دلـداده ی  تــو  جـز تــو  مـولایی  نمی دانـد

غیـر از ســر کــوی تـــو  مـأوایـی  نمی دانـد

مــا دل بُریدیم از همــه  دل به خــدا بستیــم

سیراب ازسرچشمه عشـــق شمــا هستیم

نــور کلامت رَه گـشـــای هـر طـریقت  بـــود

تفـسـیـــر  قـرآن شمـــــا نــو ر حقیقت بـــود

عشـق شمـا در قلب مـا لطف خدا بـر ماست

نشناختیم آن گــونه کـه حق شما بــر ماست

سرچشمـــه ی ذکر شما از نــور می جوشـد

هرکـس به قدر تشنگی ازچشمـه می نوشـد

دیوانه ی عـشــق شـما محتـاج حجّت نیست

ما را به هیچکس جزشمایک ذرّه حاجت نیست

ای دستــگـیـــر مــا بِـرس ،آقـــــا بــه داد مـــا

آقـــا شمـــا هسـتـیـــد اربـاب و مُـــــراد مـــــا

مشــتــاق دیـداریـم و رفت از دل شکیب مــــا

دلــداده ایــم ما  و شمــا هسـتـیـد حبیب مــا

بی فاصـلــه عشــق شمـا مـا را خدایی کـــرد

صدها گـره از دل گشـود مشکـل گشایی کـرد

جـز مـنــزل لـطف شمــا دارالنـعـیـمـی نیست

جز راهــتـان راه صـــراط المستـقـیمـی نیست

دل مـــرده بـود عشـق شما آن را صفا بخشید

گــرد و غبـــار از آن گرفت آن را جلا بـخـشـیــد

95محرم

 

 


برچسب ها: امام ششم شیعیان ،

سرشک دیـدگـانـم ازغـمـی درسینه می گـوید

سـخنگـاهـم فقـط ازصـاحـب آدیـنـه می گوید 

سحربرآستانش چون به سجـده می سپارم سر

لب ازدلـتـنـگی وجان ازغـم پیشینه می گـوید

دل ازانـدوه می پرسـد چـرا مهــمان نمی آیـد

واواز قلب هـای پُـرشــده ازکـیـنـه می گـویـد

زمین سرشارازفـتنه ،زمان لبریزخودخـواهی

فنـا شــــوتـا بـیـایـد او، چنیـن  آیینه می گـویـد

به پاس آن نیایش ها،چـو قامت راست فرمایـد

به پاشـد نوربردل ها ، سُخن زرّینه می گـوید

اگــرروزی بیاید درد دل ها می کــنـم بــا او

دل ازهجران دیرین سال وبغض کهنه میگوید

 

87


برچسب ها: صـاحـب آدیـنـه ،

قصــد زیـارت کرده ام بـا مـا وفـــا کـن

آقـای ما یک گوشه چشمی هم به ما کـن

آقــــا اجـابـت کـن بـیــایــم دست بـوست

آقــــا مـــرا ازدست دلتنگی رهــــا کــن

مــن نـذرکــردم تــا ببوســم مَـرقـدت را

آقـــا بــه جــان مهــدیـت نــذرم ادا کــن

تـا خـاک پـاک سـامـــرایت را بـبـوســم

یک بارای آقــــای مـا مـا را صــدا کـن

بـا تــوغریبی می کنـم شـرمنــده هسـتـم

با لطـف خود ما را به عشقت آشنــا کن

مـشـتــــاق دیــداریــم و دلتنگ  زیـارت

دلتنگی دل هــای شــیــــــدا را دوا کــن

ارباب خوب ومهــــربـان وبـا سخــاوت

بـا دیـدنـت چـشــم دل مـا را شـفــــا کـن

شرط زیارت جان اگرباشدچه باک است

قـابـل بــدان،منّت گــذار،مـا راجــدا کـن

باعشق تـوجان می دهـم ، هـرپاره ام را

تــوخـاک پـــای زائـــران ســامـــرا کـن

درانـتـظــار مهــدیـت دلتنگ و خـسـتـــه

جـان هـا بـه لب آمـد امـامـا تـودعــا کـن

 

94شعبان


برچسب ها: نــذرم ادا کــن. امام یازدهم شیعیان ، زائـــران ســامـــرا ،

چـون علـی اِحیــــاگــرآییــــن اســـلام مُبینـی

درصراط المستقیـم حـق قســــم برحق ترینی

درسخــاوت مجتبــایی درشجـاعت مرتضایی

درحقیقت مصطفایی،مثل زهـــــرا بی قرینی

آیه آیه سوره سوره معنی و تفسـیـــــر قرآن

در جوانمـــــردی تـو ٱستــــــاد یل ٱم البنینی

من به هرآهی کشیـــدم سوختــم ،آتش گرفتم

شعــــر من  آمیخته  با  اشک و آه  آتشینی

آب شــــــد دل  قطـره قطـره  خون  چکیدم

چشم دل را بازکن تا نقطه نقطه خون ببینی

خـون حـق جاری شـــود ازپاره پاره پیکرتو

بهترین تفسیـــرقرآن ،هرنفـس با حق عجینی

ای قتیل اشکها،شیب الخضیب، آقای عطشان

ای شهـیـــــد بی کفن محبــوب ربّ العالمینی

افتخـــــاراهـل بیـت و عشـق  قلـب  زینبینی

اکبر و اصغـــــر فدایت، جان زین العابدینی

محرم95


برچسب ها: درشجـاعت مرتضایی ، ٱستــــــاد یل ٱم البنینی ،

یا حسین ای آن که نورچشم ختم المرسلینی

توکجا وخـولی وشب های خاکسـتــــرنشینی

یا حسین ای ازتـبار بهتــــریـن های دوعالم

جان جان  فاطمــــــه  پـور امیــرالمـؤمنینی

جزخداهیچ کس نمی داند مُقامی را که داری

درقیامت نزد احمد صـــدرمجلس می نشینی

من چه گویم ازتمـــام منزلت ها، مرتبت ها

یا حسـیــــن درمنـزلـت درمرتبـت بالاترینی

توکجا با من نظــرداری تومحبـــوب خدایی

تو سخــــاوتمندی ومـن از فقـیـــران زمینی

چون علی شبهای نخلستان گــواه اشکهایت

سیّـــــد و سالار وسـرور مُقـتـــــدای مُتّقینی

قصّــــه ی جانبازیَت ذکـرلب کَرّوبیان است

قُدسیان را سرور ومحبــــوب جبـریل اِمینی

توغریبانه ترین ســردارعطشــــان شهیـــدی

ذرّه  ذرّه  پـاره  پـاره آیـت  حـق الیقـیـنـی


برچسب ها: نورچشم ختم المرسلینی ، وشب های خاکسـتــــرنشینی ، جان جان فاطمــــــه ، آیـت حـق الیقـیـنـی ،

دل سرگشــتـه را تنـهـــا تـومولایی تــورؤیـایـی

بـه روی درد می خـنـــدم که تـودرمان غمهـایی

بـه گِـرد گُـنـبـد عشقت کـبـــوتـروارمی چــرخـم

وتـوازتـوشــه ی مهــرت مرا صـد دانه بخشـایی

هـزاران لاله می رویـد بـه شـوق بـوسـه برپایت

اگـــرتـــا آسـتـــان دل قـــدم رنجــــه بـفــرمـایـی

چودردل هست عشق تودل ازهـرعشق می گیـرم

اگــر رؤیـا تـورؤیـایـی،اگــرســــودا تــوسـودایی

کجـــا بـردرگَـهِ دیگـر رود منّت کـشــــان وقـتی

به یک خواهـش زلطف خود گِـره ازکاربُگشـایی

مـرا ازتـو،تـورا ازمـن جـدایـی هــا نمی گـیـــرد

نظــرهـرسـوکـه می ٱقـتــد تـوپیــدایی تـوآنجــایی

کجـــا بـیـــدارمی گــردد زخواب آن طفـل دلداده

اگـــــرذکـــــر کــلام  تـــو شـــــــود  آواز لالایی

اگـــــر ازبــارگـــاه تــوجــــدا ٱفـتـــاده می گـریـم

ولی شــادم ومی خـنــدم کـه تـوهـرلحظـه با مایی

91

شششششششش


برچسب ها: دهه ی کرامت .ولادت امام رضا ع ، هشتمین خورشید آل لله ، تـوشــه ی مهــرت ،

رضاجان ورضا عشق ورضا درد آشنای ماست

رضایت منـدی مـولا بـرات  کـــــربـلای ماست

نمی نالم نمی رنـجـــم به روی درد می خنــدم

نیازم به طبیبان نیست،رضا دارالشّفــای ماست

بجــوشـــدعشـق مولایم،شبـیــه چشمـــه درقلبم

یقین دارم که عشق اوبـه هرجا رهگشای ماست

ٱمیـــدوارانـه بنـشـیـنـم درِباب المُـــــراد عـشـق

قسم حیران نخواهم شد رضا مشکل گشای ماست

مُـبــادا چـــشـم ٱمّیدت به دست دیگـران بـاشـــد

رضـا تنهــــا سخاوت بخش دستان گدای ماست

تمــام اعتبارما دراین عـالـم همیـــن عشق است

دل مـا زنـده ازعشـق امـام بـا صـفــــای مـاست

ســرای دل به مهــــــراوصـفــــای دیگـری دارد

رئـوف ومهــــربـان مـا غـریب آشـنـــای ماست

غـریب آشـنـــــای مـا تــوصاحب خـانـه ی مـایی

گِل صحـن وســـرای تـوشفــای چشــم های ماست

 

95


برچسب ها: ولادت امام هشتم ، یا ضامن آهو ،

هرلحظه هرجا هر زمان مشکل گشای ما

ذکــرقشنگ یـاعلی موسیٰ الرّضـــای مــا

در آسمــان هـا وِرد لب هـای فرشتـگـــان

خیـرالبشـر،همـنــام ذکــرمـرتـضــــــای مـا

دست دلت را بـرضــــریــح پـاک او بکِــــش

امـضــــای او یـعـنـی بـرات کــــــربـلای مـا

بـر درد می خنـــدم بـه لب ذکــر رضـا دارم

مرهـــم گـــزار زخـــم هـای قلب هـای مـا

بـاران فیـضـی کـه بـبـــارد بـــر کـــویــر دل

بـارد بــه لطف و بـرکت دارالـسّـخــای مــا

هرگزکسی بادست خالی برنگشته است

از بــارگــــاه لطـف سلـطـان صفـــــای مــا

از بارش مـهــرش همـه سیراب گشته ایم

پُـرگشتـه ازنُقــل سخـاوت دست های مـا

هـر دردمـنــــد از عمـق دل او را نــدا دهـد

همـدرد و غمـخوارش شـود درد آشنای ما

در مـرتـبـت بـر آسـمــان هـا ســروری کنـد

تـقـدیـر هستی هست دست اولیــای مــا

آری دعایم می شود در لحظـه مستـجـاب

اربـاب اگــــــر آمـین بـگــویـــد با دعــای ما

وقتی علی موسیٰ الرّضـا ازما شود راضی

سوگنــد راضی می شود ازمـا خـــدای مـا

 

95/5/22


برچسب ها: ثامن الحجج.ع. ، امام هشتم شیعیان جهان ، ولادت امام رضا ع ،

زائــرآل عـلـی سرمست آب کـــوثــراست

زائــرآل علی همسـفــره ی پیـغـمبــراست

زائــرمــولابــه اِذن اوشفــــاعت می کـنـد

هـمــدم سـاقی کـوثـر،همنشین حـیـدراست

پـا بـرهنـه می رود،هـرزخم بـرپـاهـا ی او

خود مدالی پُـربهـا برسینه ی هرزائراست

هـردُعایی می شود دربارگاهش مستـجـاب

زائــرسـبـط النّبی محـبــوب حیِّ داوراست

درصراط المستقیم عشق هـرکس تشنـه شد

روزحـسـرت ساقیش آقـاعلی اکــبـــراست

خوش به حال زائـرلب تشنه ی قبـرحسیـن

درقیامت کـام اوسـیـــراب آب کــوثـراست

جـان بـه راه عشق دادن آرزوی عاشـقـــان

با شهـادت جان سپردن اعتباری دیگراست

این زیارت ها نشـانی ازارادت های ماست

ایـن زیارت ها نشـان عاشق دیـن باوراست

مــا خــدا رامی پـرستـیــم وخــدا راعاشقـیم

ما مُحبِّ مصطفی ،حق عاشق پیغمبــراست

درمسیـــردوستی بـا اهـــل بیت مصـطــفـی

هرکه زخمش بیشتر درهردوعالم سروراست

امتحـــان عاشقـــان جان دادنی بی منِّت است

عاشق بی ادِّعــا درعشـق ، بـاعزّت تـراست

94


برچسب ها: زائر با عزت .زائران دین باور ،

[


درعشق تـومـا نـوکــربی چـون وچـراییم

با فضـــل توازدرد وغم وغصّـــه رهاییم

ازعشق تومجنون ودل ازدوری تـوخون

شـادیــم کـه ازعشق تـودررنــج وبـلاییم

ازمهـــرتـو وَلطـف تـوخوشبخت ترینیـم

گــربـنـــده ی روزی خُوردرگــاه خداییم

ای صاحب اَلـطاف کــریـمــانـه کجـایی ؟

جان آمــــده بـر لـب، هــمه دلتنگ شماییم

نزدیکی ودوری به من ودوری ونزدیک

ای حســرت دیرین توکجـا، ما بـه کجاییم

آقــا تــواگـــرقصــــد نــداری کـه بیـــایی

لطـفی کـن وبگـــذارکـه مـا نــزد تـوآیـیـم

آن کـس کـه تمنّـای تورا دردل  مــا کاشت

گفته است که بی تـوهمـه ازریشــه جداییم

این صبــرگران سنگ مرا می کُشـد آخـر

سخت است صبـوری چه کنیـم اهل وفاییم

جان کنـدن ما سخت شـود بی تـودمِ مرگ

ارباب دعـــا کن هـمــه محتــــاج دعاییــم
]

[http://www.aparat.com/v/W15YG]95


برچسب ها: محتاج ظهوریم ،

دنبالک ها: خونه خراب حیدر ،

حیف امام صادق آن گنجینه ی اسراررفت

چون شــهابی رهــگذراز گنبد دَوّار رفـت

حیـــف آن ره آشـــنای جاده های مــعرفـت

با شــرنگ کیـــنه ازجام  دل اغـــیاررفــت

حیــف آن بنیـــان گذار مذهـب اثـنی عـــــشر

سروبســـتان تشیُّع ، مخزن الاســراررفـت

حیــف خورشــید صـداقت، باغــبان مدرســـه

از گلـــستان تـعَـلُّم  با هــزاران خــاررفــت

حـیف آن سـرحـلقه ی اندیـشه وعـلم وعــمل

ماه روشن بخش مکتب خانه  ی ابراررفـت

حیف ازبستان عصـمت تک درختی بی مثال

عـــالم آل محــــمـــد  با شـــرنگ  نـاررفت

حیــــف آن شــــمس فروزان ســـپهرمعرفت

گشــت خاموش ای دریغ ازدیده ی انظاررفت

حیف آن سرچشمه ی جوشـان احسان و وفـــا

با لبی خـاموش و با قلبــی پرازاســــراررفت

86


برچسب ها: شهادت امام ششم. ،


پیش چشم منجی خود بی حیایی می کنیم

قلب او را با گناه خویـش آتش می زنیم

او وفـاداراست وماها بی وفایی می کنیم

حال او را با جسارت کربلایی می کنیم


برچسب ها: آخرین نجات دهنده بشر ،یـا رســـول الله دلـم مشـتـــاق دیــدارشمـــاست

خـانـه ی جـاویـد من نزدیک خاک کـربـلاست

یـا رســـول الله خداحـافــظ بـه غربت می روم

ایـن سـلام آخـرموسی بن جعـفـــــربـا شماست

دل شکست امّـا صـــدایی بـرنمی خیـــزد ازآن

درغریبی کنـــج زندان درد غـربت بی دواست

یـا رســول الله چــرا بـرمـا جســـارت می کنند

قلـب مـا آزرده اززخـــم زبـان ونـا ســــزاست

رقـص وآوازوتـرانــه باب طـبـــــع مـا نـبـــود

یـا رســول الله ببین بی حرمتی هـا تـا کجـاست

دست بسـتـــه درمیــان کوچه می اْفـتـم به خاک

مثــل مادربـرزمیـن خوردن شروع ماجـراست

دست هایم بـا طـنـــابی سخت محکم بستــه شـد

مثـــل ردّ این طنــاب بـردست های مرتضاست

حرمت مسـجــــد شکستند ونمــازم نیمـــه مانـد

یا محــمّـــد ٱمِّت بعـــــد ازتـوبـا مـا بی وفاست

سِـنـــــدیِ بـن شـاهکِ ملـعـــون اِمانم را بُـریـد

طعـنـــه وزخــم واهانت هـایشـان بی انتهــاست

یا رسول الله به تنگ آمـد دلم ازدست هـجــــــر

ایـن دل زخـم آشـنـــا دلتنگ دیـــداررضـاسـت

سخت بـرمی خیـزم ومی ٱفتــم واحـــــوال مـن

بـرزمیـــن آفـتــادنـم  مـثــل  امـام  مجتبـا سـت

خوب می فهـمــــد غــــــم دلتنـگی فـرزنـــد را

هــرکـه بــا تنـهـــایی وغـربت نشـیـنی آشناست

لختـــه های خون من بـرخاک زنـدان دیدنیـست

بـا شهــادت جان سـپـــردن زینتِ تـقــدیرماست

93 

 


برچسب ها: امام موسی بن جعفر(ع) ،

آسمــان بـرغربـت شــاه شهیــــــدان گریه کرد

سنگ هم دلخون شد ومحزون ونالان گریه کرد

آنقَـــــدرمظلـــــوم بـود مـولای ما آقــا حسیـــن

بوسه می زد برتنش خارمُغیــــلان گـریه کــرد

درمیان قتلـــه گاه با چشـــم حســـرت بـارخــود

گرگ صحـرا برتَن زخمی وعُریان گـریه کـرد

برغریب کــــربـلا با دیــده ی حــــیرت، فرات

خیره شد برخشکی لب های عطشان گریه کرد

آیه آیه،سوره سـوره ،جزء جزء، وحزب حزب

برشهـیـــــد آل یاسیـــن قلـب  قـرآن گریه کــرد

خواهرش زینب به رگ های بُریده بوســــه زد

خاک سرخ قتلـــه گاه برجان وجانان گریه کرد

روی خاک کـــربـلا پیشـانیـش درسجــــده بــود

خاک هـــــم برغربـت شــاه غریبــان گریه کرد

می شنــاســــد باز می پـرســــد حسیـن آیا تویی

تا صــدا زد این منـــم،زینب پریشان گریه کـرد

زاده ی زهــــــرای اطهـــــر،آخرین سبـط النّبی

بی کفن صدپاره تن می گفت وازجان گریه کرد

نعـــل آهـن می کشـــــد  نقــــش هلالی بـرتنــش

زینب اززخـــــــم زبان نیــــزه داران گریه کرد

پاره های پیکــــرش را روی دیـــده می گذاشت

واحسین گویان به همـــراه اسیـــــران گریه کرد

محرم 95


برچسب ها: حسین ع..عاشورا ، شــاه شهیــــــدان ، شهـیـــــد آل یاسیـــن ، زاده ی زهــــــرای اطهـــــر ، آخرین سبـط النّبی ،

نهــج البـلاغه  برگ برگـش لاله گـون شـد

لـب های قـرآن خــــدا سیـــراب خـون شـد

خورشـیـــــد درانـدوه بی پایان فـــرو رفت

وقتی که ازرخساره ی ماه رنگ ورورفت

بی نورمصبــــاح الهــــدیٰ غم  بیشتر شــد

فـــــردای پیـش روی آدم تیـــــره تـر شـــد

ای کاش دشمــــن ازمحمّــــد شرم می کرد

با نعــل وقتی ٱستخــــوان را نـرم می کـرد

غیــــراز خـــــدا را لایـق عشقـش ندانسـت

صــــد بارجان می داد اگــرکه می توانست

تیــــره دلان ازبـس که با شـب خـو گرفتنـد

از نـورخـورشـیــــــد هـدایـت روگـرفتـنـــد

آزادگی  را  بـا  شهـــــادت  درس  می داد

مردانگی ها را بـه  مـا  آمـوخـت  ٱستــــاد

با خـون کـلاس عشـق را تأسیـس می کـرد

هـرپـاره ی او عشـق را  تدریـس می کـرد

93 

 


برچسب ها: اباعبدالله حسین ع ،

تعداد کل صفحات: 11 ... 2 3 4 5 6 7 8 ...

ابزار های وب فارسی ، نایت اسکین - کد مترجم گوگل

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات