تـا  ابـــد  آل  علـی از آدم  خـاتـــم  سـرَنـد

اهــل بیـت مصطـفـیٰ ازکُـلِّ خلقـت بـرتـرنــد

چون قسیــــم دوزخ وجنّت علـی مرتضـاست

دشمنـــان اهـل بیت آن جا پریشـــان خاطرند

هرچه بودوهست وهرچه خواهد آمد بعـدازاین

جمله حیــــران ازشکــــوه ذوالفقــــارحیــدرند

شیعیـان درجنّـت ورضـــوان وفردوس وعـدَن

ازدرخت سبزطوبیٰ رزق وروزی می خورند

اهـل جنّت می شـونـد سیـراب ازسرچشمه ها

شیعیـــان سیـــراب ازسرچشمـــه های کوثرند

هـرکـه راضـی بـود ازاومصطفـیٰ ومرتضـیٰ

بی گمـان اورا ملائک سـوی جنت می برند 

هـرکـه عمق سینــه دارد کینـــــه ی مولاعلی

کــــورونابینــــا ولنگ وروسیــــاه محشـــرنـد

95


برچسب ها: امیرالمؤمنین علی ، طاها ، شیعیان ،

 

درحسـرت دیدارمهدی بی قراریم

تا لحظـه های واپسین درانتظاریم

درٱوج  رؤیای  رهایی ما  رُعایا

گریان  نشسته منتظر، ٱمّیـدواریم


برچسب ها: مهدی عج ،

دَم ز ولای تـوزنــم یا حسیــــن

نذرتو شـد جان وتنـــم یا حسین

هستی وجانم به فـــــدای حسین

قبلــه ی دل کرب وبلای حسین

فاطمــــه بیـن الحرمینــــم به بر

نزد ابوالفضـــل  وحسینـم به بر

فاطمـــــه ما را تـو بـه بـرکربلا

تا بشــــوم  زائـر خـون  خــــدا

حبّ حسیــن است فقطـ توشه ام

عاشق بوسیــــدن شش گوشه ام

دل به حسیــــن بن علی داده ام

جان چـو بخواهنــد من آماده ام

عشق حسیـن مذهـب وآییـن من

روی حسیـــن آینـه ی دیـن من

دل شـــــده دیوانه ومجنــون او

آدم و خاتـم همـــــه مـدیـون او

حســـرت ما دیدن روی حسین

دل همه سرمست زبوی حسین

کرب وبلاروضه ٔرضوان من

شعــــرحسین زینت دیوان من

93


برچسب ها: شش گوشه..ولای حسین ،

 

برای عزَّت شیعــــه مگرکاری کند مهـــدی

منم سربازآن لشکــــرکه ساری کند مهـــدی

به یاد کربلای سرخ به یاد حنجــــراصغـــر

به عشق حضرت عبّاس,علمداری کند مهدی


دل ما شیفتـه ی روی دل آرای علی ست

عالمی والـه وحـیــران سجایای علی ست

آدم ازذکـــرعلی زنـده شــد وجان بگرفت

هرفرشته به دلش عشق وتمنّای علی ست

بخـــــداونـد پـس ازحیـــدروپیغـمـبـــــراو

خانه ی عشق خدا لایق زهرای علی ست

فاطمـــه رفت وعلی رابه خـداونـد سپــرد

بعدازاوچاه ففط همدم شب های علی ست

دل پرشکــوه ی زهـــرا زغــم آزاد شـود

گل لبخند شکوفا چوبه لب های علی ست

کمــرصبـــرخمیــــد ازغــم بسـیــــارعلی

همـــدم صبــرفقط قلب شکیبای علی ست

 

92


با اشتیاقی آتشیــن عشقت بـه یَغـمـــا بـرده ام

یاد تـورا با لحظــه ها تا صبـح فـردا برده ایم

درپیشگاه خواهشم هـرآرزویی سجـــده کـــرد

درخلوت شب های خـود نام تـورا تا بـرده ام

ازلحظـه ای که قلب من شــد آشیـان عشق تـو

کـاشـــانـه ی دلــدادگی ٱوج ثـریـــا بـــرده ام

درایستگاهی عاقبـت وقـت توقّـف می رســـد

شـادم که ازاین رهگذرعشق توسـودا برده ام

صدها فرشته خنده رومهمان روحم می شوند

مهـــرتورا درسینـه چون ازداردنیـــا برده ام

93


برچسب ها: سودای علی ع ،

 

رضا محبوب دل ها  با تو دلداری  نمی خواهم

همه  دار و ندارم  تا  تویی  یاری  نمی خواهم

به عشقت مبتلا گشتم،جنونم حاصل عشق است

خریدارم  تویی  دیگر  خریداری   نمی خواهم

اگرچه  بی کس و تنها دراین دنیای صـد رنگم

هـوادارم  تویی  دیگــر هـواداری  نمی خواهم

90


برچسب ها: امام هشتم شیعیان ، ثامن الحجج (ع) ، رضا محبوب دل ها ،


همــــدم طفــــل یتیـم و مـرد نابینـــا کجـــا رفت
مونـس غم های زینب، محـــرم زهـــرا کجـا رفت
دل پُر از انـدوه و دیده در شراب خون نشـسته
ناخـــــدای  آشنــــــا  با  ساحل دریا  کجــــا  رفت
خیره بر چشمان زینب،چشم گریان حسین است
از حسن پرسند آن دو، کو ،چه شد بابا کجا رفت
ای چاه غم، صاحب صدا، مولای ماکو
سجّــــاده ی خونیـن بگــــو، آقای ما کو
بُنیـــــان گـزارکشـــــورعـدل وعدالـت
سالار دیـن  و  برکـت  دنیـــــــای ما کو
آن که به لطف  مقدمش ، گُل کـرده عالم
خورشیــــــد و ماه آسمـــان آرای ما کو
فخــــــــر  تمــــــام  آفرینـش  تا  نهـایت
چشـــــــم و چراغ دیـده ی بینــای ما کو
دارالشّفــــا ، دارالنّعیـم ، باران  رحمت
کوآن که ی او مُرده  شد، دل های ما کو
کو آن صراط المستقیم، آن  مرکزعشق
آرامـش  جان  و  دل  شیـــــــدای  ما کو
آن که حضــــورش  تا  اَبـد  پایان ندارد
آن از اَزل پیـــــدا  و نا پیــــــدای ما کو
خَلقی که وقتی خالق او را خَلق می کرد
گفت آفرین برخویش همان زیبای ماکو
حبل المتین ، حقُّ الیقین ، آن اسم اعظـم
سِرِّ عظیــــــمِ بر لـب  عیســـــای ما کو
والعادیات،  و النازعات ، طه و یاسیـن
آن  آیـه های روشـن موســــــای ما کـو
کوآن که بود، بود ونبـود وهست هستی
محبـوب احمــــــد، ضامن فردای ما کو
رَه آشنــــــــای  شاهـــــراه معرفـت هـا
مشکل گشـا ، عالی، علی ، اعلای ماکو


برچسب ها: عدالت سُرخ ، شهادت=عدالت علی ، سجّــــاده ی خونیـن ،جام شکیبایی شکست ، راحت  ز غـم ها می روم
آســـــوده از زخــــم زبان از دار دنیـــــا می روم
سجّـــــاده ام خونیـن مریز ،اشک دمادم بر رُخـت
با یک قـــــدم ســوی خــــدا تا عرش بالا می روم
از دوریم غمگین چرا،از اشک خون رنگین چرا؟
سجّـاده می دانی که من خندان از این جا می روم
جانم حســـن، جانم حسیـن، ای جان جانان زینبین
یاد شما در سینــــه ام، پهلـــــوی زهــرا می روم
ای ذوالفقـــــار با وفـــا، قدِّ خمیــــــده راست کُـن
غمگین نشو این بار اگر من بی تو تنهـا می روم


برچسب ها: شهادت مولا .21 رمضان ،

سراپا هردم ازشـــادی پـرازرؤیای پــروازم

رهایی نغمــه ی جان وعدالت بانگ پـروازم

حرارت جان ودل پرشوروسرسرشارسوداها

بـه شـوق شهـــــرآزادی شبـیـــه بـازمی تازم

بـرای چشـــــــــم نابینا غبـــــارمرکبش جویم

بـرای عشق نایاـبش دلــــم را آشیــــان سـازم

چـوآن سیمـــرغ یزدانی شده محبوب قلب من

نـدارم هیــــچ فرجامی همیـشـــه درسرآغـازم

به سـوی ساحل عشقــش نخستیـن موج پویایم

بزرگی دیـدم ازذکـــرش به حبِّ اوسـرافرازم

علی را دوست می دارم،همــه مدیون اوهستم

دلــــم راجــزبه عشق اونمی بخشــم نمی بازم

 

93


برچسب ها: سیمرغ یزدانی.. ، علی را دوست می دارم ،

درآتـش ســـوزد ونالــد درِ کاشانه ی حـیـــــدر

زبـارغــــم خمـیـــــده شانه ی مردانه ی حیـدر

حســـن خیــــره به رخسارودل خونین مادربود

حسیـــن امّا نگاهش برطناب دست حیـــدربـود

میان کـوچــه آشوب است ودشمن آتش افروزد

دل زینب به حال مادرش درسیـنــه می ســوزد

اگــرچه فاطـمـــه رفت ورها ازرنــج دنیـا شـد

غریبانه ترازدیروزعلی تنهــــای تنهـــــای شـد

علی بیگانه با لبخـنـــدعلی اززندگی سیــراست

زداغ دوری زهراست اگرحیدرزمین گیـراست

علی ازخنــــده های قاتل زهرا دلش خون است

علی دلگیــرازدست زمان ورســم گردون است

برای دیـدن زهــــراعلی دلتنگ وبی تاب است

علی درانتظارسجــــده ی خونیـن محـراب است

تمــام عشق اوفزت وربّ الکعـبـــه گفتــن بــود

تمـام آرزویـش رفـتــن ودرخـاک خفـتـــن بــود

93


برچسب ها: درانتظار سجده ی خونین محراب ، محراب سرخ عدالت ،

عالـم کرّوبیـان مسـت ازشمـیــــــم بـوی تـو

بـرصراطـش پُل زند یـزدان به تارمـوی تو

برمدارعشق تودرچرخـش است چرخ فلک

تکیـــه گاه آسمــان ها قامـت دلجــــوی تــو

ای یگـانـه درتمـــام خلقـت وخلـق جهـــــان

جان مشتاقان فــــدای تاری ازگیســــوی تـو

برسرانگشت توکون ومکان درگردش است

آسمان حســـرت کش نورجمال روی توست

کهکشـان ازهیبت سـروکمـالـت چون کـمان

بوســه گاه قدسیـــان گــرد وغبــارکـوی تـو

درقیامت تاج شاهی بـرسرش خواهنـد نهـاد

هرغلامی بـا ادب جانانه آیــــد ســـــوی تـو

درحریـم روی حق دلتنگ رویـت مصطفـیٰ

درشب معـراج می آید به جست وجوی تو

درتمـــام مـرتبت هـا اوّل وآخـــــرعلی ست

خُلق وخـــوی احمـــد مختارخلق وخــوی تو

آذر94 


برچسب ها: برار احمد( علی) ،

می شوم چون موج ومی کوبم به صخره پیکرم

نـاخــــــدا وقتی تـوهستی رَه به ساحـل می بـرم

دردوعالــم یک نفــــرآن هــم تـویـی والاتبــــار

نیسـت درعالــــم شبیــــه شـــاه زیبــــا مَنظـــرم

امــــرکـُـن درامتحــــــان عاشقـی جـانـــم طلـب

مـن بـه قـربـانگــاه عشقـت جـان ودل می آورم

خـاربی قــــدرم ولی چـون همنشیــن گُل شـــدم

قـــدروقیمـت یافتــــم،عالـــم شــــده فرمانبــــرم

ارزش دنـیـــــا کجـــــــا وارزش یک تـاِرمـوت

دل بـه تــ وبستــــن تمـــــام اعتـبــــــارو بـاورم

مـرگ اگــــــرتاوان عشق تـوسـت مـن آمـاده ام

جـان ناقابل فـدایـت ایـن ســـــروایـن خنجـــــرم

درمسـیـــــــروصـــل تـوآسان نبــــوداین عاشقی

مـانــــده بـررُخ رَدِّ پـای اشک چشمــــــان تَـرَم

می کنـی بـا یک نگاهت ذرّه را عـرش آشیـــان

آفتـــابـی  می شــــــــوم ا ز لطـف ذرّه  پـرورم

95

 


برچسب ها: آفتاب ذره پرور علی ،علی و پر زدن تـا عـرش اعلا       شکسته سر به دیـدار خــدا رفت
علی  دلتنگ و مشتاق محمَّــــد       شکسته دل بسوی مصطفی رفت
دلاور مرد بی مانند، حیـــــدر     علی سرچشمه ی جوشان دین است
خـــــدا فرمــوده و پیغمبـــــر او    حقـیـقـت با  امیــر المؤمنیـن است
تک و تنها شــــود در عالم خود    کسی که ازدل وجان باعلی نیست
حبیبش مصطفی، موسی کلیمش    خـــدا را نور عیـن آیا علی نیست
کسیکه بُغض حیدردردل اوست     نـدارد طاقـت خشـــــم خــــــدا را
به مِنّت نـزد حیـــــدرمی نشاند     خـداونـد عاشقـــــان مرتضـی را
به خون آغشته مِحراب عدالت     علی فزت وربِّ الکعبـه می خواند
اگـــــر دین محمد بی علی بود      قســــم یک آیه از قـرآن نمی ماند
علی تا بوده و تا هست دنیـــــا     همیشــــه زنـــده است در یاد ایّام
کسی که فرق حیدر را شکسته     جهنَّم  کیفــــرش  باشد سرانجــام
امیـــــر مؤمنــان  کُـلِّ  عالـــم     علی اللهُ  اکبـــــر گفـت و جان  داد
به خون غیرتش سجّاده رنگین     تو گـویی وِلـوِلِه در عـرش اُفتــــاد
قسم تانامی از اسلام باقی ست     مسلمانان همــــه مَدیـون حیـــــدر
علی در خاطــــــر ما جاودانه     تمـــام عرشیــان مجنــون حیـــــدر

4/4/95


برچسب ها: سجاده ی رنگین علی.شهیدعدالت علی ،

تعداد کل صفحات: 11 ... 3 4 5 6 7 8 9 ...

ابزار های وب فارسی ، نایت اسکین - کد مترجم گوگل

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات