چهارشنبه 20 دی 1396

فردای من

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :تک جمله .غزل وترانه ی عاشقانه ،

فـردای مـن همـراه توفـردای دیگری ست

دنـیـای پیـش روی مـا دنیـای دیگری ست

وقـتـی نـبـودی ازخودم مـأیــوس تـرنـبـود

بـا درد تـنهـــایی کسی مــأنـوس تـرنـبــود

بـا تـو به روی غـصّـه وانـدوه می خـنــدم

دل را به روی هرچه ناکامیست می بـنـدم

از زندگـی سـرشــارم وازعشـق لـبـریــزم

صـد بـاراگـرٱفتم زمیـن ازنـوبـه پـا خیـزم

تـاهـمــدلی ودوسـتی هـا تکـیـه گـاه ماست

تکـیـه زدن بـرقـلّـه تنـهـــا جـایگـاه ماست

ازعشق مجنون گشتن ودیوانگی خوشست

بـرگـِرد شـمـع دوستان پروانگی خوشست

بـرچـشــم خواب آلـــوده ازنـوآب می زنـم

من بوسه بـرخورشـیــد،بـرمهتاب می زنم

بـا هــم رسیـدن بـربلـنـدی ها،محال نیست

بـاوربکن ایـن آرزوست امـّا خـیـال نیست

روزی اگـرتـَرکـم کنی هــرروزمی میرم

یعنی که بـاورمی کنم مرگ است تقـدیـرم

بـال وپــربـشـکـســتـه ام را بـازمی کـنـــم

بـا تــوبــه ٱوج آسـمـــان پــروازمی کــنـم

تـوبـا حضـورت قلب من را شـاد می کنی

آری تـوبـا ارزش تـریـن گنجـیـنـه ی منی

92 


برچسب ها: مرگ است تقـدیـرم-باتو- فردای با شکوه ،

جمعه 1 دی 1396

بی خیال حرف مردم

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :تک جمله .غزل وترانه ی عاشقانه ،

ترانه

 اومــدم پیشت بمونم     بـــا تمـــام با وفـــایی

من ازت جدانمی شم     واسه چی چراجدایی

 

قلب من یه پارچه آتش  عشق توتگرگ وبارون

بی توسخته زنده بودن   ولی باتوم شه آسون

 

سبز  سبز  سبز  سبز      با تو زنـــدگــی بـــــــهـــاره

قلب عاشقم به جز تو      هیچ کسی رو دوست نداره

    

    به خــدا به جز تو هرگز   عاشق کسی نبودم

    تویی توهمه کس مـن    تویی تو همه وجودم

 

گل عشق اگه بمیره     باز دوباره سبزنمی شه

بادل شکسته عمری    گریه می کنیم همیشه

 

  چرا  دوری و جــــدایی     بیا تا با هـم بمونیم

    بی خیال حرف مردم      قهر و از دلها برونیم

 

ای دلیل شــــادی من    نمی خوام ازت جداشم

اگه عشق من نباشی   نمی خوام که زنده باشم

 

مهر91


برچسب ها: بی توسخته-با تو ، به جز تو هرگز ،

یکشنبه 12 آذر 1396

رؤیـای قشنگ

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :تک جمله .غزل وترانه ی عاشقانه ،

می رود روزی قسـم این ظلمت شب های من

صبــرکن تعبیــرخواهـد شـد قسـم رؤیای من

دیده بـرتـاریکی امــروزدل خـیـــــره مَکـــن

می شـود روشـن تـرازمـاه رُخت فــردای من

خواب فـردایـت شــود لـبـریـزرؤیـای قشنگ

گـرکـه گـوش جان دهی بـرنغمه ی لالای من

لحظه ای حسرت نخواهد دید ازاحساس خویش

هـرکـه درسـرپروراند لحظـه ای سـودای من

می شود احسـاس را درواژه ای پیچیـد وگفت

عشق را بـایــد شنـیــد ازد یــده ی گــویای من

با زبان بازی تـوان افسـانه ها ازعشق ساخت

عشـق را امّــا ببیـن درقلـب بی پــــروای مـن

عشق را درشعرواشک وشوق دل کن جستجو

نـه درون زلف وچـشــم وقامت وسیمــای من

91


برچسب ها: صبــرکن -ازاحساس خویش ، عشق را بـایــد شنـیــد ،

سه شنبه 9 آبان 1396

فریبــای من

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :تک جمله .غزل وترانه ی عاشقانه ،

آن که بسیــارقشنگ است فریبــای من است

مایه ی ناب ترین شعروغزل های من است

دوستـش دارم همـان کس که به هرجا بروَم

جایِ سیلیِ غمش مانده به سیمــای من است

دردم این است کـه طاقـت نکنـم زخمـش را

درد دیـدن بــه رَهِ عشــق مُــداوای من است

عـشـق او  کــرده مـــرا والـه و از جانب او

باورعشق و جنون اصل تقـاضـای من است

غـرق احسـاس و شـعــوراست دل پـرغـزلم

بیت بیتـش همه نجــوای تـپـش های من است

با توبودن شده رؤیای قشنگ همــــه عُمـــــر

اســـم تــو واژه ی نـاب لب گویای مـن است

دل بُـریــدن زتـو مـرگ است  وهمه زندگیَم

تنــد بـادی گُـذرا از شبِ فـــردای مـن است

89


برچسب ها: سیلیِ غمش ، باورعشق و جنون ، رؤیای قشنگ ،

یکشنبه 16 مهر 1396

مرغ غـم

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :تک جمله .غزل وترانه ی عاشقانه ،

        شکیبا

عشق اگرچـه چند روزی کام دل را شادکرد

در فضـای سیـــنه ام صد مرغ غـم آزاد کرد

آن دلی کزعشق من باهرطپش گفت ازوفا

کرد با من آنچــه شیرین با دل فرهـــاد کرد

قلب او بی اعتنا برعشق من هرلحظه کرد

آنچـــــه با  مرغ به دام افتاده ای صیاد کرد

مــن بر آوردم تـــمام  آرزو هــــایش  ولــی

در دلـــم هر آرزویی بـــود او بــر باد کـــــرد

بی بهانه ناز کرد و قلب شیـدا را شکست

درکجا معشوق با عاشق چنـین بیـداد کرد

خاردرد و تیر زخم و تیــغ غـم در دل نشاند

این چنین با شــیوه ای نو باغ دل آباد  کرد

بسکه ازدردو غم عشقش شکیبامانده ام

هرکسی طعنه زنان ازمن چو مجنون یادکرد

 برچسب ها: دل فرهـــاد -جدااُفتاده ، صیاد ،

جمعه 14 مهر 1396

درموج خیزعشق

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :تک جمله .غزل وترانه ی عاشقانه ،

وقتی نگاهـت با نگاهـم حرف هـا می زد

احساس نابی دردلم حرف ازشمـا می زد

درعمق قلبم ریشه کرد احسـاس پرشورت

دائم تپـش هـای دلت من را صـــدا می زد

احساس تووقتی سحــردرشعرمن جوشیـد

پیشانیم برمُهـــرعشقـت دست وپا می زد

دریای عشقــم بـودی وازشـوق می دیـدم

درموج خیزعشق تودل دست وپا می زد

چیـزی نمی دانم چه بود امّا پرازاحساس

بربـوم قلبـم هــرنفـس نقـش تـورا می زد

عشق توسرشارازشرارشعلـه ای سرکش

آتـش درون سینــه ی خامـوش ما می زد

عشق ازهمان برخـورد اوّل دردل وجانم

ازابتـــدا حرف تـورا تـا انتهــــا می زد

90


برچسب ها: احسـاس پرشورت-بربـوم قلبـم ، شعور دوستانه ،

جمعه 10 شهریور 1396

راز عاشقی

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :تک جمله .غزل وترانه ی عاشقانه ،

زهرم آتش عشقت بجوشـدخون به رگهـایم

برای با تو سرکردن ز شهر  عشق می آیـم

ز هجرت شکوه ها کردن بود منظور  فریادم

سر کوی تو بنشستن بود اصـــــل تمــنایم

زلبـــهای تو  بـــشنـیدن کلام دوستت دارم

قـــسم تا لحــظه مردن بود  تنها  تقاضــایم

بیایکبار جویا شو که راز عاشقی درچیـست

چرا دیوانه خوانندم چــرا مجنون صـــــحرایم

تمام شعرهای من پراست ازشورعشق تو

فقـــط نام تو را  بردن بود  معـــنای نجــوایم

قسم جزتو کسی دیگر تورا ازمن نمی گیرد

برای عشق ورزیدن نخواهی یافت  همتایم

کجاهمتای من عاشق چنین با  دردخوکرده

کجـــا  از تو تقاضـــا  کرده ام بهر مـــداوایم

 


برچسب ها: شهر عشق ، شورعشق تو ، عشق ورزیدن ،

سه شنبه 7 شهریور 1396

فرجام تلخ

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :تک جمله .غزل وترانه ی عاشقانه ،

اومی رمیـد ازمن هراسان وشتاب آلـود

روزنخستیـن این چنین انجـام هُویدا بود

وقتی که اوبی اعتنا بـرگـریـه ام خنـدید

فرجام تلخ عشقمـان نـاگـفـتـه پیــدا بـود

یک بـارنه، صـد بارگفتـم دوستت دارم

اوبـازهـــم درانتظــاربهـتـــرازمـا بــود

آن روزهای خواری وشبهــای بیـداری

مُردند درگورِزمان،گویی که رؤیا بـود

زیبارُخی ازعشـق خود دیوانه ام کـرده

بعد ازمن امّا دیدمـش تنهای تنهـــا بــود

یادش بخیــرآن روزهای هم صدایی ها

وقتی که  دل سیراب ازاحساس لیلا بود

فروردین

87


برچسب ها: شبهــای بیـداری-گور زمان-احساس لیلا ،

شنبه 4 شهریور 1396

شعــرنغمه های عشق

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :تک جمله .غزل وترانه ی عاشقانه ،


     به خــــدا به خاطـــر تو دلم از همــــه  بریده      

دل من همیــشـــه با تو مزه ی عشق وچشیده

  تو به کوچـــه باغ  قلبم تا میای قـــدم میزاری  

 میشکفه قـدم قـدم گل، یاس خوشبـــوی سفیده

   هرطپـش صدای قلبت شعــرنغمه های عشق  

   قلبـم از سکوت چشمـات راز عشق توشنیـده

   بی خیال و بی بهــــونـه دلــم و شکستی  رفتی 

   اون دلی که با محبـت روزوشب واست تپیده 

    بعد تو دل شکسته گریه کرد و ازدو چشمـام 

   تا بیای دوباره پیشم  صد تا چشمه خو ن چکیده

      اونی که به خاطـر اون  شدی با دلـم  غریبــه   

  واسه عشق یک غریبــه رگ عشـق تو بریده

      شنیدم که بعــد من باز شده ای دوباره تنهــــا  

     پر اشک سرخ چشمـــات تنت از جـــفا تکیده

 


برچسب ها: سکوت چشمـات - بی خیال -خو ن چکیده ،

جمعه 3 شهریور 1396

حرمت عشق

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :تک جمله .غزل وترانه ی عاشقانه ،


برای با تو سر کــردن  سراپا شـوق دیـدارم

تمـام لحـظـه ازاحسـاس دیـدارتـوسـرشــارم

تـوخوبی های من را بی بـدی تنهـا خریداری

ولی من خوبیت را بـا بـدی هـایـت خـریـدارم

اگـرای بی وفـا درجستـجـوی عشق اَغیـاری

ولی بـاعشق تـومـن بی نیاز ازعشـق اَغیـارم

تـوازلبخـنـد سـردِ من ، اگرای عشق بیـزاری

من ازچشمـان گـریـان پُـرازاشک تـوبیـزارم

اگـرهنگـام  درد ازمـن نکردی توپرستــاری

ولی من عاشقــــانه در طواف  تـو پرســـتارم

برای این که باشی آخرین عشقـم ســـزاواری

بـرای عشـق ورزیــدن بـه  تـوآیـا ســزاوارم

تـوازاحسـاس عشق من به خود آیا خبـرداری

من ازآن عشق پوچی که به من داری خبردارم

اگـرتــوحُرمتِ عـشــق مرا گاهی نگـه داری

ولی مـن حُرمتِ عشق تـوراعمری  نگه دارم

اگرمن را به شوق گنج فـردا دوست می داری

تـورا تنهــا بـرای خاطـرخود دوست می دارم

اگرانـدازه ی یک قطـره آب ازمن طلب داری

بـه قـدرِهــرچـه بـاران آمـده ازتــوطلـب دارم

بــه قـدرعشـق نابی کـه بـه تـودادم طلبکـاری

بـه قـدرآن خیانت هـا کـه کـردی من بدهـکارم

(95)


برچسب ها: خیانت-طلبکاری عشق-حرمت عشق ،

پنجشنبه 2 شهریور 1396

بهـتــرین تفسـیـر

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :تک جمله .غزل وترانه ی عاشقانه ،

سهـــم من از عشق تو مرگ دل و تحقیـــر بود

بـهــردوری های مـا این بهـتــرین تفسـیـربود

روزهــا درانتظــارو شب بـه رؤیـایت گـذشت

چون دلم در رشته های مـوی تو زنـجـیـربـود

نقـش لبـخـنـدی که دراعمـاق قلبـم قاب شـد

پیـش چشـم عاشقـم زیبـاتـرین تفـسـیـربـود

قلب بـا احسـاس مـن یـا لایق عشـقـت نـبـود

یـا نیـایـش هـای اشک آلـود ه بی تـأثـیـربـود

ازشکیب و درد و خـون و نــالـه و اشـک و بلا

چون تمام عاشقان این قلب شیـدا سیــربـود

لحظـه لحظـه با تو بودن آرزویـم بــود و حیف

نـالـه و انــدوه و درد و دوریـم تـقــدیـربــود

هـرچـه گفتم عاشقـم نشنیدی و رفتی به ناز

آمـدی وقـتـی دلـم درمَـسـلـخ تـدبـیــــربــود

عاشق عاقل شده ازشــورعشق ٱفتـاده است

رفت ایّـامی کـه دل بـا عشق تـو درگیــربـود

(89برازجانی)


برچسب ها: چشمهء تدبیر ، نیـایـش هـای اشک آلـود ه ،

جمعه 27 مرداد 1396

بـوی خـوش یاسـمـن

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :تک جمله .غزل وترانه ی عاشقانه ،


ما منتظـــــربـوی خـوش یاسـمـن هستیم

هـرچنــــد دلـش ازسـرشـوخی بشکستیم

هـرچنـــد درِسبــــزدلـش بســته به رویم

ما قلـب خـزان دیـــــده برآن یاس نبستیم

اوصاحب یک قلب بُود سخت ترازسنگ

تـا نـرم شـــــود منتـظــــــراوبنشـستیــم

 ـ


برچسب ها: سخت ترازسنگ ،

سه شنبه 24 مرداد 1396

چشم سیاهش

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :تک جمله .غزل وترانه ی عاشقانه ،

آفتــابی دردلــم روشـن شـــــدازبـرق نگاهش

اوگنــه آلــوده ام می کـــرد با چشــــم سیاهش


بـا لبـی پُـرخنــده آمـد تـا شــودغمخــوارقلبـم

غم به غم بخشید بردل،چشــم گـریانم گواهش

 

خواست تا درشاهـــراه عشق همــراهـم بیایـد

عشــوه ونازودل پُرمِـدِّعـــا شــد سَـــدِّ راهش

ـ

گـرچه اوبا هـربهانه خارغــم درسینه بخشیـد

شــاد بـودم بازهـم ازخـنـــده هـای گاه گاهـش

ـ

گرچه تَرکم کر دورفت ودردلم غوغا به پا شـد

دردلـــم  خالی ست امّٰـا تـا قیامـت  جایگـاهش

 

عاقبـت ناباورانه  تکیــه  بـرقلبـی دگـــــرزد

آنکه گفت احساس پاکم هست تنها تکیه گاهش

93


یکشنبه 22 مرداد 1396

یاد دیرین

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :تک جمله .غزل وترانه ی عاشقانه ،

بـا آن کـه هردم ازفراقت بی قــرارم

ازایـن کـه رازم را بگویم شـرم دارم

هرگزنگویم رازعشق سینه ی خویش

تـرسـم بمیـــرد ایـن دل دیـوانـه وارم

هـرلحظــه عشق پـرشکوهت یادم آید

وقـتی تپـش هـای دلـم رامی شـمــارم

من می روم امّا بـدان احساس عشقت

دربیت بیت هــرغــزل جا می گذارم

ازپیـلـــه ی عشـق تـوتـا آزاد گـــردم

بـر روی قلـب عاشـقـم پـا می گـذارم

امـروزاگــر رفتم قـسـم ای یاردیرین

هسـت تـا اِبــد یــاد تـودردل یـادگارم

88


برچسب ها: دل دیـوانـه وارم ،

پنجشنبه 19 مرداد 1396

اوج دوستی

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :تک جمله .غزل وترانه ی عاشقانه ،


دستــان مـا هـرگـزجــدا ازهــم نمی شود

بـا مـن کسی همتـــای تـوهمــدم نمی شود

دل بـا تپـس هـای دلت  تنهـــاست آشنـــــا

بـاهیــچ کـس جزتـودلـم محــرم نمی شود

ترکم نکن بی تـودلم  بی تاب بی تاب است

جـزبـا تـوبـودن زخـم دل مرهـم نمی شود

دریک نگـــاه عشق حقیقی فاش می شــود

اِبـرازعشق ای بـا وفــا کـم کـم نمی شــود

ازپنجــــــره عمق دلـت را دیـــد می زنــم

پـروازٱوج دوستی بی هــــــم نمی شــــود

عاشق شدن بی غصّه وزخم وجنون ودرد

بی گـریـه وبی نـوحــه وبی غــم نمی شود

هــردل بـه شـوق دیـدن یک عشق می تپـد

گلـبــرگ سیـــرازدیـدن شبنـــم نمی شــود

93


برچسب ها: همتـــای تـوهمــدم ، گلـبــرگ سیـــرازدیـدن شبنـــم نمی شــود ،

تعداد کل صفحات: 5 1 2 3 4 5

ابزار های وب فارسی ، نایت اسکین - کد مترجم گوگل