یکشنبه 31 مرداد 1395

حکم قاضی

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :سپید و نو و غزل ( اجتماعی) ،

مـا هــرکجـــــا باشیــــم مخلــــوق خـداونـــدیــم

گَــَــرنُــوکــــــرواربـاب ویـا آزاد و دربنــــدیــم

مـا یک بـه یک نـــزد خـداونـــد آبـــرو داریــم

بخـشـنــــدگـی را از بـزرگـــــــان آرزو داریــم

بایــد بـه راه عــــدل واِنصـــاف وحقیـقت رفـت

ماهی صفـت درعمـق دریـــای طــریقـت رفـت

وقت قـضـــــا ازغیـــرحـق بایــد به پرهیـــزیــم

ازدام شیطــان هـای جــنّ واِنـــس بُگـــریــزیــم

قانون شکن ازحکم قاضی گـرچه راضی نیست

هـرگـــزکسی درمرتبت،هـم شــأن قاضی نیست

قاضی عدالت خــواهِ انسان هـای مظلـــوم است

درآستـــانـش ظالــــمِ زربنـــــده محکـــــوم است

قاضی سفـیــــرعـــدل وانصـاف است دراســلام

احکــــام قاضی عـاری است ازخَدشـه وابهــــام

حُکـم قضـــا سرشارعــدل است وپـرازانصــاف

چـون آینـــه شفّاف وچون چشمـه زُلال وصـاف

قاضی جـــــدا ســـازنــده ی حـق است ازبـاطل

قاضی بـه چشــــــم ما گِــره بگشای هـرمشکل

قاضی بـرای بی گنـــاهـان تکـیـــه گاهی اَمــن

چـون ذوالفقـــــاری بـرسـرشیطان واهـریمــــن

درچشــــم قاضی نـوکـــــروارباب یکسان است

احکــــام قاضی ترجُمــــان حکـــــم قرآن است

93


شنبه 30 مرداد 1395

قدیما(2) رَپ

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :سپید و نو و غزل ( اجتماعی) ،

آره آره اون قدیمـــــا هـرکی به هـرکی که نبــــود

عشق وعاشقی آبکی ایـن جــــور،اَلَکی که نبـــــود

هیــــچ کسی روبرای ـپول بی آبــرونمی کــــــردن

آبروی هیـــــچ کسی رو،که پول نداشت نمی بُردن

مـردم اون زمـونـه هـا دستــاشــون تودست هـم بود

چشم وهم چشمی بینشون ،یه چیزی کمترازکـم بـود

اگـــه یکی زخمی می شد واسش دوا وَمرهـم بـــود

هــرچی بگم ازاون قدیـــم ازخوبیهــــاش کـم گفتمـه

امـروزه کـــو؟ یه پهلــــوون،کی تختیـه کی رُستمـه

یـادش بخیـــــراون قدیمــا،ماهی سرخ حوضـمـــون

تاهفت تا کوچه می پیچید،بوی گل های باغچه مون

یـادش بخیـــــراون کــوچـه ی محلّـه ی قدیـــم مون

هـرچی دلت تنگ بگــــو،بگـــــوازامـروزواسمــون

بابا تـوازقـدیـــم گفتی، مـن واست ازامروزمی گـــم

ازخوبی هـای ایـن روزهـا،ازبـدی دیـروزمی گــــم!


ادامه دارد-------(رَپ) 


برچسب ها: قدیما 2(رَپ) ،

شنبه 30 مرداد 1395

شعر رَپ

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :سپید و نو و غزل ( اجتماعی) ،


فقـــط خوبی مـاهـا رومی خوان---- نگــرانـن دنبالـمــــون میـــان

آخـه اون هـا با تجـــربـه تَـــرَن----بزرگترامون مگه چی میخوان

وقتی بزرگتــــرا بـا دلــســـوزی----مارونصیحت می کنن ،میگـن

نگومردم هرچی دلشون خواست----هـرچی عشقشون بِگن بـه مـن

نـروبـا اون لـبــاس هـای جِلـفِـت----با اون وضع خَفــن توخیابـون

مردم پشت سرت حرف میــزنن----هــزاردفعـــه این روگفتم بدون

بهم نگــوهرکی دلـش می خــواد----یه جورباشه، یه جورسلام کنه

نگو هرکی هرچی دلش میخـواد----هرطورکه عشقـشه صـدام کنه

نگوبزارهرکی هرجورمی خواد----با چشــــم خوب وبد نِگـام کنـه

قـربـــــون تیـپِ خَفَـنِـت بِــــــرم----چـــــرا نمی فهمی گل پســــرم

نگـــو، زمونه دیگه فرق کــرده----نگـــو که خـــامِ فکــــر پــدرم

نگـــــوفکـــــربـابـا قـدیمـیــــــــه----تـودیگـــه این رونگـودختــرم 

  آره آره اون قدیــمـــــــا----جلـــــــوپــدرومــــادرا 

          بچّـــه های اون زمونا----اون دختــــرا وپســـرا        

     پاهاشون روجلــــــوبابا درازنمی کـــردن   

              پیش روی بزرگ تَرا وِلــــوُ نمی شــــدن            

     اون قدیما وقتی می خواست دامــاد بشه گُل پسـری 

     وقتی که خاستگاری داشت، ده تا ده تا هـردختــری

     یـه قانونی بـود قدیمــــا، رســــم کوچک بزرگتــری

     داماد پیش باباش می رفت،ازاون اجــازه می گرفت

     بعــدش با مـادرش می رفت، لبــاس تازه می گرفت

     اگه باباش می گفت دختر،خوب وبســـازه می گرفت

     تواون زمان هاعاشقی عُرف ورسم ورُسـومی داشت

     عشق هـای پاک قـدیـمی ،رفاقـت هـا، دوومی داشت


                      ادامه دارد---------برچسب ها: قدیمایادش بخیر(رَپ) ،

شنبه 30 مرداد 1395

درراه میهن

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :سپید و نو و غزل ( اجتماعی) ،

لطـف خـداونـــد سایبـان بـرســرماست

عشق به مــولا قـدرت بال وـپرِ ماست

ما مردمی باعـزّت وباغیــرت هستیــم

صحن کلاس درس ماها سنگــرماست

مـا قـــدردان راد مــردان دلـیــــــریــم

سـرزنـده ازخـون شهـیدان پیکرماست

درپیــش پـای دشمنــان تسلیــم هـرگـز

جـان دادن درراه میهـــــن بـاورماست

درحفـظ میهـــن مثـــل کــوه استـواریم

بـا خـون ما آبـــاد ،خاک کشـورماست

آزادگی وپـایـمـــــردی وشهــــــــادت

حرف کتاب ودرس ومشقِ دفترماست

شـایسـتـــه ی پـروازٱوج آسمــــانیـــم

مردانگی رســم ومـرام لشکـــرماست

بیگـــانه بـا ننگ واـسارت یا شکستیم

پیـــروزبـودن از ازل درجوهـرماست

مـاهــا مُـریــد مکتب سـرخ حسینیــــم

خاک مزترش سرمه ی چشم تَرِماست


90


برچسب ها: ما.....هستیم ،

شنبه 30 مرداد 1395

ناکجاآباد عشق (8)

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :متن ادبی و دل نوشته . اجتماعی. ،

کنجکاوی عاقلانه ام مرا به ردّپایی رساند. به سوی قلبی دیگروبرپل احساسی دیگرامتداد داشت.اندیشه ی مبهوت مانده ام .باهزاران سؤال بی جواب ،بمباران می شد.قلب آتش گرفته ام درحسرت قطره ای جواب قانع کننده،گُرگرفته بود.باعقب گردتو،پل احساسمان به لرزه درآمد.حالامی بینم چشم گریانی که آن سوی پُل،با فریاد ندامت وحسرت نگاهم می کند.ومُلتمسانه می خواهدهمشانه با اوآوازعشقی دوباره سردهم .حالانوبت توست برای رسیدن به من پلی تازه بسازازآن سوی رودخانه ی جدایی عبورکن وپای برساحل گرم قلبم بگذار.وعشقت راصادقانه ترتقدیم کن تنها پل احساسی بین قلب های عاشق تا ابد پابرجاخواهد ماند که باریسمان حقیقت به هم گره بخورند.قلب عاشق کوزه ایست پرازعشق وصفاومحبّت ووفاوگذشت وایثارکه باهرنَهِ بی بهانه،ترَکی برمی دارد.وقطره قطره مهربانی وجرعه جرعه گذشت ولحظه لحظه عشق وتپش تپش وفاونفس نفس همدلی وصفا برخاک ندامت می ریزدو درنهایت عشق ،تبخیرمی شودوخلاص . قبل ازشکستن است که می توان با آری های صادقانه جلوی تبخیرعشق راگرفت.

ادامه دارد........................


شنبه 30 مرداد 1395

الطاف خدا

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :سپید و نو و غزل ( اجتماعی) ،

هـمــــه مـدیـون الـطـاف خــــدایـم

اگــــرتـا آسمـــــان هـا پـرکشیــدم

اگــــرلطفـش نمی شـــد شامل من

تمــــام عُمــــرخـود بـازنـده بـودم

صــــدای نغمه هاش ومی شنیــدم

خـــــدا درقلب من فریاد می کـرد

مـــرا ازراه باطـل بـازمی داشـت

مـــرا ازبنـــد غــم آزاد می کـرد

مُطیــــع اَمـــرابلیسیم عُمـــــــری

همیشــــه غافلیــم ازخالق خویـش

تفــــاوت ذرّه ای هـرگـــــزنـدارد

بـه درگـــاه خـــــدا دارا ودرویش

به بین با چشم دل باعقـل وتدبیـر

کــریـم ومهــربان ترازخدا کیست

حقیقت را چــــــــرا بـاورنـداریـم

کسی نزدیک تـرازاوبـه ما نیست

نــشــانم داد راه رستگــــــــــاری

وآن دوری زِشیطان رِجیــم است

سروشی دردلم یک عُمرمی گفت

پنـــاه مـا صراط المستقـیـــم است

اگــــرقــدرخــــدای خـود نـدانیــم

چه می مـانـد بجزافسوس!افسوس

شـوی سیـــرابِ بـاران سخـــایـش

نشـوازلطف صاحب خانه مأیـوس

مـن وتـودرنظــــــرگـــاه خـــداییـم

چنـــان دنـدانـه های شانه یکسـان

خــداونـد هـرچـه را کـه آفـریـــده

بزرگی را فقـــط داده بـه انســـان

90


شنبه 30 مرداد 1395

خرمشهر

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :سپید و نو و غزل ( اجتماعی) ،

مجنون اگرصــد پاره شد لیلای خرمشهــرماند

بس نخل بی سرگشت تاخرمای خرمشهــرماند

شهـبــازهای سرزمیـن،تا آسمـــــان بی دغدغه

رقتند امّـا گلـشـن زیبــــای خرمشهــــــرمـانــد

آنـان کـه ماندند ازوفــا تا آخـریـنِ جرعه جـان

میراثشان درتک تکِ اجـــزای خرمشهـــرماند

آن کس که نورعشق اوخاموش شـد درعاشقی

شمعی بـه یـادش درشبِ یلــدای خرمشهـرماند

ازغـیـــرت مـردانـه ی ایـرانیـــان ســربلـنـــد

درسینه ی حسرت کشان رؤیای خرمشهرماند

نخل جهـان آرا اگر،ازشـــهرنخلستـــان برفت

درقلب ما یاد جهـــان آرای خرمشهـــــرمانــد

امـــروزدرٱوج شـرف،دیــروزرا یـاد آوریــم

ازخـون آن فهمیـــده ها، فردای خرمشهرماند

ازچشمـــه های جاری ازخون شهیــدان رهــا

رنگ شقـایق بردل وسیمـــــای خرمشهـرماند

مُردندصدهاتشنه لب،ٱوج عطـش،غرقه بخون

ازقطره قطره خونشان،دریای خرمشهـــرماند


خرداد92برچسب ها: آزادی خرمشهر ،

جمعه 29 مرداد 1395

صاحب الزمون(3)

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :سپید و نو و غزل ( اجتماعی) ،


جـزعـزیـزی کـه بـه او دل بستــم

هـیـــچ کــس لایق دل بستـن نیست

بهتــرازهــرچـه درایـن عالم هست

بـه خداوند بـه جــز مهـــــدی کیست

اون غریبونه چشــــم انتظـارماست

تـا یکــی از تـهِ دل دعــــــا کنــــه

تـا شـب غربت اون تمــــوم بشـــه

شیعـــه بـایــد آقاش وصـــدا کنـــه

پـادشــــــاهِ  مـن و اربـاب منــــــه

اوبزرگ مـن وآقــــــــای منــــــه

نـوکــری کـردم وآقـــــا شـــــده ام

مهـــــدی فاطمـــــه مــولای منـــه

مردیم ازغصّه ی دوری آقا جون

دلمــــون تنگـــه واســه امام مـون

دلمـــــون پرمی زنه جمعــــه شبـا

تـا آقـــا بـده جــواب ســـلام مــون

تـودل مـا کـه می گیـم عاشقِ شیـم

آقامـون خیـلی غریبــه شیعــــه ها

هنــــوزم مـونـده حسین فاطمــــه

تشنـــه لب کنـــاراون شریعـــه ها

درِ دروازه ی رحـمت خـــــــــــدا

بـازمی شـه بـه برکت حضـــوراو

اگــه خـامـــوشِ چــراغ زنــدگــی

می شــه روشن دلمون به نــوراو

بـرمی گـــرده بهتـــرازگذشـته هـا

برکتی کـه رفتــــه ازخونه ی مــا

دوباره زندگیمـون قشنگ می شـه

می شـــه آبـاد دل ویـرونـه ی مـا

94جمعه 29 مرداد 1395

صاحب الزمون

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :سپید و نو و غزل ( اجتماعی) ،

صاحب زمان به شیعه هاش میگه

اونکه عاشقـونه ما را دوست داره

اونیکه با دل وجون مُــریـد ماست

وحشـت ازروزقیــــامـت نـــــداره

یـه روزی اگـه امــام زمـان بگــه

هرکی عاشق منه من ومی خــواد

هـرکجـــا بهش می گــم بـایـد بره

هـرکجـــا می رم باید باهام بیــــاد

بیــــاد وبگـــه سـلام مـن اومــــدم

بـه قضـــاوت خــــدا قاضی منـــم

حکــــم مـن عیــن عدالـت علیست

اومــــدم تـا شمـــا را راضی کنــم

چه می شه اگه یه روز به ما بگن

شـده ایم ما همــه مغضــوب خــدا

اونی که همــــه چشـــم انتظارشید

دلــــش  آزرده  دسـت  شـمــــــــا

خـــــدا اون روزو نیـاره واسمون

روزی که مهــدی بدون یک کلام

بهمــون بگــه شما رو نمی خـوام

روش وبرگردونه بی جواب سلام

ایـن وفاطمــه بـه شیعیــان می گه

اگـه قلـب مهــــدی رو برنجـونیـد

به خدـــا راضی نمی شـم از شما

دیگـــه یـوسـف مـن و نمی بینیــد

مهـــدی فاطمــه خون جگــرشده

آدمـــا  از اشتـبـــــــاه  مـن  وتـو

چــــرا بـا ماها غریبـــه تـرشــده

به خــــدا دست گنـــــاه مـن وتـو

اگـه ازدل عاشق مهــــدی بشیــم

دعـمون همیشه می شه مستجاب

مـا می گیـم بیـا چـرا اون نمیــاد

چون زبونیــه نمی گیـریم جواب

اون کسی کـه مهـــدی ذکــرلبشِ

با گناهاش اون ودلخون می کنه

هـرکی نا محــرمی رونگاه کنه

زخم روزخم قلب مهــدی میـزنه

عاقبت بخیــــرنمی شیـم به خــدا

اگه مهـــدی نشه فریاد رَسمــون

دستـامــون روزقیامت خالیــــــه

اگه مهــــدی نرســه به دادمــون

وقتی حالمـــون خوشــه سلامتیم

اسمش ویه بارصـــدا نمی زنیـم

بهتـرازما خودمون ومی شناسـه

می دونه بهــش وفـــا نمی کنیم

هـمینــــه معنی انتـظـــــا ر مــا

وقت تنهـــایی مـا روصـــدا کنه

یـه روزی بیــــاد رفیق غـارمـا

فقیـــــرا روهـمـــه پادشـا کنـــه


ادامه داره.......


برچسب ها: معنی انتظار ،

جمعه 29 مرداد 1395

ناکجاآباد عشق (7)

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :متن ادبی و دل نوشته . اجتماعی. ،

باهربه دردآمد وشکست با رفتن بی بهانه ات. برگلبرگ دلم سنگی زدی. گفتم اگر

ترَک بردارد چه می کنی؟توبی اعتناخندیدی وبعدازیک آشتی زودگذررفتی وباز

دلم ازسنگ پرانی لحظه لحظه هایت . حالانوبت توست که بامحبّت وبی پایانت

مرهم گذارم شوی . ما دست دردست با تپش های عاشقانه ،احساس وشــــوررا به

 قلب هم هدیه دادیم . وازجنس آینه بین دلهامان پلی ساختیم باعشق. گاهی باغباربی

 اعتنایی کِدرمی شد. ولی ادامه دادیم وآمدیم هرروزبا لبخند ازپل عشق عبـــورمی

کردیم . وبه سبزه زارشادی قدم می نهادیم . وچون شبنم صبحگاهی ،گلبرگ دلمان

 را صفا می بخشیدیم . با گذشت زمان پلِ احساس یک طرفه شد . بازمن بودم که در

نهایت اشتیاق دیدنت می آمدم وهـرباربا غیبت مـرمـوزوبی بهانه ات،دلتنگی گریه

 آوری نصیبم می شد . که وجودم را چون خـوره می خـورد . وغرورم را بـه چالش

 می کشید. کم کم ردِّ پای توپاک شد. چون عاشق تربودم ، صبــــــورماندم وسال ها

گذشت به اُمیدی که یخِ بی اعتنایی توبا گرمای محبَّتــم ذوب شود ، تحمل کردم ولی

 بازهم نیامدی . نیامدی .

ادامه داردـــــــــــ.............  


برچسب ها: عشق دروغین ،

پنجشنبه 28 مرداد 1395

هرچیزبهادارد

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :سپید و نو و غزل ( اجتماعی) ،

اشک یتیـــم دردیـده ی حق بیـن آزادان بهــــا دارد

وقت اسـارت بخشش ولبخنــد زندانبــان بهـــا دارد

یک رشتـــه جــوُ،حتیٰ اگــرکــم آب وخاک آلــــود

درشوره زارخشک وبی آب کویرستـان بهــــا دارد

دروقت سرما گـرمی خورشیــدِ پشت اَبـرِ پـرباران

یک سایه ی کــوتـاه درگــرمای تابستان بهـــا دارد

تا قطـره های کوچک باران، شوند سیـراب دریاها

یک قرصِ نان درسفر ه ی سبزتهی دستان بهادارد

درمرگ مردانِ دلاور،مرگ وجدان های باغیــرت

ازهـرکسی مردانگی، آزادگی، وجــدان بهــــا دارد

91چهارشنبه 27 مرداد 1395

درددل باخدا

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :سپید و نو و غزل ( اجتماعی) ،

خـداونــدا تـوازمـن بهـتــــرازحالم خـبــــرداری

شکسته قامتم درزیربارسخت کوهستان دشواری

اگرچـه شکوه دررسـم ومرام شــیـرمردان نیست

خـداونـدا قســم دیگــرتحّمــل کردن آســان نیست

دلـم چـون لاله پـرپـرگشـتـــه وچون یاس پژمرده

خـداونـدا  دلــــــم ازدست  دنـیـــــا سخـت  آزرده

خـــدا سرگشتگی تا کی دراین دوران حـیـــرانـی

دراین دریـای بی ساحـل ازاین شب های طولانی

اسـیـــــرپیـــله ی بی روزن  فـقــــرونـداری هــا

خـدایـا خسـتــــه ام ازایـن همه بیهــوده کاری هـا

خـداونـدا نـه ازدست تـومـن ازخـویـش دلگیـــرم

مـن بیچــــاره درهـرروزهـزاران بارمی میــرم

خـــــدایــا حُـرمتت را  بـارهـای بـار بشکسـتـــم

رهـــا کـردم تـورا بـا لشکــــراِبلیــــس پیـوستــم

تـوازدست گنــاهـانـم اگـــــــربشکسته دل هستی

نـوازش کــــردی وقلب مـراهـرگـزتـو نشکستی

خــداونـدا درایـن دنـــیا بجـزتوتکیه گاهی نیست

بـرای دردمنــــدی مثـل من جزتوپنـــاهی نیست

93


چهارشنبه 27 مرداد 1395

شفاعت محشر

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :سپید و نو و غزل ( اجتماعی) ،

پـدرجـان رفتی وزخــم دلم رابی تو مرهـم نیست

پـدرجـان رفتی وبی تونصیب ما بجـزغــم نیست

پس ازتو قلب سوزان ودوچشم خون فشان داریم

وازداغ فـراقـت بـا دلی خـونیــــن عــز ا داریــم

تـورفتی وبـه درد وغــم  دلـم را مبتـــلا کـــردی

سـراپـای وجـودم را بـه غصـــــه  آشـــنا کردی

تمـام عمــــربـا ارزش تـوکّـل بـرخــــدا کــردی

وبـا چشمـــان گریانت  خدایت را صـــدا کـردی

کسی کـه اشک می ریـزد بـرای زینب کبــــریٰ

حسین با خون سرخش نامه اش رامی کندامضا

خـداونـد دوستــــداران حسینش را بیــــامــرزد

خــدا گـریـه کنِ فـرزنـد زهــــرا را بیــامــرزد

شفاعت می کنــد محشــرحسین ازدوستان خود

محبّت می کنــد آن جـاعـلـی بـا دوسـتــان خـود

حسینی هـا قیـامـت سـاکـن باغ جـنــــان هستنــد

محبّـــــان عـلی وفـاطـمــــه جنّت مکـان هستن

91د
چهارشنبه 27 مرداد 1395

داغ مادر

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :سپید و نو و غزل ( اجتماعی) ،

مـا وغـــم  بی مـــادری  و حـال گــریـانـی

تـورفتی ومـا مـانـده ایـم و چـشــــم  بارانی

تـورفتی وازخـانـه ی مـا روشنــــایی رفت

مـا مـانـده ایـم ومـاتـم وشب هـای طــولانی

بی نورچشمت خانهٔ  دل سردوتاریک است

اشک است ودرد وغصّــه واندوه وحیرانی

بعد ازتوغم درخانهٔ  دل لانه کرده می سازد

دل می زند خود را به سیـــنه ازپـریشـــانی

داغ  جدایی تـا اَبــد دردی جگــرسـوزاست

بـا اشک  دل آمیـخـتـــه  انـــدوه  پنـهــــانی

قــدرتـو را  آن  گـــونـه  که  باید  نـدانستــم

بعــــد ا زتـو ما وحســرت و آه  وپشیمـانی

افســـوس عزیزازجمــع ما بارسفــربستی

نــزد تـومی آییـــم فــــرداهـابـه مهمـــانی

92


چهارشنبه 27 مرداد 1395

عاشق-----می میرد

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :سپید و نو و غزل ( اجتماعی) ،

پروانه دورازشمـــع ویا گُلخانه می میـرد

دلــداده دورازچهــــره ی جانانه می میرد

ازشوق شیرین بیستـون با تیشه مَحرم شد

درمرگ لـیـــلاعاشق دیـوانـه می میــــرد

دانی شبانگاهان چــرا گُـل هـا نمی خندند

هـردیـده شـد بـا روشنی بیگانه می میــرد

شمعی اگـرخاموش شــود،دلتنگ دیـدارش

تنهـــــا شده دل سوخته پروانه می میــرد

دریا به دورازرشتـه های رود ومرواریـد

مرغ جـــدا ٱفـتــــاده ازکاشانه می مـیــرد

هـردل سپــردن بنـدگی ست،آزاد شـوآزاد

خوشبخت انســانی کـه آزادانه می مـیـرد


95


تعداد کل صفحات: 6 1 2 3 4 5 6

ابزار های وب فارسی ، نایت اسکین - کد مترجم گوگل

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات