاطـمـه

دنیـا کجـا شایسـته ی آقـاحسین بن علیـست

در آسمـان هفتـمـن این است  مـأوای حسیـن

جـان را به جانان آفرین تقـدیم کـرد و پـر کشیـد

پرپر شدن در راه حق این است معنای حسین

 اینـجـا حسـین فاطـمـه تنـها اسیر غربت است

 خون کـرده قلب زخم را درد غم افـزای حسیـن

محرم 94

 


برچسب ها: خورشیــد سرخ کربلا -کرب و بلا-اباعبدلله ،

چهارشنبه 22 شهریور 1396

مداحی نریمانی(حججی)

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :محرم.عاشورا.یاران حسین ع ،


برچسب ها: نحوه ی اسارت و شهادت سرباز حسین (حججی) ،

چهارشنبه 22 شهریور 1396

مداحی حسینی (سعادتمند)

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :محرم.عاشورا.یاران حسین ع ،برچسب ها: زنده یاد-مداحی ،

ناکسیــن با قاسطیــن ومارقیــن پیـوستـــه انـد

کوفیان عهـــد ووفای خویـش را بُگسستــه انـد

روبه روی اهـل بیت مصطفیٰ صف بستـه اند

سروهای تشنـــه لـب را با تبــــربشکستـه انـد

تیـــردرنـای علی اصغـــرزدن معنــای چیست

تیـغ بـرفـرق علی اکبــــرزدن معنـــای چیست

سنگ هـا برپیکـــربی سرزدن معنــای چیست

تیــــردرچشــــم یلِ حیــــدرزدن معنای چیست

ذوالجنـــاح تـا آمـــد وزینـب حسینـش را نـدیـد

روبـه ســوی قتلــــه گاه بـا ناله وافغــــان دوید

ازگلـــــوی پاره پاره خـون غیـرت می چکیــد

بعـــدازعبّٰاس وحسین سرجــــدا زینـب خمیـــد

تـا کـه ازقتــــل حسیـــن بـن علـی غافل شـدنـد

بـرسُــم  اسبـان  وحشـی نعــل هـای  نُـو زدنـد

بهــــرغارت کـــردن خیمـــــه شتـــابـان آمـدنـد

تـازیـانـه  بـر  اسـیــــران   بلاکـش   می زدنـد

 


برچسب ها: یلِ حیــــدر-ذوالجناح-نعــل هـای نُـو ،

چهارشنبه 22 شهریور 1396

زمیــــن کــربلا

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :محرم.عاشورا.یاران حسین ع ،

من چه گویم اززمیــــن کــربلا

ازپـریشـــــان حالـی دشـت بـلا

ازسیـــه پنــــداری مـردان دین

غاصبان منصب وشمــــرلعین

نیــنوا چشمانمان ترکرده است

زینبت را بی برادرکرده است

نینوا یعنی سکینه جان سپـــرد

درگلوی شیـرخواره تیــرخورد

نینـــوا یعنی دلیران تشنـــه لب

مرگ راخندیده اندباعشق ربّ

نینــوا یعنی که خنجرپُـشت سر

تیـرزهــرآلــوده درچشـــم قمَـر

نینــوا یعنی سراسرخـون ودود

گریه های غنچــه ولبخنــد رود

نینــــوا یعنی که سرها بی بدن

کربلا یعنـی بـدن هـا بی کفــن

نینـــوا یعنی که زینب شد اسیر

حنجــــرنرم علی اصغــربه تیر

نینوا یعنی عموچشمش به بست

قامـت سروحسین ازغم شکست

نینــــوا یعنی عمـوصد پاره شد

نازنیـــن فاطمــــــه آواره شـــد

کــــربـلا یعنی که زین العابدین

طــوق برگــردن بیفتـد برزمین

بی عمــوآواره ی صحرا شدیم

بی برادربی کس وتنهــــا شدیم

بی عمــــو آماج سیلی بوده ایم

بی برادرچهـــره نیلی بوده ایم

 


برچسب ها: شمــــرلعین-دلیران تشنـــه لب-نینوا ،

سه شنبه 21 شهریور 1396

کاروان عشق

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :محرم.عاشورا.یاران حسین ع ،

کاروان عشق مهمــــان غـــم ودرد وبـلا بــود

شیوه ی مهمان نوازی این چنین درکربلا بـود

بی کسـی درغربت ولـب تشنگـی درراه عشق

اوّلیـــن درس کـلاس عاشـقــــان بـا وفــا بــود

خـم شــده پشت حسـیـن ازمرگ عبّــاس دلاور

آن که پـرچمــــداراهـل بیت پاک مرتضیٰ بـود

قلب زینب چون که شد مجنــون لیلایش حسین

پیکرصـد پاره اش درچشـــم زینب دلــرُبـا بود

خون گریست آن دم که زینب دیدحسین سرجدا

با لب غرقـه به خون لب تشنه مشغول دعا بود

زینب ازآوج بلنــــدی زد نظـــــربـرقتلــــه گـاه

دید با حسرت که خنجردست شمـربی حیــا بود

چشم زهرا ازچه بررخسـارزینب خیــره مانـده

چشم حیـدرازچه روخیــره به دشت نینــوا بـود

یـا حسیــن سـالارزینب یـا ابـوالفـضــــل علـی

این چسان مهمان نوای آن چطورعهدووفـا بود

هــم رباب هــم زینب هــم لیلاوهــم اُم البنـیــن

چشمشــان بارانی ودل هـا پُـرازدرد وبـلا بـود

هـرطرف دنبــال طفلی می دود دشمـن شتابان

گوشــواره چون به گوش دختران با حیــا بـود

بـرچنیـن ظلمی که بـرآل علی درنیـنــــوا شــد

عالمی گریان شدند لبـریزخـون قلب خــدا بـود

91محرم


برچسب ها: پـرچمــــداراهـل بیت-نهضت سرخ حسین-کربلایی ها ،

پنجشنبه 16 شهریور 1396

مداحی داعش

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :محرم.عاشورا.یاران حسین ع ،

ما صخـــــره های مُحکم کــوه دماوندیم
روزی که چون زنجیـرها با هم بپیوندیم
روزی که با فرمان فرمانده کفــن پوشیم
خون شمارایک نفس لاجُرعه می نوشیم
روزی که با سربند یا مهدی به پا خیزیم
برنعش بی جان شماها خاک می ریزیم
الله اکبـــــــرهای ما طـوفـان به پا کُنــــد
آقایی عالــــم خـــــــدا  هدیه به ما کُنــــد
ما با شعــــار یا حسیـن شمشیـر می زنیم
با مرگتـان نام حسیـن را زنـــده می کنیم
روزی که برخیـــزند با هــم مردم ایران
ویران شــــود بنیادتان ،ویرانه ی ویران
در آخرین جنگ جهـــانی پیـش روی ما
دنیــا به بوسـد خاک پای جنگجــــوی ما
عالـــم بلـرزد از نهیبِ شیــــــــر ایرانی
آخر ثریا می شــــود تسخیـــــــر ایرانی
(قابل توجه یهودی و سعودی=سهودی)
3خرداد96


برچسب ها: علیه داعش-شعر-مطیعی ،

پنجشنبه 16 شهریور 1396

حسینی شدن

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :محرم.عاشورا.یاران حسین ع ،


یکی در عاشقی صــد جنگل اندیشــه می سازد
یکی هم می شود داعش،تبَر در دست می گیرد
یکـی ســـر می بُـردـ مثـل یزید امّـا یکی دیگـــر
حسینی می شود سر می دهد،با عشق می میرد.


برچسب ها: مثل یزید- ،

پنجشنبه 16 شهریور 1396

کربلا خونمه. مداحی

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :محرم.عاشورا.یاران حسین ع ،


برچسب ها: مقدم-جواد-محرم ،

پنجشنبه 16 شهریور 1396

دلم گرفته بنی فاطمه

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :محرم.عاشورا.یاران حسین ع ،


برچسب ها: مداحی زیبا-حسینی- ،

تعداد کل صفحات: 9 1 2 3 4 5 6 7 ...

ابزار های وب فارسی ، نایت اسکین - کد مترجم گوگل

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات