چهارشنبه 24 خرداد 1396

شب قدر

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب : الله .اهل بیت.چهارده معصوم.امامان شیعه.علیهم السلام ،

 

شب قدراست وحیدرغرق درخون    چه غوغایی شده درقلب گردون
فراق فاطمـــــــــــــه پایان رسیــــــــــــده     دوباره هم صــــدا لیلا و مجنـون
علی و پر زدن تـا عـرش اعلا       شکسته سر به دیـدار خــدا رفت
علی  دلتنگ و مشتاق محمَّــــد       شکسته دل بسوی مصطفی رفت
دلاور مرد بی مانند، حیـــــدر     علی سرچشمه ی جوشان دین است
خـــــدا فرمــوده و پیغمبـــــر او    حقـیـقـت با  امیــر المؤمنیـن است
تک و تنها شــــود در عالم خود    کسی که ازدل وجان باعلی نیست
حبیبش مصطفی، موسی کلیمش    خـــدا را نور عیـن آیا علی نیست
کسیکه بُغض حیدردردل اوست     نـدارد طاقـت خشـــــم خــــــدا را
به مِنّت نـزد حیـــــدرمی نشاند     خـداونـد عاشقـــــان مرتضـی را
به خون آغشته مِحراب عدالت     علی فزت وربِّ الکعبـه می خواند
اگـــــر دین محمد بی علی بود      قســــم یک آیه از قـرآن نمی ماند
علی تا بوده و تا هست دنیـــــا     همیشــــه زنـــده است در یاد ایّام
کسی که فرق حیدر را شکسته     جهنَّم  کیفــــرش  باشد سرانجــام
امیـــــر مؤمنــان  کُـلِّ  عالـــم     علی اللهُ  اکبـــــر گفـت و جان  داد
به خون غیرتش سجّاده رنگین     تو گـویی وِلـوِلِه در عـرش اُفتــــاد
قسم تانامی از اسلام باقی ست     مسلمانان همــــه مَدیـون حیـــــدر
علی در خاطــــــر ما جاودانه     تمـــام عرشیــان مجنــون حیـــــدر

4/4/95


برچسب ها: شهادت امام اول شیعیان (19رمضان) ،

در آسمـــان امشب علی قصــد سفـر دارد
امشب علی را یک نفر زیر نظـــــر دارد
فردا علی در آسمان پهلـــــوی زهــراست
فزت و رب الکعبـه امشب ذکر مـولاست
امشب عدالـت سر به سجــــده می گــذارد
ای شیعیـان امشب علی جان می سپــــارد
امشب علی تا عرش اعلا رهسپـــار است
امشب حسین گریان وزینب بی قـراراست
این آخرین ذکـر علی وقت نـمــــــاز است
این لحظــــــه های آخـــــررازونیــازاست
خونیـــن دل زینـب پـیِ  غمخــــــواری او
با فـرق خونیـــــن می کنــــــد دلــداری او
حیـــــــدر وصیّـت می کنـد با نور عَینش
یعنـی  شـــــود زینـب پرستـــــار حسینش


سه شنبه 23 خرداد 1396

مع الحق

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب : الله .اهل بیت.چهارده معصوم.امامان شیعه.علیهم السلام ،

میــراث داراحـمــــــدی مـــولاعـلـیِ مـرتـضــیٰ

گنــج خــــدای ذوالمِنَنْ،حیــــدروصیِّ مصطـفـیٰ

حـق بـاعلی ازابتــــدا،حیـــدرمـع الحـق تـا اَبـــد

سقّٰـای حوض کــوثـراست حکم قَـــدَرحکم قضـا

یوم الحســابی می رســـد،روزجوابی می رســـد

امضای حیــدرحُجّت است،بر،نامه ی اعـمال ما

درمرتبت بالاترین بعــد ازمحمّـــد حیـــــدراست

تفـسـیــــرقــرآن مُبـیــــن،آمـوزگــــارانبـیـــــــاء

هرکس که دارد دردلـش یک ذرّه ازبُغـض علی

دوزخ سرایـش می شـــود دروحشت روزجـــزا

سرمـایـه ی مـاعاشقـــان آن باقیـات الصالحــات

ذکــــرعلی با هــرزبـان،حـبِّ علـی درقلـب مــا

یک ضربت شمشیــراودرروزخنـدـق برتراست

ازسجـــده های جـنّ واِنـس،ازابتــــدا تا انتهـــــا

هـرسوره سوره شـان او،هـرآیه آیه حرف ازاو

قـرآن سـراسـرمعـنـیـش تفسـیــــرشــاه اوصیـــا

ازکس ندارم حاجتی مشکل گشا تا حیــــدراست

با فضــل حق ذکــرعلی،ما را کنــد حاجت روا

بعد ازخـدا ومصطفیٰ،من دل به حیــــدربسته ام

حیـــــدرصراط المستقــیم شیـــرخــدای کِبــــریا

تنزیل قـرآن حاصـل رنـج وجهـــاد مصطفـاست

تأویل قـرآن باعلی ست،هــارون ختــــم الأنبیـــا

هرکس نبی مولای اوست بعدازنبی مولاعلیست

دامــاد پیغمبـــرعلی،مـاه شـب خیـــــــرُالنّســـاء

بانگ اذان درمأذنه، اســلام مَـدیـــون علی ست

حـجّ وجهـــــاد وروزه وذکـــرومناجات ودعــــا

قـرآن ومحــراب نمـاز،میراث خون حیــدراست

توحید وحمد وکوثرو والشّمس وقاف ووالضّحیٰ

مَرحـب ذلیــل هیبتـش،چـون عمـــرُوِبن عَبــدُوَدْ

ازبرکت یاهــــومدد تنهـــــاعلی ست خیبــرگــشا

الله واکبــــرگــوعلـی سـربـرزمیــــن می افکنـــد

با ذوالفقــــــارتیــزِخــود درراه حــق بی ادّعــــا

95رمضانا

 

 


برچسب ها: حق یعنی علی (ع) ،

درخانه ی کعبه علی چشمان خود گشود

 همــراه او و مادرش صدها فرشته بود

اواوّلیـــن حرفی که زد درخانه ی خدا

نام خـدا را گفت اودراولیـــن سُجــــود

او بـا محمّــــد بـود ازهنگـــام  کودکی

شعــرحقیقت را کنـارمصطفـی سـرود

او اولیــن مـــرد مسلـمـــان زمانه بـود

بعـد ازنبی اسـلام را اورهبــری نمـود

شب های نخلستان هنوزدلتنگ حیدرند

زخم زبان هـامی شنید ازمردم حســـود

92


برچسب ها: مسلمان اول ، اولیـــن سُجــــود ،

 

درعالم خلقـت گُل بی خارعلیست

درعرش خـدا حیـدرکـرّٰارعلیست

شایسته ی ذوالفقــــار بیـــدادافکن

درلشکــــر کبریا علمــدارعلیست


 

ای درزمین وآسمـــان تنهـاترین مَــرد

ای دردمنـدان رااِنیـس ویاروهمــــدرد

یک روزمی آیی ولی آن روزدیراست

امروزمحتاـج توایم ،امـروزبـرگــــرد


برچسب ها: مهدی (عج) ،

جهــان بـا دونـورخــــدا آشنــــا شـد

یکی مصطفـیٰ ویکی مرتضـیٰ شـد

دعاها به ذکــرعلی مُستجــاب است

علی پاسـخ پرسـش بی جواب است

بدون تـوقـرآن چه تفسـیــــرمی شـد

محمّــد به مکّـه زمیـن گیــرمی شـد

بزرگی که انســان شرف ازتـودارد

شکــــوه وشرافـت نجـف ازتـودارد

شبـیـــــه تـوعالـــم  نـدارد  مثـــالی

علـی  اســـــم  الله ،  یـدُالله و عالـی

خـــــدا چاره سـازم من هستم گدایی

به فضـــل خــداوند تومشکل گشایی

به ذکــــرتـوهـرگاه توسُّـل که کردم

بـه تـوهـرزمانی تـوکُّـل کـه کـــردم

تـوظاهـرتـوباطـن، تواوَّل تـوآخــــر

تـوطٰهٰ تـویاسیـــن، تـوساقی ِکـــوثـر

بـدون تــو قــرآن  مُفـسِّــــــر نـدارد

بـدون  تــو احمـــــــد مُکبِّــر نـدارد

مـــراحُـبِّ حیـــدربه حق می رساند

مـرا پهلـــــــوی مصطفیٰ می نشاند

95


برچسب ها: محبّ علی 2 ،

اگـرتـونبـودی چه کَـس شیرحق بــود

اگـرتـونبــودی که شمشیـــــرحق بـود

اگــــرتـونبـودی عدالـت چه می شـــد

سرانجــــام کاررسالت چـه می شــــد

تـوخیبـــــرگشایی توغمخـــواراحمـــد

تـوسـردارلشکــــر،علمــــــداراحمــــد

محمّد خــدا را به  زهــــرا قســــم داد

خــــدا هستـی خـــود علی را فرستــاد

مّحـبِّ علـی جـــزعلـی دردلـش نیست

به جزعشق اودرسرشت وگِلـش نیست

کسی کـه بـه عالـــم مُحـبّ علـی نیست

بـه جـزدوزخ اورا دگــــرمنزلی نیست

قســــم حُـبِّ حیـــــــدربـه هـردل نشینـد

خـــــدا را قســـــم جـزخــــــدا را نبینـد

دل  بـا علـی  ذرّه ای  غـــــــم  نــدارد

مُحـبِّ علـی جــــــزعلـی کــــــم نـدارد

تـو والعـــــادیـاتـی، تـو والنّٰــــازعـاتـی

تـوکاف،هـاویـا،عیـن،تـوقافی تـوصادی

محمّــــــد بـه حق توسـوگنــد می خورد

بدون توسوگنـــد دل ازغصـــه می مُرد

بـــدون تـوچشـمـم خــــــدا را نمی دیــد

بـه عشق تـوقلـبــــم خــــــدا را پرستیــد

خـــــــدا مثـــل حیــــــدرکسی را نـدارد

خــدا چون محمّـــــــد چـوزهـــرا نـدارد

نبــــــود آسمــــان ونه خورشیــد وماهی

نـه کـوهـی نـه دریـا ،نـه آب وگیـــــاهی

اگـــــــــر خلــق آدم  مُحـبّ  علـی  بــود

جهـنَّــــم قســــــم واژه ی  باطلــی  بــود

ادامه دارد..95


برچسب ها: محبّ علی ع ،

دل کـنـدن ازعشق حسین دشـواردشـواراست

خورشید حق سرتا به پاگلگون وخونباراست

خون خــدا برخاک خشک کربلا جاری ست

درراه عشق این گونه جان دادن سزاوراست

سررا به سجـــــده بُرده با ذکــــرخــدا برلب

نعـــش برادربرزمین خـواهـــــرعزاداراست

تنهــــا به خاک کــربلا آفتــــاده خونیـــن دل

بالای نعـــش بی سـرش مادرپرستــــاراست

وقتی که دل رنگ سیـــــاه شـب گرفته است

ذکــــرحســــین بن علی ما را مـددکــاراست

آن پاره پاره  بر زمیــن  آیات  قــرآن  است

هربرگ آغشته به خون گـویـای اسـراراست

سرداربی سربی کفن درخاک وخـون غلطان

دلتنگ  زهــــرا وعلی  مُشتـاق  دیـدار است

90


برچسب ها: عشق حسین(ع) ،


ای سفــــره داربا کرامت ، با وفــا، سلام
ای در کرامـت از تبــــــار انبیـــاء، سلام
فرزند زهـــــــرا ســرور ما مُجتبـی سلام
ای سبط اکبـر، نورچشــــم مصطفی سلام
تو از کریمــــان در کرامت برتری داری
برهرسخی ای با سخاوت سروری داری
آقــــا گرفتــــــاران به تــو اُمّیـــد بسته اند
مُشکل گُشــــــای هر فقیـــر بی نوا، سلام
هرگوشـه ای دل های بسیاری شکسته اند
بر زخــم دل ها مرهم ومشکل گشا، سلام
آقـــا حضــــــور تو برای ما غنیمت است
ای مهـــــربان ای بهترین خَلق خـدا سلام
ای راه همـــــوار صراط المستقیـــم حــق
ای هم طریق ما به سـوی کِبـــــریا، سلام
ای صاحـب فضــــل خـدا از جانـب خــدا
ای اهـــل حاجتمنـد را حاجـت روا، سلام
دست مُحبّـــــان خـودت را پـس نمی زنی
جملــه مُریدان می رسـانند برشمــــا سلام
ای صاحب جاه وجلال وفضــل ومعـرفت
سیـــراب از سرچشــمه ی آل عبــــا سلام
در جشن میلادت محمّـد، شادمان گریست
ای ازحضورت شادمان ارض وسما،سلام
پُر نور شـــد چشمـــــان حیـدر از ولادتت
از مَقدمـت روشـن دل خیـر النسـاء، سلام
احمد شنید از انبیاء ، چشــم ودلت روشن
سبـط النّبی، ای نـور چشـــــم اولیـا سلامبرچسب ها: ولادت امام دوم شیعیان .امام حسن مجتبی ع ،


حسن همخون ختم المـرسلین است
صراط المستقیــم  رستگـــــــاری
حســن جـان امیــرالمـؤمنیـن است
حســن سرچشمه ی الطاف جاری


برچسب ها: سبط النبی ،

امیـــرِ مـؤمنـــــــان  کُـلِّ  عـالــــم

تمام لحظـه ذکـــرعشق می خوانـد

اگــــردیـن محمّــــــد بی علی بـود

قســــم یک آیـه ازقـرآن نمی مانـد

تک وتنهـــا شــــود درعالـم خــود

کسی که بـا دل وجان باعلی نیست

حبیبـش مصطـفـیٰ،موسیٰ کِلیـمـش

خـــــدا را نــورعین آیاعلی نیست

دلاورمـــــرد بی مـانـنــد حـیــــدر

علی سرچشمهٔ جوشـــان دین است

خـــــدا فـرمــوده و پیغمـبــــــــراو

فقــط حیـــــــدرامیـرالمؤمنین است

قســــــم تا نامی ازاسـلام باقی ست

مسلمـانان همــــه مَـدیـون حیـــــدر

علـی  در خاطــــــر مـا  جـاودانـه

تمام عرشیــــان مجنـــون حیـــــدر

کسی که بُغض حیــدردردل اوست

نـدارد طاقـت  خشـــــم خــــــدا را

به مِنَّـت نـزد حیـــــدرمی نشــــانـد

خـداونــد عاشـقــــــان مرتضـیٰ را

95 تیر


برچسب ها: علی ع ،

 

همه پشت سرارباب،به سوی خصم می تازیم

به زیـرپـرچـم مهـــــدی، سرباطل بینــــدازیم

تمام شاهــدان حاضـــر،به زیرخیمه ی عبّٰاس

دوباره خیبــری دیگر،حُنینی تـازه می سازیم


برچسب ها: مُنجی ، پشت سرارباب ،

 

جایـی بـرای رفتـن اهــل حَــــرم نبــود

افسـوس دستی برتن صاحـب عَلـم نبود

تا پاســــدارخیمـه گاه عبـاس، زنده بود

درقلب اهل خیمه گاه یک ذرّه غم نبود


برچسب ها: یا عباس ع ،

تعداد کل صفحات: 11 ... 4 5 6 7 8 9 10 ...

ابزار های وب فارسی ، نایت اسکین - کد مترجم گوگل

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic