ارمغان شعروترانه برای آشنایی با عقاید و افکارهمدیگرو بیان موضوعات مختلف درقالب زیبای شعر و متن ادبی مطالبی نوشته ام.همه مخاطب اند. می خواهم بگویم بعنوان یک معلم هنوز به شاگردانم یادمی دهم. که علم بهتراز ثروت است .بگذار دنیادوستان کج اندیش غم نان را بهانه ی مرگ اندیشه و انسانیت خود قرار دهند.ما برای صلح جهانی و دوستی همگانی دوستانه می نویسیم تا ارزش ها را زنده نگاه داریم. همگان مخاطب اند.مرگ آغازیک زندگی جاودانه است. اگر تولدمان را دیگران با انتخاب خود رقم زده اند. بیاییم مرگ خود را باانتخاب خود زیباترین لحظه ی زندگی خود بسازیم.بهشت لایق ماست.خودرا به کمتر از آن نفروشیم. tag:http://borazjani.mihanblog.com 2018-03-17T14:40:42+01:00 mihanblog.com آخرین خونذیز(ترامپ) 2018-03-17T09:20:23+01:00 2018-03-17T09:20:23+01:00 tag:http://borazjani.mihanblog.com/post/916 علیرضا امنیه برازجانی تو آخــرالزمـــون  یکی مـــــــیاد که باکــاراشهـــر جا یه آبـــادی باشـــه می کنه  ویــرونهحرف های خوب خوب میزنه واسه طرفداراشیکی که اصـــل ذات شــوکـــسی نمـی دونه میگن موهاش زردودوتاچشماش رنگ دریاستمیگن که رو حرف شـــــیطون حرفی نمی زنه میــگن که خیلی خون خواره مثل دراکـولاستآدمـــای خــوب دنیـــــــــا رو گـــردن مــی زنه اینکه کیه اسمش چیه می خوادچه کارکنهمی خواد چه خاکی  بریزه روسر این عــالم می خوادشیطون وروی گرده مون سوارکنهتو خیلی از کتاب ها من خوندم که  اون آدممیـــ تو آخــرالزمـــون  یکی مـــــــیاد که باکــاراش

هـــر جا یه آبـــادی باشـــه می کنه  ویــرونه

حرف های خوب خوب میزنه واسه طرفداراش

یکی که اصـــل ذات شــوکـــسی نمـی دونه

میگن موهاش زردودوتاچشماش رنگ دریاست

میگن که رو حرف شـــــیطون حرفی نمی زنه

میــگن که خیلی خون خواره مثل دراکـولاست

آدمـــای خــوب دنیـــــــــا رو گـــردن مــی زنه

اینکه کیه اسمش چیه می خوادچه کارکنه

می خواد چه خاکی  بریزه روسر این عــالم

می خوادشیطون وروی گرده مون سوارکنه

تو خیلی از کتاب ها من خوندم که  اون آدم

میــــگن اســـم کوچـک اون آقــاهه دجـــاله

دجال کیه دجال چیه خیلی درگـــــــیر بودم

من با خودم نشستم و فکر و  قاضـی کردم

شناختمش تابشناسیش این شعروسرودم

اون کیه که دوتاچشماش آبی ،موهاش زرده

خـــط نشـــون می کـــشه واســه مردم دنیا

یه آدم ثروتـــمـــند و مـــــــــغرور و بــی درده

اون  کیه  که دشـــمنی داره با   مســــلمونا

وقتی که حرف می زنه ازحرفهاش خون می ریزه

اون کیه که  دلش می خواد رئیس جمـــهور شه

اگه رئیس جمـــــهور بشه خیلی غم انگـــــــیزه

هـر چـی بگی زر داره می خواد صــاحب زور شه

ماشـــاءالله بارک الله صـــد آفــرین به تو

میلیاردر  نیویورکی و عاشــق زنهاســت

بعد از اوباما اون رئیس جمهورآمریکاست

ازاون پدرسوخته ها و از اون آدم بداست

وقتــی ترامــپ بیــاد کنار نتـــانیـــاهـــــــو

دنیا رو به آتش می کشنداین دو تا جـــــلاد

رحمی به هیچ کس نمی کننداین دوتاابلیس

دنـــیا سراسر می سوزه تو آتـــــــش بیداد

هر جای دنیا رو به بینــی داره می ســوزه

واسه عــقاب آســــمونها جای امنی نیست

از آســـمون بارون آتــــش پـــــــاره می ریزه

نابود میشه بادست انسان هامحیـط زیست

اون روز معـــــــلوم می شه فرق بین حق  و باطل

روزی کـــه آب دریاهـــا همــــرنگ خــــون می شه

اونکه دستش دست خداست می رسه به ساحل

روزی که حتی عاقل از وحشت مجــنون می شه

یک کوه غیــرت جلوشــون قد علم می کنه

یــکی که سـربازاش دلــیر و باشــــــهامتند

مردی که ازهیچ کس غیر از خدا نمی ترسه

مـــردان او دلیــر و مشـــــتاق شـــهادت اند
]]>
اصـــــل تمــنایم 2018-03-17T09:15:13+01:00 2018-03-17T09:15:13+01:00 tag:http://borazjani.mihanblog.com/post/915 علیرضا امنیه برازجانی     راز عاشقیزسوزآتش عشقت بجوشـدخون به رگهـایم برای با تو سرکردن ز شهر  عشق می آیـم ز هجرت شکوه ها کردن بود منظور  فریادم سر کوی تو بنشستن بود اصـــــل تمــنایم زلبـــهای تو  بـــشنـیدن کلام دوستت دارم قـــسم تا لحــظه مردن بود  تنها  تقاضــایم بیایکبار جویا شو که راز عاشقی درچیـستچرا دیوانه خوانندم چــرا مجنون صـــــحرایم تمام شعرهای من پراست ازشورعشق توفقـــط نام تو را  بردن بود  معـــنای نجــوایم قسم جزتو کسی دیگر تورا ازمن نمی گیردبرای عشق ور

    راز عاشقی

زسوزآتش عشقت بجوشـدخون به رگهـایم

برای با تو سرکردن ز شهر  عشق می آیـم

ز هجرت شکوه ها کردن بود منظور  فریادم

سر کوی تو بنشستن بود اصـــــل تمــنایم

زلبـــهای تو  بـــشنـیدن کلام دوستت دارم

قـــسم تا لحــظه مردن بود  تنها  تقاضــایم

بیایکبار جویا شو که راز عاشقی درچیـست

چرا دیوانه خوانندم چــرا مجنون صـــــحرایم

تمام شعرهای من پراست ازشورعشق تو

فقـــط نام تو را  بردن بود  معـــنای نجــوایم

قسم جزتو کسی دیگر تورا ازمن نمی گیرد

برای عشق ورزیدن نخواهی یافت  همتایم

کجاهمتای من عاشق چنین با  دردخوکرده

کجـــا  از تو تقاضـــا  کرده ام بهر مـــداوایم

 

93

]]>
روزمادر 2018-03-08T18:40:18+01:00 2018-03-08T18:40:18+01:00 tag:http://borazjani.mihanblog.com/post/914 علیرضا امنیه برازجانی قطـــعه  شعریست ارمغان از روزگار مـــادرت ذره ایســت از رنـج  و درد بی شـــمار مـادرتگرد شــمع قامتت از بس که چرخید  عاقبت سوخــت در آتــــــش دل پــروانـــه وار مـــادرت هر چه خواهی می دهد بی اعتنا برنفی عقلچــون که تنها عشــق هســت آموزگار مادرت بی رمــق وقتــی که در بستر ز درد افتاده ای خـــون کنــد درد تو قـلــب غــصــه دار مــادرت چشم  تو هرگز نگرید ، قلب  تو هرگز  نرنجـدگــربُود دسـتـت به دسـت اخـتـیــار مــــادرتدوستت دارد توهم گر دوستش می داشتی می نمـــو قطـــعه  شعریست ارمغان از روزگار مـــادرت

ذره ایســت از رنـج  و درد بی شـــمار مـادرت

گرد شــمع قامتت از بس که چرخید  عاقبت

سوخــت در آتــــــش دل پــروانـــه وار مـــادرت

هر چه خواهی می دهد بی اعتنا برنفی عقل

چــون که تنها عشــق هســت آموزگار مادرت

بی رمــق وقتــی که در بستر ز درد افتاده ای

خـــون کنــد درد تو قـلــب غــصــه دار مــادرت

چشم  تو هرگز نگرید ، قلب  تو هرگز  نرنجـد

گــربُود دسـتـت به دسـت اخـتـیــار مــــادرت

دوستت دارد توهم گر دوستش می داشتی

می نمـــودی وقت غم شــادی نـثـــار مادرت

خــوب باش و با نجــابت پاک باش و  سرفراز

در تمــام عمــــر ایـن اســت انـتـظـار مـــادرت

رازداری باوفــا ،سـنـگ صـبــوری باگـذشــــت

باش هـــم سنـــگ صــبور هم راز دار مادرت

عشق مادر پادشاه  عشـق های  عالم  است

عشق می جوشد فقط  از قلب  زار  مادرت

نیست آدم  هر که  قلب  مادرش را بشکند

شـــرم کن از چـشـم هـای اشــکــبـار مـادرت

از دعــای مادراست خوشبختی و لبــخندما

چون خداوند است از دل دوستدار مادرت

پیــش پـای مــادران ابلیــس سـرخــم می کند

پاس عـشــق و عـزت و شأن و وقـار مــادرت

چشمه های جاری و باران  لطف کبـریاست

پاس اشـک و دیده ی  شب زنده دار مادرت

هر شکست توست زخمی بر دل  پُرمهــــر او

عزّت و  پیــــروزی توست افــتــخــــار مـــادرت 

                                                                                                  

     وای ازوقتی که قلـب مادری راخون کنیم

وای  از نـفـــــریــن قـلـب  لالـــــه  زار  مـــادرت

   هست خورشید سعادت  روشــن از مهر پدر

   ماه خوشـبـخـتـی بچـــرخـد برمـــدارمـــادرت

آبان 93

]]>
مادرا ن سالمند 2018-03-08T18:38:09+01:00 2018-03-08T18:38:09+01:00 tag:http://borazjani.mihanblog.com/post/913 علیرضا امنیه برازجانی (هشداری به فرزندان باغیرت والدین سالمند)............................................................ٱفتـــاده دورازآشیــان تنها چه می کنی ای مـادربی خانمـــان اینجـا چه می کنیمادرکه بودآن که تورا اینجا سپُــردورفتهمـــراه توآمد تورا با خــود نبُــرد ورفتتوگــریـه می کـــردی ولی اواعتـنـا نکردازاشک چشـــم مادرش شرم وحیــا نکردفریاد کــردی جان من برگــرد وبرنگشتبی حوصله این جا تو را آورد وبرنگشتمادرکه بودآن که به اسم اورا صدا کردیپشت سرش با چشــم گریانت دعــا کردیچـشـــــم انتـظـــاردیـدن فـرزنـ (هشداری به فرزندان باغیرت والدین سالمند)

............................................................

ٱفتـــاده دورازآشیــان تنها چه می کنی

ای مـادربی خانمـــان اینجـا چه می کنی

مادرکه بودآن که تورا اینجا سپُــردورفت

همـــراه توآمد تورا با خــود نبُــرد ورفت

توگــریـه می کـــردی ولی اواعتـنـا نکرد

ازاشک چشـــم مادرش شرم وحیــا نکرد

فریاد کــردی جان من برگــرد وبرنگشت

بی حوصله این جا تو را آورد وبرنگشت

مادرکه بودآن که به اسم اورا صدا کردی

پشت سرش با چشــم گریانت دعــا کردی

چـشـــــم انتـظـــاردیـدن فـرزنــــد زاده ای

دلتنگ آن فـرزنـــدغیـرتمـنــــــد مـانـده ای

اورفـت وتـودیگــــرندیدی روی ماهـش را

رفـت ونـدیـدی دیگـــرآن بـرق نگاهش را

ٱفتــــاده دورازآشیــــان،محبــوس گشته ای

ازدیــدن دلبـنـــد خـود مأیـــوس گشتــه ای

95

]]>
یازهرا(س) 2018-03-08T18:30:00+01:00 2018-03-08T18:30:00+01:00 tag:http://borazjani.mihanblog.com/post/912 علیرضا امنیه برازجانی فاطمهفاطمـــه نـورخدا با  دَمِ عـیـســایی بـودبهتـــریـن ویژگی اش ام ابیـهــایی بـوددست سنگیــن عدو فاطمـه را سیلی زدصورتش سرخ ترازلاله صحـرایی بودبهـــردشمن فقط انگشت اشارت کافیسـتحکـم تـقــدیـرعلی صبروشکـیبـایی بـودگــرتحـمّـــل نکـند دین خـدا می مـیـــردورنـه ازتیغه ی شمشیـرچه پروایی بـودآن زمانی کــه عـــدوهیــزم وآتـش آوردچشـــم حـیــدر به درِخانه تمـاشــایی بودبا لگد ضربه زدند پهلوی زهرا بشکستشیـــوه ی فاطـمـه با درد مُـدارایـی بــودرفت درخواب اَبـَد مُحـسن و بیــدار نشـدنـالـه ی فاطمه

فاطمـــه نـورخدا با  دَمِ عـیـســایی بـود

بهتـــریـن ویژگی اش ام ابیـهــایی بـود

دست سنگیــن عدو فاطمـه را سیلی زد

صورتش سرخ ترازلاله صحـرایی بود

بهـــردشمن فقط انگشت اشارت کافیسـت

حکـم تـقــدیـرعلی صبروشکـیبـایی بـود

گــرتحـمّـــل نکـند دین خـدا می مـیـــرد

ورنـه ازتیغه ی شمشیـرچه پروایی بـود

آن زمانی کــه عـــدوهیــزم وآتـش آورد

چشـــم حـیــدر به درِخانه تمـاشــایی بود

با لگد ضربه زدند پهلوی زهرا بشکست

شیـــوه ی فاطـمـه با درد مُـدارایـی بــود

رفت درخواب اَبـَد مُحـسن و بیــدار نشـد

نـالـه ی مـــادراونـغــمــه ی لالایی بــود

بـهـــرمظلومیت فاطـمـــه تنهــا ایـن بـس

قــاتـلــش مُــدِّعــی مَـســـنـدِ الـٰهـــی بــود

بعـد ازاومونـس وهمراه علی چاهی شــد

درد او بی کـسی وغربت وتنهـــایی بــود

ازغـم غربت زهرا  دل حـیــدرخـون شـد

مـثــل مــا دیــده ی او آبـیِ دریـایـی بــود

 


]]>
گلواژه ی انسان 2018-03-02T08:16:39+01:00 2018-03-02T08:16:39+01:00 tag:http://borazjani.mihanblog.com/post/911 علیرضا امنیه برازجانی آیا شود دست یتیمی گرم بفشاریمبا گونه هایش سرخبا دیده هایش سبزبی آن که برگُلچهره اش یاقوت بنشانیمآیا شود بی گوشه ی چشمیشبگرد تک ٱفتاده دربرف زمستان رابا نَخ نما پیراهنی گرما به بخشیمشهرکس تهی دستان سردی ،گرم بنوازدروشن دلان را رهنما گرددازحرمت وجدان تا جان خود را درپناه مرگ بسپاردبراو مبارک بادگلواژه ی انسان90 آیا شود دست یتیمی گرم بفشاریم

با گونه هایش سرخ

با دیده هایش سبز

بی آن که برگُلچهره اش یاقوت بنشانیم

آیا شود بی گوشه ی چشمی

شبگرد تک ٱفتاده دربرف زمستان را

با نَخ نما پیراهنی گرما به بخشیمش

هرکس تهی دستان سردی ،گرم بنوازد

روشن دلان را رهنما گردد

ازحرمت وجدان

تا جان خود را درپناه مرگ بسپارد

براو مبارک باد

گلواژه ی انسان

90

]]>
ترانه ی ..از تـه دل 2018-02-21T08:39:37+01:00 2018-02-21T08:39:37+01:00 tag:http://borazjani.mihanblog.com/post/910 علیرضا امنیه برازجانی تو بگو جدایی مون چه فایده داشت      یـادتـه چـه  تلخی هایی کـشـدیـم           بعـد از اون تمام قهر  و آشتـی هـا                  بـاز ســـر  قـــرار  اوّل  رسـیــدیــم       بـیـا تـا خـط  بـزنـیـم  گذشـته  رو دوبـاره از سـرخـط شــروع  کنـیـم    &nbs تو بگو جدایی مون چه فایده داشت

      یـادتـه چـه  تلخی هایی کـشـدیـم

           بعـد از اون تمام قهر  و آشتـی هـا

                  بـاز ســـر  قـــرار  اوّل  رسـیــدیــم

      بـیـا تـا خـط  بـزنـیـم  گذشـته  رو

دوبـاره از سـرخـط شــروع  کنـیـم

       قول بده تو اون شبـای بی کسی

واسه هم ماه بشیم وطلوع کنیم

            اگــه قــول بـدی مـن و جـا نذاری

   قول می دم یه لحظه تنهات نذارم

   اگــه  تـو  از تـه دل دوسـتــم داری

                 مـنـم  از تـه  دلــم  دوستت  دارم

بـیــا تـا خـط  بـزنیـم  گذشته  رو

            دوبــاره از ســرخـط شـروع کنیـم

           قـول بده تو اون شبای بی کسی

واسه هم ماه بشیم وطلوع کنیم

       شـــروع............  دوبــاره  رفاقتا

               مـثـل  یـک  تـولّـد  دوبـاره  است

                      بــه خــدا فـقـط هـمـیـن محـبّـتـا

                            مـرهــم  زخـم  دلای  پـاره است

94خرداد


]]>
فـاطمــه (س) هستی حق 2018-02-19T14:25:54+01:00 2018-02-19T14:25:54+01:00 tag:http://borazjani.mihanblog.com/post/909 علیرضا امنیه برازجانی فـاطـمــه هستی حـق بـود وخـداونـد مجـیـدسوره ی کـوثـرخـود را به محمّــد بخشـیـدتـا درآغـوش پـدردیـده ی زهـــــرا وا شــدبخــدا عـرش خـدا یکسره یـا زهــــرا شــدفـاطـمـــه مـرکـزوبُنیانِ اسـاس هستی ستفـاطمــه هستی حق هستی حق جـزاونیست زینت اِنس ومِلَک، اَرض وسما فاطمه استبهتـریـن خلق خـدا نزد خـدا فـاطـمــه استنـوری ازعرش خـدا جلـوه ی ناسوتی یافتهیـچ کـس مثل خـدا فاطمـه اش را نشناختچیست درنزد خدا رُتبه ی زهــرای بطـولمادر زینب و اُمُّ الحسنیـن ، دُخت رســولگفت مـریـم بخـدا فـاطـمــه راهـمـتـ

فـاطـمــه هستی حـق بـود وخـداونـد مجـیـد

سوره ی کـوثـرخـود را به محمّــد بخشـیـد

تـا درآغـوش پـدردیـده ی زهـــــرا وا شــد

بخــدا عـرش خـدا یکسره یـا زهــــرا شــد

فـاطـمـــه مـرکـزوبُنیانِ اسـاس هستی ست

فـاطمــه هستی حق هستی حق جـزاونیست

 زینت اِنس ومِلَک، اَرض وسما فاطمه است

بهتـریـن خلق خـدا نزد خـدا فـاطـمــه است

نـوری ازعرش خـدا جلـوه ی ناسوتی یافت

هیـچ کـس مثل خـدا فاطمـه اش را نشناخت

چیست درنزد خدا رُتبه ی زهــرای بطـول

مادر زینب و اُمُّ الحسنیـن ، دُخت رســول

گفت مـریـم بخـدا فـاطـمــه راهـمـتــا نیست

نزد حق هیچ کس همرتبه ی با زهرا نیست

خانه ی فـاطـمـــــــه منزلگَـهِ جبراییل است

خاک پـا خـورده ی اوسُرمهٔ اِسرافیـل است

بـخــداونــد مـحـمّــد کـه خـــدا یــارش بــود

مـصطفایی کـه خـداونــد نگـهــــدارش بـود

آن کـه زهـــرای بطـول امِّ ابـیـهـــایش بـود

حضـرت فـاطـمـــه هستی دودنـیـایـش بـود

افتخــارش همه این بـود که کـوثـرازاوست

راضیـه ،مرضیـه وطاهـرواَطهــراز اوست

جـلــوه ی فـاطـمــــه درٱمِّ ابـیـهــایی اوست

چشــم حق خیــره به اَنـوارتمـاشـایی اوست

فـاطـمــه فـاطـرحق،آیـنــه ی تطهـیــراست

فـاطـمـــه نــورالیٰ نـورخــدا تـفـســیـراست

فـاطـمــه آیتی از رحمت و اِحـســـان خداست

فاطمــــــه آینـه ی عصمـتِ قــرآن خــداسـت

حُرمـت فـاطـمــه د رنـزد خــدا بسـیـاراست

از ازل تـا بـه ابـد فـاطـمـــه بی تکـراراست


95

]]>
شهادت حضرت زهرا س 2018-02-17T17:19:23+01:00 2018-02-17T17:19:23+01:00 tag:http://borazjani.mihanblog.com/post/908 علیرضا امنیه برازجانی .h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}
]]>
جـان بخشــیدن زهرا (س) 2018-02-17T16:55:08+01:00 2018-02-17T16:55:08+01:00 tag:http://borazjani.mihanblog.com/post/906 علیرضا امنیه برازجانی دل حـــیــدرشکــــسته از غـم نـالیــدن زهـراعـلی وحـیرت وشــکـوایه ازخـم دیدن زهـراشـرارشعـله و میــخ درو پهـلوی مـرضیــــه عـدو وسـیلی سـخت وبه خود پیــچیدن زهـرامیــان آســـمان فریــاد زد پیــــغــمـبرخـــاتـم خدا رنجــــیده شد ازباعـث رنجــــــیدن زهرابه جزحیدرکـسی نورحـقیـقـت را نمی فهــمید کـجا آ ن شب پرستـان وکجـا فهـــمـیدن زهراتنی زخمی رخی خونـین دلی دلتــنگ پیـغمبررسیده لحظه ی بدرود وجـان بخشــیدن زهراعـلی بود وعـلی بود وعـلی بود وعـلی تنـــها غریب و دل شکــــسته ازجـوانه چـیـدن زهراطنا دل حـــیــدرشکــــسته از غـم نـالیــدن زهـرا

عـلی وحـیرت وشــکـوایه ازخـم دیدن زهـرا

شـرارشعـله و میــخ درو پهـلوی مـرضیــــه

عـدو وسـیلی سـخت وبه خود پیــچیدن زهـرا

میــان آســـمان فریــاد زد پیــــغــمـبرخـــاتـم

خدا رنجــــیده شد ازباعـث رنجــــــیدن زهرا

به جزحیدرکـسی نورحـقیـقـت را نمی فهــمید

کـجا آ ن شب پرستـان وکجـا فهـــمـیدن زهرا

تنی زخمی رخی خونـین دلی دلتــنگ پیـغمبر

رسیده لحظه ی بدرود وجـان بخشــیدن زهرا

عـلی بود وعـلی بود وعـلی بود وعـلی تنـــها

غریب و دل شکــــسته ازجـوانه چـیـدن زهرا

طناب وآتـش ویک کوچـه نامـرد وزنی تـنـها

علی خون گریه می کـردازغـم نالیــدن زهــرا

رســــیده لحـظه ی بدرود تـلخ آخـرین دـیــدار

علی وحـسرت واشـک وکـفن پوشــیدن زهـرا

مدینـــه قـدرنـور وروشـنایی را نمی دانــسـت

جهان درشـب فرورفـته پـس ازخوابیــدن زهرا

93کتاب ( طلوع بی پایان)

]]>
چه کنم فاطمه جان 2018-01-30T20:13:53+01:00 2018-01-30T20:13:53+01:00 tag:http://borazjani.mihanblog.com/post/905 علیرضا امنیه برازجانی گرچه دردست عدو فاطمــه تحقـــیرشدمدست و پا بسته ی اندیشه وتدبیـرشــــدمبه خدا صبروسکوت پاسخ آن قــوم نبودچه کنم فاطـمه جـان بسته به زنجیرشدمچه کســی دیده که دردام بیـفـتـد شــیریمن اسیـــرقـــدرو پـــنجه ی  تقـدیر شدم بهر منصب نکـشم تیــغ و برادرنکشــــممن فقط  بهـــرخدا دست به شمشــیرشدم هیــچ دانیـــد چرا دیده ی من بارانیــستهمه ی درد من این است که تکفیــر شدم پیش چشـــم حسنین فاطمه برخــاک افتادازهمان لحظه من از زندگیم  ســیر شـدم پیش چشمم به خدا فاطمه ام جــان می دادمن پس ازفا


گرچه دردست عدو فاطمــه تحقـــیرشدم

دست و پا بسته ی اندیشه وتدبیـرشــــدم

به خدا صبروسکوت پاسخ آن قــوم نبود

چه کنم فاطـمه جـان بسته به زنجیرشدم

چه کســی دیده که دردام بیـفـتـد شــیری

من اسیـــرقـــدرو پـــنجه ی  تقـدیر شدم

بهر منصب نکـشم تیــغ و برادرنکشــــم

من فقط  بهـــرخدا دست به شمشــیرشدم

هیــچ دانیـــد چرا دیده ی من بارانیــست

همه ی درد من این است که تکفیــر شدم

پیش چشـــم حسنین فاطمه برخــاک افتاد

ازهمان لحظه من از زندگیم  ســیر شـدم

پیش چشمم به خدا فاطمه ام جــان می داد

من پس ازفاطمه اینگونه زمین گیــرشدم

رفت زهـــــرا وهنوز قاتل او آزاد اســت

به خـــــداوند  من ازدیـدن او پیــر شـــدم

گرچه درحادثه ی کوچه صبــوری کردم

باعث جوشــش سرچـشمه ی تکبیر شدم

92

]]>
منجی صاحب زمان (عج) 2018-01-26T07:46:49+01:00 2018-01-26T07:46:49+01:00 tag:http://borazjani.mihanblog.com/post/904 علیرضا امنیه برازجانی  صاحب زمان تو شــاهی و ما نوکر و غــــــلام تو می فــروش کــوثـری ما طــالبــــان جــــام تو هاله ی نوری به گرد هرچه هست هسـتیخورشــــیدو ماه روشـن و تابان روز و شــــــام ما بارهــا گفتیــــم از غـــفلت خــــداحــــافــظاما تو از لطـــف و کـرم کــردی به ماســـــــلام هرلحظه پای سفره ی لطفت نشســـــته ایم داریـم هر دم خواهـــشی پیوســته و مــــدام یــک روز  می آیــی به حکم شــاعر خــلقــت بی شـــعر تو دیـــوان یــزدان اســـت ناتـــمام ما حرمـــتــت را بارها بـــشکســـته ایم  و&nbs  

صاحب زمان تو شــاهی و ما نوکر و غــــــلام

تو می فــروش کــوثـری ما طــالبــــان جــــام

تو هاله ی نوری به گرد هرچه هست هسـتی

خورشــــیدو ماه روشـن و تابان روز و شــــــام

ما بارهــا گفتیــــم از غـــفلت خــــداحــــافــظ

اما تو از لطـــف و کـرم کــردی به ماســـــــلام

هرلحظه پای سفره ی لطفت نشســـــته ایم

داریـم هر دم خواهـــشی پیوســته و مــــدام

یــک روز  می آیــی به حکم شــاعر خــلقــت

بی شـــعر تو دیـــوان یــزدان اســـت ناتـــمام

ما حرمـــتــت را بارها بـــشکســـته ایم  و  تو

باز هـــم نــظر کردی به ما از  روی  احـــــترام

دانــم چرا هجــــران وغربت را پــســـنـدیــدی

مهـــــدی بیــــا تنـها به لب داریم  والســــلام

مردیــم از طــــــــولانی  شـــــبهای زنــــدگی

دلتــــنگ دیـــدار تـــوایم آخـــــر بیــــــــا امـام

گویــــم به وقــــت مرگ هم مهــــــدی بیا بیا

چون دردیــــار ماســت حـرف مـــردیک کــلام

92مهر

]]>
برای پسرعموی مرحومم 2018-01-23T19:26:01+01:00 2018-01-23T19:26:01+01:00 tag:http://borazjani.mihanblog.com/post/903 علیرضا امنیه برازجانی زندگی آغازیست بین یک طلوع و یک غروب.--------------------------------------هرکسی بعد تودیدم غم تو در دل داشت                بعـد تو هر چه شنیــدم همه خوبی ها بود   همـــه از معرفتت ، خاطــــره ها می گفتند              درنگــاهت غـــم ناگفتـــه ی تو پیدا بـود---------------------------------------(به یاد مرحوم هیبت الله امن زندگی آغازیست بین یک طلوع و یک غروب.
--------------------------------------
هرکسی بعد تودیدم غم تو در دل داشت                بعـد تو هر چه شنیــدم همه خوبی ها بود
   همـــه از معرفتت ، خاطــــره ها می گفتند              درنگــاهت غـــم ناگفتـــه ی تو پیدا بـود
---------------------------------------

(به یاد مرحوم هیبت الله امنیه برازجانی)

زندگی هرچه که بود،باهمـه ی خاطـره ها
عاقبت این سفــــــر سخـت به پایان آمــــــد
به خــداونـد کـــــه من بـرتـرم از کُلِّ ملَـــک
حرف من نیست که این گفته ز قرآن آمد

یاد عبّاس که یک عُمــــر سیه پوش شُدم
یاد آن لحظــــه ی  فریاد غریبــــــانــه ی او
برکت آن همـــــه زنجیــــــر زدن یاد حسین
دیدم آن لحظـــــه ی آخر رُخ جانانه ی او

گِلــــه  از چرخش  ایّام ندارم ، ای دوست
گرچه در خلوت دل عُمر گرانمایه گذشت
چرخش چرخ فلک طبـق مُراد همـه نیست
فصــــل پاییــز چه زود آمد و پروانه گذشت

برکت و مرحمت و لطف خدابسیاراست
آخرین لحظــــه خـــــداونـد پرستـــــارم شــد
یا حسیـــن گفتــم وجان دادم و آرام شدم
صـــــد هـزار شُکــــر خداوند خریدارم شـد

هـر طلـــــــــوعـی  به   خـــداونـد   غـروبی  دارد
مرگ پایان کسی نیست ، شـروع دگــــــــراست
تلخ و شیرین همه درجاده ی مرگ همسفریم
چاره ای نیست که این حُکم قضا  وقَدَراست

از : علیرضا امنیه برازجانی


]]>
شهیدان سرافرازنفتکش سانچی 2018-01-23T19:04:44+01:00 2018-01-23T19:04:44+01:00 tag:http://borazjani.mihanblog.com/post/902 علیرضا امنیه برازجانی شهیـــــــد سربلنـــــد ما سفـــــــــر سلامتتو را خـــــدا گرفت و  از میــــــان ما بُـردهنــــــوز نمی شـه باورم که مـــوج دریاتو را گرفت و ســـــوی ساحل خـــدا بُـردبدون  تـو   من  و   یـه  قلــب پـاره  پـارهچه شـــــد که یکسره دل ازهمه بُریدیمیـــــان مـوج و آتــش و سکـــــــوت دریاچه بی صــــدا و عاشقـــــونه پَرکشیـدیدلــــــم نمی شـــه باورش که برنگـــــردیمن وشبــــــــای بی تـو و چشــای بیـــداردل و شـــــراره هـــای  آتــش &
شهیـــــــد سربلنـــــد ما سفـــــــــر سلامت
تو را خـــــدا گرفت و  از میــــــان ما بُـرد
هنــــــوز نمی شـه باورم که مـــوج دریا
تو را گرفت و ســـــوی ساحل خـــدا بُـرد

بدون  تـو   من  و   یـه  قلــب پـاره  پـاره
چه شـــــد که یکسره دل ازهمه بُریدی
میـــــان مـوج و آتــش و سکـــــــوت دریا
چه بی صــــدا و عاشقـــــونه پَرکشیـدی

دلــــــم نمی شـــه باورش که برنگـــــردی
من وشبــــــــای بی تـو و چشــای بیـــدار
دل و شـــــراره هـــای  آتــش   جــــــــدایـی
شهیــــــد سربلنــــد ما خـــــــدا نگهــــــدار

نگاه به هرچه می کنم ، تو رو می بینم
صدات و میشنوم شهید رفته درخواب
شبــــــای ســـــرد زندگـی نمی شه روشـن
ازاون زمان که بسته شدچشای مهتاب

نگــــــــاه  مهــــــربـون  تـو  یادم می مـونـه
چشـــــات و بستی و شبـام سحـــرندارن
یه قبـــــــرخالی مونده و چشـم انتظـاری
خـــــــدا کنــه یه روز تو رو واســـم بیـارن
]]>
پرستار،فرشته سفیدپوش 2018-01-22T08:44:09+01:00 2018-01-22T08:44:09+01:00 tag:http://borazjani.mihanblog.com/post/901 علیرضا امنیه برازجانی              بـرتـو وَقـلـب پُـراحســاسی که داری آفرینتـوقــــرارقـلـب های بی قـــراری آفـــریـنتکـیــه گــاه قـامـتِ  ٱفـتـــادگــان بی رِمَــقْروز وشب، شب تا سحــرایثارداری آفرین مـونــس واَمنیّت وآرامــش  بـیـمـــــارهـــا پیک شــــادی آورِ دل هــای زاری آفــریـندردمنــد درد انسـان هـا،خـداهـمـراه توستدرمیـــان عـرش صاحب اعـتبـاری آفـریـنبی تو وقلب پُرازمِهـرت ،دلی آسوده نیستتــوٱمیـــد بخــشِ دلِ ٱمّـیــــدواری آفــری


             

بـرتـو وَقـلـب پُـراحســاسی که داری آفرین

تـوقــــرارقـلـب های بی قـــراری آفـــریـن

تکـیــه گــاه قـامـتِ  ٱفـتـــادگــان بی رِمَــقْ

روز وشب، شب تا سحــرایثارداری آفرین

مـونــس واَمنیّت وآرامــش  بـیـمـــــارهـــا

پیک شــــادی آورِ دل هــای زاری آفــریـن

دردمنــد درد انسـان هـا،خـداهـمـراه توست

درمیـــان عـرش صاحب اعـتبـاری آفـریـن

بی تو وقلب پُرازمِهـرت ،دلی آسوده نیست

تــوٱمیـــد بخــشِ دلِ ٱمّـیــــدواری آفــریـن

چـون خـدای ذوالمِـنَـن بی منَّت وبی ادّعـــا

گوشِ جان بر درد دلها می سپــاری آفـرین

ای غریب آشنـــا، ای هـم صـدای بی صــدا

بهـتـــریـن دردآشـنــای روزگــاری آفـریـن

مَحـْـرَم راز واِنـیـس وروشنای چشـمِ خـیس

مـاه تـابـان در دل شب های تـاری آفـــریـن

ای که جوشد چشمـه های زندگی ازجان تـو

کشـــورانـسـانیـت را پـاســــــداری آفــریـن

یک نفـررا شاد کردن، شـادیِ قلب خـداست

هست آیـا بـرتـرازایـن اِفـتـخــــاری آفــریـن

جوشش سرچشمه ی مِهـرخـدا ازقلب توست

تـوحبیـب مـردم چـشــــم انتظــاری آفــریـن

ای که دل ها با حضـورگرم تـوروشن شـود

پـُرغـرور وبـا نجـابـت، بـا وقــاری آفـریـن

معنی اَصل عـبــادت خـدمتِ خلــق خـداست

درعـبــادت عـابـدی شب زنـده داری آفـرین

مُزدِ دست زندگی بخـشِ تـومی دانم کم است

درصبــوری بهـتـــرین آمـوزگـاری آفـریـن


پزشکان وپرستاران باوجدان

                         شهریور94                          

]]>