دوشنبه 19 تیر 1396

تقدیر من

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :تک جمله .غزل وترانه ی عاشقانه ،

قسم تا لحظه ی مُردن دل ازعشقت نمی گیرم

که من پروانه ی عشقم وبی شمع تومی مـیرم

حضـــورپیله ی عشقت مرا پروازخواهد داد

بـه ٱوج آسمــان رفتـن کنـارتوست تقـــدیــرم

توآن یاس سفیدهستی وسرشارازشمیـم خوش

ومـن آن جوی مشتــاقی که دنبـالش سرازیرم

تـوفـردای قشنگ عشق را نا دیـــده پـربستـی

ازاین بازیچـــه بودن بود اگرامروزدلگیــرم

زهـرسـوجـوی مشتاقی شـوَدغرقه به دریایم

کجــا یک جوی بی ارزش تواند کرد تحقیـرم

دل زربنــده ات هـرگـزنشد مهمـان عشق من

نکــــرد تأثیــــرفـریـاد دل وآه گلــــوگیــــرم

نشـد یک روزنه ازعشق پـــیدا دردل سنگت

منی که سنگ گُل می دادازیک قطـره تدبیرم

دل پروانه گــررنجـــد،گلستان می شـود تنها

چنـان پروانه ازگل های رنج آورقسـم سیـرم

دلت چـون دام وعشقت دانه ومن بازِپربستـه

مکن اندیشــه ازنوآوری دربنــــد زنجیـــرم

95فروردین


برچسب ها: جوی مشتاق ، در بند زنجیر ،

یکشنبه 11 تیر 1396

حسِّ تکراری

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :تک جمله .غزل وترانه ی عاشقانه ،

شب است وخلـــوتِ تـنهــــایی وآزاردلـــدارم

شب ودلشــوره ازهجــران نورِ مـاه رخـسارم

اگـرهمدوشی عشـق آخرش عاشـق کشی باشد

قســم تـا روز محـشـــرازکلام عـشــق بیـزارم

شکایت می بـرم پهلــوی معـشــوق سمــاواتی

ازآن معشـوق بی احساس وبی درد وجفـاکارم

قسـم  گــرآخـرهـرآشنایی دوری  وقهـــراست

نمی گویم قسم دیگر،به هیچ کس دوستت دارم

تورا دیگرمی خواهم، برونامت نخــواهم بُـرد

تـودیگـرمُـرده ای تابوت تـودیـوان اشعــــارم

دلـم را آشـیـــان عـشــق دیگـرمی کنــم بی تـو

تـوراخط می زنـم خنـدان ازاین قلب شرربارم

اگـرچـه سال ها دل کندم ازاین حـسِّ تکـراری

رسدروزی ازاین احساس پوچی دست بردارم

نوروز87


برچسب ها: دوست بی احساس ،

جمعه 9 تیر 1396

از تهِ دل آرزومه

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :تک جمله .غزل وترانه ی عاشقانه ،


عشق اولم کجاست  نمی دونم   ــــــ   واسه اون یه دوست بی بهــا شدم

نمی یـــاد دیـگه چــرا  سراغ من ـــــــ  آخه فــکر می کنــــه بی وفــــا  شدم

 یاد اون عاشق با وفـــا  بخـــــیر    ـــــــ  اونی که من و واسه خودم می خواست

اونی که رفت و دیگه  ندیدمش    ـــــــ   یه نفــر آخــــه بــهم بـگـــه کجاســـت

کاش می شدبیادوعاشقم بشه   ـــــــ  بهش بگم خوش اومدی سلام سلام

کاش می شدبازم جوابم و بده   ــــــــ   چشــاش و ببنــده رو خیـــانت هام

اشکام و بگیره  از چشـــــای من   ــــــــ   کاش می شد بازم عزیز صدام کنه

از تـــــــه دل آرزومـــــــه ای خدا  ــــــــ  با نـــگاه مهــربــــــون نگــــام کنـــه

اگه اون یه روز بی یاد بهش میگم ــــــــ  قدر هفت تا آسمون دوستش دارم

ای خــدا بهــش بـــگوپـشـیـمـونم ــــــــ  پا رو عــشـق پاکـمون نـمی ذارم

شهریور92برچسب ها: عشق اولم کجاست ، دوست دارم-هفت آسمون-یکی بهم بگه-کجاست ،

جمعه 9 تیر 1396

مهمان غم

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :تک جمله .غزل وترانه ی عاشقانه ،

 

هــرکـسی عاشق شـود پـابـنـد دنـیا می شــــود

لحظه لحظه روزوشب مهمان غـم ها می شود

هـرکســی شــد عاشق شیـرین نگاری مثـل من

می شــود فرهــــاد و آخر کوه پـیــما می شـود

هــر که دارد در  دلـش رِویای مروارید عـشق

مثــل من با اشـتــیاق همـــراز  دریا  می شـود

هـیـــچ می دانی چـــــرا دارم امـیــد دیـدنــــش

چون که دیـدم در دل شب ماه پـیــدا   می شود

در زمـیــن و آســمان ها  یکسره گم می شـوم

هــرزمان دل محـــو آن احسـاس زیبا می شود


جمعه 9 تیر 1396

نرگس طنّاز

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :تک جمله .غزل وترانه ی عاشقانه ،

نرگس طناز

می شود بی بال و پرتا آسمــــان پرواز کرد

روز را بی حسرت و بی دغــدغه آغاز کرد

می شود نقل رهایی را چشید ازعمـــق جان

ســازناکــوک درون را باردیـــگرســـازکرد

می شودبایک دل بی باک وعاشق هرزمـان

عشــق را بی واهــمه با هرکسی ابراز کرد

شانس اگر  روزی بکوبد خانه ی بخت مرا

می شود صـدها گره از مشکل دل باز کـرد

گرخــزان پربســـته و آیـد پرســتوی بهــــار

می شـــود دل آشــنا با نرگــــس طـــنازکرد


جمعه 9 تیر 1396

قهر و آشتی

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :تک جمله .غزل وترانه ی عاشقانه ،

ذرّه ای واسم مهم نیست

تو  ...........بیایی یا نیایی

نمی پُـرســم از تـو دیگــه

با کی هستی و  کجــایی

همیشه بهم می گفتی

که گذشتــه ها گذشتـه

قهــر و آشتی مـن و تـو

بـازی هـای سرنوشتــه

دیگه هیچ فرقی نداره

بـری یـا بـاهـام بمونی

باشی یانباشی پیشم

مـن و  از خودت برونی

قلب مو به تو سپـــــردم

تــو  بهِـم  وفـا  نـکــــردی

هستی مو وتست آوردم

بـاز تـو  اعـتـنــا  نکـــردی

دیگه عاشقت نمی شم

می زنـم به بی خیـــالی

خونه ی دلم رو از عشق

می کــنــم دوبـاره خالی

تاشدم یه عشق کهنه

خودت و  ازَم گــرفتـــی

بی خیــال و بی تفـاوت

من و جا گذاشتی رفتی

بی تـو  قسمت دل مـن

توی سینه جون سپردن

ساکـتِ  صـــــدا  نــداره

بــاورم شــده کـه مـُرده

 


برچسب ها: ترامه برای فروشس نمونه ،

سه شنبه 6 تیر 1396

دل آزار

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :تک جمله .غزل وترانه ی عاشقانه ،

باعث آزارم ازبس روزوشـب شــد، یـارمـن

بس که یارم روزوشب شـــد باعـث آزارمـن

درزمین هرکس خبرداردتعجّب نیست نیست

آسمان هــــم آشنــــــا شــــد با غــم بسیارمن

هستـیـــم را بـاخـتــــم درراه عشـق ایـن وآن

تـا ابـد ازدستشـــان پیچـیــــده شـد طومارمن

بعـــد ازعمــــری عاشقی یاری ندارم تا زند

مرهمی برزخــم های قلـب غصّــــه دارِ من

هی کِشد خنجرزن دزخم وکُند شکــوه به من

دیدنی ست ازدسـت آن دُردانـه حـال زارمـن

انتظارش می کشـــــم تا بازگــــردد پیش من

وعـده ی امـروزوفــــردا می دهد دلـــدارمن


برچسب ها: امروز و فردا ،

سه شنبه 6 تیر 1396

دور و نزدیک

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :تک جمله .غزل وترانه ی عاشقانه ،

چشـم ها برای با هم دیـدن به هـم نزدیک  شده اند

وگوش ها برای یکی شنیدن ازهم فاصله گرفته اند


سه شنبه 6 تیر 1396

قلب صد چاک

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :تک جمله .غزل وترانه ی عاشقانه ،

روزی که قلب من به قلب توگره خورد

عشق آم دوهـرکس بجـــزتودردلـم مُـرد

ازهـرچـه زیبــا درجهــــان زیبـاتـرینی

لب های تـویاقـوت وچشمــانـت زمُــرُّد

عمــری جـواب خواهـش ازتونه شنیدم

یک بـارمـن نـه گفتـــم وقلـب تــوآزُرد

افســـوس ازسـرمای تـردیـد ودورنگی

آخـــرنهــال عشقمـان ازریشـــه پژمرد


برچسب ها: دل خونین ،

پنجشنبه 11 خرداد 1396

مرغ غم

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :تک جمله .غزل وترانه ی عاشقانه ،

                  شکیبا

عشق اگرچـه چند روزی کام دل راشادکرد

در فضـای سیـــنه ام صد مرغ غـم آزاد کرد

آن دلی کزعشق من باهرطپش گفت ازوفا

کرد با من آنچــه شیرین با دل فرهـــاد کرد

قلب او بی اعتنا برعشق من هرلحظه کرد

آنچـــــه با  مرغ به دام افتاده ای صیاد کرد

مــن بر آوردم تـــمام  آرزو هــــایش  ولــی

در دلـــم هر آرزویی بـــود او بــر باد کـــــرد

بی بهانه ناز می کرد و دلم رامی شکست

درکجا معشوق با عاشق چنـین بیـداد کرد

خاردرد و تیر زخم و تیــغ غـم در دل نشاند

این چنین با شــیوه ای نو باغ دل آباد  کرد

بسکه ازدردو غم عشقش شکیبامانده ام

هرکسی طعنه زنان ازمن چو مجنون یادکرد

 

آبان 89برچسب ها: صید دل ،

چهارشنبه 10 خرداد 1396

راز نهان عشق

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :تک جمله .غزل وترانه ی عاشقانه ،

چشمان تو با قلب من رازی نـهــان داشت

درچشم من عشق تو رنگ آسـمان داشت

آن روز زیــبایی کـــه چشمـم بـر تــو  ٱفـتاد

دریای دل گـویی که ماهی میـزبـان داشت

سرمسـتـم از احسـاس تــو زیــرا نگــاهـت

ازعشق پـاک قـلب پـُر مهرت نشـان داشت

عـشــق تــو را فهـمـیـده ام فـهـمـیدی آیــا

پــرواز عشــقـم اُوج هـا تـا آسـمـان داشت

پیـونـد تـو تـعـبـیـر خـواب هـر شـبــم بــــود

آن جا که درصحرای دل یاس آشیان داشت

 


برچسب ها: صحرای دل ،

سه شنبه 9 خرداد 1396

عشق طلایی

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :تک جمله .غزل وترانه ی عاشقانه ،

 

 

 

 

اگه ترکت کنم تنها می مـــونی

کسی واست نمی مونه دوباره

بگو تو این  زمونه کی بجز  من

نگفته  جونش و   واست میاره                               

                                                       نکن کاری که واســم بی بهــا شی

                                                       به تو عشـــقی که دادم پس بگیـرم

                                                       نکن کاری که توچشمام سیاه شی

                                                        نذار تصــــمیم  آخــــر رو بگــــــیرم

کجاست اونی که واست جون ببازه

بیا برگـــرد از این فـــکر جــــــــدایی

بدون عشـــق حقیــقی مثل الماس

می ارزه به  هـــزار عشــــق طلایی                           

                                                       بزار تا رو  لبامون خنده باشه

                                                       نزار تا خنـــده  رو از ما بگیرـن

                                                      بذارعشق ورفاقت زنده باشه

                                                       نذاربی عشق هم دلهابمیرن

دیگه این قلب پراحساس ونشکن

بیاـــ تا آخـــر جـــاده بتــــازیــــــم

من و تو با یه  عشــــق تازه و پاک

دل  ویــــرونه  رو از نو بســــازیــم

مرداد93


شنبه 6 خرداد 1396

عشق واقعی

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :تک جمله .غزل وترانه ی عاشقانه ،

 

عشق است وعشق است هستی قلب من وتو

با حکم عشــــق است گر خـــدا را می پرسـتیم

گــرمـــای  دل در  اوج یلـــــــدای  زمــســــــتان

از دولت  عشق  است  اگر ما زنده  هســـــتیم

هر کس که در عمق دلش عشق کسی نیست

در چشــــم اهـــل دل شبـــــــیه مــرده باشـــد

کی تشــــنه لب جـــان می دهـــد  آنکه  زمانی

یک جــرعه  از عشـــق حقــیــقی خــورده باشد

دل دادن آســـان است و سخت است دل بریدن

بی عشـــق عمـــــــر آدمی  کوتـــاه  کـــوتاست

وقتـــی که گل پژمــــــرده  شد بلـــــبــل بمـــیرد

بی عشـــــق قلب آدمـــی تنـــهای تنــــــهاست

دارد خبــــر از سیــــنه ی ســرشــار احســــاس

هــــر دم  تپــــیدن های دل در ســـــینه ی مــــا

شایسته نیست هردل برای عشـق چون عشق

تنــــها   نشـــیــــــنــد در دل  بی کیـــــنه ی  ما

در حـــق هـــم  آخر  چـــرا مــا بــی وفــــاییــــم

دلــــهای مابی عشـــق هـــم با هـــم غریبـــــند

آنان که عشــــق واقعــــی درقلبـــشان نیـــست

مــــا را به  یک  عشــــق دروغــــی می فریبـــند

مهر92


برچسب ها: قلب های بدون عشق ،

چهارشنبه 3 خرداد 1396

شروع جدایی

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :تک جمله .غزل وترانه ی عاشقانه ،

 

ســرآغـــازجــــدایی ها شــــروع درد و  حِرمـــان است

جــدایی  مـــثـــل خــط  قــرمــزی بر راه پـایـان اســت

غـم و اندوه  و درد  و  دلـــهره  تشویش  و دلـتــنگی

بـــرای قلب های عاشــق و شـــیــــــدا فــراوان  است

همـــیشه درد بـود و زجــــر بـود و رنــج بی حــاصـل

شکست عشق ما  آغاز لبخنـــد حســـــــودان  است

شبــیــــــه ســاحلـی آرام  و دور از  دســـتـرس بــودی

ندیدی قلب مـــن ســرگشته در امواج توفــان است

دلـــم را پـــس فرســتادی پـس  ا ز آن مــهــــــر ورزیــها

سخن از دلشکستن نیست سخن ازمرگ انسانست

به پای عشق تو عمـــــری قسم خون  جـــگــــر خوردم

گمان کردی که دل کندن برای عاشق آســـــان است

دلــم در حســرت پیــوند این و آن پر از زخـــــم  است

میان  قلب  من اســرار  زخــــــــــــم  عشق  پنهان  است

اگـــر چه  زندگی  تلــــــخ  است  می دانی و  می دانم

که بی  تو زندگی  غمگین تراز شب های زندان است

 برچسب ها: شب زندان عشق ،

چهارشنبه 13 اردیبهشت 1396

ماهی و مرغ

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :تک جمله .غزل وترانه ی عاشقانه ،

همـراهی ماعاقبتش دردوجداییست

ماماهی ومرغیم که همراه نگردیم

نزدیک ولی دورترازهرچه غریبه

ازرازدل وحرف هــم آگاه نگردیم


تعداد کل صفحات: 5 1 2 3 4 5

ابزار های وب فارسی ، نایت اسکین - کد مترجم گوگل

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات