شعــرما جوششی ازخون حسین بن علیست

دل مـا والــه ومفـتـــــون حسیـن بن علیست

سینه سرشــارتمنّٰــــای علی اصغـــــــرشــد

چون که اولاله ی گلگون حسین بن علیست

قلب مـا خانه ی عشق علی اکبـــــــرگشتـــه

آن که آیینه ی همگـــــون حسین بن علیست

مثل عبّٰــــاس به عالـــم نبُـــــود چون عبّٰاس

مــاه زیبــــا رُخِ گـردون حسیـن بن علیست

نشـوَدعاشق لیلای دگــــردرهمــــه عُمْـــــر

هـرکسی عاشق ومجنـون حسین بن علیست

آسمان خون به دل وچشم زمین گریان است

مهـــــــدی فاطمه محزون حسین بن علیست

دل بـریـــدن زهــــوا وهـــوس آســــان نبُود

هـرکـس آدم شده مدیـــون حسین بن علیست

93


برچسب ها: لاله ی گلگون-مدیـــون حسین ،

با حکم حق صاحب زمان روزی قیامت می کنـد

با نام احمـــد برجهـــان مهــــدی امامت می کنـد

قدری تحمُّـل کن ببین،صبح ظـفـــرخواهـد دمیــد

چشم دلت را بازکن ،صاحب زما ن خواهد رسید

ای یوسـف زهــرای ما وقـت ظهــورت دیـرشـد

آخـــرچـــرا درآمـدن تا ایـن زمان تأخیــــرشــــد

چشـم انتـظاران منتظـــــر،دلدادگان شیـــدای تــو

زیباترین بانگ درود، وقـت سحــرنجــــــوای تـو

بـا ذوالفـقـــارحیـــــدری مهـــــدی بگـیــرد انتقـام

منجی بسـاط ظلـــم را پایان ببخـشــــد والسّــــلام

تا کی بگـویم روزوشب، مهــدی بیا مهـــدی بیـا

آقا به جان فاطمه،یک گـوشـه چشمی کـن به مـا

95


برچسب ها: چشم انتظاران-مُنجی-مهدی بیا ،

روزی کـه آقـای دوعـالـم مرتضیٰ شـد

حق جلوه گربردست های مصطفیٰ شـد

حکم خدا را حضرت جبریل می خواند

روزی که احمـد مُجـری حکم خـدا شـد

جمعیّتی بـا گــوش جان ایـن را شنیـدنـد

حیـــــدرامیــرمـؤمنـان آقــــای مــا شـد

بـعــد ازمحـمّـــد شـدعـلی شـــاه ولایـت

هـم درزمین هـم آسمـان غوغـا به پا شد

خـورشـیـــد دردست محـمّــد نــورپاشید

بعــدازخــدا دست علی مشکل گشــا ـشد

اسلامِ بی حُـبِّ علـی مقـبــول حق نیست

روزغـدیــراســــرارایمــان بــرملا شــد

بعــد ازنبیِّ مصـطـیٰ حـیــدرامــام است

روزغـدیــرعالم بـه ایـن حکم آشنــا شـد

جبــریـل واسـرافـیــل ومیـکایـیــل دیدند

حیـــــدرولیُ اللهِ درارض وسـمــــا شــد

شـیـــر خـــدا حـیـــدر ولیُ الله  اعظــــم

ذکـــرعلی روزی دهِ شــــاه وگـــدا شـد

95


برچسب ها: عـلی شـــاه ولایـت ، عید غدیر ، حیـــــدرولیُ اللهِ ، ولیُ الله اعظــــم ،

انسانیت درآتــش بـیــــداد مــــرده بـود

درآن دیـارکـــوروکـرفریـاد مـرده بـود

آن جـا رهـایی مُنتهــــای آرزوهـا بــود

پـروازهـــم درخاطــرافـراد مـــرده بـود

با دست برکمرچـرا شاهی نشسته است

با فرق خونین تشنه لب شهزاد مرده بود

شمعی که نورش روشنای دین ودنیا بود

خاموش وسرد وبی کفن درباد مرده بود

نخـــل بلـــند معــرفت، آمـــوزگارعشق

درٱوج عـزَّت سربلـــند آزاد مــرده بود

بـس دل اسیـــردام عشقش هست تاهنوز

بعضی گمان کردند آن صیّٰـاد مرده بود

92


برچسب ها: نخـــل بلـــند معــرفت ، درٱوج عـزَّت حسینی ،

جاری ترین سرچشمه ی جوشان پُرغرور

ســرتـا به پـا آیینـه ای ازکهکشتــــان نــور

ای ترجمــــان وحیِ حق ای باقرالعلـــــوم

ٱستـــــاد قــرآن وحدیـث وسُنّـت ورُســـوم

گنجینــــــه ی عـلـــــم نبــیِّ خاتـمــی امـام

دانـاتـریـن دانـاتـریـن هـایـی و والسّٰـــــلام

میــــراث دار و آیـت عـلـــــم محـمّــــــدی

اندیـشــــــه ســـازمکتب اســــلام احمـــدی

کـامـل تـریـن تفسـیــــــرقـرآن مُبیـــــن مـا

سرمایه وگنجینــــه ی اســـــلام ودیـــن مـا

تـوصـاحـب عـلـــــــم تمــــام انبیــــای حق

خُـــزّٰان علـــــــم الله وحِلــــمِ اولیـــای حق

راســــخ تـریـن کـــــوه بلنــــدعزَّت ووقار

تعبیـــــرزیبـای عدالت خــــــواه روزگــار

ٱستــــــاد ودرس آمـوزسرداران خیبــــری

یا بن الرّســــول اللهیِ وشاگــــرد پـروری

دی 93


برچسب ها: گنجینــــــه ی عـلـــــم نبــیِّ ، آیـت عـلـــــم محـمّــــــدی ، خُـــزّٰان علـــــــم الله ،

قصــد  زیارت کرده ایم با شوق می آییــم

جان برکف دست عاشقــــان اهـل طاهاییم

سنگ هم زنندازهرطرف ما برنمی گردیم

بی ادَعـــا درراه عشق جــان وسـرآوردیـم

ما خسته ازشب عاشق صبـــح سپیـــده ایـم

ازشـربـت حُبّ ولاعمـــــری چشـیــــده ایم

درراه عشق اهــل بیت جان را فــــدا کنیـم

بـا جان جهــــان را با ولایت آشنــــا کنیــم

ما ریزه خـــوارسفـــره ی لطـف وکرامتیم

ازفضـــــل طاهـا ســربلـنـــــدان قیامتیــــم

هــردل کـه دم ازعشق اهـل بیت می زنــد

مرگـش اگـــرگوینــد دل ازآن هـا نمی کنـد

نـورامـام ازچشمـــه ی نـورخـــدای اوست

مشکل گشـای مـا یـد مشکل گشــای اوست

خورشیـد پرتوافکن مهـــــــراست هــرامام

نـورامام است روشنـــــای ایـن شـب مُــدام

خورشیـد اگــرمی تابد وعالم بـه کام ماست

ازفضـل ولطـف ومرحمت های امام ماست

93


برچسب ها: عشق اهــل بیت ، امام.خاندان پیامبر ص ،رنگیـن کمان خَـم می شـود ازصولت او

هفت آسمــــان گنجیـنـــــه ای ازدولت او

عرش آشیانان درحضـورش سربه زیرند

هــــرآیـنـــــه تسـلـیــــم محــض هیبت او

اواَشجَـــــعُ النّــــاس تمــام عالمیــن است

دریـــــای  بی پـایـان  هـســتی همّـت  او

تابان کنــــد هفـت آسمــــان را تـا نهـایت

اَنــــوارمصـبـــــاح الهــــــدایِ رحمت او

تا کهکشـان هایی که ناپیداست ، پیـداست

هـــرذرّه خـورشـیــــدِ جــلال وشوکت او

والاتـریـنِ جایگـــــاه  جـــــاه ومُقـــامـش

پیغمـبــــران پیغـمـبـــــــرنـد ازبَـرکـت او

هستی نشانی اَنـدک ازلطـف حسیـن است

خـالـق بـه مــا منّت نهــــــــاد ازخلقـت او

جبــریـل ومیکاییل واسـرافیــل ،یک یک

تحسیــن کُنـــانِ ِشـــأن و جـاه و عزّت او

درمرتبت هـــم رُتبــه وهـم شـأن اونیست

هــرکـس بـه هـر جـا می رسدازمِکنت او

95


برچسب ها: اَشجَـــــعُ النّــــاس ، لطـف حسیـن ، برادر با عباس ،


سبـــط پیغمبـــــــرعزیزاولیـــــا باشـد حسیـن

نورچشــــم اهـل بیت مصطفـیٰ باشـــد حسین

درزمین وآسمـان مثــل حسیـــن هـرگـزنبــود

اعتبـــــاروافتخــــــارانبیــــــاء باشـــد حسیـن

قـرة العیـــــن علی ونــــورچشـــــم فاطمـــــه

شــاه عــــــدل ویادگارمرتضیٰ باشــــد حسین

گرچه مهمان بودودرغربت شهیدش کرده اند

درمیــــان آسمــــان هـا آشنــــــــا باشد حسین

ای کـه تـودرجست وجـوی ساحـل امنی بیـــا

درمیـــــان کشتی حق ناخــــــــدا باشـد حسین

چون علی مرتضیٰ هم ظاهروهـم باطن است

مثل حیــــــدرابتــــــدا وانتهــــا باشــــد حسین

بـا گنــــه آلودگـان کی دست بیعـت می دهـــد

چون که دستانش به دست کبریا باشــد حسیـن

93


برچسب ها: کشتی حق ناخــــــــدا -امام حسین -کربلایی ها ،

چهارشنبه 1 شهریور 1396

علی

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب : الله .اهل بیت.چهارده معصوم.امامان شیعه.علیهم السلام ،

علی تنهـــا دلیـل زنـده بـودن

علی شوروشراب ومستی من

علی معنای ناب بنــــده بودن

علی تک انتخــاب هستی من

 


برچسب ها: علی ع ،عمری ست برزخــم فراقت مرهمی نـبود

عرشی زمیـــن ٱفتـاد وآن دردِ کمی نبــود

یکباردیگــــرغرق خون حَبـل المتـیــن ما

خاموش شد خورشیدی ازخورشید دیـن ما

ابن الرّضــــا فـرزنــد مقتـــول مدینه بـود

ازکودکی درمَعــــرض شمشیـــرکینه بـود

سخـت است مُــــدارا کــردنِ با قاتل پــدر

ازکـــودکـی بـاشـی امـامِ غایـب النَظــــــر

اعلــم ترین مــــرد زمانه درزمیـن جــواد

ازکودکی ٱستـــاد وشاهنـشــاه دیـن جـــواد

آخر چه طــورباورکند سخت است باورش

قاتل کسـی باشـــد که عمـری بـوده یاورش

زخــم زبانـش را امام هــرلحظه می شنـید

عُمــــری امام ازدست اوزهـــرجفـا چشیـد

قاتـل تمـــام زهـــــررا درکـام اوچشــــانـد

تا آن که حتّیٰ جرعه جانی درتنـش نمــانـد

هرلحظه برمی خاست وهرلحظه می ٱفتـاد

لب تشنه بود یک قطــره آب حتّیٰ به اونداد

ارباب وقتی تشنه لب می خواست آب ازاو

ته مانـده های زهــربـود تنهـــا جواب ازاو

آقـا شکستــــه دل بـه حـال قاتلــش گریست

وِفـق  مــرام  مـردم  دانـا، زمـــانـه  نیسـت

هـــربـاربـرمی خیــــزد وبـرخاک می ٱفتـد

ازایـن مُصیبت لــــرزه درافـلاک می ٱفتــد

ازبی وفــایـی هـای اوآقـــــا دلــش شکـست

آســـــوده ازبــوی شهادت بـرزمیــن نشست

اوقاتلــش رامی شنـــاخت اِفشا نکرد ورفت

حکم قصـاصِ قاتــلش امضـــا نکرد ورفت

ازلطـف زهــــرکینـــه اش سیـــراب امام او

بعـد ازامام هـرگــــزنشـــــد دنیـــا به کام او

 

 

 


برچسب ها: جواد-امام نهم--شهادت امام جواد ع ، شاهنـشــاه دیـن جـــواد ،پیــام آیه ی تبلـیـــــغ ،پیـامـی ازامامـت بــود

به حُکـم وحی جبراییل، نبیِّ مُصطفی فرمـود

تویی مولای هـرمؤمن،امام المتّقیــن حیــــدر

به فرمان خـــــداهستی امیرالمؤمنیـن حیـــدر

همان هایی که می گفتند هــوادارعلی هستـند

بریدند ازسرکینه همان عهـدی که خـود بستنـد

تمام شب پرستانی که دورازنـورخـورشیـدنـد

همه دستان حیدررا به دست مصطفی دیـدنـد

علی محبوب درگاه خـــدا بعــد ازمحمــد بود

علی درعالم اسلام پس ازاحمــــد سرآمد بود

خـــــدا ختم رسالت را به محبوبش پیمبـــرداد

به فرمان خـــــدا احمــد، ولایت را به حیدرداد

کسی کوبرترازحیـــــدر،حبیب الله وپیغمبــــر

شرافت بحربی پایان ،کرامت ازهمـــه سرتر

امیرالمؤمنین حیـدر،حبیب ویاراحمـــــــد بـود

امیرالمؤمنین حیـــــدر،علمــــدارمحمّــــد بـود

95

 


برچسب ها: وحی جبراییل ، حبیب الله وپیغمبــــر ، علمــــدارمحمّــــد ،


درعرش خدا حیدرکرَّارعلیست

محبوب دل احمـد مختارعلیست

شایسته ی ذوالفقـــــاربیـدادافکن

درلشکـرالله،علـمــــــــدارعلیستبرچسب ها: محبوب دل احمـد. ذوالفقار. علی ،

     تـو ایـن چشـمــــان خواب آلـوده را بیدار خواهی کـرد                   

     و مــا را آشـــنـــا بــا شـاهــــراه یـــا ر خـواهی کـــرد

     تـو بـا هـر واژه یک  مـشعـل بـه هر بیـراهه  افروزی                      

     عـدالـت را  دوبـاره چـون  علی تـکرار خـواهی کــرد

     تو با چشمـــان روشن بین خود خورشیــد مهــر افـشان                     

     تـمـام قـلـب هـا را  روشــن از انــوار خــواهی  کـــرد

          اگـر  دسـتــان  حـاجـت را سـخــاوت مـنـد بفـشـــاری                         

     قنـوت خـواهــش از مـهـــر درون سرشار خواهی کرد

     چـو هــر یـک دانـه گـنـدم  در  زمـیـن مـهــر تـو ٱفـتـد                      

     بـه بــاران سخـایـت هـر یکــش خـروار خـوا هی کـرد

     دل از دوری به تنگ آمد، شکســته ،سخت بیتـاب است      

     نـگـاهی کن تـو که بـا هر نـظـر هـر کار خواهی کرد

91


برچسب ها: قنوت خواهش-مهدی آخرالزمان ،

 

همه پشت سرارباب،به سوی خصم می تازیم

به زیـرپـرچـم مهـــــدی، سرباطل بینــــدازیم

تمام شاهــدان حاضـــر،به زیرخیمه ی عبّٰاس

دوباره خیبــری دیگر،حُنینی تـازه می سازیم


برچسب ها: مهدی عج ،


ماییـــم وقلـبـی کـه تمـنّٰـــــای تـودارد

عالم بدون عشق مهـدی با صفا نیست

ازتوجــــدا ٱفتــادن ما حســرت ماست

جزیوسف زهرا کسی مشکل گشانیست


برچسب ها: عشق مهـدی ،

تعداد کل صفحات: 11 1 2 3 4 5 6 7 ...

ابزار های وب فارسی ، نایت اسکین - کد مترجم گوگل

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic