جمعه 27 مرداد 1396

بـوی خـوش یاسـمـن

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :تک جمله .غزل وترانه ی عاشقانه ،


ما منتظـــــربـوی خـوش یاسـمـن هستیم

هـرچنــــد دلـش ازسـرشـوخی بشکستیم

هـرچنـــد درِسبــــزدلـش بســته به رویم

ما قلـب خـزان دیـــــده برآن یاس نبستیم

اوصاحب یک قلب بُود سخت ترازسنگ

تـا نـرم شـــــود منتـظــــــراوبنشـستیــم

 ـ


برچسب ها: سخت ترازسنگ ،

سه شنبه 24 مرداد 1396

چشم سیاهش

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :تک جمله .غزل وترانه ی عاشقانه ،

آفتــابی دردلــم روشـن شـــــدازبـرق نگاهش

اوگنــه آلــوده ام می کـــرد با چشــــم سیاهش


بـا لبـی پُـرخنــده آمـد تـا شــودغمخــوارقلبـم

غم به غم بخشید بردل،چشــم گـریانم گواهش

 

خواست تا درشاهـــراه عشق همــراهـم بیایـد

عشــوه ونازودل پُرمِـدِّعـــا شــد سَـــدِّ راهش

ـ

گـرچه اوبا هـربهانه خارغــم درسینه بخشیـد

شــاد بـودم بازهـم ازخـنـــده هـای گاه گاهـش

ـ

گرچه تَرکم کر دورفت ودردلم غوغا به پا شـد

دردلـــم  خالی ست امّٰـا تـا قیامـت  جایگـاهش

 

عاقبـت ناباورانه  تکیــه  بـرقلبـی دگـــــرزد

آنکه گفت احساس پاکم هست تنها تکیه گاهش

93


دوشنبه 23 مرداد 1396

یاد دیرین

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :تک جمله .غزل وترانه ی عاشقانه ،

بـا آن کـه هردم ازفراقت بی قــرارم

ازایـن کـه رازم را بگویم شـرم دارم

هرگزنگویم رازعشق سینه ی خویش

تـرسـم بمیـــرد ایـن دل دیـوانـه وارم

هـرلحظــه عشق پـرشکوهت یادم آید

وقـتی تپـش هـای دلـم رامی شـمــارم

من می روم امّا بـدان احساس عشقت

دربیت بیت هــرغــزل جا می گذارم

ازپیـلـــه ی عشـق تـوتـا آزاد گـــردم

بـر روی قلـب عاشـقـم پـا می گـذارم

امـروزاگــر رفتم قـسـم ای یاردیرین

هسـت تـا اِبــد یــاد تـودردل یـادگارم

88


برچسب ها: دل دیـوانـه وارم ،

پنجشنبه 19 مرداد 1396

اوج دوستی

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :تک جمله .غزل وترانه ی عاشقانه ،


دستــان مـا هـرگـزجــدا ازهــم نمی شود

بـا مـن کسی همتـــای تـوهمــدم نمی شود

دل بـا تپـس هـای دلت  تنهـــاست آشنـــــا

بـاهیــچ کـس جزتـودلـم محــرم نمی شود

ترکم نکن بی تـودلم  بی تاب بی تاب است

جـزبـا تـوبـودن زخـم دل مرهـم نمی شود

دریک نگـــاه عشق حقیقی فاش می شــود

اِبـرازعشق ای بـا وفــا کـم کـم نمی شــود

ازپنجــــــره عمق دلـت را دیـــد می زنــم

پـروازٱوج دوستی بی هــــــم نمی شــــود

عاشق شدن بی غصّه وزخم وجنون ودرد

بی گـریـه وبی نـوحــه وبی غــم نمی شود

هــردل بـه شـوق دیـدن یک عشق می تپـد

گلـبــرگ سیـــرازدیـدن شبنـــم نمی شــود

93


برچسب ها: همتـــای تـوهمــدم ، گلـبــرگ سیـــرازدیـدن شبنـــم نمی شــود ،

چهارشنبه 18 مرداد 1396

دلارام

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :تک جمله .غزل وترانه ی عاشقانه ،

آن لحظه که دل گشت گرفتـاردلارام

هرلحظه شدم دربه دروخـواردلارام

شب تا به سحرازنوک مژگان خمیـده

خون می چکــدازوسعت آزاردلارام

یک لحظـه برای دل من فاش نگردید

معنــــای نگاه پرازاحســـاس دلارام

تا لحظـه ی مُـردن دلـم آزاد نگـــردد

چون گشته اسیـــرگُل بی خـاردلارام

بـرعشق خـودم آنفَــدَراِصراربوَرزم

تـا رام شـــــود قلـب پـراِنکـاردلارام

دل می بِردازیاسمن وسوسن ونرگس

هرکس که شود راهی گلـــزاردلارام

باید که شکیبا بُـوَد وسخت ترازسنگ

هرکـس که به خواهد بشوَد یاردلارام

88


برچسب ها: گرفتـاردلارام ،

شنبه 14 مرداد 1396

چشمان شب بین

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :تک جمله .غزل وترانه ی عاشقانه ،

د ردامگاه  عاشقی  صــد  بـار دل  را  باختـم

هم  شاد بودم هم غمین هم  سوختم هم  ساختم

مـن عاشق شمعی شـدم دل دادم وبـرگِــرد او

پروانه گشتــم، سوخـتــم تـاعشق را بشناختم

چشمان شب بین دلم،خورشید را رنجانده بود

درآتـش ایـن اشتبــاه،هـرروزوشب بُگداختـم

اشکم اثـرکـردعاقبت،آن رفته ازدل بازگشت

تا بوسـه بارانش کنـم،خـود را به پاش انداختم

اوبـا تپـش های دلـش سـازدلـم را کوک  کـرد

باهـرنفـس ازعشق اوصـدهاغـزل می ساختم

تا آن که اوباورکندعاشق ترازمن نیست نیست

با چشـــم خیـس وآه وغــم با پای دل می تاختم

اورفت ومن سرتا به پا،دل گشتـم ودنبـــال او

تاوان عشق خویـش را با جان خـود پرداختــم

  

86


برچسب ها: تاوان عشق ،

پنجشنبه 12 مرداد 1396

شیدا

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :تک جمله .غزل وترانه ی عاشقانه ،

عشق هویدا شدم ترک چوکــردی مرا

واله وشیـدا شـدم ترک چوکــردی مرا

صبربرفت ازدلم دم به دم ازاشک غـم

مأمن غم ها شدم ترک چـوکــردی مرا

بهــرتومن کوبه کو، گشتـم ورفت آبـرو

شهــره ی دنیا شدم ترک چوکردی مرا

رفته زقلبــم شکیب دل بزند این نهیـب

آخ که تنهــا شـدم ترک چـوکـردی مرا

ماه قشنگ زمیـن رفتی وگشتــم غمیـن

ساکن صحرا شدم ترک چوکـردی مرا

بعــد تـوای سـروِناز بـاز زِ روی نیــاز

غرق تقاضا شـدم ترک چوکـردی مرا

86


برچسب ها: روی نیاز ،

چهارشنبه 11 مرداد 1396

زخم کاری

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :تک جمله .غزل وترانه ی عاشقانه ،

تـا می خوام فراموشـم  شه

بـازنـرفتـــه  بـرمی گــرده

دست اوچـه کـارکنــــم من

اومـن ودیـوونــه کــــــرده

پـا روی دلـــــــم می زارم

عشق مـوازش می گیـــرم

بهش می گـم دوست نـدارم

بـه خــــــدا اگــه  بمیـــــرم

هرچه که واسش می کـردم

عشق شـــوبهـــــم نمی داد

مـن بهــش بـــدی نکـــردم

خـوبـیــــام وبُــرده ا زیــاد

بـازبـه یـاد مـن می ٱفـتـــه

تـاکـسی پیـشـش نـبـــاشــه

تـا  یکی مـیــــآد سـراغــش

بازمی خـــواد اَزم جــدا شه

من ازاون چشاش می خونم

ذرِّای دوسـتــــم نــــــــداره

تا که عاشقش می شــم  بـاز

زخمی  تـو دلـــم  می کـاره

آخــرش یـه روزیـه عشقی

عشق و از  چشام  می خونه

با  یه   شـــــعــور عاشقــونه

تـا اَبــــد پـیشــم می مـــونه


95


چهارشنبه 11 مرداد 1396

شهباز عشق

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :تک جمله .غزل وترانه ی عاشقانه ،چشمـــان توبا قلب مـن رازی نهـــان داشت

حرفی زجنس عشق شیـرین بـرزبان داشت

آن روززیبایی کـه چشـمـــم بـرتـوٱفـتـــــاد

دریـای دل گویی کـه ماهی میـــزبان داشت

سـرمسـتــم ازاحســـاس تـوزیـــرا نگاهـت

ازعشق پاک قلـب پُـرمِهـــرت نشان داشت

عشق تـورا فهـمـیــــده ام فهـمـیـــــــدی آیـا

شهبــــازعشقـم ٱوج هـا تـا آسمــــان داشت

هـرچنــد بـررُخســارمن خطّـی زِ پیریست

امّـا دل ازاحســاس تـوعشقـی جـوان داشت

پیــونـد تـوتعبیـــــرخواب هـرشـبـــــم بـود

آن جا که درصحرای دل یاس آشیـان داشت

91


برچسب ها: صحرای دل ..احساس تو. ،

چهارشنبه 11 مرداد 1396

رسم وفا

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :تک جمله .غزل وترانه ی عاشقانه ،

ای دوست تنهـــا پـرزدن رســم وفـا نبـود

پیمــان شکستن بیش ازاین درفکرما نبـود

درجـادّه هـای دوستی رفتیـــم دوشــادوش

یک جای پـا جـزردِّ پـای مـا دوتـا نبــــود

نقـش تـوتنهـــا دردلـم تصــویرمطلق بـود

جـزبـا تپـش هـای دلـت،دل آشنــــا نبـــود

وقتی که بود ازدرد وغم چشم دلـم گریان

جـزدیـــدن رُخســــارتـودل را دوا نبـــود

گفتی کـه دوشادوش مـن تـا ٱوج می آیی

این قصّـــه ی دلدادگی را اِنتهـــــا نبـــود

گر روشنای عشق را دروصـل می دیدیم

شـام وداع پایان تلــــخ مـاجــــرا نبـــــود

افسوس رفت عشقی که هنگام غم واندوه

برضجّــه های قلب من بی اعتنـــا نبــود

مهر

88


برچسب ها: پیمــان شکستن ،

چهارشنبه 11 مرداد 1396

احساس نایاب

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :تک جمله .غزل وترانه ی عاشقانه ،

فریاد قـلبــــم بشـنــــوودررا به رویـم بـازکـن

لیـــــلای مـن بـرعاشق دیـوانه کمتــــرنازکـن

مفهــــوم عشقی آتشین گـرآرزوی قلب توسـت

با شهپـری ازجنس عشق همراه من پـروازکن

چشـم سیاهت را ببند برعاشق صـورت نگـــر

بـا مـن ســــرود عشق را جــوردگـــرآوازکـن

درس کتاب عشق را تـا انتهـــــایش خـوانده ام

خواهی اگـرپایان خـوش بـاعشق نوآغــــازکـن

هست انتهـــــای عشق مـا پـروازٱوج آسمــــان

دل را رهـا ازبنـــد خاک آزاد چـون شهبـازکن

خواهی سلامت بگذری ازبحرطوفان خیزعشق

با نـاخـــدایـی آشـــنا راهی بـه ساحــل بـازکـن

هــم دست دردستم گـــذارهــم پا به پای مـن بیا

سـازتپـش هـای دلت بـا قلـب مـن همســـازکـن

احســــاس نایاب مـــرا با چشـــم هشیاری ببین

ازبیــن هـرعاشق دلی عشق مـــرا ممتـــازکـن

90


برچسب ها: عاشق صـورت نگـــر ، بحرطوفان خیزعشق ،

دوشنبه 9 مرداد 1396

عشق اساطیری

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :تک جمله .غزل وترانه ی عاشقانه ،

اوآمــــد وآمـــد تا درسینه رَهی وا کــــرد

با برق نگاه خود درعمـق دلم جـا کـــــرد

عاشق شـد ودیوانه آن لحظـه که قلـبم دیـد

قلبش نظری ازعشق با دیده ی شهلا کـرد

هـرگــزنـروَد ازیـادآن دیـــــده ی طنّـازش

آن برق نگاهی کـه رازدلـش افشـــا کـــرد

درخاطـــــردل هامان جاوید ترین گشتــــه

آن لحظه که عشقم را با گریه تقاضا کــرد

باعشــــوه گری امّاهـرلحظــه دل خون را

سرگشته ی دریا وآواره ی صحــــرا کرد

رفت ازدل وبازآمــــد،آن عشق پـس آورده

با خنده واشک وآه ، صـد شیـوه تمنّـا کـرد

یکـدم نشنیـدهـرگـــزنجـــــوای شکستـن را

ازآن دل خونی که شکوایه به دنیـا کـــــرد

ازعهــــــد دروغینش آگــاه شـــــــدم وقتـی

آن بخشش امروزی مشروط به فردا کــرد

دانست دلم اوهست یک دلبــــرخــود شیفته

زیبایی چشمانم نا دیـــده چــوحاشا کــــــرد

عاشق همــه جـا بینــــد،زیبایی معشـــوقش

امّــا بــدی مـا را معشــــوقه تماشــا کـــــرد

آنکس که به عشق اودل زخمی وخونین شد

ازعشق اساطیری هی دعـــوی بی جا کـرد

91


برچسب ها: عشق پـس آورده ، عشق اساطیری ،

جمعه 6 مرداد 1396

غروب عاشقی

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :تک جمله .غزل وترانه ی عاشقانه ،


برچسب ها: غریبانه ترین غروب ،

دوشنبه 2 مرداد 1396

اعتماد پوچ

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :تک جمله .غزل وترانه ی عاشقانه ،

نگاه مست ولبخـنــدی که درچشـم توپـیـدا بود

تمامش یک نشان ازلحظه ی شیرین فردا بود

ازآن لحظه که دل راز تپش های دلت فهمـیـد

همان دم عشق ما درآسمان ها وِرد لب ها بود

ز تـوشیرینی لیــلا، زمـن مجـنــونی فـرهــــاد

ازآن دیــدارِاوّل درنگــاه مـــا هــویـــدا بـــود

من ازلبخـنـد تـوشاداب وتـوازگریه ام غمگین

واین تنــها قــرارِقلب عاشـق پیشــه ی ما بود

چـوبـاهـم شاد وخنـدانـیـم چرا تنهــایی واندوه

دلیل اشک مجنون دوری از دیدار لیلا بود

من از این عشق افسونگر کجا آزاد خواهم شُد

که دل هـردم اسیــرعشوه ی چشمان شهلا بود

بیا تا زنـده ام ازعشــق سیرابم بکن شیـریــن

که این رؤیای قلب تشنـه ی مجنـون عُـذرا بـود

تمام آن چه گفـتــم اعـتـمـــادی پوچ بـراوبــود

چواحساسش به من،موج کفی برروی دریا بود

92


برچسب ها: شاداب. غمگین .لبخند ،

پنجشنبه 29 تیر 1396

امید آخر

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :تک جمله .غزل وترانه ی عاشقانه ،

توسایه سارزندگی ٱمـــید آخـــرم شــــدی

تولحظه های بیکسی،تویارویاورم شــدی

شبیه ماه روشنی که مونس شب سیاهست

روشنی شب دل ودودیــــده ی تَرَم شــدی

نشتـه بوده ام اگــــرشکسته بال وپَـر،ولی

توآمــــدی ازآسمان وبال وشهپـــرم شدی

چوازدلم جــــدا شـــده دلبــربی وفـای من

آمـــدی وپُـرازوفا مونس دیگـرم شــــدی

پُرازگلایه بوده ام ز روزگارتلـــخ خـــود

برای زنده ماندنم ٱمیـــــد وباورم شــــدی

87


تعداد کل صفحات: 5 1 2 3 4 5

ابزار های وب فارسی ، نایت اسکین - کد مترجم گوگل

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات