جــدّاه! ببین با اهل بیت این ها چـه می کنند

جــدّاه! ببیـن بـا مُصحف قـرآن چـه می کنند

آخــرچــرا دست ازســرمــا بــرنمی دارنـــد

درحــقّ مـا مـردان زنـدانبـان چـه می کـننـد

جــدّاه! ببـیـن آن هــا شکستند حُرمت ما را

بـا نـام تــوبـراهـــل تــوآنـان چـه می کـنـنـد

یعـقــوب وارازدوری یـوسـف دلـــم گـرفـت

جــدّاه! ببیـن بـا دیـده ی گریان چـه می کنند

ایـن تشتِ خـون، لبریزجگّـرپـاره هـای مـن

جـــدّاه! ببیـن بـا پیکربی جـان چـه می کننـد

لب تشنـه ام ازتلخی زهــری کـه نیشــم شـد

بـا یک مسلـمـان نـامسلمـانان چــه می کننـد

جــدّاه ! شکایت می کنم ازمیــزبان خـویـش

دورازوطن بـاغربت مهـمــان چــه می کنند

جدّاه! بپرس این طوق سنگین وغُل وزنجیر

بـردست هـای زخمی ولـرزان چـه می کنند

جـدّاه ! خداحـافـــظ دلـم مشتاق دیـــداراست

جـدّاه ! ببین بـا جان وبا جانان چـه می کنند

94


برچسب ها: تشتِ خـون ، موسی بن جعفر ع ،
چشمان من خوکره بود با شب پرستی
عشق علی قلب  مرا روشن ســرا کـرد
یک عُمـــر  اسیــر دام دنیــا بودم و او
دستم گرفت از کُنـج ویرانه رهـا کـرد

وقتـی انیس  خلــوت  تردیـد  بـودم
از نا اُمیـــــدی  آرزوی  مرگ  کــردم
حُبِّ  علـی شــــد آخریـن  راه نجــاتم
دیگر فراموشم شده اندوه و  دردم


برچسب ها: غدیر- عید ولایت- امیرالمؤمنین علی ع ،


دسـت توانای علی ای یار و غمخـــــوارعلی
ای در تمـام لحظه ها، شیــــدا و دلـــدار علی
ای مـرد مـردان زمان، بر پهلــوانان پهلــوان
ای افتخـــار مرتضـی، دانا به اســـــرار علی
مشکل گشای دین حق، درلحظه های پُرخطر
مـرد بنی هاشـم سلام، شیــــرو علمــدار علی
ای درشجاعت بی نظیـر، سربازدین مصطفی
کو مثـل تـو ای با وفـــا، همتـا و تکـرار علی
ای پاسـدار جان به کف، ای حافظ قرآن سلام
ای مرهـم زخـــم دل و یار و پرستـــــار علی
آری ستــون خیمه ی اسلام نوپا جعفـــر است
هـم با وقـار هـم با ادب در وقـت دیـدار علـی
با غیرت و بی ادعا، فرمانبـــر و مــرد خـــدا
جعفـــر شهیـــد غربت چشمــان خونبــار علی
نور عبادت در رُخش، شور شهـادت در دلـش
احسـان و ایثـارش چنان احســـان و ایثار علی
شایسته ی صد آفرین در عرصه ی جنگاوری
هم خـون مـرد عالمیــن، مجنـون و بیمار علی


برچسب ها: حضرت جعفر- برادر امیرالمؤمنین-ستون اسلام ،

یاران با اصل واصالت خـود را بـه تــوتسلیــم کـردنـد

درراه قـــرآن وعدالـت جـان هــا بـه تـوتقــدیـم کـردنـد

درمکتب فـرزنــد کعبـــه نــورخـــــدا را بـرگـــزیـدنـد

با جان ودل همراه حیدر، شمشـیـرخــود را می کشیدند

راسـخ ترین درراه قــرآن، میـراث ختــم المرسلیـن انـد

شـوق ارادت دردل وجـان، یـارامیـــرالمـــؤمنـیــن انــد

درجـان نثــــاری بی نظیــــرند، جانبــــازهای لشـکرِاو

یـاران بی تکــــرارحیــــــدر، سـربـازهای لشکـــــــراو

مالک اِنیـس ومَحــرَم عشق، مـاه دل شب های حیـــــدر

مِقـــــدادهمــــراه ومُـریــد وهمســایه وهمپـای  حیـــــدر

جُنـدب دلاورمـــردِ کـوفـه،عمق دلـش جـزبـاعلـی نیست

عمّــارعزیـزمصطـفیٰ بود، ذکـــرلبـش جـزیـاعلی نیست

چشــــم علی گـــریـان شب وروزازدرد فـقــــدان ابـوذر

قلـب عـلـی خــون ازفـراق و تنهــــایی یـابـن ابـابکـــــــر

مـردان بی همتــای دوران،حُـبِّ عـلـی میـراثـشــان بــود

روشــن دلان نــورقــرآن، تنهــــاعلی مولایشـــــان بــود

هرکس علی را درک می کرد دلدادهٔ  مردان مــرد است 

هرکـس علی را ترک می کرد، اوبا محمّـد درنبـرد است

دلتنــگ دیـــــدارمحـمّـــــــد، دل بــاعـلـی آرام می شـــــد

قــرآن شروعـش بـا محمّـــــد بـا یـاعلی اتمـــام می شـــد

هـرکــس کـه ازعمق دل وجان ، یـارنبیِّ مصطـفـیٰ بــود

محبــوبشـان بعـــد ازمحــــمّد، تنهــــاعلیِّ مرتضــیٰ بــود

96/6/4 


برچسب ها: اصحاب علی ع-مالک-ابوذر-و... ،

چهارشنبه 15 شهریور 1396

شیـدای علی

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب : الله .اهل بیت.چهارده معصوم.امامان شیعه.علیهم السلام ،

ای غــــم بـرودست ازدلـــم برداردیگـــر

ایــن روزهــا مــا را مــده آزاردیگـــــــر

مارا بس است هرروزوشب اندوه خوردن

مـا را چـه کـارآیــد به دنیــــا دل سپردن

ازداردنیــــا قلـب مـاهـا بی نصیب است

تنهــــا دوای درد ما صبــروشکیب است

آری سـرای ما به جــزویـرانه ای نیست

آواره ایم وسهـــــم مــا کاشانـه ای نیست

درقلب ما سرچشمـهٔ یک عشقِ جاریست

ازدولت آن عشق مـا را اعتـبــــاری ست

عشق علی برهرچه خواهی کارسـازاست

حُـبِّ علی حُـبِّ خــــدا،حُـب نمـــــازاست

حیـــــدرتمـــــام هستـی وجـان ووجــــودم

بی عشق  مـولایــم علـی آ دم  نـبـــــــودم

حیــــدرخدایی می کند امّـا خــــــدا نیست

مثــل علی خیبـــرگشــا، خیبـرگشــا کیست

ذکــــرعلـی زینت دهِ عـرش مُعــلّـیٰ ست

عالی ترین خلــق خـداونـــد تعـــالـیٰ ست

درسینهٔ ما یک دل ویک عشقِ تنهـــاست

عشق دل ما مـونـس وهمــراهِ زهــراست

ذکـــرلبانم روزوشـب جــــزیـاعلی نیست

ویرانه است آن دل که شیـدای علی نیست

نامـم علـی جانم علـی عشقـــــم علـی شــد

عشق علـی درروح وجانم مُنجِـــلـی شـــد

ازخاک پـاک مـرتضـیٰ مـا را سـرشتنـــد

آری مُـحـبّـــــان عـلـی اهـــــل بهشتـنـــــد

عهــــد خـــدا ومصطفـیٰ ختـــم کلام است

بـرعاشقـــان مرتضیٰ دوزخ حـــرام است

94رمضان  


برچسب ها: غیر-عشق علی-ولایت ،

الحـق دعاهای محمّـــــد مستجـاب شـــــد

روزی که آقــــای دوعالـم بوتـراب شــــد

با حُکم ایــزد درزمیــــن وآسمــــان فقــط

مولاعلی بهـــــرامامت انتخــــــاب شـــــد

برچیــده شـد دیگربساط اهـل شب پرسـت

ازنـوطلـــــوع عشق، سهــــــم آفتاب شـــد

ازدولـت نـام علی وحُرمـت حیــــــــــــدر

باریـدن باران رحمــت پُـرشتــــاب شــــد

وقتی علی برکُرسی عدل خـــــــدا نشست

دل هـا تُهـی ازدرد ورنـج والتهاب شـــــد

با ذوالفقارحیـــــــدری بُت هـا شکسته انـد

کاخ بلنــــد خــود پرستی ها خراب شـــــد

نـورعدالت باعلی ازنـوطلـــــوع کــــــرد

درآسمـــان ودرزمین یک انقـــلاب شــــد

هردل که ازعشق علی سرمست گشته بود

بـاعشق اوآســـــوده ازدرد وعذاب شــــــد

93


برچسب ها: بوتـراب -غدیر-عید ولایت ،

من با شمــا مشتـاق دیــدارخــــدا شــدم

ازخــــود  گذشتم  رهسپـارکبـریا شـــدم

می ســوختـــــم درآتـش عشـق مقـدّسـی

برگِــرد شمـع عشقتان  پروانه تا شـــدم

عشق شمـــا را خرج  این وآن نمی کنم

من با شما فارغ ازاین چون وچرا شـدم

با بال وپـرهای شکستـــه دل به تــودادم

تومرحمت کردی من اززندان رها شدم

آقـــــا زمیــن گیــرم به  اُمّیــــــد عنایتی

با چشــم گریان دست به دامان شما شدم

ا زرحمـت ولطـف خـدا مقبول ومشمولِ

فضل علی بن الجـــواد بن الرضّـــا شدم

شوق شمــا را داشتم جنّـت بهـــــانه بـود

تا با شما باشــم ازاین عالـم جــــدا شــدم

حُبّ شما گنـــج دل هـرکــس نمی شـــود

دست دعــــا برداشتـــم حاجت روا شــدم

شیـــدای شیـــدا پا نهادم درمسیـــــرعشق

در عاشقی به رنــج وسختی مبتـلا شـدم

گنجینه ی دنیا نصیبـم شـــد چــه فـایـــده

دیـدم که بی حُـبّ ولایـت بی نــوا شـــدم

این لطـف آقا وامامم حضرت هادی ست

بـا سـروران آسمـــــانی آشنـــــا شــــــدم


برچسب ها: علی بن الجـــواد- نقی-ولادت ،

یه یاعلی بگـوبروبه عرش کِبـــریا برس

شکسته بال وپربیا به ساحل خــــدا برس

نترسی ازکسی ،اگر،علی نگاهــدارتوست

تمام لحظه هاعلی همیشـه درکنـارتوست

اگــــرعلـیِ مرتضـیٰ شــــود پناهگـاه تـو

بدان به حـق مصطفیٰ خــدا شود پناه تـو

بیا به عشق یاعلی بخوان دعای خویش را

به حق مصطفیٰ بده قسم خدای خویش را

خـــدا به تو نظـر کنــد به اعتبار مرتضیٰ

قسم که رد نمی کند خدا دعای مصطفی

علی اگــــردعــا کنــــد ثنـا قبول می شود

به نام نامی علـی دعــا قبــــول می شــود

دعا به ذکراهل بیت بدان که رَد نمی شود

دعای شیعــه ی علی که مُسترد نمی شود

اگــــربه ذکـــریاعلی شروع شود پریدنت

چه سهل می شود قسم به آسمان رسیدنت

65/6/30


برچسب ها: ذکراهل بیت- امیرالمؤمنین-دعا ،

چشمه سار عشق یزدان وارث کوثر حسن

چون حسین شهزادحیدرسبط پیغمبرحسن

آشـــنا با رنـج و هــمدرد و انیـــس فاطـــمه

شـیرمـرد و یـادگـار غیــرت حیـــدر حســـن

مثل مرضــیه غریب و چــون علی مرتضـــی

بی کس و تنها و بی همدرد وبی یاورحسن

تکیــه گـاه قـامـت سـرو حســـین بن علـی

جان ســپرد اما غــریــبانه تر از مـــادرحسن

شــاهد دلخــون زخــم پــای زین العــــابدین

نوحــه خوان و زائــر قبر علی اصـــغر حسن

وارث رخــسار احمــد ،غمگـــسـار فاطــــمه

شاهـراه عشــق الله، احــمـد دیـــگرحـسـن

آنکه  تنها بود حتی لحظـه ی جــان دادنش

شاهـدقتــل حسـین با دیـــدگان ترحــسن

93

 


برچسب ها: وارث کوثر حسن-سبط پیغمبرحسن- ،

تمام حاجت ما را قسم حاجت روا مهدیـست

قسم فرزند زهرا وعلی مشکل گشا مهدیـست

به نورمعـرفت روشـن شـود یــــلدای نـادانی

امـید وعشـق فردای دل شـاه وگد ا مهدیـست

بدان ای خســــته ازتنها نشـینـیـهای دردآلــود

که صــبح روشـن آزادی جـاوید ما مـهـدیست

اگربرما رسدهرسختی ازهجران محبوب اسـت

تمام دردهای سیــنه سوزان را دوا مهدیـــست

نشسته ساکت و خاموش درغربت غریبـــــانه

بجای خواندن شعرحضــورخود چرا مهدیست

هرآنچه در سراست سودایی ودرسینه رؤیـایی

بدست آری که رمزش گفتـن یکبار یامهدیـست

90نیمه ی شعبان


برچسب ها: هجران محبوب - غریبـــــانه-شعرحضــور ،

 

میــراث داراحـمــــــدی مـــولاعـلـیِ مـرتـضــیٰ

 

گنــج خــــدای ذوالمِنَنْ، حیــــدروصیِّ مصطـفـیٰ

 

حـق بـاعلی ازابتــــدا، حیـــدرمـع الحـق تـا اَبـــد

 

سقّٰـای حوض کــوثـراست حکم قَـــدَرحکم قضـا

 

یوم الحســابی می رســـد، روزجوابی می رســـد

 

امضای حیــدرحُجّت است، بر،نامه ی اعـمال ما

 

درمرتبت بالاترین بعــد ازمحمّـــد حیـــــدراست

 

تفـسـیــــرقــرآن مُبـیــــن، آمـوزگــــارانبـیـــــــاء

 

هرکس که دارد دردلـش یک ذرّه ازبُغـض علی

 

دوزخ سرایـش می شـــود دروحشت روزجـــزا

 

سرمـایـه ی مـاعاشقـــان آن باقیـات الصالحــات

 

ذکــــرعلی با هــرزبـان، حـبِّ علـی درقلـب مــا

 

یک ضربت شمشیــراودرروزخنـدـق برتراست

 

ازسجـــده های جـنّ واِنـس، ازابتــــدا تا انتهـــــا

 

هـرسوره سوره شـان او،هـرآیه آیه حرف ازاو

 

قـرآن سـراسـرمعـنـیـش تفسـیــــرشــاه اوصیـــا

 

ازکس ندارم حاجتی مشکل گشا تا حیــــدراست

 

با فضــل حق ذکــرعلی، ما را کنــد حاجت روا

 

بعد ازخـدا ومصطفیٰ،من دل به حیــــدربسته ام

 

حیـــــدرصراط المستقــیم شیـــرخــدای کِبــــریا

 

تنزیل قـرآن حاصـل رنـج وجهـــاد مصطفـاست

 

تأویل قـرآن باعلی ست،  هــارون ختــــم الأنبیـــا

 

هرکس نبی مولای اوست بعدازنبی مولاعلیست

 

دامــاد پیغمبـــرعلی، مـاه شـب خیـــــــرُالنّســـاء

 

بانگ اذان درمأذنه، اســلام مَـدیـــون علی ست

 

حـجّ وجهـــــاد وروزه وذکـــرومناجات ودعــــا

 

قـرآن ومحــراب نمـاز، میراث خون حیــدراست

 

توحید وحمد وکوثرو والشّمس وقاف ووالضّحیٰ

 

مَرحـب ذلیــل هیبتـش، چـون عمـــرُوِبن عَبــدُوَدْ

 

ازبرکت یاهــــومدد تنهـــــاعلی ست خیبــرگــشا

 

الله واکبــــرگــوعلـی سـربـرزمیــــن می افکنـــد

 

با ذوالفقــــــارتیــزِخــود درراه حــق بی ادّعــــا

 

95رمضان


برچسب ها: گنــج خــــدای ذوالمِنَنْحیدر-وصیِّ مصطفی ،

مدیون علی هستم

رویـش چونمی بینم کی می رودازیـادم

عشـقش چوبه دل جوشیدازلحظه ی میلادم

دسـتان پرازمهـرش گهواره ی تنهاییم

بایک دل پراحساس از حب علی شـــادم

دروقـت سحرآمد با توشه ی مهر و کرد

ازپـیله ی دلتـنگی پـروانه ی آزادم

هنگامه ی نالیدن از هر ستم و بیداد

او بودکه بگـرفت ازبـیدادوستم دادم

درموقع رنجوری هرلحـــظه که نالیدم

چون کوه شنید و شد او هـمدم فریادم

اوســاحل امــنم بودازمـوج بلا و غم

ماهی صفت هرلــحظه برخــاک بیفـتادم

مدیون غلی هستم این اشک که می ریـزم

آبیست که بخـشیدم شیریسـت که اودادم

........................................................................

 

 

 

 

 

 


برچسب ها: علی ،

خداوندا تومی دانی خودم را خون جگرکردم

تمام لحـظــه هایی را کـه بی یاد  تو سرکـردم

به ٱمّیـدی که بخشـایی به سـوزواشـک وآه دل

دعـا با قلب شـرم آلـود وبـا چشـمـان تـرکـردم

حبـاب زندگـانی را رهـا کـــردم بـه مـهـــرتـو

زدریـای هـوس خـواهی حباب آسا گـذرکردم

شـدم گـردی سبکبال وبه پاس عشق و شورتو

پرازاحســاس آزای دلـم را در بـه  در کـردم

اگردرخواب ،بـیدارم به شـوق با تو سرکردن

به سجـده می سـپـارم سرتـورا تنهـا نظرکردم

زِ،هربیـراهه با سخـتی به سـوی توزشهرخود

خطـرکردم ،سـفرکردم، نظـرکردم ،گـذرکردم

 


برچسب ها: قلب شـرم آلـود-گـردی سبکبال ، پرازاحســاس آزای ،

 

هرکس حسینی می شود آقـای دوران می شود         

                                              هرکس مرید او شود مهمــان رضــوان می شود

عـشق حسین بن علی مرهم گـذارزخـم هاست           

                                              هردردمند ازعـشــق اوبی مُـــزد درمان می شود

هرکـس که مولایم حسین باشـد طبـیب درد او               

                                              او بی  نـیــاز  از مرهم  لطف طبـیـبـان می شود

درمکتب عشق حسین هرکس که درس آموخته             

                                               آمـوزگـــا ر مکتب   آزاده   مـــردان   می شود

در آسمـــان  زندگی  آزاده  جان  پرمی کـشــد                       

                                                دربوستان عـشــق او مرغی که زنــدان می شود

دل بـایـد ازدنـیـا برید,عـشــق حسین باید خرید                      

                                               اهل بهشت است صاحبِ  چشمی که گریان میشود

گشـتـم سـراپـا عشق او,دل می تپد با عشـق او             

                                               درسینه هست تا عشق او دل مست یزدان می شود

93(طلوع بی پایان)


برچسب ها: عـشق حسین بن علی-درمکتب عشق حسین -عـشــق حسین ،

گــــرچه من دورازتـوام امّٰا دلم مـأوای توست

چشــم دل خیـره به تاسوعا وعاشـورای توست

من گنـــه آلـــــوده ام امّٰـا نمی دانـم چــــــــــرا

قلب من دیوانه ازعشق تـوورُســــــوای توست

نوحه خوان جسم صـدچاک ولب خشکیــده ات

خون قلب خونم اززخــم دلِ شیـــــدای توست

من حقیقت را میـــان کـــربـلا دیـدم به چـشـــم

جان من درجست وجوی گــوهـردریای توست

روشن ازخورشیـدعشق وحُبِّ توشبهای ماست

روشن ازماه بنی هاشــم اگـــرشب های توست

درقیامت دل به حُبّ ولطف توخـوش کـرده ایم

خوش که پای نامه ی اعمال ما امضای توست

بی طبیبــــان درد ما درمان شــــود بی دغدغه

ضامـن درمان ما دست گــره بُگشــــای توست

93


برچسب ها: تاسوعا وعاشـورا-جسم صـدچاک- کـــربـلا ،

تعداد کل صفحات: 11 1 2 3 4 5 6 7 ...

ابزار های وب فارسی ، نایت اسکین - کد مترجم گوگل

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات