شنبه 11 شهریور 1396

دریـا تـو رحـمـی کـن

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :سپید و نو و غزل ( اجتماعی) ،

                          

دریــا درآغـوشـم بگــیرنگــذار بمیـــرم

مـن بی کـسـم  آواره ام جــایـی نــدارم

دریــای آبـی بـا غـریبان مهــربان بـاش

پشـت و پـنـاهـم شـوکـه فــردایـی نـدارم

دریــا چــــرا بـا مـا ســریــاری نــداری

وقـتی بـه روی شـانـه هـایت می نشـینم

دریا مزن سیلی که سیلی خورده ام مـن

آن ســوی دریـا سـاحـلـی شـایـد  بـبـیـنـم

ما خـسـتـه از بـیـداد شـبـهـای سـیـاهـیـم

با ما مـدارا کـن که مـا بی تکـیه گاهـیم

ما ضجّـه های ساکـت بغض و صدایـیـم

ما را مـران از خود که ماها بی گـناهـیم

دریـا نگــیرازمـن تـوجــان کــودکـــم را

ایــن جــان  نـاقـابـل  بـیـا  ارزانـی  تــو

دریـا تـو رحـمـی کـن که من تنهای تنهام

مـا آمـدیـم  بـر سـفـره ی  مهــمــانی تـو

هـی دست وپا می زد جلوی چشم خیسـم

دسـتی نـبـود  تـا دسـتـهـایـش را بگــیرد

دریا سکوتـش را شکست وگفـت بگذار

قـوی مهاجــــر در دل  دریـا بمیـــــرد

او لحـظـه لحـظـه دردل دریـا فـرو رفت

با چشـم خود دیدم که از من دور می شد

هــرچـه نگــاه  کــردم ولی او را نـدیـدم

چـشـم ٱمیـدم داشت کــم کــم کـورمی شد

بـرق نگــاه  آخـرش  در خـاطــرم مـانـد

مرگ اسیــــــر زنـده آزادی ست  شایـــد

او رفت و تـنـهــایـی دوبـاره مونسـم شـد

چشــم انـتـظــارش مـانـدم امّـا او نـیـامـد

دریــا،چــه رؤیاها کـه بی تعـبـیـرمانـدنـد

چشـمـان بـسـیـاری کــه ساحــل را ندیدند

در لا به لای مـــوج  دریـــا آرزو مُـــرد

وقـتـی  بـه  مــرواریـد  آزادی رســیـدنـد

96/1/18

به یاد شهیدان مهاجرسوریه وعراق و یمن و لیبی و

آنان که مدیترانه به آزادی ابدی رسیدند.......


برچسب ها: مــرواریـد آزادی-مهاجران راه آزادی-فرار بسوی زندگی ،

پنجشنبه 9 شهریور 1396

ماه مُحــرّم

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :محرم.عاشورا.یاران حسین ع ،

ماه مُحــرّم  قلب من  خاموش می شـود

ازعشق مولایم حسین مَدهوش می شود

تا ذرّه ای گویم ازآن انـدوه  سینه سـوز

سرتا به پای سینـه ام چاووش می شـود


برچسب ها: عشق مولایم حسین ،

چشمه سار عشق یزدان وارث کوثر حسن

چون حسین شهزادحیدرسبط پیغمبرحسن

آشـــنا با رنـج و هــمدرد و انیـــس فاطـــمه

شـیرمـرد و یـادگـار غیــرت حیـــدر حســـن

مثل مرضــیه غریب و چــون علی مرتضـــی

بی کس و تنها و بی همدرد وبی یاورحسن

تکیــه گـاه قـامـت سـرو حســـین بن علـی

جان ســپرد اما غــریــبانه تر از مـــادرحسن

شــاهد دلخــون زخــم پــای زین العــــابدین

نوحــه خوان و زائــر قبر علی اصـــغر حسن

وارث رخــسار احمــد ،غمگـــسـار فاطــــمه

شاهـراه عشــق الله، احــمـد دیـــگرحـسـن

آنکه  تنها بود حتی لحظـه ی جــان دادنش

شاهـدقتــل حسـین با دیـــدگان ترحــسن

93

 


برچسب ها: وارث کوثر حسن-سبط پیغمبرحسن- ،

پنجشنبه 9 شهریور 1396

نسل کشی

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :خاطرات و درس های زندگی من ،

چرا ما انسان ها از حیوانات بهترهستیم. چرا خداوند انسان را برموجودات عالم برتری داد.چراما انسان ها بهترین مخلوق و آفریده ی خداوند هستیم. آیا خدا ما را آفرید تا جنایت کنیم.خلق کرد تا همدیگر را به قتل برسانیم. آیا خورشید برای نور و گرمای خود بین انسان ها فرق می گذارد.آیا ماه با نور خود کشوری را روشن می کند و کشوری دیگر را در تاریکی نگه می دارد. کدام حیوان را سراغ داریم که همنوع خودش را نابود کند.کدام حیوان را دیده اید که خودش را از دیگران بالاتر بداند. یا دیگران را به بردگی می کشاند.شیر با تمام قدرت خود برای غذای خود وگرگ برای زندگی خود مبارزه می کنند . چرا ما انسان ها همدیگر را به بردگی می کشیم و به آسانی می کُشیم. خدا همه چیز را می بیند و روز قیامت باید پاسخگوی کردار و رفتار و افکار خود باشیم. همه روزی می میریم. چه خوب باشیم چه بد. داعشی باشیم یا به دست داعشی کشته شویم .در قیامت پیش خدا حاضر شده و به جهنم یا بهشت خواهیم رفت. خدا مواظب ماسب. مواظب باشیم دنیا بی صاحب نیست . نسل کشی در رواندا، سوریه ،یمن، بوسنی و هرزگوین  و کوزوو، ما شاید فراموش کنیم ولی خدا فراموش نخواهد کرد. داعشی مواظب فردای قیامت باش.


برچسب ها: چرا انسان کشی-چرا قتل-چرا مرگ ،

تمام حاجت ما را قسم حاجت روا مهدیـست

قسم فرزند زهرا وعلی مشکل گشا مهدیـست

به نورمعـرفت روشـن شـود یــــلدای نـادانی

امـید وعشـق فردای دل شـاه وگد ا مهدیـست

بدان ای خســــته ازتنها نشـینـیـهای دردآلــود

که صــبح روشـن آزادی جـاوید ما مـهـدیست

اگربرما رسدهرسختی ازهجران محبوب اسـت

تمام دردهای سیــنه سوزان را دوا مهدیـــست

نشسته ساکت و خاموش درغربت غریبـــــانه

بجای خواندن شعرحضــورخود چرا مهدیست

هرآنچه در سراست سودایی ودرسینه رؤیـایی

بدست آری که رمزش گفتـن یکبار یامهدیـست

90نیمه ی شعبان


برچسب ها: هجران محبوب - غریبـــــانه-شعرحضــور ،

 

میــراث داراحـمــــــدی مـــولاعـلـیِ مـرتـضــیٰ

 

گنــج خــــدای ذوالمِنَنْ، حیــــدروصیِّ مصطـفـیٰ

 

حـق بـاعلی ازابتــــدا، حیـــدرمـع الحـق تـا اَبـــد

 

سقّٰـای حوض کــوثـراست حکم قَـــدَرحکم قضـا

 

یوم الحســابی می رســـد، روزجوابی می رســـد

 

امضای حیــدرحُجّت است، بر،نامه ی اعـمال ما

 

درمرتبت بالاترین بعــد ازمحمّـــد حیـــــدراست

 

تفـسـیــــرقــرآن مُبـیــــن، آمـوزگــــارانبـیـــــــاء

 

هرکس که دارد دردلـش یک ذرّه ازبُغـض علی

 

دوزخ سرایـش می شـــود دروحشت روزجـــزا

 

سرمـایـه ی مـاعاشقـــان آن باقیـات الصالحــات

 

ذکــــرعلی با هــرزبـان، حـبِّ علـی درقلـب مــا

 

یک ضربت شمشیــراودرروزخنـدـق برتراست

 

ازسجـــده های جـنّ واِنـس، ازابتــــدا تا انتهـــــا

 

هـرسوره سوره شـان او،هـرآیه آیه حرف ازاو

 

قـرآن سـراسـرمعـنـیـش تفسـیــــرشــاه اوصیـــا

 

ازکس ندارم حاجتی مشکل گشا تا حیــــدراست

 

با فضــل حق ذکــرعلی، ما را کنــد حاجت روا

 

بعد ازخـدا ومصطفیٰ،من دل به حیــــدربسته ام

 

حیـــــدرصراط المستقــیم شیـــرخــدای کِبــــریا

 

تنزیل قـرآن حاصـل رنـج وجهـــاد مصطفـاست

 

تأویل قـرآن باعلی ست،  هــارون ختــــم الأنبیـــا

 

هرکس نبی مولای اوست بعدازنبی مولاعلیست

 

دامــاد پیغمبـــرعلی، مـاه شـب خیـــــــرُالنّســـاء

 

بانگ اذان درمأذنه، اســلام مَـدیـــون علی ست

 

حـجّ وجهـــــاد وروزه وذکـــرومناجات ودعــــا

 

قـرآن ومحــراب نمـاز، میراث خون حیــدراست

 

توحید وحمد وکوثرو والشّمس وقاف ووالضّحیٰ

 

مَرحـب ذلیــل هیبتـش، چـون عمـــرُوِبن عَبــدُوَدْ

 

ازبرکت یاهــــومدد تنهـــــاعلی ست خیبــرگــشا

 

الله واکبــــرگــوعلـی سـربـرزمیــــن می افکنـــد

 

با ذوالفقــــــارتیــزِخــود درراه حــق بی ادّعــــا

 

95رمضان


برچسب ها: گنــج خــــدای ذوالمِنَنْحیدر-وصیِّ مصطفی ،

مدیون علی هستم

رویـش چونمی بینم کی می رودازیـادم

عشـقش چوبه دل جوشیدازلحظه ی میلادم

دسـتان پرازمهـرش گهواره ی تنهاییم

بایک دل پراحساس از حب علی شـــادم

دروقـت سحرآمد با توشه ی مهر و کرد

ازپـیله ی دلتـنگی پـروانه ی آزادم

هنگامه ی نالیدن از هر ستم و بیداد

او بودکه بگـرفت ازبـیدادوستم دادم

درموقع رنجوری هرلحـــظه که نالیدم

چون کوه شنید و شد او هـمدم فریادم

اوســاحل امــنم بودازمـوج بلا و غم

ماهی صفت هرلــحظه برخــاک بیفـتادم

مدیون غلی هستم این اشک که می ریـزم

آبیست که بخـشیدم شیریسـت که اودادم

........................................................................

 

 

 

 

 

 


برچسب ها: علی ،

چهارشنبه 8 شهریور 1396

پهـلوی مـرضیــــه (س)

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :حضرت زهرا.زینب.معصومه.نرجس.خدیجه.و... ،

دل حـــیــدرشکــــسته از غـم نـالیــدن زهـرا

عـلی وحـیرت وشــکـوایه ازخـم دیدن زهـرا

شـرارشعـله و میــخ درو پهـلوی مـرضیــــه

عـدو وسـیلی سـخت وبه خود پیــچیدن زهـرا

میــان آســـمان فریــاد زد پیــــغــمـبرخـــاتـم

خدا رنجــــیده شد ازباعـث رنجــــــیدن زهرا

به جزحیدرکـسی نورحـقیـقـت را نمی فهــمید

کـجا آ ن شب پرستـان وکجـا فهـــمـیدن زهرا

تنی زخمی رخی خونـین دلی دلتــنگ پیـغمبر

رسیده لحظه ی بدرود وجـان بخشــیدن زهرا

عـلی بود وعـلی بود وعـلی بود وعـلی تنـــها

غریب و دل شکــــسته ازجـوانه چـیـدن زهرا

طناب وآتـش ویک کوچـه نامـرد وزنی تـنـها

علی خون گریه می کـردازغـم نالیــدن زهــرا

رســــیده لحـظه ی بدرود تـلخ آخـرین دـیــدار

علی وحـسرت واشـک وکـفن پوشــیدن زهـرا

مدینـــه قـدرنـور وروشـنایی را نمی دانــسـت

جهان درشـب فرورفـته پـس ازخوابیــدن زهرا

93کتاب ( طلوع بی پایان)


برچسب ها: رنجــــــیدن زهرا-دختر پیغمبراسلام-سیدزنان عالم ، یک کوچـه نامـرد ،

خداوندا تومی دانی خودم را خون جگرکردم

تمام لحـظــه هایی را کـه بی یاد  تو سرکـردم

به ٱمّیـدی که بخشـایی به سـوزواشـک وآه دل

دعـا با قلب شـرم آلـود وبـا چشـمـان تـرکـردم

حبـاب زندگـانی را رهـا کـــردم بـه مـهـــرتـو

زدریـای هـوس خـواهی حباب آسا گـذرکردم

شـدم گـردی سبکبال وبه پاس عشق و شورتو

پرازاحســاس آزای دلـم را در بـه  در کـردم

اگردرخواب ،بـیدارم به شـوق با تو سرکردن

به سجـده می سـپـارم سرتـورا تنهـا نظرکردم

زِ،هربیـراهه با سخـتی به سـوی توزشهرخود

خطـرکردم ،سـفرکردم، نظـرکردم ،گـذرکردم

 


برچسب ها: قلب شـرم آلـود-گـردی سبکبال ، پرازاحســاس آزای ،

چهارشنبه 8 شهریور 1396

ای مدینه (خداحافظی حاجی)

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :حضرت زهرا.زینب.معصومه.نرجس.خدیجه.و... ،

ای مــدیـنــه زادگـــاه زینب و  مـــولا حسـین

ای مــدیـنـه آخـریـن مـنزلـگــه   آقــا حسیـن

ای مــدیـنـه  محـرم شکــوایه های  فاطــمـه

خاک تو خیس است هنوز ازگریه های فاطمه

ای مــدیــنـه حرمـت تــو از حـضــور فـاطـمــه

ای مــدیـنـه چشـم تــو روشن  ز نور فاطـمـه

ای مــدیـنـه محـــرم شب نـالـه ی امّ البـنـین

ای مـــدیـنـه مدفـن زهــــرا و زین الـعــابـدیـن

ای امــام صــادق ای اربـاب  مـــا آقـــای  مـــا

خـاک قبـرت سـرمـه ی چشـمان نـابیـنـای ما

ای مـدیـنــه مـیـــزبـان بهـتــرین هـای خـــــدا

مـدفـن بی بـارگــــاه  اهــل بـیـت مـصـطـفـی

خاک پـاکت ای مدیـنــه تـا ابـد جای علیسـت

بوسه بر خاک تو کـردن بوسه برپای علیسـت 

شمع جان روشن بـه نورتوست خاموشم مکن

ای مـدیـنـــه می روم امّــا فــرامـوشـــم  مـکن

 

شهادت امام صادق (ع)تسلیت

 


برچسب ها: محـرم شکــوایه های فاطــمـه -مدینه-شهرپیغمبر ،

 

هرکس حسینی می شود آقـای دوران می شود         

                                              هرکس مرید او شود مهمــان رضــوان می شود

عـشق حسین بن علی مرهم گـذارزخـم هاست           

                                              هردردمند ازعـشــق اوبی مُـــزد درمان می شود

هرکـس که مولایم حسین باشـد طبـیب درد او               

                                              او بی  نـیــاز  از مرهم  لطف طبـیـبـان می شود

درمکتب عشق حسین هرکس که درس آموخته             

                                               آمـوزگـــا ر مکتب   آزاده   مـــردان   می شود

در آسمـــان  زندگی  آزاده  جان  پرمی کـشــد                       

                                                دربوستان عـشــق او مرغی که زنــدان می شود

دل بـایـد ازدنـیـا برید,عـشــق حسین باید خرید                      

                                               اهل بهشت است صاحبِ  چشمی که گریان میشود

گشـتـم سـراپـا عشق او,دل می تپد با عشـق او             

                                               درسینه هست تا عشق او دل مست یزدان می شود

93(طلوع بی پایان)


برچسب ها: عـشق حسین بن علی-درمکتب عشق حسین -عـشــق حسین ،

چهارشنبه 8 شهریور 1396

شهبازان عشق

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :محرم.عاشورا.یاران حسین ع ،

ازپهـنــه ی این شب کــرانه با بـیرقی ازداد رفتند

دربــارش رگـبــارآتـش بی یــاوروامـــداد رفـتـنـد

مردان آرام دماوند، وقتی که دیدند اشک کــارون

موجی شدند هم شـأن الوند تا سـاحل بـیـداد رفتنـد

با سرخی خون رگ خویش،تخم مروّت پروریدند

ازپیش ما گربا دلی خون،تا اوج غیرت شاد رفتند

سرداری امروزما را، با بخشش جان بیمه  کردند

تا آسمـــان سـربـلـنــدی مـثــل نسـیــم بـاد رفـتـنـد

امروزاگـرسبزورهاییم، مدیون شهبـازان عـشقــیم

آنان که با مرغان دیگــر، تا آسـمــان آزاد رفـتـنـد

با اینکه مام میهــن ما ،هرلحــظه زاید مردم مــرد

افسوس ازاین مردآشیانه آن نسل غیرت زاد رفتند.

89


برچسب ها: رگـبــارآتـش-سـاحل بـیـداد -نسل غیرت زاد ، مام میهــن ،

سه شنبه 7 شهریور 1396

ثارالله حسین(جواد مقدم)

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :محرم.عاشورا.یاران حسین ع ،


برچسب ها: مداحی مقدم حسین ع ،

گــــرچه من دورازتـوام امّٰا دلم مـأوای توست

چشــم دل خیـره به تاسوعا وعاشـورای توست

من گنـــه آلـــــوده ام امّٰـا نمی دانـم چــــــــــرا

قلب من دیوانه ازعشق تـوورُســــــوای توست

نوحه خوان جسم صـدچاک ولب خشکیــده ات

خون قلب خونم اززخــم دلِ شیـــــدای توست

من حقیقت را میـــان کـــربـلا دیـدم به چـشـــم

جان من درجست وجوی گــوهـردریای توست

روشن ازخورشیـدعشق وحُبِّ توشبهای ماست

روشن ازماه بنی هاشــم اگـــرشب های توست

درقیامت دل به حُبّ ولطف توخـوش کـرده ایم

خوش که پای نامه ی اعمال ما امضای توست

بی طبیبــــان درد ما درمان شــــود بی دغدغه

ضامـن درمان ما دست گــره بُگشــــای توست

93


برچسب ها: تاسوعا وعاشـورا-جسم صـدچاک- کـــربـلا ،

سه شنبه 7 شهریور 1396

غربت مسلم ع

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :محرم.عاشورا.یاران حسین ع ،

فدای غربتت مسلم چه قــدرمظلــوم جان دادی

ازآن بالابـه تعظـیـــم حسیـــن برخاک ٱفتــادی

سفـیـــــرکـاروان عشق،طـلایـه دارمظلــومـان

به پای عهـد ومیثاقت جوانمــــردانه ایستـــادی

شهیـــــد تشنـــه لب مسلـــم اسیــربی وفایی ها

عقــــابی آسمـان پیمــــا اسیــــردست صیّٰــادی

سفیــــرسبـط پیغمـبــــر،انیــس وهمــدم حیــدر

حسینی گشت وجان بخشید به راه سرخ آزادی

چـه ســربـازوفـاداری حسـیـــن بـن علـی دارد

توتسلـیــــم خـدا گشتی اگـــردردست بیــــدادی

مُرادی چون حسیـن دارد مُریدی با وفا مُســلم

چه جانی وچه جانانی چه مجنونی چه فرهادی

95


برچسب ها: سفـیـــــرکـاروان عشق ، اسیــربی وفایی ، با وفا مُســلم ،

سه شنبه 7 شهریور 1396

آقا مسلم بن عقیل ع

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :محرم.عاشورا.یاران حسین ع ،

  

مسلـــم غروروغیـرت  آقـا حسین است

تالحظه ی جان دادن خودبا حسین است

وقتی که ازدارالعمــــاره پـرگُـشـا شـــد

ذکرلبـش وقت شهـــادت یا حسین است


برچسب ها: شهادت مسلم-سفیرحسین ،

تعداد کل صفحات: 51 ... 5 6 7 8 9 10 11 ...

ابزار های وب فارسی ، نایت اسکین - کد مترجم گوگل