جمعه 12 آذر 1395

پایان دنیا

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    

بــزارکمــی بیشـــتر بگم از آخرالزمون

تعـدادی از هزار هزار نشونه های اون

یه نشونه هایی گذشـته اومـده  رفته

نشــونه ی امروز و فردا رو میگم بدون

بعضیهاش وهر روزداری باچشمات میبینی

زن ها جای مردا رو گرفتند توی خـــــــونه

زن ها مثل مردان شدن مردان مثل زن ها

زن ها همه شدن مدیر عامل کارخـــــــونه

اسم عجغ وجغ می زاریم رو بچه هامون

بی حجابی بین مردم امری رایج شــــده

حق وباطل قاطی شده هرکی به هرکیه

رسم و رسوما  مثــل برج پیــزا کج شده

زن هاسرکارن و مردا هـــــمه بیــــکارن

مردا همه دیپلمه و زن هالیسانس دارن

زن هاهمه مردان وتوی مشتشون دارن

میگن تو آخرالزمون زن ها همه کاره ان

می گن تو آخرالزمــــــون جاها عــوض می شه

پیـرا صــدســـاله می شن و جـــوونا می میــرند

مــردم حتــی  دیــگه  دروغ   و  بـــاور   نــدارنــد

می گن همه  از هم دیگه فاصـــــــله می گیرند

دعـــاهــامون از سقف  خـــونه  بالا نمی ره

دنــیا پر می شه از عذاب و سیــل و زلــزله

مثـل ایـدز و ابـولا و آنـفــــولانـزا خــــــــوکی

بیمـاری های جـور وا جـــور می کنه  ولوله

فحش و دروغ و غیبـت و زنا زیاد می شـه

دزدی و بی حـــــیایی و ربا زیاد می شــه

هـرکــجای دنیـا بری آســـــمـون یه رنــگه

مرگ سرخ و سفید توی دنیا زیاد می شه

هـرچی کنیم هرکی باشیم دنیاتموم میشه

وقتــــی که صاحب الزمـــون  ارباب مون بیاد

زشـتی ها رو پاک می کنه از عالم هــستی

ویـرونه ها رو می کنــه با دـست خـــود آباد


کپی جایزنیست مگربانام شاعرلطفابرچسب ها: آخرالزمان 2 ،

جمعه 12 آذر 1395

ترامپ-آخرین خونریز

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    

تو آخــرالزمـــون  یکی مـــــــیاد که باکــاراش

هـــر جا یه آبـــادی باشـــه می کنه  ویــرونه

حرف های خوب خوب میزنه واسه طرفداراش

یکی که اصـــل ذات شــوکـــسی نمـی دونه

میگن موهاش زردودوتاچشماش رنگ دریاست

میگن که رو حرف شـــــیطون حرفی نمی زنه

میــگن که خیلی خون خواره مثل دراکـولاست

آدمـــای خــوب دنیـــــــــا رو گـــردن مــی زنه

اینکه کیه اسمش چیه می خوادچه کارکنه

می خواد چه خاکی  بریزه روسر این عــالم

می خوادشیطون وروی گرده مون سوارکنه

تو خیلی از کتاب ها من خوندم که  اون آدم

میــــگن اســـم کوچـک اون آقــاهه دجـــاله

دجال کیه دجال چیه خیلی درگـــــــیر بودم

من با خودم نشستم و فکر و  قاضـی کردم

شناختمش تابشناسیش این شعروسرودم

اون کیه که دوتاچشماش آبی ،موهاش زرده

خـــط نشـــون می کـــشه واســه مردم دنیا

یه آدم ثروتـــمـــند و مـــــــــغرور و بــی درده

اون  کیه  که دشـــمنی داره با   مســــلمونا

وقتی که حرف می زنه ازحرفهاش خون می ریزه

اون کیه که  دلش می خواد رئیس جمـــهور شه

اگه رئیس جمـــــهور بشه خیلی غم انگـــــــیزه

هـر چـی بگی زر داره می خواد صــاحب زور شه

ماشـــاءالله بارک الله صـــد آفــرین به تو

میلیاردر  نیویورکی و عاشــق زنهاســت

بعد از اوباما اون رئیس جمهورآمریکاست

ازاون پدرسوخته ها و از اون آدم بداست

وقتــی ترامــپ بیــاد کنار نتـــانیـــاهـــــــو

دنیا رو به آتش می کشنداین دو تا جـــــلاد

رحمی به هیچ کس نمی کننداین دوتاابلیس

دنـــیا سراسر می سوزه تو آتـــــــش بیداد

هر جای دنیا رو به بینــی داره می ســوزه

واسه عــقاب آســــمونها جای امنی نیست

از آســـمون بارون آتــــش پـــــــاره می ریزه

نابود میشه بادست انسان هامحیـط زیست

اون روز معـــــــلوم می شه فرق بین حق  و باطل

روزی کـــه آب دریاهـــا همــــرنگ خــــون می شه

اونکه دستش دست خداست می رسه به ساحل

روزی که حتی عاقل از وحشت مجــنون می شه

یک کوه غیرــت جلوشــون قدعلم می کنه

یــکی که سـربازاش دلــیر و باشــــــهامتند

مردی که ازهیچ کس غیر از خدا نمی ترسه

مـــردان او دلیــر و مشـــــتاق شـــهادت اند

برچسب ها: آخرالزمان 1 ،

ابزار های وب فارسی ، نایت اسکین - کد مترجم گوگل