تبلیغات
ارمغان شعروترانه - مطالب الله .اهل بیت.چهارده معصوم.امامان شیعه.علیهم السلام


برچسب ها: شهادت-امام دوم شیعیان- حسن مجتبی-یامعزالمؤمنین ،

مـا منتظــــرمقــــدم پـرمهـــــرشماییـم

ازشـوق تـودانه صفت ازخاک بـرآییـم

عالــم اگـــرازآمـدنـت روی بگیــــرنـد

ما تا دمِ مُـردن همـه بـرعهــد ووفاییـم

گـــربی سـروپاییــم وخریـــدارنـداریـم

دلباختـــه وعاشق ومجنـــــون ولاییـــم

هــرروزکـه اســم تـونشینــد بـه لبِ مـا

ازمرحمت حُـبّ تـوسرمست خـــداییـــم

اززخـــــم فراقـت دل مـا زخمی زخمی

ازعشق تــوآواره ی صحــــرای بلاییــم

یک چشم زدن پیش قدومت همه حاضر

فرمان بده تا با دل وجان ســــوی توآییم

احســـاس غریبی نکـن ای ساکن غربت

نزدیک تـوهستیـــم اگـــــرازتـوجـداییـــم

ای مُنتقــــم خون خـــدا یوسف زهــــــرا

هنگام ظهــــورت همــه درکرب وبلاییـم

پایان غروب تـوسـرآغــــازطلـــوع است

تا لحظــــه ی دیـدارتـومشغــــول دعاییـم

دلخستــه وسرگشتـــه وبیـــزاروپریشـان

دلتنگ مـرام تـوواحســـــان وسخــــاییـــم

ابراهیــــم وعیســـایی ومـوسیٰ ومحمّــــد

ازلطف شمـــا منتظــــرمعجـــزه هـاییـــم

94


برچسب ها: زخـــــم فراقـت-مهدی-منجی ، یوسف زهــــــرا-منتقم خون خدا ،

برای بازگشـت تـوزمیـن بهـــارمی شــود

جهان به شوق مَقــدم تولاله زارمی شــود

نهیب به عقل می زن ددل پراضطـراب من

زعشق توبه مرکب جنــون سوارمی شود

بـرای دیدنت دلـــم همیشــه تنگ می شود

دوچشمم ازفراق توچوچشمه سارمی شود

ٱمیـــد دیـدن تـوشــد دلیــــل زنــده بـودنـم

وازندیدنت دلــم چـه بی قــرارمی شــــود

دلم بدون عشق توهمیشه سردوخالی است

طلوع ماه شب مرا ٱمیـد وصـل می دهــد

دل پُـرازگــلایـه ام ،ٱمـیــــدوارمی شـــود

درانتظـــارتـوشکست دل همیـشــه عاشقـم

وعاشق ازشکست دل پُـراعتبـارمی شــود

تمام هست هستی ازحضوربرکت توهست

بـه برکـت تودانـه هـا هـزارهـزارمی شود

رسیــــده ام به انتهـــــا تـورا نـدیـده ام بیـا

کــدام واژه تلـــخ تـرز انتـظــارمی شــــود

95


برچسب ها: مرکب جنــون-مهدی- امام دوازدهم شیعیان ،

هـرکسـی فـریـــاد وآه وســــــوززینب می شنیــد

مثل سنگ کـربلا خـون ازدوچشمش می چکـیـــد

غرق حیرت شکوه می کـرد ودمادم می گـریست

آسمـــــــان ازدیــــدن زینب خجـالـت می کشـیـــد

وای آن لحظه که حسرت بارواشک افشـان وزار

سوی مَقتـــــل زینب مضطــــــرپریشان می دوید

با وقــــاری مـادری و بـا غـــروری حیـــــــدری

دردل مـــــــرد و زن کــــوفـه  نـدامـت  آفـریــــد

جبرییـــــل انگشت حیرت دردهـــان مبهوت ماند

خنجــــــــری وقتی گلــــــوی پادشاهی می بُریــد

ازرگ خونیــــــن حیـــــدرخون غیرت شد روان

ازرگ سـرخ حسیـــن خون شجاعت می چکیـــد

کاش بـرگـوش دلــــم یک بارازســــــــوی حسین

ذکـــــــرهـل من ناصـــرالینصرنی اومی رسیـــد


برچسب ها: دیــــدن زینب-رگ سـرخ حسیـــن-غـــروری حیـــــــدری ،

منـــم مثـــل حسیـنــم ازتبــــارمـاه وخورشـیــــدم

ومـاننـد حسـیــــن ازبـوسـتـــــــان نــورروییــــدم

اگــــرقلب حسیــــن ازبی وفــایی هایشان رنجیـد

منــــم ازبی وفـایـی هـای نـامـردانـه رنجـیــــــدم

حسیـــن من اگــــربـا ذوالفقـــارحیـــدری جنگیــد

من امّـا مثـــل شمعی ساکت وخاموش جنگـیـــدم

حسیــــن من اگــــربا نعـــل آهـن پیکرش پاشیــد

مـن امّــا بـا هــزاران تیـــردرتـابـوت پـاشـیــــدم

بـه روی نیـزه گـرخون ازگــلوی پاره اش بارید

مـن ازابـرِ لبانم چشمــــه چشمــــه خـون بباریدم

حسیـــن من اگـــروقت شهــادت کـوفـه را فهمیـد

مـن امّـا کــوفـه را بـا سُرخیِ سجّــــاده فهمیــدم

حسیـــــن مـن اگــــردرکـــربلا زخــم جفــا دیـده

مـن امّـا سال هـا جای وفـــا زخــم جفــــا دیــدم

حسیـــن ازمن غریبـــانه ترومظلــوم ترجـان داد

منـــم ازآتـش بیــدادشـان چـون لالـه خشکـیــــدم

 

91

 


برچسب ها: منـــم مثـــل حسیـنــم-وفات امام دوم شیعیان- سبط اکبر حسن ع ،

قلب علی وفاطمــه از شـــور لبریز است

خلقت سراپا با حضــورنــور لبریز است

رخساره ی مولایمان خورشید نورانیست

هفت آسمان از یُمن میلادش چراغانیست

داروی دردبی دوا موسی بن جعفـــراست

ازعالمی مشکل گـشا مشکل گشـاتراست

پشـت و پنـــاه مــردم  از درد پـژمـــرده

ذکـــرشفــای مـردم بیمــــارودل مُــــرده

شعـــــر بلنــــد عزّت و ایثـــارو افتخـار

معصوم در کردارو دررفتار ودر گفتـار

موسی بن جعفروارث علمیست عالمگیر

یاسیـن  قـرآن  آیتی  از آیه ی  تطهـیــر

دریای علم ومعرفت ها مخزن الاســرار

گنجینه دارمعـرفـت ها یا اولی الابصــار

نـور خـداونــد جلیـــل  و  شـافـع  عُقـبــا

آموزگــــار   مُتّقیــن ،  آقـای    بی همتا

فرزند زهـــــرا وعلی آقــا، اولی الالباب

موسی بن جعفــرما غلامیم وتویی ارباب

94


برچسب ها: موسی بن جعفــرما -ولادت امام هفتم-عید عشاق باب الحوائج ،

جــدّاه! ببین با اهل بیت این ها چـه می کنند

جــدّاه! ببیـن بـا مُصحف قـرآن چـه می کنند

آخــرچــرا دست ازســرمــا بــرنمی دارنـــد

درحــقّ مـا مـردان زنـدانبـان چـه می کـننـد

جــدّاه! ببـیـن آن هــا شکستند حُرمت ما را

بـا نـام تــوبـراهـــل تــوآنـان چـه می کـنـنـد

یعـقــوب وارازدوری یـوسـف دلـــم گـرفـت

جــدّاه! ببیـن بـا دیـده ی گریان چـه می کنند

ایـن تشتِ خـون، لبریزجگّـرپـاره هـای مـن

جـــدّاه! ببیـن بـا پیکربی جـان چـه می کننـد

لب تشنـه ام ازتلخی زهــری کـه نیشــم شـد

بـا یک مسلـمـان نـامسلمـانان چــه می کننـد

جــدّاه ! شکایت می کنم ازمیــزبان خـویـش

دورازوطن بـاغربت مهـمــان چــه می کنند

جدّاه! بپرس این طوق سنگین وغُل وزنجیر

بـردست هـای زخمی ولـرزان چـه می کنند

جـدّاه ! خداحـافـــظ دلـم مشتاق دیـــداراست

جـدّاه ! ببین بـا جان وبا جانان چـه می کنند

94


برچسب ها: تشتِ خـون ، موسی بن جعفر ع ،
چشمان من خوکره بود با شب پرستی
عشق علی قلب  مرا روشن ســرا کـرد
یک عُمـــر  اسیــر دام دنیــا بودم و او
دستم گرفت از کُنـج ویرانه رهـا کـرد

وقتـی انیس  خلــوت  تردیـد  بـودم
از نا اُمیـــــدی  آرزوی  مرگ  کــردم
حُبِّ  علـی شــــد آخریـن  راه نجــاتم
دیگر فراموشم شده اندوه و  دردم


برچسب ها: غدیر- عید ولایت- امیرالمؤمنین علی ع ،


دسـت توانای علی ای یار و غمخـــــوارعلی
ای در تمـام لحظه ها، شیــــدا و دلـــدار علی
ای مـرد مـردان زمان، بر پهلــوانان پهلــوان
ای افتخـــار مرتضـی، دانا به اســـــرار علی
مشکل گشای دین حق، درلحظه های پُرخطر
مـرد بنی هاشـم سلام، شیــــرو علمــدار علی
ای درشجاعت بی نظیـر، سربازدین مصطفی
کو مثـل تـو ای با وفـــا، همتـا و تکـرار علی
ای پاسـدار جان به کف، ای حافظ قرآن سلام
ای مرهـم زخـــم دل و یار و پرستـــــار علی
آری ستــون خیمه ی اسلام نوپا جعفـــر است
هـم با وقـار هـم با ادب در وقـت دیـدار علـی
با غیرت و بی ادعا، فرمانبـــر و مــرد خـــدا
جعفـــر شهیـــد غربت چشمــان خونبــار علی
نور عبادت در رُخش، شور شهـادت در دلـش
احسـان و ایثـارش چنان احســـان و ایثار علی
شایسته ی صد آفرین در عرصه ی جنگاوری
هم خـون مـرد عالمیــن، مجنـون و بیمار علی


برچسب ها: حضرت جعفر- برادر امیرالمؤمنین-ستون اسلام ،

یاران با اصل واصالت خـود را بـه تــوتسلیــم کـردنـد

درراه قـــرآن وعدالـت جـان هــا بـه تـوتقــدیـم کـردنـد

درمکتب فـرزنــد کعبـــه نــورخـــــدا را بـرگـــزیـدنـد

با جان ودل همراه حیدر، شمشـیـرخــود را می کشیدند

راسـخ ترین درراه قــرآن، میـراث ختــم المرسلیـن انـد

شـوق ارادت دردل وجـان، یـارامیـــرالمـــؤمنـیــن انــد

درجـان نثــــاری بی نظیــــرند، جانبــــازهای لشـکرِاو

یـاران بی تکــــرارحیــــــدر، سـربـازهای لشکـــــــراو

مالک اِنیـس ومَحــرَم عشق، مـاه دل شب های حیـــــدر

مِقـــــدادهمــــراه ومُـریــد وهمســایه وهمپـای  حیـــــدر

جُنـدب دلاورمـــردِ کـوفـه،عمق دلـش جـزبـاعلـی نیست

عمّــارعزیـزمصطـفیٰ بود، ذکـــرلبـش جـزیـاعلی نیست

چشــــم علی گـــریـان شب وروزازدرد فـقــــدان ابـوذر

قلـب عـلـی خــون ازفـراق و تنهــــایی یـابـن ابـابکـــــــر

مـردان بی همتــای دوران،حُـبِّ عـلـی میـراثـشــان بــود

روشــن دلان نــورقــرآن، تنهــــاعلی مولایشـــــان بــود

هرکس علی را درک می کرد دلدادهٔ  مردان مــرد است 

هرکـس علی را ترک می کرد، اوبا محمّـد درنبـرد است

دلتنــگ دیـــــدارمحـمّـــــــد، دل بــاعـلـی آرام می شـــــد

قــرآن شروعـش بـا محمّـــــد بـا یـاعلی اتمـــام می شـــد

هـرکــس کـه ازعمق دل وجان ، یـارنبیِّ مصطـفـیٰ بــود

محبــوبشـان بعـــد ازمحــــمّد، تنهــــاعلیِّ مرتضــیٰ بــود

96/6/4 


برچسب ها: اصحاب علی ع-مالک-ابوذر-و... ،

چهارشنبه 15 شهریور 1396

شیـدای علی

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب : الله .اهل بیت.چهارده معصوم.امامان شیعه.علیهم السلام ،

ای غــــم بـرودست ازدلـــم برداردیگـــر

ایــن روزهــا مــا را مــده آزاردیگـــــــر

مارا بس است هرروزوشب اندوه خوردن

مـا را چـه کـارآیــد به دنیــــا دل سپردن

ازداردنیــــا قلـب مـاهـا بی نصیب است

تنهــــا دوای درد ما صبــروشکیب است

آری سـرای ما به جــزویـرانه ای نیست

آواره ایم وسهـــــم مــا کاشانـه ای نیست

درقلب ما سرچشمـهٔ یک عشقِ جاریست

ازدولت آن عشق مـا را اعتـبــــاری ست

عشق علی برهرچه خواهی کارسـازاست

حُـبِّ علی حُـبِّ خــــدا،حُـب نمـــــازاست

حیـــــدرتمـــــام هستـی وجـان ووجــــودم

بی عشق  مـولایــم علـی آ دم  نـبـــــــودم

حیــــدرخدایی می کند امّـا خــــــدا نیست

مثــل علی خیبـــرگشــا، خیبـرگشــا کیست

ذکــــرعلـی زینت دهِ عـرش مُعــلّـیٰ ست

عالی ترین خلــق خـداونـــد تعـــالـیٰ ست

درسینهٔ ما یک دل ویک عشقِ تنهـــاست

عشق دل ما مـونـس وهمــراهِ زهــراست

ذکـــرلبانم روزوشـب جــــزیـاعلی نیست

ویرانه است آن دل که شیـدای علی نیست

نامـم علـی جانم علـی عشقـــــم علـی شــد

عشق علـی درروح وجانم مُنجِـــلـی شـــد

ازخاک پـاک مـرتضـیٰ مـا را سـرشتنـــد

آری مُـحـبّـــــان عـلـی اهـــــل بهشتـنـــــد

عهــــد خـــدا ومصطفـیٰ ختـــم کلام است

بـرعاشقـــان مرتضیٰ دوزخ حـــرام است

94رمضان  


برچسب ها: غیر-عشق علی-ولایت ،

الحـق دعاهای محمّـــــد مستجـاب شـــــد

روزی که آقــــای دوعالـم بوتـراب شــــد

با حُکم ایــزد درزمیــــن وآسمــــان فقــط

مولاعلی بهـــــرامامت انتخــــــاب شـــــد

برچیــده شـد دیگربساط اهـل شب پرسـت

ازنـوطلـــــوع عشق، سهــــــم آفتاب شـــد

ازدولـت نـام علی وحُرمـت حیــــــــــــدر

باریـدن باران رحمــت پُـرشتــــاب شــــد

وقتی علی برکُرسی عدل خـــــــدا نشست

دل هـا تُهـی ازدرد ورنـج والتهاب شـــــد

با ذوالفقارحیـــــــدری بُت هـا شکسته انـد

کاخ بلنــــد خــود پرستی ها خراب شـــــد

نـورعدالت باعلی ازنـوطلـــــوع کــــــرد

درآسمـــان ودرزمین یک انقـــلاب شــــد

هردل که ازعشق علی سرمست گشته بود

بـاعشق اوآســـــوده ازدرد وعذاب شــــــد

93


برچسب ها: بوتـراب -غدیر-عید ولایت ،

من با شمــا مشتـاق دیــدارخــــدا شــدم

ازخــــود  گذشتم  رهسپـارکبـریا شـــدم

می ســوختـــــم درآتـش عشـق مقـدّسـی

برگِــرد شمـع عشقتان  پروانه تا شـــدم

عشق شمـــا را خرج  این وآن نمی کنم

من با شما فارغ ازاین چون وچرا شـدم

با بال وپـرهای شکستـــه دل به تــودادم

تومرحمت کردی من اززندان رها شدم

آقـــــا زمیــن گیــرم به  اُمّیــــــد عنایتی

با چشــم گریان دست به دامان شما شدم

ا زرحمـت ولطـف خـدا مقبول ومشمولِ

فضل علی بن الجـــواد بن الرضّـــا شدم

شوق شمــا را داشتم جنّـت بهـــــانه بـود

تا با شما باشــم ازاین عالـم جــــدا شــدم

حُبّ شما گنـــج دل هـرکــس نمی شـــود

دست دعــــا برداشتـــم حاجت روا شــدم

شیـــدای شیـــدا پا نهادم درمسیـــــرعشق

در عاشقی به رنــج وسختی مبتـلا شـدم

گنجینه ی دنیا نصیبـم شـــد چــه فـایـــده

دیـدم که بی حُـبّ ولایـت بی نــوا شـــدم

این لطـف آقا وامامم حضرت هادی ست

بـا سـروران آسمـــــانی آشنـــــا شــــــدم


برچسب ها: علی بن الجـــواد- نقی-ولادت ،

یه یاعلی بگـوبروبه عرش کِبـــریا برس

شکسته بال وپربیا به ساحل خــــدا برس

نترسی ازکسی ،اگر،علی نگاهــدارتوست

تمام لحظه هاعلی همیشـه درکنـارتوست

اگــــرعلـیِ مرتضـیٰ شــــود پناهگـاه تـو

بدان به حـق مصطفیٰ خــدا شود پناه تـو

بیا به عشق یاعلی بخوان دعای خویش را

به حق مصطفیٰ بده قسم خدای خویش را

خـــدا به تو نظـر کنــد به اعتبار مرتضیٰ

قسم که رد نمی کند خدا دعای مصطفی

علی اگــــردعــا کنــــد ثنـا قبول می شود

به نام نامی علـی دعــا قبــــول می شــود

دعا به ذکراهل بیت بدان که رَد نمی شود

دعای شیعــه ی علی که مُسترد نمی شود

اگــــربه ذکـــریاعلی شروع شود پریدنت

چه سهل می شود قسم به آسمان رسیدنت

65/6/30


برچسب ها: ذکراهل بیت- امیرالمؤمنین-دعا ،

 

صاحب زمان تو شــاهی و ما نوکر و غــــــلام

تو می فــروش کــوثـری ما طــالبــــان جــــام

تو هاله ی نوری به گرد هرچه هست هسـتی

خورشــــیدو ماه روشـن و تابان روز و شــــــام

ما بارهــا گفتیــــم از غـــفلت خــــداحــــافــظ

اما تو از لطـــف و کـرم کــردی به ماســـــــلام

هرلحظه پای سفره ی لطفت نشســـــته ایم

داریـم هر دم خواهـــشی پیوســته و مــــدام

یــک روز  می آیــی به حکم شــاعر خــلقــت

بی شـــعر تو دیـــوان یــزدان اســـت ناتـــمام

ما حرمـــتــت را بارها بـــشکســـته ایم  و  تو

باز هـــم نــظر کردی به ما از  روی  احـــــترام

دانــم چرا هجــــران وغربت را پــســـنـدیــدی

مهـــــدی بیــــا تنـها به لب داریم  والســــلام

مردیــم از طــــــــولانی  شـــــبهای زنــــدگی

دلتــــنگ دیـــدار تـــوایم آخـــــر بیــــــــا امـام

گویــــم به وقــــت مرگ هم مهــــــدی بیا بیا

چون دردیــــار ماســت حـرف مـــردیک کــلام

92مهر


برچسب ها: هجــــران - غربت- مهدی ،

تعداد کل صفحات: 11 1 2 3 4 5 6 7 ...

ابزار های وب فارسی ، نایت اسکین - کد مترجم گوگل