ارمغان شعروترانه برای آشنایی با عقاید و افکارهمدیگرو بیان موضوعات مختلف درقالب زیبای شعر و متن ادبی مطالبی نوشته ام.همه مخاطب اند. می خواهم بگویم بعنوان یک معلم هنوز به شاگردانم یادمی دهم. که علم بهتراز ثروت است .بگذار دنیادوستان کج اندیش غم نان را بهانه ی مرگ اندیشه و انسانیت خود قرار دهند.ما برای صلح جهانی و دوستی همگانی دوستانه می نویسیم تا ارزش ها را زنده نگاه داریم. همگان مخاطب اند.مرگ آغازیک زندگی جاودانه است. اگر تولدمان را دیگران با انتخاب خود رقم زده اند. بیاییم مرگ خود را باانتخاب خود زیباترین لحظه ی زندگی خود بسازیم.بهشت لایق ماست.خودرا به کمتر از آن نفروشیم. tag:http://borazjani.mihanblog.com 2020-09-29T09:14:50+01:00 mihanblog.com عاشورای خونبار 2019-09-11T18:20:21+01:00 2019-09-11T18:20:21+01:00 tag:http://borazjani.mihanblog.com/post/956 علیرضا امنیه برازجانی نمی گویم بمان آقـــــا ، ملائک بی قـرارتوستنمی گویم نرو آخرخــــداچشـــــم انتظـارتوستبه تنگ آمــد دلـم وقتی بدون من سفــــــرکردیفقط دل خوش به اینم که علی اصغرکنار توستهنوزم زنده ام بی تو، قســــــــم باورنمی کردمچگونه با چه رویی ، باچه حالی بی توبرگردمنمی دانم چگــــــونه بی برادر،جان به تن دارمســــلام امُّ البنین مــــــادر، برایت تُربت آوردمببین ازحال زارم قصّـــــه ی پُراضطـــرابم رامپــــرس از روزگــار من، ببین حال خرابم رابه یاد مـــادرت  اُفتــــــــاده ام با دیــدن رویتگرفتــــم د نمی گویم بمان آقـــــا ، ملائک بی قـرارتوست
نمی گویم نرو آخرخــــداچشـــــم انتظـارتوست
به تنگ آمــد دلـم وقتی بدون من سفــــــرکردی
فقط دل خوش به اینم که علی اصغرکنار توست

هنوزم زنده ام بی تو، قســــــــم باورنمی کردم
چگونه با چه رویی ، باچه حالی بی توبرگردم
نمی دانم چگــــــونه بی برادر،جان به تن دارم
ســــلام امُّ البنین مــــــادر، برایت تُربت آوردم

ببین ازحال زارم قصّـــــه ی پُراضطـــرابم را
مپــــرس از روزگــار من، ببین حال خرابم را
به یاد مـــادرت  اُفتــــــــاده ام با دیــدن رویت
گرفتــــم دختــــــرم زینب، سئوال بی جوابم را

دوتا دست بریـــــده برزمین ماند ازعلــمداری
هزاران زخــــم مانده برتن صدچاک سرداری
تن و زخــــــــــم هلالی و سُم اسب و سرِبرنی
چه تاسوعای سوزانی چه عاشورای خونباری

سفــــرکردی چه سوغـــاتی برای مـادرآوردی
عجب سوغـات سنگینی برای مـن  سـرآوردی
چه شـد آخـر چـرا انگشت بی انگشتـــرآوردی
چگـونـه درخرابه بی ابوالفضـــــلم سـرآوردی

شنیدم تـــــیردرچشمـــــان عبّاســـم زده دشمن
شکستند شامیــــــان بی حیـــا رأس حسین من
شنیــــدم سنگ باران شـــد سرشاه شهیــــد من
نمانــــــده برتن صـــــد پاره های عشق پیراهن


]]>
عاشورای علی اصغر(ع) 2019-09-07T12:11:40+01:00 2019-09-07T12:11:40+01:00 tag:http://borazjani.mihanblog.com/post/955 علیرضا امنیه برازجانی شب گذشت و صبح عاشورا دمیدنوبت جانبـــــازی اصغـــــررسیددرتن اصغـــــــردگــر جانی نبودحرملـــــه وقتی کمــانش را کشیدآخرین سربـــــازمولا، اصغــرشتشنه لب برآب دریا خنـــــده کـردخیـــــره برچشمــان گریان حسین سربه روی شانه هایش سجده کردایستـــــــاده بـرســــر دست پـــدرشعــــرمظلــومیتش را می سرودحرملــــــه با بی خیـالی جای آبجامی از خون بهر او آورده بودنوگل نشکفـتــــــــه ی باغ حسینچشم خود رابازکرد و زود بستداغ محسن رادوباره زنده کـــردمادرش یافاطمـــه گفت و نشستغرق در خون تشنه لب لبخن شب گذشت و صبح عاشورا دمید
نوبت جانبـــــازی اصغـــــررسید
درتن اصغـــــــردگــر جانی نبود
حرملـــــه وقتی کمــانش را کشید

آخرین سربـــــازمولا، اصغــرش
تشنه لب برآب دریا خنـــــده کـرد
خیـــــره برچشمــان گریان حسین 
سربه روی شانه هایش سجده کرد

ایستـــــــاده بـرســــر دست پـــدر
شعــــرمظلــومیتش را می سرود
حرملــــــه با بی خیـالی جای آب
جامی از خون بهر او آورده بود

نوگل نشکفـتــــــــه ی باغ حسین
چشم خود رابازکرد و زود بست
داغ محسن رادوباره زنده کـــرد
مادرش یافاطمـــه گفت و نشست

غرق در خون تشنه لب لبخندزد
جان به جانان آفرین تسلیم کــرد
تیر برقوص گلویـش بوســـه زد
جام کوثــــر را به اوتقدیم کــرد

پای گهـــــواره رباب خون جگر
گریه می کرد ودلش خوناب بود
با دلـی آتـش گرفتـــــه زیــرلـب
گفت ایکاش اصغـرم سیراب بود

وای ازآن لحظه که بی بی رباب
شیرخوارتشنه لب راخاک کــرد
غسل داد اورا به خون حنجرش
با لبش خون ازگلویـش پاک کـرد

]]>
یاحسین 2019-08-31T21:06:58+01:00 2019-08-31T21:06:58+01:00 tag:http://borazjani.mihanblog.com/post/954 علیرضا امنیه برازجانی دوباره محرم آمدو این محرم است نشانه ی غیرت انسان الهی .نشان فرمانبرداری محض و تسلیم در برابر خدای قادر و توانا.محرم یادمان نبرد خیر و شر،هیهات من الذله، توکل به خدا و ایثار تمام عیار در راه خداونداست.. سینه زدن نشانه ی افسوس ابدی ما در رثای سالار شهیدان است.عزاداری ما معرفت  مابه قیام الهی حسین بن علی (ع)است. درک ما از این ماجرای تاریخی زندگی دنیا و آخرت ما را تحت شعاع قرار می دهد. بیاییم حسینی وار در کنار سید حسینی مان. رهبرمان و تکیه گاه ما در برابر یزیدیان زمان مردانه بایستیم. عاقبت ما ه دوباره محرم آمد

و این محرم است نشانه ی غیرت انسان الهی .نشان فرمانبرداری محض و تسلیم در برابر خدای قادر و توانا.محرم یادمان نبرد خیر و شر،هیهات من الذله، توکل به خدا و ایثار تمام عیار در راه خداونداست.. سینه زدن نشانه ی افسوس ابدی ما در رثای سالار شهیدان است.عزاداری ما معرفت  مابه قیام الهی حسین بن علی (ع)است. درک ما از این ماجرای تاریخی زندگی دنیا و آخرت ما را تحت شعاع قرار می دهد. بیاییم حسینی وار در کنار سید حسینی مان. رهبرمان و تکیه گاه ما در برابر یزیدیان زمان مردانه بایستیم. عاقبت ما همه مرگ است .بیاییم مرگ خود را شهادت انتخاب کنیم .تا ما هم به سهم خود با جان و قلم و اندیشه ی خویش راه حسین (ع)را ادامه داده باشیم . 
]]>
جهان آینده(14) 2019-05-05T20:39:17+01:00 2019-05-05T20:39:17+01:00 tag:http://borazjani.mihanblog.com/post/953 علیرضا امنیه برازجانی زندگی حاصل اندیشه ها و تقابل آرزوهای انسان هاست. حقیقت ان چیزی نیست که ما به آن باور داریم. حقیقت مثل خورشید است .همه از گرمای آن بهره می برند. حقیقت جهان امروز ما ،زندگی درسایه ی اینترنت و فضای مجازی  است.جهان در تکامل چند هزارساله ی خود،به جایی رسیده است که همه ی انسان ها با تکنولوژی به همدیگر وصل شده اند. جهان آماده ی یک فرهنگ و یک دین و یک قانون است .ما در حساس ترین دوره ی تکامل بشری به سوی قُلَّه ی پیشرفت قرار داریم. نسل امروز بشر پایه گزار تکامل پیشرفته ی انسانی و رسیدن به فتح کهک زندگی حاصل اندیشه ها و تقابل آرزوهای انسان هاست. حقیقت ان چیزی نیست که ما به آن باور داریم. حقیقت مثل خورشید است .همه از گرمای آن بهره می برند. حقیقت جهان امروز ما ،زندگی درسایه ی اینترنت و فضای مجازی  است.جهان در تکامل چند هزارساله ی خود،به جایی رسیده است که همه ی انسان ها با تکنولوژی به همدیگر وصل شده اند. جهان آماده ی یک فرهنگ و یک دین و یک قانون است .ما در حساس ترین دوره ی تکامل بشری به سوی قُلَّه ی پیشرفت قرار داریم. نسل امروز بشر پایه گزار تکامل پیشرفته ی انسانی و رسیدن به فتح کهکشان های دوردست است. امروزه بشر در حال دگرگونی بزرگی است. اگر در حالت صلح و دوستی و احترام متقابل انجام نشود. با جنگی بزرگ و جهانی و نابودی تمدن ناقص امروزی، به اوج خواهیم رسید. دنیای امروز از انسان های خوب و بدی تشکیل شده است که دیگر تحمل عقاید و باورها و ارزش های همدیگر را ندارند. فقط یک نبرد بزرگ ، بدی ها را نابود خواهد کرد. چگونه و کی ..............

ادامه دارد.......
]]>
سیلاب مرگ آور 2019-04-04T01:50:07+01:00 2019-04-04T01:50:07+01:00 tag:http://borazjani.mihanblog.com/post/952 علیرضا امنیه برازجانی چه زجرآور صدای ضجّه های بی پناهان درهجوم سیلچه دردآورنگاه خیره برامواج طغیانگرودست وپازدن در موجوفریاد کمک خواهی بی کس هااسیرلحظه های مرگسکوت تلخ و .....پایانی که می دانی شروعی نیستولبخندی که می میردوچشمانی که می بارندعزیزانی که مرگ خویش را با اشک می بینندفراقی تلخ و شُک آورو فردایی بدون تو بدون او ...چه انسان ها شناور درمیان موج،سرگردان و هیچ دست حمایتگر پناهی نیست  امید به تکیه گاهی نیستسفرآغاز یک دوری ست.سفربی بازگشت و بی سرانجام است وچشمانی که خیره مانده برجاده است چرا او چه زجرآور صدای ضجّه های بی پناهان درهجوم سیل
چه دردآورنگاه خیره برامواج طغیانگر
ودست وپازدن در موج
وفریاد کمک خواهی بی کس ها
اسیرلحظه های مرگ
سکوت تلخ و .....
پایانی که می دانی شروعی نیست
ولبخندی که می میرد
وچشمانی که می بارند
عزیزانی که مرگ خویش را با اشک می بینند
فراقی تلخ و شُک آور
و فردایی بدون تو بدون او ...
چه انسان ها شناور درمیان موج،سرگردان 
و هیچ دست حمایتگر پناهی نیست  
امید به تکیه گاهی نیست
سفرآغاز یک دوری ست.
سفربی بازگشت و بی سرانجام است 
وچشمانی که خیره مانده برجاده است
 چرا او برنگشته است .سر سفره همه درانتظارش بی قرارهستند
صدای در که می آید همه ازجای می خیزند
غریبی ازنگاهش اشک می بارد.خبر از مرگ مهمان شما دارد.
وعید ماعزایی تلخ می گردد
کسی از لابه لای موج سرگردان 
ودرآغوش سرد مرگ می گوید :

خداحافظ.خداحافظ

ودیگرهیچگاه اورا نخواهم دید.
و یک ایران عزاداراست 
برای مرگ انسان های بی برگشت
و فردا درمیان دشت
همه درجستحوی یک عزیز رفته از خواب اند

یک ایران تسلیت...  و همدردی با خانواده های عزادار هموطنان به آسمان سفرکرده..]]>
شهیدان سپاه 2019-02-15T22:48:29+01:00 2019-02-15T22:48:29+01:00 tag:http://borazjani.mihanblog.com/post/951 علیرضا امنیه برازجانی ماییم و یک ایران سپاهیبازم ترامپ و روسیاهی-----------------------------------------آسمـــــان  مأوای  روح  پاکبـــازان  سپـــاههست ازشعـــــرخــــــدا لبریز دیوان  سپــاهسنگــــــر آزادگی  و  آشیـــان  غیرت استسینــه های با صفــــــا و قلب مردان سپـــاههرکجـــا باشـــد اگـــر اوج  ثریا هــــم  بُودمی شــــود تسخیـــــرآن اندیشه داران سپــاههـرزمان خاری  نشیند در کف پای وطــــنچشمه های خون شود جاری زچشمان سپـاهسرزمیــن  پاک 
ماییم و یک ایران سپاهی
بازم ترامپ و روسیاهی
-----------------------------------------
آسمـــــان  مأوای  روح  پاکبـــازان  سپـــاه
هست ازشعـــــرخــــــدا لبریز دیوان  سپــاه
سنگــــــر آزادگی  و  آشیـــان  غیرت است
سینــه های با صفــــــا و قلب مردان سپـــاه
هرکجـــا باشـــد اگـــر اوج  ثریا هــــم  بُود
می شــــود تسخیـــــرآن اندیشه داران سپــاه
هـرزمان خاری  نشیند در کف پای وطــــن
چشمه های خون شود جاری زچشمان سپـاه
سرزمیــن  پاک  ایران دور مانـــد از گزنـد
تا سپــــرگردند هـــردم سینـــه چاکان سپـــاه
دشمنــــــان دانند اگــــر بدگـویی ایـران کنند
کَـــر شوند ازضـربه ی سیلی مـردان سپـــاه
اقتـــــــدارو عـزّت و آزادی ایـن سرزمیـــن
تا ابد  مدیـون  خــــون  پاســـــداران سپــــاه
این همـــــه آرامش و امنیت و احســـاس ناب
ارمغـــــانی هست ازخــــون شهیــدان سپــاه
ابتـــــدای  عزّتـش با  یاعلــی آغـــــاز شـــد
غرق  در دریای مهــــدی هست پایان سپــاه
تا قیــــــام  آخرین  مُنجی  بمانـد  ماندگــــار
ریشـه اش از عشق و ایثاراست بُنیان سپـــاه
ســــردارغیـرتمنـد ایران یک سپـــــاهی ست
یعنی که آمریکــــــا سرانجـــامش تباهی ست
دنیـــــا اگـــــــــــربا ما بجنگـــــد نیست باکی
فرجـــــــام کـار دشمن ما روسیـــــــاهی ست

(تقدیم به دلاوران سپاهی)
]]>
رقیه دخترحسین است 2018-12-18T22:07:23+01:00 2018-12-18T22:07:23+01:00 tag:http://borazjani.mihanblog.com/post/949 علیرضا امنیه برازجانی رقیــــه  دختـــــــر حسین استعطــــش امان شــــــو بُریــــدهمیـــــــان بغـض و دود و آتـشسـری به روی نیــــــــزه دیــدهنگـــــاه او  به  القمـــــــه مانـدچـــــــــرا  نیـامـده  عمـــویـشرقیــــــه ســرنهــــــاده برخاکغبـــــارغــــــــم نقــاب رویـشدلـش شکستـه بود و ازغـــــــمدودستش و به  آسمـــــــان بردعلی اکبــــــــرو صـــــــــدا زدببین که سیلی بر رُخــــم خورددگـــــــر     برادری     نـدارددلــش گـرفتــــــــه  از نبــودشیکی&nb
رقیــــه  دختـــــــر حسین است
عطــــش امان شــــــو بُریــــده
میـــــــان بغـض و دود و آتـش
سـری به روی نیــــــــزه دیــده

نگـــــاه او  به  القمـــــــه مانـد
چـــــــــرا  نیـامـده  عمـــویـش
رقیــــــه ســرنهــــــاده برخاک
غبـــــارغــــــــم نقــاب رویـش

دلـش شکستـه بود و ازغـــــــم
دودستش و به  آسمـــــــان برد
علی اکبــــــــرو صـــــــــدا زد
ببین که سیلی بر رُخــــم خورد

دگـــــــر     برادری     نـدارد
دلــش گـرفتــــــــه  از نبــودش
یکی  نبـــــــــود از او بپـرســد
دلیــــــل صورت  کبــــــــودش

پـــــــدر نـدارد و یتیـــــم است
نشستـه گـوشـــــــه ی  خـرابـه
دو چشـــــم  واشک  بیشماری
کــه از رُخـش  شـــــده  روانه

خبـــــررسیــــد  و آمـد ا زراه
کســــی که بـــوده انتظـــارش
سـری  بُریــــده   توی   دامن
انیــــس   قلــب  بیقــــــرارش

گرفتـــــه سر به  دامن  وگفت
پدر کجـــــاست  علی اصغــر
پـــــــدر مــــرا بِبَــر  کنـــــار
بـرادرم         علی اکبــــــــر

رُباب   و   زینب   و سکینــه
نهــــــاده ســـربه کُنــــج دیوار
همـــــه شکستـــه دل  سرودنـد
رقیــــــه جان خدانگهـــــــــدار]]>
ایران من 2018-12-12T20:08:15+01:00 2018-12-12T20:08:15+01:00 tag:http://borazjani.mihanblog.com/post/948 علیرضا امنیه برازجانی ایران مـن   ایران مـن   ایران آبــــادای  ســرزمیـن   آریا مـــردان   آزادای چشمه ی خورشید ایمـان واصالتجان  و تن  و هستی ما قربان تو بــادای خاک پاکت سُرمه ی چشمــان دنیامی بوسمت تا وقت مرگ ازروزمیلادتا  پایدار و  با شرافت باشی ای خاکسرهای بســــیاری به زیرپایت اُفتـــادایران من  ای سرزمیـن شیــــرمردانای خاک سبزت مَرقد شیرین و فرهادای سرزمین کورش و جمشید و آرشمردان تو محکـم ترازالمـاس و فـولادبا عشق ایران در دلم جان می سپـارمبا افتخــــار از نا
ایران مـن   ایران مـن   ایران آبــــاد
ای  ســرزمیـن   آریا مـــردان   آزاد
ای چشمه ی خورشید ایمـان واصالت
جان  و تن  و هستی ما قربان تو بــاد
ای خاک پاکت سُرمه ی چشمــان دنیا
می بوسمت تا وقت مرگ ازروزمیلاد
تا  پایدار و  با شرافت باشی ای خاک
سرهای بســــیاری به زیرپایت اُفتـــاد
ایران من  ای سرزمیـن شیــــرمردان
ای خاک سبزت مَرقد شیرین و فرهاد
ای سرزمین کورش و جمشید و آرش
مردان تو محکـم ترازالمـاس و فـولاد
با عشق ایران در دلم جان می سپـارم
با افتخــــار از نام ایران می کنــم یـاد
]]>
اربعین حسینی 2018-10-29T21:04:18+01:00 2018-10-29T21:04:18+01:00 tag:http://borazjani.mihanblog.com/post/947 علیرضا امنیه برازجانی ای وای حسین وای حسیناچهل روزگذشت وزینب ازغم،اندوه حسین به سینـه داردچهل روز رباب،  اصغـــــرش را ، دست پدرش می سپــــــاردچهل روز میان دشت خونین ،گهـــــواره هنــوز مانده خالیاز خون  گلـــــــــوی پاره پاره ، سرخ است هنـــــــوز آن حوالیعباس به آسمان روان شد ، جا مانده به القـمـه دو دستشیافاطمــــه یاحسین هر دم ، شــــد ذکــــر لب خـــــدا پرستشچهل روز علی اکبر افسوس، صد پاره شده تپیده درخــونروییده  به خاک  نینوایی، هفتــــــاد و دو آلاله ی گلگـــــونچهل روز سرحسین زهـــــ ای وای حسین وای حسینا

چهل روزگذشت وزینب ازغم،اندوه حسین به سینـه دارد
چهل روز رباب،  اصغـــــرش را ، دست پدرش می سپــــــارد
چهل روز میان دشت خونین ،گهـــــواره هنــوز مانده خالی
از خون  گلـــــــــوی پاره پاره ، سرخ است هنـــــــوز آن حوالی
عباس به آسمان روان شد ، جا مانده به القـمـه دو دستش
یافاطمــــه یاحسین هر دم ، شــــد ذکــــر لب خـــــدا پرستش
چهل روز علی اکبر افسوس، صد پاره شده تپیده درخــون
روییده  به خاک  نینوایی، هفتــــــاد و دو آلاله ی گلگـــــون
چهل روز سرحسین زهــــــرا ، برقلّه ی نیــــــزه ای بلند است
چهل روز گذشته از اسارت ،دستــان یتیمـه ها به بند است
چهل روز دل رُباب و لیلا،ازخنده ی دشمنان کباب است
در هجـــــر پدر، رُقیّه حیران، دنبال سئوال بی جواب است
]]>
وداع آخرزینب(س) 2018-09-14T20:11:17+01:00 2018-09-14T20:11:17+01:00 tag:http://borazjani.mihanblog.com/post/946 علیرضا امنیه برازجانی اگـــرترکَش کنی آقـا، بمیــــرد خواهـرت زینبدل آشوب است و محزون ازوداع آخرت زینبپس ازتوقامتش خــم می شــود مرضیِّـه ی ثانیحسین ای تکیـه گاه خواهــــرغم پرورت زینبدلیل این همـــه زخـــــم هلالی برتنت ازچیستاگـــرپرسـد، چه می گوید جواب مادرت زینبغریبــانه طوافت می کنـد درقتلـــه گاه محزونبه اشک دیـــده می شوید غبـارازپیکرت زینبفــــدای خشکی لـب های عطشــــــان ثنـاگویتببوســـد تربتت را با ادب درمحضـــرت زینبمیان قتلـــه گاه دنبال یک گمگشتـه می گـــرددبه چشمانش نهــاد انگشت بی انگشتـرت زینببه یـاد
اگـــرترکَش کنی آقـا، بمیــــرد خواهـرت زینب
دل آشوب است و محزون ازوداع آخرت زینب
پس ازتوقامتش خــم می شــود مرضیِّـه ی ثانی
حسین ای تکیـه گاه خواهــــرغم پرورت زینب
دلیل این همـــه زخـــــم هلالی برتنت ازچیست
اگـــرپرسـد، چه می گوید جواب مادرت زینب
غریبــانه طوافت می کنـد درقتلـــه گاه محزون
به اشک دیـــده می شوید غبـارازپیکرت زینب
فــــدای خشکی لـب های عطشــــــان ثنـاگویت
ببوســـد تربتت را با ادب درمحضـــرت زینب
میان قتلـــه گاه دنبال یک گمگشتـه می گـــردد
به چشمانش نهــاد انگشت بی انگشتـرت زینب
به یـاد بوسه هایی که محمـــــــد برگلــویت زد
ببوسد با لبش رگ های سرخ حنجـــــرت زینب
میان قتلـــه گاه پُرسد خـــدایـا این حسین ماست
چگونه جان نداد پهلــوی جســــم پرپرت زینب
خطابش کـرده ای ازعـرش  از بالاترین  رُتبـه
کفن کن پیکــــرصــد پاره را  با چادرت زینب
به خــــون پیکرت آقـا تو راغســل شهـادت داد
نشسته با ادب پهلــــوی  نعش بی ســرت زینب
دلش صد پاره پاره می شــود ازدیـده می ریزد
نگاهش تا که می اُفتــد به چشمــان ترَت زینب
]]>
خون خداحسین(ع) 2018-09-12T19:23:03+01:00 2018-09-12T19:23:03+01:00 tag:http://borazjani.mihanblog.com/post/945 علیرضا امنیه برازجانی خون خــدا حسین،این افتخارماست     مردن به راه حق،این اعتبارماستکُنـــج خـرابه ای تنهــا نشـستـه ای      زینب بگـوچــرا قامت شکسته ایهرعضوغرق خون،تعبیرمرتضی      آیات لالــه گــون، تفسیــرمصطفیایمـان زینب است، ایمـان فاطمـــه      صـــد پاره پاره شد، جانان فاطمهفریــاد العطـش، الله اکبـــــــراست      فریاد بت شکن، تکبیــرلشکراستراه حقیقت است، خون خدا حسین      اصل شریعت است درکربلاحسینبرنیــــزه ها بلنــد، قــرآ
خون خــدا حسین،این افتخارماست     مردن به راه حق،این اعتبارماست
کُنـــج خـرابه ای تنهــا نشـستـه ای      زینب بگـوچــرا قامت شکسته ای
هرعضوغرق خون،تعبیرمرتضی      آیات لالــه گــون، تفسیــرمصطفی
ایمـان زینب است، ایمـان فاطمـــه      صـــد پاره پاره شد، جانان فاطمه
فریــاد العطـش، الله اکبـــــــراست      فریاد بت شکن، تکبیــرلشکراست
راه حقیقت است، خون خدا حسین      اصل شریعت است درکربلاحسین
برنیــــزه ها بلنــد، قــرآن کلام او      حُـبِّ شهــادت است راه و مرام او
دنیا طلب شدن ، آغـازبندگی ست      حق راصدازدن مفهوم زندگی ست
آن شیرخواره ای درمنزلت ستُرگ     سرباز کوچکی، درمرتبت بزرگ
تسلیـم، واژه ای بیگــانه  با حسیـن     عباس مانده است مردانه با حسین
  ذکــــرکلام مـا، مهـــــــدی امام ما      اســـــم قشنگ او ذکـــــر کلام ما   
]]>
در طواف تـو 2018-08-23T12:10:48+01:00 2018-08-23T12:10:48+01:00 tag:http://borazjani.mihanblog.com/post/944 علیرضا امنیه برازجانی برای با تو سر کــردن  سراپا شـوق دیـدارمتمـام لحـظـه ازاحسـاس دیـدارتـوسـرشــارمتـوخوبی های من را بی بـدی تنهـا خریداری ولی من خوبیت را بـا بـدی هـایـت خـریـدارماگـرای بی وفـا درجستـجـوی عشق اَغیـاریولی بـاعشق تـومـن بی نیاز ازعشـق اَغیـارمتـوازلبخـنـد سـردِ من ، اگرای عشق بیـزاری من ازچشمـان گـریـان پُـرازاشک تـوبیـزارماگـرهنگـام  درد ازمـن نکردی توپرستــاری ولی من عاشقــــانه در طواف  تـو پرســـتارمبرای این که باشی آخرین عشقـم ســـزاواریبـرای عشـق ورزیــدن بـه  تـوآ


برای با تو سر کــردن  سراپا شـوق دیـدارم

تمـام لحـظـه ازاحسـاس دیـدارتـوسـرشــارم

تـوخوبی های من را بی بـدی تنهـا خریداری

ولی من خوبیت را بـا بـدی هـایـت خـریـدارم

اگـرای بی وفـا درجستـجـوی عشق اَغیـاری

ولی بـاعشق تـومـن بی نیاز ازعشـق اَغیـارم

تـوازلبخـنـد سـردِ من ، اگرای عشق بیـزاری

من ازچشمـان گـریـان پُـرازاشک تـوبیـزارم

اگـرهنگـام  درد ازمـن نکردی توپرستــاری

ولی من عاشقــــانه در طواف  تـو پرســـتارم

برای این که باشی آخرین عشقـم ســـزاواری

بـرای عشـق ورزیــدن بـه  تـوآیـا ســزاوارم

تـوازاحسـاس عشق من به خود آیا خبـرد