عمری ست برزخــم فراقت مرهمی نـبود

عرشی زمیـــن ٱفتـاد وآن دردِ کمی نبــود

یکباردیگــــرغرق خون حَبـل المتـیــن ما

خاموش شد خورشیدی ازخورشید دیـن ما

ابن الرّضــــا فـرزنــد مقتـــول مدینه بـود

ازکودکی درمَعــــرض شمشیـــرکینه بـود

سخـت است مُــــدارا کــردنِ با قاتل پــدر

ازکـــودکـی بـاشـی امـامِ غایـب النَظــــــر

اعلــم ترین مــــرد زمانه درزمیـن جــواد

ازکودکی ٱستـــاد وشاهنـشــاه دیـن جـــواد

آخر چه طــورباورکند سخت است باورش

قاتل کسـی باشـــد که عمـری بـوده یاورش

زخــم زبانـش را امام هــرلحظه می شنـید

عُمــــری امام ازدست اوزهـــرجفـا چشیـد

قاتـل تمـــام زهـــــررا درکـام اوچشــــانـد

تا آن که حتّیٰ جرعه جانی درتنـش نمــانـد

هرلحظه برمی خاست وهرلحظه می ٱفتـاد

لب تشنه بود یک قطــره آب حتّیٰ به اونداد

ارباب وقتی تشنه لب می خواست آب ازاو

ته مانـده های زهــربـود تنهـــا جواب ازاو

آقـا شکستــــه دل بـه حـال قاتلــش گریست

وِفـق  مــرام  مـردم  دانـا، زمـــانـه  نیسـت

هـــربـاربـرمی خیــــزد وبـرخاک می ٱفتـد

ازایـن مُصیبت لــــرزه درافـلاک می ٱفتــد

ازبی وفــایـی هـای اوآقـــــا دلــش شکـست

آســـــوده ازبــوی شهادت بـرزمیــن نشست

اوقاتلــش رامی شنـــاخت اِفشا نکرد ورفت

حکم قصـاصِ قاتــلش امضـــا نکرد ورفت

ازلطـف زهــــرکینـــه اش سیـــراب امام او

بعـد ازامام هـرگــــزنشـــــد دنیـــا به کام او

 

 

 


برچسب ها: جواد-امام نهم--شهادت امام جواد ع ، شاهنـشــاه دیـن جـــواد ،

سه شنبه 31 مرداد 1396

آیا خواهد رفت

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :سپید و نو و غزل ( اجتماعی) ،

آن روزمیلاد د وباره ای بود

وقتی درمیدان دیدم مُجسَّم شد

احساسم جان گرفت

به پشتوانه ی غنیِ احساس سلامش کردم

با ذرّات مُعلَّق درهوا به  پروازدرآمدم

با هرقدم که به من نزدیک می شد

ریسمان پیوندمان بیشترگره می خورد

و با برق نگاهش

و طراوت واژه هایش

کشتزارآرزویم را سیراب می کرد

ناگاه

درهجوم خاطرات تلخ پیشین

ابرهای موهوم تردید ،درجانم پراکنده شد

آیا امروزمرا باورخواهد کرد

آیا دوباره خواهد رفت

89


برچسب ها: ریسمان پیوندمان ،

یکشنبه 29 مرداد 1396

حضرت قاسم (ع)

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :محرم.عاشورا.یاران حسین ع ،


برچسب ها: نوجوان کربلا-فرزند امام حسن ع- ،پیــام آیه ی تبلـیـــــغ ،پیـامـی ازامامـت بــود

به حُکـم وحی جبراییل، نبیِّ مُصطفی فرمـود

تویی مولای هـرمؤمن،امام المتّقیــن حیــــدر

به فرمان خـــــداهستی امیرالمؤمنیـن حیـــدر

همان هایی که می گفتند هــوادارعلی هستـند

بریدند ازسرکینه همان عهـدی که خـود بستنـد

تمام شب پرستانی که دورازنـورخـورشیـدنـد

همه دستان حیدررا به دست مصطفی دیـدنـد

علی محبوب درگاه خـــدا بعــد ازمحمــد بود

علی درعالم اسلام پس ازاحمــــد سرآمد بود

خـــــدا ختم رسالت را به محبوبش پیمبـــرداد

به فرمان خـــــدا احمــد، ولایت را به حیدرداد

کسی کوبرترازحیـــــدر،حبیب الله وپیغمبــــر

شرافت بحربی پایان ،کرامت ازهمـــه سرتر

امیرالمؤمنین حیـدر،حبیب ویاراحمـــــــد بـود

امیرالمؤمنین حیـــــدر،علمــــدارمحمّــــد بـود

95

 


برچسب ها: وحی جبراییل ، حبیب الله وپیغمبــــر ، علمــــدارمحمّــــد ،


درعرش خدا حیدرکرَّارعلیست

محبوب دل احمـد مختارعلیست

شایسته ی ذوالفقـــــاربیـدادافکن

درلشکـرالله،علـمــــــــدارعلیستبرچسب ها: محبوب دل احمـد. ذوالفقار. علی ،

جمعه 27 مرداد 1396

یا فاطمــه

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :حضرت زهرا.زینب.معصومه.نرجس.خدیجه.و... ،

ای بهشـت آرزوهـا فاطمــــه

چشمه ی پاک ومُصفّٰا فاطمه

ذکـــرلب های تمـــام کائنـات

فاطمــه یا فاطمــه یا فاطمــه


برچسب ها: مرضیّه.زهرا.طاهره س ،

جمعه 27 مرداد 1396

یزیـد ملعــون

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    

 

 

دست یزیـد ملعــــون ابلیـس آشنـا بود

دست عزیززهرا دردست مصطفا بود

قلب یزید مُلحد، ازبُغـض وکینه لبریز

قلب حسین زهرا,همواره با خــدا بود


برچسب ها: یزید مُلحد ،

جمعه 27 مرداد 1396

شب پایان

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :محرم.عاشورا.یاران حسین ع ،


آن شب شب پایان درد ورنـج وغم ها بـود

آن شب، شب دلـدادگی ودلبــــری هـا بـود

آن شب به گِرد خیمه ها می گشت تا سحر

دست حسین درلابه لای خارصحـــرا بـود

مـولا حسیـن بن علی در شـام عاشــــــورا

بهــــر ملاقات خــــدای  خود مهیّــــا  بود

آن شب ستــــاره درمیان کهکشــان، پُرنور

ماه شبانه در شب هجـــــران چه زیبـا بود

عبّٰاس گردِ خیمه چـون پروانه می چرخیــد

ذکـــــر لـب زینب غریبـا  وا غریبـا  بـود

آن شـب فضــــای آسمان کــــربلای عشق

لبـــریـزاز اَنفـاس  قدسیِ مسیـحــــــا بـود

درآن سکوت نیمــه شب باد سحـــرگاهان

مرثیـــه خـوان غربـت فرزند زهــرا بود

اهل حرم لب تشنــه اند امّٰـا ٱمیـــــدوارند

زیرا هنـــــوزم خیمــه ی عبّٰاس برپا بود

فردای عاشـــــورا همه ٱفتاده برخاک اند

آغازهجــــــرعاشقــــــان پایان دنیــا بـود

ازدیده ی عبّٰاس دستی تیــــرمی کشیـــــد

آن دسـت هـای مادرش ٱم ابیهــــــــا بـود

درعلقـمــــه عبــاس ٱفتــــاده بـدون دست

دیگرحسیـن بن علی تنهـــــای تنهـــا بـود

وقتی عمــود خیمـــــه ی عبّـاس را کشید

حـال حسیـن بـن علی ناگفتـــه پیـــدا بـود

 

 


برچسب ها: شـام عاشــــــورا ، غریبـا وا غریبـا ، کــــربلای عشق ،

جمعه 27 مرداد 1396

بـوی خـوش یاسـمـن

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :تک جمله .غزل وترانه ی عاشقانه ،


ما منتظـــــربـوی خـوش یاسـمـن هستیم

هـرچنــــد دلـش ازسـرشـوخی بشکستیم

هـرچنـــد درِسبــــزدلـش بســته به رویم

ما قلـب خـزان دیـــــده برآن یاس نبستیم

اوصاحب یک قلب بُود سخت ترازسنگ

تـا نـرم شـــــود منتـظــــــراوبنشـستیــم

 ـ


برچسب ها: سخت ترازسنگ ،

     تـو ایـن چشـمــــان خواب آلـوده را بیدار خواهی کـرد                   

     و مــا را آشـــنـــا بــا شـاهــــراه یـــا ر خـواهی کـــرد

     تـو بـا هـر واژه یک  مـشعـل بـه هر بیـراهه  افروزی                      

     عـدالـت را  دوبـاره چـون  علی تـکرار خـواهی کــرد

     تو با چشمـــان روشن بین خود خورشیــد مهــر افـشان                     

     تـمـام قـلـب هـا را  روشــن از انــوار خــواهی  کـــرد

          اگـر  دسـتــان  حـاجـت را سـخــاوت مـنـد بفـشـــاری                         

     قنـوت خـواهــش از مـهـــر درون سرشار خواهی کرد

     چـو هــر یـک دانـه گـنـدم  در  زمـیـن مـهــر تـو ٱفـتـد                      

     بـه بــاران سخـایـت هـر یکــش خـروار خـوا هی کـرد

     دل از دوری به تنگ آمد، شکســته ،سخت بیتـاب است      

     نـگـاهی کن تـو که بـا هر نـظـر هـر کار خواهی کرد

91


برچسب ها: قنوت خواهش-مهدی آخرالزمان ،

 

همه پشت سرارباب،به سوی خصم می تازیم

به زیـرپـرچـم مهـــــدی، سرباطل بینــــدازیم

تمام شاهــدان حاضـــر،به زیرخیمه ی عبّٰاس

دوباره خیبــری دیگر،حُنینی تـازه می سازیم


برچسب ها: مهدی عج ،

سه شنبه 24 مرداد 1396

مادر

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :سپید و نو و غزل ( اجتماعی) ،

مــــادر پـروبـالی بــرای پــرزدن هـایـم

مـــادرتمـــام هستـی امـــروزوفــردایــم

مادرسراپا عشق و شورو مهربانی هاست

مــــادر پنـــاه قـامـت ٱفـتــــاده از پـایـم

مــــادربـه مـن آموختـــه آزاده مـردی را

مــــادرصـراط المستـقــم هـردو دنیــایم

بی او تمـــام روزهـایـم تـیــره تـرازشب

مــــادرشبیــه مـاه روشن بخش شبـهایم

وقتی که من دراضطراب ورنج تشویشم

وقتی کـه ازدلواپـسی تنـهـــای تنـهـــایم

مــــادربـدون مُزد و منَت یــارو غمخوارم

مـــادرشــوَد همــدرد بـا قلب شکیبــایم

تا جان به تن دارم تمام لحظـه های عُمــر

مفـتــون عشق مـــادرو مجنــــون بـابـایم

93


برچسب ها: مـــادر ، مــــادرصـراط المستـقــم ، عشق مـــادر ،

سه شنبه 24 مرداد 1396

افتاده بی جان

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :سپید و نو و غزل ( اجتماعی) ،

هرچه می بینم به یادم آورد نقشی دگررا

درگذارازکوچه های زندگانی

تا ببینم پنبه ای درپنبه زاری

تاروپود جامه ی جاوید برفی رنگ آخریادم آید

یا که درآن وسعت سبزعمودآسای جنگل

 ساکت اندامان زرد, افتاده بی جان

پیکرخشکیده ی خود یادم آید

بسترجاوید تارشب نشینان رهیده

درحصاری آهنین , بعضی مرفه

پُرتَرَک متروک مأواهای مشکین

بی صدا ازنبض نرگس

پُرصدا ازشب شکاران شب عاشق

دخمه های سردِ تارآخرت را یادم آرد

روزگاری کوس رفتن می نوازند

کوله بارت را ببندای همسفر

هنگام رفتن خواهدآمد

89برچسب ها: بسترجاوید ، دخمه های سردِ ، کوس رفتن ،

سه شنبه 24 مرداد 1396

چشم سیاهش

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :تک جمله .غزل وترانه ی عاشقانه ،

آفتــابی دردلــم روشـن شـــــدازبـرق نگاهش

اوگنــه آلــوده ام می کـــرد با چشــــم سیاهش


بـا لبـی پُـرخنــده آمـد تـا شــودغمخــوارقلبـم

غم به غم بخشید بردل،چشــم گـریانم گواهش

 

خواست تا درشاهـــراه عشق همــراهـم بیایـد

عشــوه ونازودل پُرمِـدِّعـــا شــد سَـــدِّ راهش

ـ

گـرچه اوبا هـربهانه خارغــم درسینه بخشیـد

شــاد بـودم بازهـم ازخـنـــده هـای گاه گاهـش

ـ

گرچه تَرکم کر دورفت ودردلم غوغا به پا شـد

دردلـــم  خالی ست امّٰـا تـا قیامـت  جایگـاهش

 

عاقبـت ناباورانه  تکیــه  بـرقلبـی دگـــــرزد

آنکه گفت احساس پاکم هست تنها تکیه گاهش

93


سه شنبه 24 مرداد 1396

شهید القمه

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :محرم.عاشورا.یاران حسین ع ،

عبّٰاس یک تن بود وصـــــد لشکـــــرمقابلش    فرزند حیـــــــدرمثـل اوخیبــــــرگشــــا آمــد

وقتی علمـــدارحسین آن جا رجَزمی خـوانـد    دشمــن گمـــان می کـــرد علی مرتضیٰ آمد

 

آقا علی اصغــــــردلـش درشـــــورمی ٱفتــاد   با دیده ی حسرت عمویـش را نگاه می کرد

لب های خود را می فشرد ودردلش می گفت   ای کـاش، عمّــــــویـم  بـرایـم  آب می آورد

 

عبّٰـاس بـود وغصّــــه ی تنهـــــایی حسیــــن   تنهــــا،غریبـانه حسینـش را صـــــــدا می زد

وقتی حسیـــــن آمــد علمــدارش بـدون دست   یا فاطمه می گفت ودرخـون دست وپا می زد

 

عبّٰــــاس جانـش را به قربانگـــاه عشق آورد   اوقامتی چـون کــوه وقلبی مثــــل دریا داشت

با یاعلی جنگیـــــد وبا یـا فاطـمـــــه جان داد   وقت شهـادت بـرلبـانـش ذکـــرزهــــرا داشت

 

خیـــره به نهـــرالقمـــه زینب دعا می خـواند   بی تاب بـود و از تـهِ دل بی قـــرارش بــود

چشمــــان ماه بی غروب، بـرروی هم ٱفتــاد   با چشم گریان مادرش زهـــرا کنـــارش بـود

95


برچسب ها: نهـــرالقمـــه ، علمـــدارحسین ،

تعداد کل صفحات: 8 1 2 3 4 5 6 7 ...

ابزار های وب فارسی ، نایت اسکین - کد مترجم گوگل

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات