ارمغان شعروترانه برای آشنایی با عقاید و افکارهمدیگرو بیان موضوعات مختلف درقالب زیبای شعر و متن ادبی مطالبی نوشته ام.همه مخاطب اند. می خواهم بگویم بعنوان یک معلم هنوز به شاگردانم یادمی دهم. که علم بهتراز ثروت است .بگذار دنیادوستان کج اندیش غم نان را بهانه ی مرگ اندیشه و انسانیت خود قرار دهند.ما برای صلح جهانی و دوستی همگانی دوستانه می نویسیم تا ارزش ها را زنده نگاه داریم. همگان مخاطب اند.مرگ آغازیک زندگی جاودانه است. اگر تولدمان را دیگران با انتخاب خود رقم زده اند. بیاییم مرگ خود را باانتخاب خود زیباترین لحظه ی زندگی خود بسازیم.بهشت لایق ماست.خودرا به کمتر از آن نفروشیم. tag:http://borazjani.mihanblog.com 2017-09-22T10:22:37+01:00 mihanblog.com تــیری سـه شـعبه 2017-09-21T23:22:58+01:00 2017-09-21T23:22:58+01:00 tag:http://borazjani.mihanblog.com/post/808 علیرضا امنیه برازجانی اگرتــیری سـه شـعبـه در گلو دارم زخــون حنــجـــــرامــا  آبـــرو دارمپس ازمرگم چو می نوشم می کوثرلـب تــشــنــه شـــهـادت آرزو دارم گراز زهرعطش سـیراب ســـیرابم رُخی ازخون حنجــــر سرخ رودارم قـســـم از دیـــدن انــــسـان زربنـده دلی خونین ترازقــلـب ســبــــودارم نـمــازعـشــق مـن مـقـبول حق افــتدکه ازخـون گلوی خــود وضـو دارم نـنـوشـم بی رقیــه جــرعــه ی آبـی اگــــر دریــای آبـی پـیــش رو دارم شــده دامــان بـابـاغـــرق خـونــــابـه چـوابری خون فـشان هرتارمو دارم 93(کتاب طلو اگرتــیری سـه شـعبـه در گلو دارم

زخــون حنــجـــــرامــا  آبـــرو دارم

پس ازمرگم چو می نوشم می کوثر

لـب تــشــنــه شـــهـادت آرزو دارم

گراز زهرعطش سـیراب ســـیرابم

رُخی ازخون حنجــــر سرخ رودارم

قـســـم از دیـــدن انــــسـان زربنـده

دلی خونین ترازقــلـب ســبــــودارم

نـمــازعـشــق مـن مـقـبول حق افــتد

که ازخـون گلوی خــود وضـو دارم

نـنـوشـم بی رقیــه جــرعــه ی آبـی

اگــــر دریــای آبـی پـیــش رو دارم

شــده دامــان بـابـاغـــرق خـونــــابـه

چـوابری خون فـشان هرتارمو دارم

93(کتاب طلوع بی پایان)

 

]]>
دست علـمــداری 2017-09-21T23:21:05+01:00 2017-09-21T23:21:05+01:00 tag:http://borazjani.mihanblog.com/post/807 علیرضا امنیه برازجانی قافـلـــه هست ولی قافـلـــه سـالاری نیستمانـده برخاک علَـم دست علـمــداری نیستسینـــه ها سوخـتــــه انـد ازعطــشِ بی آبیبهـــرطفلان حسین هیــچ هــواداری نیست خیـــمـه هــا سـوختــه درآتـش ظاهـربینــاناهل خیمـــه همه آواره وغمخــواری نیستآخرین لحظـــه رسیـــده ست وپیِ یـاری اوجـزعلی اصغـــرلب تشنه مددکــاری نیستغیـــرهفتـــاد ودوتا مــرد بـه خاک ٱفتــــادهدرکنــارش بـه خـداونـد کـه دلــداری نیستصف به صف لشکرکافرهمه آماده ی رزم همــــرهِ سبــط نبی ازچـه سبب یاری نیستاهــل باطل همه صف بست قافـلـــه هست ولی قافـلـــه سـالاری نیست

مانـده برخاک علَـم دست علـمــداری نیست

سینـــه ها سوخـتــــه انـد ازعطــشِ بی آبی

بهـــرطفلان حسین هیــچ هــواداری نیست

خیـــمـه هــا سـوختــه درآتـش ظاهـربینــان

اهل خیمـــه همه آواره وغمخــواری نیست

آخرین لحظـــه رسیـــده ست وپیِ یـاری او

جـزعلی اصغـــرلب تشنه مددکــاری نیست

غیـــرهفتـــاد ودوتا مــرد بـه خاک ٱفتــــاده

درکنــارش بـه خـداونـد کـه دلــداری نیست

صف به صف لشکرکافرهمه آماده ی رزم

همــــرهِ سبــط نبی ازچـه سبب یاری نیست

اهــل باطل همه صف بسته وتنهاست حسین

حق حسین است، ولی هیــچ خریداری نیست

محرّم 93

 

]]>
اهـل حـرم 2017-09-21T23:20:11+01:00 2017-09-21T23:20:11+01:00 tag:http://borazjani.mihanblog.com/post/806 علیرضا امنیه برازجانی  جایی  بـرای  رفتـن  اهـل  حـرم  نبـودافسوس دستی برتنِ صاحب عَلَم نبودتا پاسدار خیمه گاه عبّـاس  زنـده  بـوددرقلب اهل خیمه گاه یک ذرّه غم نبود  

جایی  بـرای  رفتـن  اهـل  حـرم  نبـود

افسوس دستی برتنِ صاحب عَلَم نبود

تا پاسدار خیمه گاه عبّـاس  زنـده  بـود

درقلب اهل خیمه گاه یک ذرّه غم نبود

]]>
زینب به ویـرانه 2017-09-21T17:16:06+01:00 2017-09-21T17:16:06+01:00 tag:http://borazjani.mihanblog.com/post/805 علیرضا امنیه برازجانی به روی خاک صحرا بی کفن سلطان دین جان دادحسین بن علی غلطیـــده درخون برزمین جان دادعلی اکــــبرشکسته سر،لـبِ تشـنـــــه،دمِ آخـــــــرنهــــاده سـربه روی شانه ی حبل المتیــن جان دادیلِ اُمّ البنیـــن خیـــــره به مشک پاره بـا حســـرتبـه پاس اهــل بیت پاک ختـــم المرسلیـــن جان دادحســن بنشسـتـــه بـربـالیــــن او واشک می ریــزدحسیــــن ٱفتــــاده دردست امیــرالمؤمنیــن جان دادعلی اصغــــــربـه روی سینـــه ی خـونیـــن ثاراللهرُقیّـــه بی صــدا بـرپای زیـن العـــابـدیـن جان دادمیـــــان کـــربـلا س به روی خاک صحرا بی کفن سلطان دین جان داد

حسین بن علی غلطیـــده درخون برزمین جان داد

علی اکــــبرشکسته سر،لـبِ تشـنـــــه،دمِ آخـــــــر

نهــــاده سـربه روی شانه ی حبل المتیــن جان داد

یلِ اُمّ البنیـــن خیـــــره به مشک پاره بـا حســـرت

بـه پاس اهــل بیت پاک ختـــم المرسلیـــن جان داد

حســن بنشسـتـــه بـربـالیــــن او واشک می ریــزد

حسیــــن ٱفتــــاده دردست امیــرالمؤمنیــن جان داد

علی اصغــــــربـه روی سینـــه ی خـونیـــن ثارالله

رُقیّـــه بی صــدا بـرپای زیـن العـــابـدیـن جان داد

میـــــان کـــربـلا سجّٰــــــاد ازانـــدوه پـرپـرشــــــد

میـــــان قتلــــه گاه آنــــدم امـام جانشیــــن جان داد

هـزاران بـارمُـــرد وزنــده شــــد زینب به ویـرانه

دوبـاره زینب کبــــریٰ به روزاربعـیـــــن جان داد

93 

]]>
غریبــانه 2017-09-21T17:13:31+01:00 2017-09-21T17:13:31+01:00 tag:http://borazjani.mihanblog.com/post/804 علیرضا امنیه برازجانی نه یـاری وهـــواخواهی میان جمــع بیگانهبنای عهـد وپیمان بود بنایی سست وویرانهچه مردانی به شوق زَر، اسیــردام خودبینیدوباره زنـده شــد رسم ورسوم عهـد بتخانهکجا رسم است باخنجرخوش آمد گفتن مهمانزدن تیــــری سه شعبه درگلوی نرم دُردانهسرشمعـی بُریدن ازقفـــا بـا خنجــــــربُـرّٰانکمین کرده به شمشیـری زدن بربال پـروانهاسیـــران بلاکـش را به روی خـارها بُـردنبه ضرب تازیانه دست وپا بستـــه غریبــانهبه ما آموختند دیـن ها وآییـن ها ومذهب هـاچقدرزیباست جان دادن،به راه عشق مردانه93 نه یـاری وهـــواخواهی میان جمــع بیگانه

بنای عهـد وپیمان بود بنایی سست وویرانه

چه مردانی به شوق زَر، اسیــردام خودبینی

دوباره زنـده شــد رسم ورسوم عهـد بتخانه

کجا رسم است باخنجرخوش آمد گفتن مهمان

زدن تیــــری سه شعبه درگلوی نرم دُردانه

سرشمعـی بُریدن ازقفـــا بـا خنجــــــربُـرّٰان

کمین کرده به شمشیـری زدن بربال پـروانه

اسیـــران بلاکـش را به روی خـارها بُـردن

به ضرب تازیانه دست وپا بستـــه غریبــانه

به ما آموختند دیـن ها وآییـن ها ومذهب هـا

چقدرزیباست جان دادن،به راه عشق مردانه

93

]]>
آه وســــــوززینب 2017-09-20T08:53:46+01:00 2017-09-20T08:53:46+01:00 tag:http://borazjani.mihanblog.com/post/803 علیرضا امنیه برازجانی هـرکسـی فـریـــاد وآه وســــــوززینب می شنیــدمثل سنگ کـربلا خـون ازدوچشمش می چکـیـــدغرق حیرت شکوه می کـرد ودمادم می گـریستآسمـــــــان ازدیــــدن زینب خجـالـت می کشـیـــدوای آن لحظه که حسرت بارواشک افشـان وزارسوی مَقتـــــل زینب مضطــــــرپریشان می دویدبا وقــــاری مـادری و بـا غـــروری حیـــــــدریدردل مـــــــرد و زن کــــوفـه  نـدامـت  آفـریــــدجبرییـــــل انگشت حیرت دردهـــان مبهوت ماندخنجــــــــری وقتی گلــــــوی پادشاهی می بُریــدازرگ خونیــــــن حیـــــدرخون غیرت شد روانازرگ هـرکسـی فـریـــاد وآه وســــــوززینب می شنیــد

مثل سنگ کـربلا خـون ازدوچشمش می چکـیـــد

غرق حیرت شکوه می کـرد ودمادم می گـریست

آسمـــــــان ازدیــــدن زینب خجـالـت می کشـیـــد

وای آن لحظه که حسرت بارواشک افشـان وزار

سوی مَقتـــــل زینب مضطــــــرپریشان می دوید

با وقــــاری مـادری و بـا غـــروری حیـــــــدری

دردل مـــــــرد و زن کــــوفـه  نـدامـت  آفـریــــد

جبرییـــــل انگشت حیرت دردهـــان مبهوت ماند

خنجــــــــری وقتی گلــــــوی پادشاهی می بُریــد

ازرگ خونیــــــن حیـــــدرخون غیرت شد روان

ازرگ سـرخ حسیـــن خون شجاعت می چکیـــد

کاش بـرگـوش دلــــم یک بارازســــــــوی حسین

ذکـــــــرهـل من ناصـــرالینصرنی اومی رسیـــد

]]>
خون سـرخ هرشهیـــد 2017-09-20T08:52:41+01:00 2017-09-20T08:52:41+01:00 tag:http://borazjani.mihanblog.com/post/802 علیرضا امنیه برازجانی درپیش چشــم مادران فـرزنــد درخـون می تپیـدخاک زمین سیراب شد ازخون سـرخ هرشهیـــدبی گوشواره دختری با گوش خونیــن آن طرفایـن ســو رقیّـــه دامنش آتش گرفتــــه می دویـددست حسین بن علی چون کاسه ازخون پُرشــدهوقتی که تیرازحنجرشش ماهه ی خود می کشیدشمرلعین با خنجرش درپیش چشـــــم اهــل بیـتبنشسته بـرسینــــه ســرِقــرآن حق را می بُـریــدزینب چه حالی داشت آن وقتی که ٱوج بی کسـیآیات قرآن ازسرنیـــــزه بـه گوشـش می رسیــــددرکوچه های کوفه وپس کوچه های شهـــــرشامفرق شهیــــــدان می شکست ازسنگ باران یزی درپیش چشــم مادران فـرزنــد درخـون می تپیـد

خاک زمین سیراب شد ازخون سـرخ هرشهیـــد

بی گوشواره دختری با گوش خونیــن آن طرف

ایـن ســو رقیّـــه دامنش آتش گرفتــــه می دویـد

دست حسین بن علی چون کاسه ازخون پُرشــده

وقتی که تیرازحنجرشش ماهه ی خود می کشید

شمرلعین با خنجرش درپیش چشـــــم اهــل بیـت

بنشسته بـرسینــــه ســرِقــرآن حق را می بُـریــد

زینب چه حالی داشت آن وقتی که ٱوج بی کسـی

آیات قرآن ازسرنیـــــزه بـه گوشـش می رسیــــد

درکوچه های کوفه وپس کوچه های شهـــــرشام

فرق شهیــــــدان می شکست ازسنگ باران یزید

درپیش چشمان خـــدا خون خـــدا برخاک ریخت

برآن همه مظلومیت ازآسمـــان خـون می چکیــد

کُشتـنــــد مـردان خــــــدا، نامـردمان زَرپـرسـت

ازآن همــــه نا مردمی آدم خجـالت می کشـیــــد

93

]]>
صــــد پـاره های کـربلا 2017-09-20T08:49:28+01:00 2017-09-20T08:49:28+01:00 tag:http://borazjani.mihanblog.com/post/801 علیرضا امنیه برازجانی درعشق بازی با خـــــدا با هم رقابت داشتندایمـــــان  بـه  حقّٰانیّت حـق امـامـت  داشتنـددرپیشگاه فاطمــــه ، دروعده گـاه مصطفـیٰصد زخم تیر ونیزه وصــدها کرامت داشتندجان داده اند باعزت وبا غیرت وٱوج شرفدرپیش دشمن سینه ای غرق شهامت داشتندبودند دردنیا ولی بی اعتنــا برهرچه هست درخیمه ی عشق حسین تنهــا اقامـت داشتنددرخاک وخون غلطیـده اندآن عاشقان با وفادرخاکســاری پیش حق آُفتـاده قامـت داشتندصــــد پـاره های کـربلا،آن مـردم بی اِدّعـاازهم نشینی با حسیـن صدها کرامت داشتندزنجیـــره درعشق بازی با خـــــدا با هم رقابت داشتند

ایمـــــان  بـه  حقّٰانیّت حـق امـامـت  داشتنـد

درپیشگاه فاطمــــه ، دروعده گـاه مصطفـیٰ

صد زخم تیر ونیزه وصــدها کرامت داشتند

جان داده اند باعزت وبا غیرت وٱوج شرف

درپیش دشمن سینه ای غرق شهامت داشتند

بودند دردنیا ولی بی اعتنــا برهرچه هست 

درخیمه ی عشق حسین تنهــا اقامـت داشتند

درخاک وخون غلطیـده اندآن عاشقان با وفا

درخاکســاری پیش حق آُفتـاده قامـت داشتند

صــــد پـاره های کـربلا،آن مـردم بی اِدّعـا

ازهم نشینی با حسیـن صدها کرامت داشتند

زنجیـــرهایی  آهنیــن  بودنـد یاران  حسین

تا لحظه ی مُردن چنان کـوه استقامت داشتند

91

]]>
شهید کربلا 2017-09-19T01:04:15+01:00 2017-09-19T01:04:15+01:00 tag:http://borazjani.mihanblog.com/post/800 علیرضا امنیه برازجانی شهید کربلا ای کشتــــه ی غـمشهـیــــد نینــــــوا مـولای عالـمحسیـــن ای عـزَت فـرزنـــد آدمبـریــزم تـا ابــــــد اشک دمـادمشهید کــــربـلا مولای  مظلــومحسین بن علی جـان هـا فـدایـتدل وجـان  وتمــــــام هستی مـانثــــار خـاک  پـاک کـــربـلایتحسـیــــن بن علی خـون خـداییحسـیــــن بن علی مــولای ماییحبیـب الله حـق بـا اذن محبــوبحسین بن علی مشکــل گشـــاییبهشت عاشقان صحــن وسرایتحسین ای زاده ی زهرای اطهـرملائک تا ابد مجنــــــون عشقتحسین ای میـــوه ی قلـب پیمبــرحسیــــن  پــ شهید کربلا ای کشتــــه ی غـم

شهـیــــد نینــــــوا مـولای عالـم

حسیـــن ای عـزَت فـرزنـــد آدم

بـریــزم تـا ابــــــد اشک دمـادم

شهید کــــربـلا مولای  مظلــوم

حسین بن علی جـان هـا فـدایـت

دل وجـان  وتمــــــام هستی مـا

نثــــار خـاک  پـاک کـــربـلایت

حسـیــــن بن علی خـون خـدایی

حسـیــــن بن علی مــولای مایی

حبیـب الله حـق بـا اذن محبــوب

حسین بن علی مشکــل گشـــایی

بهشت عاشقان صحــن وسرایت

حسین ای زاده ی زهرای اطهـر

ملائک تا ابد مجنــــــون عشقت

حسین ای میـــوه ی قلـب پیمبــر

حسیــــن  پــور امیرالمــؤمنینـی

بآـزرگ آسمـــــان هـا و زمینـی

عزیـزو سیّـــد وسـالاروســـرور

حسین حبـل المتیـــن حق الیقینی

بجزمولا حسینم ســروری نیست

قسم هم شأن با اورهبــری نیست

قســــــم  تـا  انتهـــــای  آفرینـش

به سرداری مولایم ســـری نیست

صـراط المستقـیــــم کــــردگـاری

شهیدی چون شهیــــد کربلا نیست

اگر دریا  شــود خون  شهیـــــدان

به برکت قطره ای خون خدانیست

]]>
اباعبــــدالله 2017-09-19T01:01:42+01:00 2017-09-19T01:01:42+01:00 tag:http://borazjani.mihanblog.com/post/799 علیرضا امنیه برازجانی حُرمت پیغمبـــردشمنـش پاس نداشتدردلـش رحمی برگلـشن یاس نداشتحیف اباعبــــدالله بـاز علمـــــــدارانیچون علی اکبر یا مثـل عبّاس نداشتبعدعبّاس وحسین خیمه ها سوخته انددشمــن بدکاره هیـــچ احسـاس نداشتآخرین سربازش حضرت اصغـــربودلاله ی نورَستــه ترس ازداس نداشتدرنبــــرد با حق، اهـل باطل جز زَرد رترازوی دلش هیـچ مقیاس نداشت 93  حُرمت پیغمبـــردشمنـش پاس نداشت

دردلـش رحمی برگلـشن یاس نداشت

حیف اباعبــــدالله بـاز علمـــــــدارانی

چون علی اکبر یا مثـل عبّاس نداشت

بعدعبّاس وحسین خیمه ها سوخته اند

دشمــن بدکاره هیـــچ احسـاس نداشت

آخرین سربازش حضرت اصغـــربود

لاله ی نورَستــه ترس ازداس نداشت

درنبــــرد با حق، اهـل باطل جز زَر

د رترازوی دلش هیـچ مقیاس نداشت

 

93

 

]]>
خون خدا 2017-09-18T23:36:17+01:00 2017-09-18T23:36:17+01:00 tag:http://borazjani.mihanblog.com/post/798 علیرضا امنیه برازجانی درپیش چشــم مادران فـرزنــد درخـون می تپیـدخاک زمین سیراب شد ازخون سـرخ هرشهیـــدبی گوشواره دختری با گوش خونیــن آن طرفایـن ســو رقیّـــه دامنش آتش گرفتــــه می دویـددست حسین بن علی چون کاسه ازخون پُرشــدهوقتی که تیرازحنجرشش ماهه ی خود می کشیدشمرلعین با خنجرش درپیش چشـــــم اهــل بیـتبنشسته بـرسینــــه ســرِقــرآن حق را می بُـریــدزینب چه حالی داشت آن وقتی که ٱوج بی کسـیآیات قرآن ازسرنیـــــزه بـه گوشـش می رسیــــددرکوچه های کوفه وپس کوچه های شهـــــرشامفرق شهیــــــدان می شکست ازسنگ باران یزیدد درپیش چشــم مادران فـرزنــد درخـون می تپیـد

خاک زمین سیراب شد ازخون سـرخ هرشهیـــد

بی گوشواره دختری با گوش خونیــن آن طرف

ایـن ســو رقیّـــه دامنش آتش گرفتــــه می دویـد

دست حسین بن علی چون کاسه ازخون پُرشــده

وقتی که تیرازحنجرشش ماهه ی خود می کشید

شمرلعین با خنجرش درپیش چشـــــم اهــل بیـت

بنشسته بـرسینــــه ســرِقــرآن حق را می بُـریــد

زینب چه حالی داشت آن وقتی که ٱوج بی کسـی

آیات قرآن ازسرنیـــــزه بـه گوشـش می رسیــــد

درکوچه های کوفه وپس کوچه های شهـــــرشام

فرق شهیــــــدان می شکست ازسنگ باران یزید

درپیش چشمان خـــدا خون خـــدا برخاک ریخت

برآن همه مظلومیت ازآسمـــان خـون می چکیــد

کُشتـنــــد مـردان خــــــدا، نامـردمان زَرپـرسـت

ازآن همــــه نا مردمی آدم خجـالت می کشـیــــد

93

]]>
او مانده بود و 2017-09-18T12:51:44+01:00 2017-09-18T12:51:44+01:00 tag:http://borazjani.mihanblog.com/post/797 علیرضا امنیه برازجانی او مـــانــده و یک فـــوج لشـکر در بـرابرش او مـــانده و تنهــا خـــداونـد اسـت یـاورش او مانده و یک ذوالفــقار و ذوالجـناحی بس او  مـــانــده بــــود  و داغ یـــاران  دلاورش  او مانده بود و پشت سر یک کـاروان عطشتنـــــها ٱمـــید و تکــیه گــاهش ذکر یاورش ا وبــود و یـک تـیرسه شعبه دست حرملـه دل خـون شد از خون گلوی سرخ اصغــرش قـامت خمــیــده تر شـد و گیســو سفـیـدترمی بـــرد وقتــی پیـــکر بی جــان اکبـــرش مــاننــد جعـــفر دست عبـاس از بدن ٱفتـــادخـم شـــد حسـین از رفتـن او مـــانــده و یک فـــوج لشـکر در بـرابرش

او مـــانده و تنهــا خـــداونـد اسـت یـاورش

او مانده و یک ذوالفــقار و ذوالجـناحی بس

او  مـــانــده بــــود  و داغ یـــاران  دلاورش 

او مانده بود و پشت سر یک کـاروان عطش

تنـــــها ٱمـــید و تکــیه گــاهش ذکر یاورش

ا وبــود و یـک تـیرسه شعبه دست حرملـه

دل خـون شد از خون گلوی سرخ اصغــرش

قـامت خمــیــده تر شـد و گیســو سفـیـدتر

می بـــرد وقتــی پیـــکر بی جــان اکبـــرش

مــاننــد جعـــفر دست عبـاس از بدن ٱفتـــاد

خـم شـــد حسـین از رفتـن تنـها بــرادرش

از غــیرت و از مـــردی و مــردانگــی ســـرود

بـا پـاره پـاره پـاره هــای ســـرخ پیـــکـــرش

او پــاره پـــاره شــد ولی از حـق جــدا نـشد

بـر نـیزه قـرآن خـوانـدنـش اعــجــاز دیـگــرش

امام حسین(ع)

]]>
عشـق حسیـن بن علی 2017-09-18T12:49:39+01:00 2017-09-18T12:49:39+01:00 tag:http://borazjani.mihanblog.com/post/796 علیرضا امنیه برازجانی یک به یک بهرشهادت سوی میـدان رفته اندبـا دلی برروی نیـــــزه ذکـــرگویان رفته اندپای برروی زمین سـرهـا به ســــوی آسمان مست ازعشق وجـــنون پاره گریبان رفته اندخاک پایش را کنند تا سُرمه ی چشمان خویشپیشــــواز شهـــــریـار خـود شتابان رفتــه اندجان به راه عشق دادند گرهمـه با درد وغـــمپیشگاه  فاطمــه با چشــــم  گــریـان رفتـه انددر درون خیـــــمه ی  عشـق حسیـن بن علییاعلی گفتند وآن گاه  ســـوی میــدان رفته انددل بُریدند ا زتمــــام هستـی ودنیـــــای خــوددردل آتـش شبیـــــه مـ یک به یک بهرشهادت سوی میـدان رفته اند

بـا دلی برروی نیـــــزه ذکـــرگویان رفته اند

پای برروی زمین سـرهـا به ســــوی آسمان

مست ازعشق وجـــنون پاره گریبان رفته اند

خاک پایش را کنند تا سُرمه ی چشمان خویش

پیشــــواز شهـــــریـار خـود شتابان رفتــه اند

جان به راه عشق دادند گرهمـه با درد وغـــم

پیشگاه  فاطمــه با چشــــم  گــریـان رفتـه اند

در درون خیـــــمه ی  عشـق حسیـن بن علی

یاعلی گفتند وآن گاه  ســـوی میــدان رفته اند

دل بُریدند ا زتمــــام هستـی ودنیـــــای خــود

دردل آتـش شبیـــــه مـوج  طـوفـان رفتـه انـد

دسـت وپای نفـس را بستنـد بـا زنجــیــرعشق

مُشت کـوبان برسـرو دنـدان شیطان رفتـه اند

سینه چاکان حسیـــن ازعشق مَفتـون بوده انـد

عاشقانه  پیشــــــواز تیـــغ  بُرّان  رفتـــه انـد

93

]]>
کاروان کربلایی ها 2017-09-16T18:13:46+01:00 2017-09-16T18:13:46+01:00 tag:http://borazjani.mihanblog.com/post/795 علیرضا امنیه برازجانی درون کاروان مرتضیٰ یک طفــل راحت نیستجواب کودکان تشنه لب یک جرعه باران نیستعدوسیراب وسرمست وشکم ها سیرودل ها شادمیان سفره ی روزی رسانان لقمـه ای نان نیستوظهـــــرروزعاشــــورا نبــــرد حقّ وباطل بـودوپاســـخ جزهجـــــوم اَشقیــــا وتیــرباران نیستپس ازاکبـــــــرکه درچشــــم پدرشبهِ پیمبــــربودنمانده درمیان خیمـه گاه چشمی که گـریان نیستنمــــازوروزه وحـجّ وجهـــــاد کوفـیــــان کـامـلولی درقلب ایشـان حُبّی ازیاسیــــن قــرآن نیستحسین بن علی بـرنیـــــزه درس آمــوزمردم شـدحقیقت گفـت حقیقت جـزکـل درون کاروان مرتضیٰ یک طفــل راحت نیست

جواب کودکان تشنه لب یک جرعه باران نیست

عدوسیراب وسرمست وشکم ها سیرودل ها شاد

میان سفره ی روزی رسانان لقمـه ای نان نیست

وظهـــــرروزعاشــــورا نبــــرد حقّ وباطل بـود

وپاســـخ جزهجـــــوم اَشقیــــا وتیــرباران نیست

پس ازاکبـــــــرکه درچشــــم پدرشبهِ پیمبــــربود

نمانده درمیان خیمـه گاه چشمی که گـریان نیست

نمــــازوروزه وحـجّ وجهـــــاد کوفـیــــان کـامـل

ولی درقلب ایشـان حُبّی ازیاسیــــن قــرآن نیست

حسین بن علی بـرنیـــــزه درس آمــوزمردم شـد

حقیقت گفـت حقیقت جـزکـلام حق یـزدان نیسـت

جفا کردند درحق خود وعهـــــدی که خود بستند

پذیرایی به تیـرودشنـه کردن حق مهمــان نیست

93

]]>
خیمــه ی امام 2017-09-16T18:10:23+01:00 2017-09-16T18:10:23+01:00 tag:http://borazjani.mihanblog.com/post/794 علیرضا امنیه برازجانی با صـد هـــزارشمشـیــــرآمــاده درنیـامدشمـن هجــــوم آورد برخیمــه ی  امامآری زمانه می دیـــــد، نادیـدنـی تـریـنمی کُشت پادشاهی شمشیــــریک غـلامبرخاک سجـده کردند با قلب پُرغــرورآزادگـان زخـمـی ،مـردان تشـنــــه کـامازقتـــله گاه رفتند بشکستـــه دل اسیـــراشک است ودردوماتم معنای روزوشامبنشسته درخرابه تشنـه ،گرسنـه،زخـمیایـن بـود دراسـارت مفهــــوم احتـــــرامبـا دست ذلّـت هـرگـــزبیعـت نکـرده اندبـا جان نثــــاری خویش دادنـد ایـن پیـاممـردان بـا شهــامـت رفتنــد بـا رضایـتبـرزخــم ک با صـد هـــزارشمشـیــــرآمــاده درنیـام

دشمـن هجــــوم آورد برخیمــه ی  امام

آری زمانه می دیـــــد، نادیـدنـی تـریـن

می کُشت پادشاهی شمشیــــریک غـلام

برخاک سجـده کردند با قلب پُرغــرور

آزادگـان زخـمـی ،مـردان تشـنــــه کـام

ازقتـــله گاه رفتند بشکستـــه دل اسیـــر

اشک است ودردوماتم معنای روزوشام

بنشسته درخرابه تشنـه ،گرسنـه،زخـمی

ایـن بـود دراسـارت مفهــــوم احتـــــرام

بـا دست ذلّـت هـرگـــزبیعـت نکـرده اند

بـا جان نثــــاری خویش دادنـد ایـن پیـام

مـردان بـا شهــامـت رفتنــد بـا رضایـت

بـرزخــم کهنـــه ی ما مهــدی ست اِلتیام

93

]]>