کی می شود این فاصلــه کوتاه آقا

کی می رسد با توشویم همــراه آقا

چشم انتظاری های مایعنی عبادت

ازحـال و روز شیعیـــان آگــاه آقـا


برچسب ها: منجی (عج) ،

درکویرخشک دل ها چشمه ی جوشان علیست

اوکه با حق بودوحق شد جلوه درایشان علیست

آن که نامش برهمــه درد جهان مشکل گشاست

واژه ی ناب سخــن درجمـــع درویشان علیست

زینت جان، شیــرمیــدان، باب شهــرستـان علـم

شــاه عرفان، فخـــردوران، ناطق قرآن علیست

درزمیــن وآسمــــان هـا خـاک گمنـــــام غـدیـر

جاودانی گشـت اگــــرازحُرمـت سلطان علیست

اوّلیـــن همــــرازاحمـــــد آن که دروقـت رکوع

با نگیــن بخشـــد زکاتش بهــرمسکینـان علیست

مــژده با دای مردم آن میــــرعدالـت کــوگرفـت

حُکـم یارسرمـدی درپنجـــه ی دستـــان علیسـت

93


برچسب ها: صفدر ،

 

تا نغـــمه ی وحدانیـت در آسمـان پیچـیــــــد

تا چشمـــه ی آزادی ازعمــق دلــش جوشیـد

با آن که دل ها درحصار کینــه می پـژمـرد

ازقلـب او سبـزینــه های مهــــر می روییــد

با آن که حق درمحبَـس بتخـــانه زنـدان بـود

درعمق روح و قلب واو خونوارمی چرخیـد

آن دم کـه آهنگ سفـــــرمی کـــرد از خـانـه

پایان شــورانگــیز آن را کعبـــه می فهمـیــد

بانام حق ازعمق جانش شعـــله افشـــان شــد

بتخـــانه با گلبـانگ او از پـایـه می لــرزیــد

میـــــلاد او پایان استـبــــداد  ظلمـت  گشـت

عالــم  بـدون  نـام  او  هـرگــز  نمی خنـدیـد

93


برچسب ها: یا محمد رسول الله(ص) ،

آن که میراثـش دراین دنیـا عدالت بود رفت

شادمان ازرفتنش تا خانه  ی معـبـــود رفت

تکیه گاهی مـانـدنـی بـود ودریـغ ازحال مـا

آن که ازهرمشکلی صدهاگره بگشـود رفت

نخــل ها مدیون اشک سرخ چشمانش شـدن

آن کـه ازدست جفــا یکدم نمی آســـود رفت

آن کـه وقت گریه ی چشمــان دریایی شــده

شادی بی غش به دل های غمین افزودرفت

باغبان گل های خود را داد دست سرنوشت

تا ببینــد بـازروی یاس را خـشـنـــــود رفت

مشعــل ره آشنایی بـود ومهــــرافشان چشـم

آن کـه بـا اوشــدهویدا ساحل مقصــود رفت

رهنمــــای قلّـــه های معرفت با صــد دریغ

آن کـه ما را آشـــنا با شاهراه بنـمـــود رفت

روزنی درپیلـه پیـــدا کرد وچون پروانه ای

کهکشان عشق را با پای دل پیـمـــود ورفت

 

93


برچسب ها: علی (ع). امیرالمؤمنین ،

الســلام شــاه شهیـــد تشنـه لب

الســلام ای فخـــردین شاه ادب

السـلام ای ازتوروشن ماه شب

الســـلام ای کشته ی جوروجفا

الســـلام ای سـربُـریــده ازقفــا

الســـلام سلطان دین خون خـدا

الســـلام ای نـورقلـب فاطمــــه

الســـلام اُخّ الشهـیـــــد القمــــه

الســـلام ای هستی هست همــه

الســلام عبّاس ای دورازوطـن

الســـلام عبّــــاس شاه بی کفـن

الســلام عبّاس ای صـدپاره تن

الســـلام ای یاس پرپرالـســلام

الســـلام عباس حــیدرالســـلام

الســلام سرداربی سرالســــلام

الســلام فرزند شمس الزّاریات

الســـلام ای مظهـــروالعادیات

الســـلام شـاه قتیــل العبـــرات

94


برچسب ها: کربلا.شهید تشنه لب ،

الســــلام ای زینـت دوش نبی

الســـلام ای نورچشمــان علی

الســــلام آقــا تـوجـان زینبــی

الســـلام پـورامیــرالمـؤمنـیـن

الســـلام ای رحمـت اللعالمین

السلام ای ازتوزنده روح دین

الســـلام بابای اصغرالســـلام

الســـلام سبـط پیمبــرالســـلام

الســـلام فرزند حیــدرالســلام

الســـلام نـوردوعیـن مرتضی

الســلام فرزند دخت مصطفی

الســـلام ای تکیــه گاه مجتبی

الســـلام دارالشفـــا دارالنعیــم

الســـلام راه صــراط المستقیم

السلام ای درصـراط حق مُقیم

الســـلام آقـا تـو برعالـم سری

السلام ای درشجاعت حیـدری

الســـلام ای غیـرت پیغمبــری

 94


برچسب ها: ابا عبدالله ،

دل شکسته زار ومحــزون می زنم برسینه وســر

تـا کـه دیـدم دیــده در خـون، دارد عبّـــاس دلاور

ناله دردل شکــــوه برلب می زنم ازسینـــه فـریاد

غرق درخون برزمیـن است پیکـرپُرزخم شمـشاد

آن طرف چـون لاله پرپر،قاسـم مَه پاره بـرخـاک

مادراصغـــر،پریشـان حنجـــردُردانه صــد چـاک

تیـــرزهرآگیـن نشستـه درگلــــوی نـرم اصغـــــر

تیـــغ  فولادین  شکسته، فـرق آن  شبـهِ  پیمبـــــر

با شقــاوت می بریدند حنجـــــرشیـــــرخــــــدا را

دیــدم هـرســـوتکّه تکّه،کشتــــه های کــــربـلا را

دسـت نـامـــردان عالــم نـالـه وشکـــوایـه کـــردم

همصــــدا با قلـب زهــــرا از تهِ دل گـــریه کردم

تا که آن ظلـــم وجنایـت،سر زد ازمـردان نامــرد

فاطمــــه لعنـت فرستــاد مصطفـیٰ  نفرینشان کرد


برچسب ها: یافاطمه(س) ،

بیـا آقـا برایت حرف هـا دارم زِ حیـــرانی

سخـن هـا دارم ازسرگشتگی هـا وپریشانی

بگیردست مرا آقا به اِ حســـان تومحتـاجـم

شبیـــه قایقی بشکستــه بـرامـواج تـوفــانی

پرِ پروازهست امّا دگـــرمیـل پریدن نیست

دل تاریکمان را بـاردیگــــرکـن چراغـانی

تونزدیکی به من آقـا اگـرمن ازتودورهستم

فقط یک لحظه ای آقا قبولم کن به مهمــانی

سبک ترمی شوم وقتی که باتودرد دل گویم

اگــرچه درد دل های مـــرا ناگفته می دانی

اسیرخواب وعادت کرده با شبهــای تاریکی

بیــا آقـا رهایم کن ازایـن یـلــــدای طـولانی

بیــا آقـا که خیـــلی دوست دارم یارتو باشم

بیــا آقـا که دنیـــا پـرشـده ازفقـــــرانســـانی

بیـــا آقــا که من سـرتـا بـه پـا غرق گناهانم

دوبـاره آمــدم ســـوی تـوبـا حــال پشیمــانی

بیـــا آقــا دلم تنگ است بیا وبا حضـورخود

بهــاری کن دلــم را درشب ســرد زمستانی

بیا آقـا که عادت گشتـه با زنجـیـــرخـوکردن

که دیگـرواژگون شد شیـــوه ورسـم مسلمانی

94شعبان


برچسب ها: آخرین منجی انسان(مهدی)شیعیان ،

رأس حسین ازقفا ازچه جـــدا ساختند

بر بدن  تبی سرش  اسب چـرا تاختند

درپس نخلی بلند خوب کمین کرده اند

دسـت علمــــدار را از بـدن  انداختنـد

آتـش خامــــوش را بـاز بـرافـروختنـد

خیمه ی اهل حرم ازچه سبب سوختند

هـرطرفی آمدند تیـــربه چشمـش زدند

مشک ابوالفضـــل را بربدنش دوختند

پاره زپیکان تیرحنجره ی اصغراست

خونی و بشکافته فرق علی اکبــراست

شد پســـر فاطمه غرقه  به خون خــدا

کیست حسین علی،وارث پیغمبــراست

حُرمت مهمان خــود خوب نگه داشتند

بازعلَـــم قتنــــه را کــــوفـه برافراشتنـد

کـــــوفـه به یـادعلی رأس حسینـش بُرید

داغ دگـــــربـر دل  فاطمـــــه بگذاشتنــد

93


برچسب ها: یازهرا (س)دختر پیغمبر اسلام ،

ایـن یادگــارمرتضی بی ســربه خاک اُفتاده است

سبــط نبی مصطفی، بی سربه خـاک افتــاده است

نـوردوچشــــم فاطـمـــه،خـونیـن بـه خاک القمــــه

ایـن لالـه ی خونیــن ما،پرپربـه خـاک افتاده است

این جا زمیـن کربلاست، این قتلـــه گاه نینــواست

رأسی جــــدا افتـاده از پیکـــربه خاک افتاده است

ایـن جــا حسیــــن بن علـی بـر جنّ و بـرآدم ولـی

مردی زعـرش کبـــــریا، برتربه خاک اُفتاده است

فخــــــردوعالــم بی کفـــن، درغربـت دورازوطـن

لب تشنــه و بی یاروبی ،لشکربه خاک افتاده است

امّیــــــد قلـب زینبیــن، ایـن پـادشــــــاه عالمیــــــن

مـولاحسیـن بی یاورو،لشکــــربه خاک افتاده است

 


برچسب ها: پادشاه عالمین (حسین)ع ،

 

محمّـــد در حدیثی ناب   فـرمــود

حسینـــم از مـن ومـن از حسینـــم

حسیـــن فرزنــد  زهــرا دختـرمن

و من محبــوب  ربّ العـالمیـنـــــم

..............................

 

حسن همخون ختـم المرسلین است

صـراط  المستقـیـــم  رستگــــاری

حسین  جان امیــرالمـؤمنیــن است

حسین سرچشمه ی هرخون جاری


برچسب ها: علی (ع) ،

آغشتــه با درد وبلاست فـــردای زین العابدین

خشکیــده اززهرعطـش لب های زین العابدین

ماننـــد زهــــرا وعلی ماننـــد عبّـــاس وحسین

ذکــرخــــدا برخیـــــزد ازنجـوای زین العابدین

کی گفته زینب ازبلا قامت خمیــــده گشته بـود

چون تکیه اش بـوده قـد رعنــای زین العابدین

خواهی اگــرعشـق حسین دلداده ی سجّــاد شو

عشـق حسینی چون بُود همتـــای زین العابدین

با چشم گریان جان سپرد ازداغ هجران حسین

روشن زمرواریداشک، شب های زین العابدین

چون خیـره ماندبرآسمان چشمان خوناب حسین

بی خواب مانده چشم خـون پالای زین العابدین

وقتی سرخورشیدوماه برنیزه کردن دروزوشب

تا بی نهـایـت تارشــــد دنیـــــای زیـن العـابدین

قلبـش پُرازتیــــرستـــم،جانـش پُـراززخــم جفــا

مرگ است ازهجــرحسین رؤیای زین العابدین

چـون دست وپایـش بسته دربندغُل وزنجیـربود

نقــش زمیــن شــــد قامـت بالای زین العـابدین

با حکـــم ربِّ مُنتقــــم، ســـوزد درآتـش تا اَبـد

فــریـاد وافغـــــان یـزیـد لالای زین العــابـدیـن

مهــــدی بگیــــرد انتقــام با ذوالفقـــارحیـــدری

تا مرهمی بخشـــد دل شیـــــــدای زین العابدین

مهــدی بیـا مهــدی بیـا مهــدی بیـا مهـــدی بیـا

این است تنهـا خواهـش وفتــــوای زین العابدین

93


برچسب ها: امام سجاد امام چهارم شیعیان ،

اگــــرجـا مانـده بـود ازکـــاروان کــــربـلا زینب

دم رفتن لبش خنـــدان شده آخـــــرچــــــرا زینب

چه می بیند که این گونه سرشک شـوق می بارد

مگراین که ببیند چهـــــره ی خون خــــــدا زینب

سراسرنـورمی بینــــد نشسـتــــه درمیـــان عرش

صـدایـش می زنـد ای دختــــــرخوبـم بیـــا زینب

به پایان می رســـد چـشم انتظاری های اهل بیت

هنــــوزم مـانــده قلبـش درمیـــان نینـــــوا زینـب

تمـــــام عرشیان صف بسته اند پشت سـرزهــرا

بزرگی می رســــد ازراه شهـیـــــد با وفـا زینب

نگاهـش خیــس بـاران می شــــود ازدیدن عبّاس

هـنـــــــوزازالقمـــــــه آیـد نـوای ذکــــریـا زینب

رقیـــــــه درخـرابـه درد دل هـا می کنــــد بـا او

هنــــوزم درد دل هـا دارد ازآن مـاجــــرا زینـب

تمـــام  کـــربـلایی هـا بـه استقبــــال اوحاضــــر

ملائک صف به صف ازهرطرف همراه بازینب

اگرویرانه ای این جا نصیبش شد ولی آن جاست

ملیک مُلک عـرش وصاحـب جنـت ســـرا زینب

رسیــده لحظه ی پایان شروع وصــل دیـداراست

صبـــوروبا وقار پرمی کشـد ســوی خـــدا زینب

 


برچسب ها: یازینب (س) ،

حُرمت پیغمبـــردشمنـش پاس نداشت

دردلـش رحمی برگلـشن یاس نداشت

حیف اباعبــــدالله بـاز علمـــــــدارانی

چون علی اکبر یا مثـل عبّاس نداشت

بعدعبّاس وحسین خیمه ها سوخته اند

دشمــن بدکاره هیـــچ احسـاس نداشت

آخرین سربازش حضرت اصغـــربود

لاله ی نورَستــه ترس ازداس نداشت

درنبــــرد با حق، اهـل باطل جز زَر

د رترازوی دلش هیـچ مقیاس نداشت

 

93

 


برچسب ها: حرمت پیغمبر ص ،

پنجشنبه 14 اردیبهشت 1396

عباس عباس

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب : الله .اهل بیت.چهارده معصوم.امامان شیعه.علیهم السلام ،

آب آور طفــــل ربـاب  عبـاس عبـاس

مشکل گشـاچون بوتراب عباس عباس

زیبــاتـرازمـاه شـب ومحبــــوب زینب

چشـــم وچراغ انقــــلاب عباس عباس

رزمنـده وجنگـــاوراست عباس عباس

خیبــــرگشایی دیگراست عباس عباس

اوجان نثــــارزینـب ویارحسیــن است

محبــوب قلب حیدراست عباس عباس

سقّـــــای دشـت کـــربـلا عباس عباس

آزاده مــــــرد نیـنـــــوا عبـاس عبـاس

اوپاســــدارخیمــــه گاه اهل بیت است

یاریگــــــردیـن خـــــدا عبـاس عبـاس

نـام  آور  نـام  آوران   عبـاس عبـاس

حیــــدرنسب،زهـرانشان عباس عباس

جان حسـن جان حسیـن وعشـق زینب

دیـن خــــدا را پاسبــــان عباس عباس

شهــــــزاده ی ٱمّ البنیــن عباس عباس

پـورامیـــــرالمــؤمنیــــن عباس عباس

آزاده مـــــرد  بی مثــــال  آفــرینـــش

ذکــــرلب  روح الأمین  عباس عباس


برچسب ها: حماسه ی حضرت عباس (ع) ،

تعداد کل صفحات: 11 ... 5 6 7 8 9 10 11

ابزار های وب فارسی ، نایت اسکین - کد مترجم گوگل

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات