منم زینب ،اسیــرم دست وپا بسته به زنجیــــرم

خــدا را شکر می گویم، اسارت گشتـه  تقـدیـرم

نشان ازغیـرت او بـود همــان بـود ونبـــود مـن

نگاه خیــــره ی عبّٰــاس به  رُخســار کبــود من

من وقلبی که  می سـوزد ز داغ دوری اصغـــر

من و چشمی که می گرید زهجـــران علی اکبر

من و سرهای آزادان به  روی نیـــزه ی دشمـن

من و ایـن فاصلـــه  ٱفتــادن  بیـن  حسین و من

سِـرِعبّٰــاس بـرنیــــزه  شبیــــه  مـاه  تابان بـود

وبرلـب های خونیـــن حسیــــن آیات قـرآن بـود

رقیّــه ازعطـش بی جا ن، بیا عمّــــه نمی گویـد

رباب حرفی دگراز طفـل شـش ماهه  نمی گوید

من و کُنج خرابه روز وشـب با غصّه سرکردن

من وازهـرطـرف سیلی و شلّٰاق ازقفــا خوردن

نشسته دیده درخون ودل ازاندوه صد چاک است

دلم دلتنگ دلداری،که بی سرخفته برخاک است

 


برچسب ها: رُخســار کبــود -زینب س- سیلی و شلّٰاق ،

چهارشنبه 8 شهریور 1396

پهـلوی مـرضیــــه (س)

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :حضرت زهرا.زینب.معصومه.نرجس.خدیجه.و... ،

دل حـــیــدرشکــــسته از غـم نـالیــدن زهـرا

عـلی وحـیرت وشــکـوایه ازخـم دیدن زهـرا

شـرارشعـله و میــخ درو پهـلوی مـرضیــــه

عـدو وسـیلی سـخت وبه خود پیــچیدن زهـرا

میــان آســـمان فریــاد زد پیــــغــمـبرخـــاتـم

خدا رنجــــیده شد ازباعـث رنجــــــیدن زهرا

به جزحیدرکـسی نورحـقیـقـت را نمی فهــمید

کـجا آ ن شب پرستـان وکجـا فهـــمـیدن زهرا

تنی زخمی رخی خونـین دلی دلتــنگ پیـغمبر

رسیده لحظه ی بدرود وجـان بخشــیدن زهرا

عـلی بود وعـلی بود وعـلی بود وعـلی تنـــها

غریب و دل شکــــسته ازجـوانه چـیـدن زهرا

طناب وآتـش ویک کوچـه نامـرد وزنی تـنـها

علی خون گریه می کـردازغـم نالیــدن زهــرا

رســــیده لحـظه ی بدرود تـلخ آخـرین دـیــدار

علی وحـسرت واشـک وکـفن پوشــیدن زهـرا

مدینـــه قـدرنـور وروشـنایی را نمی دانــسـت

جهان درشـب فرورفـته پـس ازخوابیــدن زهرا

93کتاب ( طلوع بی پایان)


برچسب ها: رنجــــــیدن زهرا-دختر پیغمبراسلام-سیدزنان عالم ، یک کوچـه نامـرد ،

چهارشنبه 8 شهریور 1396

ای مدینه (خداحافظی حاجی)

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :حضرت زهرا.زینب.معصومه.نرجس.خدیجه.و... ،

ای مــدیـنــه زادگـــاه زینب و  مـــولا حسـین

ای مــدیـنـه آخـریـن مـنزلـگــه   آقــا حسیـن

ای مــدیـنـه  محـرم شکــوایه های  فاطــمـه

خاک تو خیس است هنوز ازگریه های فاطمه

ای مــدیــنـه حرمـت تــو از حـضــور فـاطـمــه

ای مــدیـنـه چشـم تــو روشن  ز نور فاطـمـه

ای مــدیـنـه محـــرم شب نـالـه ی امّ البـنـین

ای مـــدیـنـه مدفـن زهــــرا و زین الـعــابـدیـن

ای امــام صــادق ای اربـاب  مـــا آقـــای  مـــا

خـاک قبـرت سـرمـه ی چشـمان نـابیـنـای ما

ای مـدیـنــه مـیـــزبـان بهـتــرین هـای خـــــدا

مـدفـن بی بـارگــــاه  اهــل بـیـت مـصـطـفـی

خاک پـاکت ای مدیـنــه تـا ابـد جای علیسـت

بوسه بر خاک تو کـردن بوسه برپای علیسـت 

شمع جان روشن بـه نورتوست خاموشم مکن

ای مـدیـنـــه می روم امّــا فــرامـوشـــم  مـکن

 

شهادت امام صادق (ع)تسلیت

 


برچسب ها: محـرم شکــوایه های فاطــمـه -مدینه-شهرپیغمبر ،

مـــــادر ام ابیــــــها   انتــــخاب  کـــردگــــــاری

دین اســلام از تو زنـده تا همیـشـه ماندگـــاری

با تو می خواند نماز و سر به سجـده می گذارد

مصطــفی زهــــرای خــود را یادگـــاری از تو دارد

جان به کف با هستی خود تکیه گاه مصـطفایی

یــاور و پشـــت و پنـاه بهـــترین خـلــق خــدایی

مــــادر ام ابیـــــها  از تو گفــتن کـار مـا نیــست

لایــق احــمــد به جـــز تو در نگـــاه کبـریا نیست

مـــــــادر ام ابیـــــها مثـــل و تـــکــراری نـــداری

ای پـــرســتار محـــمد خــود پــرســـتاری نداری

آمــنه چشـــم انتظـــارت ،تو بــزرگ آســـــمـانی

قلـب هـاجـر بی قـرارت ، مــریم پـاکیــزه جـــانی

مــادر کـوثـر به  فضــل حـق ،تو ام المــؤمنــینــی

الســلام، محــبـوبـه ی مـحـبوب رب العـالمیـــنی

درد دل هـــا دارد و بــر زخـــم دل مـــرهـــم نـدارد

احمــــد مخـــتار بی تو مونـــس و محــــــرم ندارد

همسرت پیغمبری که صاحب خــلق عظـیم است

دخـتـرت زهــــرای اطـــهرنـور جـنات النــعیم است

مــادر صـدیـقه ای انســـیة الحـــــورا خــــدیـجـــه

جان ختم المرســــلین  و مــــادر زهــــرا خـدیجــه

در کــرامت بی قـریــنــه ،تو بــرای مـــا دعــــاکــن

مــاد رنـــور مدیـــنه ،تــو مــــرا حـــاجـــت روا کـــن

خرداد93


برچسب ها: تکیه گاه مصـطفایی ، ای پـــرســتار محـــمد ، مــادر کـوثـر- ، تو ام المــؤمنــینــی ،

سه شنبه 31 مرداد 1396

رقیّـه

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :حضرت زهرا.زینب.معصومه.نرجس.خدیجه.و... ،

 

رقیّـه  تشنـه  بــود و نانجیبی  با کنــایه  گفـت

لبش را سیرکن با اشک چشمــــان ترت زینب

یکی با طعنه رأسی را به روی نی نشان می داد

چه خالی  بــود جـای  ساقی آب آورت  زینب


برچسب ها: ساقی آب آورت ،

جمعه 27 مرداد 1396

یا فاطمــه

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :حضرت زهرا.زینب.معصومه.نرجس.خدیجه.و... ،

ای بهشـت آرزوهـا فاطمــــه

چشمه ی پاک ومُصفّٰا فاطمه

ذکـــرلب های تمـــام کائنـات

فاطمــه یا فاطمــه یا فاطمــه


برچسب ها: مرضیّه.زهرا.طاهره س ،

یکشنبه 22 مرداد 1396

تنهاست زینب س

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :حضرت زهرا.زینب.معصومه.نرجس.خدیجه.و... ،


تنــها نـروتـرکـش نکـن تنهـــاست زینب

تـنهــاتـریـن شهــــزاده ی دنیـاست زینب

دست ازســــراو بـرنمی دارند غـــــم هـا

عمریست که همسـایه ی غمهـاست زینب

اُسطــوره ی صبــــر است بانوی شرافت

چون مـادرش زهـرا دلش دریاست زینب

عـبّــاس پایش را رکـاب خواهــرش کرد

چـون یـادگــارحیـــدروزهـــراست زینب

معـنـــای بـســـم لله الرحمن الرحـیم است

مانند زهــــرا اطـهـــروکبریٰ ست زینب

صـورت کـبـود ازسیـلی و زخمیِ شـلّاق

سـاکـت ولی پُـرهـیـبت  وگـویاست زینب

درپــاســــداری از حـریـــم اهــل طــاهـا

درغـیــرت مـــردانـه بی همتـاست زینب

پُشت وپـنـــاه کـــــاروان زخـــم خــورده

درمــــان قـلـب زخـمــی لـیــلاست زینب

 

ا95محرم


برچسب ها: اُسطــوره ی صبــــر ، کـــــاروان زخـــم خــورده ،

پنجشنبه 19 مرداد 1396

فاطمه فاطر حق

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :حضرت زهرا.زینب.معصومه.نرجس.خدیجه.و... ،فـاطـمــه هستی حـق بـود وخـداونـد مجـیـد

سوره ی کـوثـرخـود را به محمّــد بخشـیـد

تـا درآغـوش پـدردیـده ی زهـــــرا وا شــد

بخــدا عـرش خـدا یکسره یـا زهــــرا شــد

فـاطـمـــه مـرکـزوبُنیانِ اسـاس هستی ست

فـاطمــه هستی حق هستی حق جـزاونیست

 زینت اِنس ومِلَک اَرض وسما فاطمه است

بهتـریـن خلق خـدا نزد خـدا فـاطـمــه است

نـوری ازعرش خـداجلـوه ی ناسوتی یافت

هیـچ کـس مثل خدا فاطمـه اش را نشناخت

چیست درنزد خدا رُتبه ی زهــرای بطـول

 طرفی عالم ودرســوی دگـردُخت رســول

گفت مـریـم بخـدا فـاطـمــه راهـمـتــا نیست

نزدحق هیچ کس همرتبه ی با زهـرا نیست

خانه ی فـاطـمـــه منزلگَـهِ جـبـرایـیـل است

خاک پـا خـورده ی اوسُرمهٔ اِسرافیـل است

بـخــداونــد مـحـمّــد کـه خـــدا یــارش بــود

مـصطفایی کـه خـداونــد نگـهــــدارش بـود

آن کـه زهـــرای بطـول امِّ ابـیـهـــایش بـود

حضـرت فـاطـمـــه هستی دودنـیـایـش بـود

افتخــارش همه این بـود که کـوثـرازاوست

راضیـه ،مرضیـه وطاهـرواَطهــراز اوست

جـلــوه ی فـاطـمــــه درٱمِّ ابـیـهــایی اوست

چشــم حق خیــره به اَنـوارتمـاشـایی اوست

فـاطـمــه فـاطـرحق،آیـنــه ی تطهـیــراست

فـاطـمـــه نــورالیٰ نـورخــدا تـفـســیـراست

فـاطـمــه آیتی از رحمت و اِحـســـان خداست

مـعـنـی آیـــه ی نــورانـی قــرآن خــداسـت

حُرمـت فـاطـمــه د رنـزد خــدا بسـیـاراست

از ازل تـا بـه ابـد فـاطـمـــه بی تکـراراست

95


برچسب ها: دخت نبی اکرم ،


اسرارظلــم و جُور را چه با شتاب گفت

ازمیزبان از اشک سنگ ازقحطِ آب گفت

رسم و رُسـوم مُرده ی مردان بی مرام

با پاره پاره گشتـنش از اِ نشعــاب گفت

در پرسش چشمان خیره مانده بر نیزه

بـا آیـه هـای روشـن قـرآن جـواب گفـت

وقتی صــدای هلهـلـه بشنید،بـا سکوت

ازگریه ی اهـل پشیمـان از عـذاب گفت

تَک غنچـه ای بر دست بِگرفت و با خدا

ازجان فشانی های نسـل آفتــاب گفت

وقت نظـاره بـر لبـانِ خشک غنچــه اش

او بـا سکوت حرف دلش را با رُباب گفت

وفتی عُمــــودخیمه ی عبّاس را کشیـد

از سرخی سرتـابـه پـای ماهتـــاب گفت

وقت سفــر از خاک بی مقــدار تا عرش

از  بـازگـشـت بــا غــرور  بـوتـراب گفـت

در آخرین بِـدرود خود با اهــل خیمـه گـاه

او از طلـــوع پُـرفــروغ یک شهــــاب گفت

زینب نشسـته با صلابت رو به روی خصم

از نهـضـت سرخ حسیـن از انقــلاب گفت

 

92


برچسب ها: قحطِ آب ، دختر زهرا و علی ع ، نسـل آفتــاب ،

سه شنبه 10 مرداد 1396

همسر پیغمبر ص

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :حضرت زهرا.زینب.معصومه.نرجس.خدیجه.و... ،


ســـلامِ عـالـم هستـی بـه تـو اِنـسـیِّـةُ الحُــوْرٰا

ســـلام ای مــادرٱمّت، خـدیـجــه مـادرزهـرا

 ســلام ای مـرهـم زخـم دل پُــردرد پیغـمـبـر

 محـمّـد شـمـع وتـوپروانه ای بـرگِرد پیغمـبـر

خـدیجـه هـمـســراحمـد، تـوامّ المؤْمنین هستی

توشادی بخش قلب خون ختم المرسلین هستی

خداوند انتخابت کرد، شدی هـم خانه با احـمـد

ملائک تحت فرمانت ،به لطـف ذکـرِیا احـمـد

مـددکـارو پــرسـتــاروحبـیـب و یــارپیغـمـبـر

بـه فــرمـان خـــدا بــودی تـویـارغـارپیغـمـبر

توتا بودی دل احمد، همیشـه شـاد وخندان بود

جهادت بهـردین حق،چوخورشید فروزان بود

تـوکـه اسـلام آوردی محـمّـــد، مُقـتـدرتـرشــد

خداوند ازتوراضی بود وراضی ترپیمـبـرشـد

خودت را وقف راه حق،تجــارت با خدا کردی

تمام هـسـتـی خـود را نـثــارمصـطـفی کـردی

دعـــا وصـوت قـرآن ومنـاجـات سحـرگـاهـت

نمـازت ٱوج تسلیـم وصراط المسـتـقـیم راهـت

تــوامّ المـؤمنـیـن هستی ولی مظـلوم وگمنـامی

طـلــوع بی غـروبـی کـه غـریـب دوُرِ ایّــامی

فــدک ازدختـرت زهــرا،لقب را ازتـودزدیدند

کسـانی که تورا درمَرتبت ،هـم رُتبه می دیدند

فضیلت ،عـزّت ورُتبـه ،ازایـن بالاترآیـا هست

چـه کــس دررُتبــه مثــل مـادرامّ ابـیهــا هست

هــزاران چشـمــهٔ نورازدل وجان توجاری شد

تـورفتی ورســول الله ،انیسـش بی قـراری شـد

تــوهسـتی مَحــرم دنـیــا وعُـقـبــای رسـول الله

تــوهـسـتـی مــــادر، امّ ابـیـهــــای رســول الله

 


برچسب ها: خدیجه مادر تاریخ ساز ، اِنـسـیِّـةُ الحُــوْرٰا ، امّ المؤْمنین ، مـادرامّ ابـیهــا ،


   یا رقیه      (س)


دانی چــــرا ایـن جـا نشسته خــــاردرپایم

صحــرای خشک کــربلا گــردیـده مأوایم

خشکیده لب هایم دراین صحرای آتش بار

دانی چــرا من تشنه لب نزدیک صحـرایم

با تازیانه می زنــد دشمـــن بـه پهلـــــویـم

آن لحظه که فهمیـــد من هم نام زهـــرایـم

دانی چرا دشمــن مـــرا برخاک می کوبد

چون نیست دیگـــربرسـرم دستـــان بابایم

درنیـنـــــوا نادیـدنی دیــدم زنـامـــــــردان

ازسیلی دشمن هـنـــوزسرخ است سیمــایم

آغـوش پُـرمهـــرپـدرگهـواره  ی من بـود

ذکــــــــر منـــاجـات  شبـش  آواز  لالایـم

آتـش گرفتـــــه می دوم ســوی  بیابان هـا

گُم کرده راه خیمــه گاه تنهــــای تنهــــایم

ازبس که زخم خارصحــــرا کُنج پا دارم

خستــــه شــده دستـــان عمُــــه ازمُداوایم

ازضـربه های تازیانه شکـــــوه هـا دارم

بـا پـای زخمی ای پــــدرنـزد تـومی آیـم

بنشسـتــه درویـرانـه با یادعلی اصغــــر

درانتظــــارمُنــجی فـــــردای فـــــردایـم

93برچسب ها: هم نام زهـــرایـم ،

فـاطـمــه هستی حـق بـود وخـداونـد مجـیـد

سوره ی کـوثـرخـود را به محمّــد بخشـیـد

تـا درآغـوش پـدردیـده ی زهـــــرا وا شــد

بخــدا عـرش خـدا یکسره یـا زهــــرا شــد

فـاطـمـــه مـرکـزوبُنیانِ اسـاس هستی ست

فـاطمــه هستی حق هستی حق جـزاونیست

 زینت اِنس ومِلَک، اَرض وسما فاطمه است

بهتـریـن خلق خـدا نزد خـدا فـاطـمــه است

نـوری ازعرش خـدا جلـوه ی ناسوتی یافت

هیـچ کـس مثل خـدا فاطمـه اش را نشناخت

چیست درنزد خدا رُتبه ی زهــرای بطـول

مادر زینب و اُمُّ الحسنیـن ، دُخت رســول

گفت مـریـم بخـدا فـاطـمــه راهـمـتــا نیست

نزد حق هیچ کس همرتبه ی با زهرا نیست

خانه ی فـاطـمـــــــه منزلگَـهِ جبراییل است

خاک پـا خـورده ی اوسُرمهٔ اِسرافیـل است

بـخــداونــد مـحـمّــد کـه خـــدا یــارش بــود

مـصطفایی کـه خـداونــد نگـهــــدارش بـود

آن کـه زهـــرای بطـول امِّ ابـیـهـــایش بـود

حضـرت فـاطـمـــه هستی دودنـیـایـش بـود

افتخــارش همه این بـود که کـوثـرازاوست

راضیـه ،مرضیـه وطاهـرواَطهــراز اوست

جـلــوه ی فـاطـمــــه درٱمِّ ابـیـهــایی اوست

چشــم حق خیــره به اَنـوارتمـاشـایی اوست

فـاطـمــه فـاطـرحق،آیـنــه ی تطهـیــراست

فـاطـمـــه نــورالیٰ نـورخــدا تـفـســیـراست

فـاطـمــه آیتی از رحمت و اِحـســـان خداست

فاطمــــــه آینـه ی عصمـتِ قــرآن خــداسـت

حُرمـت فـاطـمــه د رنـزد خــدا بسـیـاراست

از ازل تـا بـه ابـد فـاطـمـــه بی تکـراراست


95


برچسب ها: فـاطـمـــه بی تکـراراست ، راضیـه ، مرضیـه وطاهـرواَطهــراز ، امِّ ابـیـهـــا..بهتـریـن خلق خـدا ،

سه شنبه 3 مرداد 1396

دختر موسی بن جعفر س

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :حضرت زهرا.زینب.معصومه.نرجس.خدیجه.و... ،

ای دختــرموسی بن جعـفـــــرعمّـه ی امام

ای خواهــرمولاعلی موسیٰ الرّضـا ســلام

دست دل ما را بگیــــرای خـواهـــررضــا

ای درنجابت فاطمـــه،معصـــومه ی خــدا

ازنـورخـود چشـــم دلـم را نـوربـاران کـن

برسفره ی اَلطاف خود ما را تومهمان کن

یا فاطمـــه تودختـــــرموسی بن جعفـــری

درارزش وقــــدروجلال زهــرای اطهری

ای میـــزبـان بـا سـخــــاوت مـأمـن مـایـی

ماها اسیــــریـم وتـوبَنـــد ازپای بُگشـــایی

میعـــادگاه عاشقان صحـن وسـرای توست

یا فاطمه ٱخت الرّضـا جان ها فدای توست

درد آشـنـــــای زخــــم هـای زائـران تویی

مشکل گشـــــای زائــران آستـــــان تـویـی

95مرداد

 

 


برچسب ها: مشکل گشـــــای زائــران آستـــــان تـویـی ، ای دختــرموسی بن جعـفـــــرعمّـه ی امام ، زهــرای اطهری ،

دوشنبه 2 مرداد 1396

عمه ی امام

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :حضرت زهرا.زینب.معصومه.نرجس.خدیجه.و... ،

ای دختـــر امامت، معصــومه ی خدایی

هم عمّــه ی جوادی هم خواهر رضایی

در مکتب عدالت اوّل شهیــده زهراست

تــو دوّمین شهــیــــده در مکـتـب ولایی

نوردوچشم وجان موسی بن جعفری تو

عالِــم به معـرفت ها، در علـم مُقتدایی

از فضـــل بی مثالت ،از درد بی نصیـبـم

شادی رسان قلبِ از غـصّــــه مبـتـلایی

عمـــق دلت خدا بود،ذکر لبت رضـا بــود

نزدیک و دوری از او بــا اویی و جــــدایی

ای حضـــرت نجابت،بخـشـنـده و کریمـه

سرچشـمــــه ی زلالِ الطافِ کـبـــریایی

خورشیـد بی غروبی ،پُـر نـور و پُـر تـلألو

از مشکلات دنیا،صــدها گـره گـشـــایی

چون مریم مقـدّس،معصــومـه و نجیـبی

زهـــــرا و زینبِ مـا، از نســـل اولـیـــایی

از هستـی دو عـالـم چیــزی طلب نـدارد

هرکس که بـا تـو دارد یک ذرّه آشنـــایی

 

-----------------------------------------------------------------

       ولادت حضرت معصومه (س )

   روزِ دختران پاکدامن و شریف سرزمینم مبارکباد

 


برچسب ها: خواهر امام..روز دختر ، چون مریم مقدس ، دختر وسی بن جعفر ع ،

دوشنبه 2 مرداد 1396

معصومه ی خدا (س)

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :حضرت زهرا.زینب.معصومه.نرجس.خدیجه.و... ،

معـصــوم یزدان دختر موسی بن جعـفـر

ای فاطـمـه ،ٱختُ الرّضـا،همـنــام کـوثـر

تو نو ر چشمان علی مـوسی الرّضـایی

درمـان گَـــرِ زخــــمِ دل  مجـروح مــایـی

روزی رسـانِ سفــــره ی بی چـارگــانی

ای بـا سخاوت شیـعـیــان را مـیــزبــانی

هم خواهرو هم عمّـه هـم دُختِ امامی

خوشبخت آن کـه بشنـود از تـو سلامی

دست دل مــا را بگیـــر ای نـــور احـمــد

بـهـــر زیـارت آمدیـم از شهــــر مشهـــد

دارُ الـشِّفـــای درد مـــا، دارُ الـنـعـیـمـی

ای جلوه گـاه حق، صـراط المستقـیـمی

ٱختُ الرّضا، معـصــومـه ای پاک  ونجیبی

مشکـل گشـــایی،آیـه ی امَّـن یُـجیـبـی

شب هــای قلب زائــران  روشــن ز نورت

بـر شهــــر قُــم منّت  نهــادی با حضورت

95

 


برچسب ها: پاک و نجیبی..اعتبار قُم ،

تعداد کل صفحات: 2 1 2

ابزار های وب فارسی ، نایت اسکین - کد مترجم گوگل