قصـد زیارت کــرده ام،دعــوت نمی کنی

بـرگــــردنـم  قـلّٰاده ی عشقـت  نمی زنـی

عاشق بـرای زندگی یک عشق کـــم دارد

هرکس تورا دارد دراین عالم چه کم دارد

جزمرهـــم عشقـت به زخـــم دل دوا نبود

حسـرت برَدهرکس به عشقت مُبتلا نبــود

دل با هـــزارٱمّیــــدواری سویتـان شتافت

جزدیدن روی تـوایـن دل مــحرمی نیافت

ازحال و روز نـوکــــرت آقــــا تــوآگهـی

آخــــرچـه کـردم کـه جوابـم را نمی دهی

عمــــری به ٱمّیــــدی درِکویـت نشسته ام

دررا بـه رویـم بازکـن بی تاب وخسته ام

آقــا بزرگی کـن مـــراهـــم نوکـرت بـدان

یک بـارهـــم مـا راغلام درگهَــت بخـوان

این روگرفتن ها قسـم مجــــنون ترم کرده

این دوری وحسرت مرا دلخون ترم کرده

شرمنـــــده ام ازراه ورســم عاشقی خــود

آزرده ام ازایــن هــمــــــه نالایقـی خـــود

لطـفــی نمــا بـرعاشقــــان پُرگنــاه خــود

رحمی نمـــا برنـوکـــرا ن روسیاه خــود

یعنی رسد روزی مرا نوکرصـــــدا زنی

مـا را فــــــدای زائــران  سـامــــرا کنـی

یعنی شـود گویی به عالم این غلام ماست

ایـن نـوکــــــرمـا وغـلام با مـرام ماسـت

95

 


برچسب ها: امام دهم شیعیان ،


برچسب ها: امام زمان مداحی اکبری . جالب ،

مــادر از گـریـه ی روز و شب تـو با خبــرم

ناله کمـتر بکن ای مــادر خـونیـن جـگــرم

صورت سرخ تو را دیدم  و قلبم خـون شـد

چـه کنـم مثـل پـد ربسـتـه بُـود بال و پـرم

تا لگـد خوردی من از درد به خـود پیـچـیدم

مثـل پهـلوی تو بشکـست سـتـون کـمـرم

زینب ای خواهــرمن گریه نکـن غصه نخـور

اوّلـیـن طـفــل شهـــیـد ره عــــدل پــــدرم

باعـث حـادثه ی کــوچه هـر آنکـس باشـد

مـن از او شکــوه به درگـــاه پیـمـبــر بـبـرم

شـبی در عــالـم رؤیــا پـدرم آمـــد و گفـت

شکــوه و نـالـه شده ذکـر دعــای سحــرم

گفت از این زنـدگی بی تو  و زهــرا سیـرم

کــس نیـامـد به عــزای تو و زهــرا پســـرم

تا ببـیــنم کـه کـسـی بـهــــرتـسـلّـی آیـــد

به در سـوخـتــه ی خـانـه ی خــالی نگــرم

مـن از ایـن غربت دلگیر پس از فاطـمــه ام

تـا اجــل سـربـرسـد خـیـره به درمـنتـظــرم

93کتاب (طلوع بی پایان) 


برچسب ها: زنـدگی بی تو و زهــرا ،


کیسـت آن که دردلـش زخم فراوان ریشه کـرد

کیسـت آن که سینـه اش سرشارماتـم بـود ودرد

کیسـت آن مولودوحدت خانه ی اصحــاب دیـن

جلــوه گـاه بی رقیـب صاحـب عـرش وزمیــن

کیسـت آن عادل ترین سلطـان هـردریا ودشـت

آن که ازهجرش عدالت واژه ای پژمرده گشت

کیست آن که دشمنش را میـزبانی کـــرده بـود

ذکـــرهـای سجــــده اش زیبـاترین بانگ درود

کیسـت آن که احمد اوراباب علمش خواندوبس

غـــم فـروبُـرد ازجفــــای جاهلان بـا هـرنفـس

اوهمــان مشکل گشـــای مـا پریشـانان علیست

اوهمــان بَــْدرمُنیــــروســــرِّحـقّ و مُنجلـیـست

اوهمـــان سررشته داردین وصی وصطفـاست

اوهمـــان خورشیــد بی پایان علی مرتضـاست

93


برچسب ها: وصی وصطفـاست ،

شاه چراغ عمری ست ماها دل به تودادیم

بـا ذکـرتـوبـرخاسـتیـم هـرگاه که ٱفــتادیم

هرلحظه یادت می کنیم ازدوریـا نزدیک

دلبسـته ی کـوی توایم ازایـن سبب شادیم

شـاه چـراغ ای هـمــدم دلــواپـسـی هـایـم

تـا بـنـده ی عـشــق توایـم از بـنـد آزادیـم

شاه چراغ غـم خواربی کس های تنهـایی

با تکیــه بـرالطـاف تـو بـا غـم درٱفـتادیـم

ازنـورتـوروشــن سـرای قـلـب عـاشـقـان

از بـرکـت نـور وجـودت  خــانــه آبـادیـم

شـاه چـراغ ای مونــس شبـهــای تنـهـایی

شاگرد مکتب خانه ی عـشـقـیـم و ٱستادیم

وقتی که بوسه می زنم کنج ضریحـت را

باوربکـن ازعـشـق تو مجنـون وفرهادیـم

 

95مهر


برچسب ها: شـاه چـراغ ای مونــس شبـهــای تنـهـایی ،خداوند عاشقـم هست و چقــدر قـدر ناشنـاسم من
جواب آن همــه لطفـش، همیشـــــه  ناسپـاسم من

خدا با لطف بسیارش ، مرا شرمنده ی خود کرد
به رحمت دعوتم کرد و دوباره بنده ی خود کرد

گنــاه کـردم  مـرا بخشیــد ، نپرسیـد از گنـاه من
زمان بی کسی ها شــد ، خـــــدا پشت و پناه من

اگرچه بی وضــــو بودم ، نمــاز من قبــول اُفتاد
اگــــر  بی آبـرو  بـودم ،  دوبـاره  آبـرویـم  داد

اگــــر همکـــار شیطانـم خــدا انسان خطابم کرد
اگــــر نا لایق و پستم ، خــدایـم  انتخـــابم کــرد


برچسب ها: خدا انتخابم کرد ،ای رئوف مهـــــربان در حـقّ ما آقــا دعایی کُن
دردمنـــد درد  بسیــــارم طبیـب  دل  دوایـی کُن

آرزوی نوکــــری دارم  ،بیـــــا و انتخـــابـم  کن
یا علی موسی الرّضـــــا آقا به ما هم اعتنایی کُن

در میـان آسمــــان بالاتر از عرش آشیـان هایـی
یا رضـــا قابل بدان بر قلـب ما فرمانـروایی کـن

این  بـرات کربلا ، امضــــای زیبای تو کم دارد
مرحمـت فرمـا و امضـا کـن مراهم کربلایی کُن

عُمر کوتاهم سراسر در تباهی ها گذشت و رفت
مرحمت فرما به اعجــازت مراهـم راهنمایی کُن

هرچه دیدیم و شنیدیم از شما لطف و کرامت بود
ای رئوف مهربان صاحب کَرَم،مشکل گشایی کُن

در مقام  قُرب حق ، تا عـرش اعلا منـزلت داری
بر اسیـــران بلا رحمـی بفــــرمـا  ناخُــدایـی  کُن

رَد مکن این بی وفا ، این پُرگنـاه و روسیاهت را
ما به اُمّیـــــدی زیارت آمـدیم   زائـرسـرایـی کـن

ضامن آهــــو قبـــولم کـن دل مـا  را پـذیـرا  باش
بیـــا لطفی کُن ای  ارباب ، نظــر بر بینوایی کُن

 


برچسب ها: یاضامن آهو ،


گـرچـه آدم بـودم ازعشق علی انســان شـدم

صاحب یک قلب مجنـون ودلی ویران شـدم

بس که گفـتــم یاعلی دل شربت حُبَّش چشیـد

مَست ومجنون بی نیازازعشق این وآن شدم

بس که بودآغشته با درد وجنون وعشق وغم

ازشراب عشق اوشـیــدا دل وحیـران شـــدم

قلب مـن لبـریــزگشت ازعشق مولایم عـلـی

ساکـن شهـــرجـنـــون ازدولت ایشــان شـدم

گـرشـمــا برخانه ی شاهان گــدایی می کنید

مـن بـه ذکـــریاعلی روزی دهِ شاهان شـــدم

چون علی قـرآن ناطق بود وتفسیرش حسین

سـاکـن روزوشـب گل خانه ی قــرآن شـــدم

آن قَــدَرسـرمسـت گشـتـــم ازمیِ حُـبِّ علـی

تا کـه ازعشق علی سرمست سرمستان شـدم

93


برچسب ها: ازعشق علی انســان شـدم ،


الـسّـــلام الله علیـهــا مــــــادرِ  آقــای ما

الـسّـــلام ای مـادرِصاحب زمان مولای مـا

مادرای خاتون عالم نرجس ای خیرالنّسـاء

دیـدن نـور دو چشمت جنّتُ المــــأوای مـا

گــر نقاب از رُخ گشــایـد بـا دعای مـادرش

می شود روشن دوباره ظلمت شبهـای ما

مـــادرِ عـالــم همـه مدیـون فـرزنــد تـوایــم

کُــن دعایی تـا بیــایـد صاحب دل هـای ما

دیده ی چشم انتظـاران تار شد از غیبتـش

کی رسد وقت طلــوع مـاه نـاپـیـــدای مـــا

تحت فرمانش تمـــام مُمکنـــات و کائنـــات

ذکرمهـــــدی روشنــای دیـده ی بینــای ما

عزِّتی کو برتر از ایـن ،مـادر مهــــدی شدن

آخرین نــور هـــدیٰ، تـعـبـیـــر رؤیـاهای مـــا

هست آیـا مـادری،صاحب زمــان فرزنـــد او

مـــادرِ مُنجیِ انســان، یوسف زهـــرای مـا

انتـخـــاب حیِّ سُبـحـــان، درتمـام کائـنـــات

مـادرِ خورشیــد حق، نـــورِ جهـــان آرای مــا

از جدایی، از صـبــوری، از تحـمُّــل ،از فـراق

رو سفید و دل شکسته ،پیر شد سیمای ما

نیست بعدازفاطمه بعدازحسن بعد ازحسین

مادری چون نرجس و چون یوسف زیبای مـا

مصطفایی، مرتضایی، مجتـبـایی، موسـوی

کیست مهــدی ،مرهم زخم دل شیدای مـا

نوح و ابراهیم و احمد،آدم و عیسیٰ و خِضـر

عالمی اعجـــاز بـیـنـنـد از یـَدِ بیـضــــای مــا

چون محمّد مصطفایی،مرتضـایی چون علی

چون مسیحا مرده زنده می کند عیسای ما

 

96


برچسب ها: آخرین نــور هـــدیٰ ، مـادرِ خورشیــد حق ، مادری چون نرجس ، مـــادرِ مُنجیِ انســان ،

آخـرچگــونه می توان ازعشق تـوســـرود

آخـرچگـــونـه می تـوان دیوانه ات نبـــود

ازلطـف تـورودخانه هـا پـرآب می شـونـد

با فضــل توسرچشمه ها سیراب می شوند

این قلب بی تشویش واین دل هـای شادمان

هست ازحضـــوروبـرکت مــولاجـوادمـان

ابـن الرّضـــا،دارالنعـیــــم،دارالـسّـــلام مـا

بـاقـی زلطفـت  روزگــــــار بـی دوام  مــا

یعنی شـــود درپیشگاهت جان فـــــدا کنـــم

هستی خــود قـربـانـی ابـن الرّضــــا کنـــم

فاضل، ابـاجعفــــر،رضــــا،قانـع وصـابری

تـونـورچشــــــم مؤمنیــن، فرزند حیــــدری

آبـادی دنیــــای مـا لطـف دعـــــای تـوست

عالــم همـــه ازدولـت ذکــــرثـنـــای توست

هست افتـخـــــارواعتـبـــــارم جـان فـداییت

شب روشــن اسـت ازبـرکـت نــورخـداییت

95 


برچسب ها: ابـن الرّضـــا ، دارالنعـیــــم ، دارالـسّـــلام مـا ، امام نهم شیعیان ووولادت جواد ع ،

پاس حُرمت نامت، سبـــزه سربُرون آرد

تا به زیرپاهایت سربه سجــــده بسپــارد

ابرِآسمـــان باشــــد عرش آشیـان ،تنهــــا

تاغبـــــارپایت را روی دیـــده بگـــــذارد

چشمه هابه شوق تـوراهیان دشت هستند

آسمــــان بـه عشق تـوبـا ترانه می بـارد

لحظه لحظه ازهرکس می شود دل آزرده

هــــرکسی که قلبـت را ذرّه ای بیــازارد

صاحب بزرگی وگنـــــج بی نهایت شـــد

هرکسی که مهـرت را دردرون دل دارد

عاشق حقیقت بیـن، درزمیـــن قلب خـــود

دانه های عشقت را،عاشقــــانه می کارد

91


برچسب ها: گنـــــج بی نهایت ، رسول الله ص ،


ما دل به رضای دوست داریم

جان در رهِ دوست می سپاریم

اوهرچه طلب کنـــد به بخشیم

چون مـاه شبانه می درخشیــم

ازاوست تمـــام هست ونیستـم

ازدولت اوست مرگ وزیستم

دولـت همــه ازعنایـت اوست

خوشبختی ما رضایـت اوست

بُت های غرورخـــود شکستم

جـزخالـق خـــود نمی پـرستم

بی فاصلـه اوسـت درکنـــارم

تنهـــا به خـــدای ٱمیــــدوارم

هنگــام دعـــــا تـوسُّــــل مـن

تنهـــا به خـداست تـوکُّـل من

بی او دل بی قـــــــرار دارم

یک دیــــده ی اشکبـــاردارم

بی اوشب مـن سحـــــرندارد

دل میـــــل کسی دگـــرندارد

 

 


برچسب ها: رضای دوست ،

باغ و بهـــارِ هر فرشتــه،تنهــا قسـم کاشـانه ی ماست

لب های جبرائیــل سیراب،از شربت میخـــانه ی ماست

ما دل به عشـق حق سپردیم، از هرچه جز او دل بُریدیم

ما اهل بیت مصـطفـاییـم،ایـن عزّت شاهـــانه ی ماست

مـا معـــدنِ لطف و سخــایـیـم،مـا حافـــظ دیـن خدایـیــم

هر آشنـــا و هر غریبــه، مهمــــان روزی خانـه ی ماست

بر گِــرد شمـع عشـق الله ،هـر لحظه لحظـه در طوافـیـم

آتش گلستان شد برایش،هرکـس دلش پروانه ی ماست

مـا اهل بیت پـاک احمـــــد،مجـنـــون لیــلای خـدایـیـــــم

هرکس دلش باحق عجین شد با لطف حق دیوانهٔ ماست

مـا بـا حقیقت خـو گـرفتـیـم ،از لحظـه ی مـیـلاد تـا مـرگ

خوش بو به گلهای عبادت،سجّـاده ی گلخـانه ی ماست

93(کتاب طلوع بی پایان)


برچسب ها: معـــدنِ لطف و سخــا ،

بی تـوای عشق مـرا منزل ومأوایی نیست

بـازکـن درکـه بـدون تــومــرا جایی نیست

من اگـرهستم همـه هستیِ من حُبِّ شماست

بهـتــرازسرورمـا سـرور ومـولایی نیسـت

تـا مُـقـیـم در دروازه ی عـشـق است دلـــم

دلــم ازحُبِّ شـمــا پُــرشــده وجـایی نیسـت

هــرنفـس دل بـه هـوایـت چه صفـایی دارد

در دلـم غـیـرشـمــا جای مـن ومـایی نیست

گـوشـه ی چشمی بیندازبـه شـیـــدای فـقـیـر

بی تـویک ذرّه مــرا ثـروت ودارایی نیست

تـابـش ذرّه ی خـورشـیــد تـوبــرلــوح دلــم

عزّتی هست کـه درهـیـچ دل شیدایی نیست

بی غــم عشق تـوفــرجـام دلـم نیسـتی است

کن قبـولـم به جـزاین هـیـچ تقاضایی نیست

 

94


برچسب ها: یازدهمین امام شیعیان ، فــرجـام دلـم ،


بـه نـام خالـق هفـت آسمـــــــان هـا

خــــدای زنـدگی بخـــش دل وجان

همـــــان روح بزرگ آسـمــــــانی

همـــان سررشتـــــه دارباد وباران


همان کس راکه برسیـرنگ وماهی

بـه رحمت داد هــوای زندگی سـاز

به نـرگـس عطــرخوب زندگی داد

بـه کـام قمــــریـان بخشـیــــده آواز


هــزاران جنگل وصــــدهـا دماوند

بـرامـان  آفــــریـــده  رود  کـارون

هــزاران دانـه را پاشیـــده درخاک

اقاقـی را  ز خـاک  آورده  بیـــرون


همان کس راکه برخشکیــده نخـلی

بَـرِشیـــریـن به مـریـم ارمغـان داد

بـه پاس ازصفـــا تـا مــروه رفتــن

شراب دافِـقِ زمـــزم عیـــان کــرد


نباید نا ٱمیــــد ازرحمتــش شـــــــد

نباشد چون زما یک لحظــه غافــل

چـودردریا به یاد ش دل سپــــاریـم

رساند کشتی غـــــــم را به ساحــل

90


برچسب ها: عطرخوب زندگی ، خالـق هفـت آسمـــــــان هـا ، روح بزرگ آسـمــــــانی ،

تعداد کل صفحات: 11 1 2 3 4 5 6 7 ...

ابزار های وب فارسی ، نایت اسکین - کد مترجم گوگل

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic