چهارشنبه 8 شهریور 1396

پهـلوی مـرضیــــه (س)

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :حضرت زهرا.زینب.معصومه.نرجس.خدیجه.و... ،

دل حـــیــدرشکــــسته از غـم نـالیــدن زهـرا

عـلی وحـیرت وشــکـوایه ازخـم دیدن زهـرا

شـرارشعـله و میــخ درو پهـلوی مـرضیــــه

عـدو وسـیلی سـخت وبه خود پیــچیدن زهـرا

میــان آســـمان فریــاد زد پیــــغــمـبرخـــاتـم

خدا رنجــــیده شد ازباعـث رنجــــــیدن زهرا

به جزحیدرکـسی نورحـقیـقـت را نمی فهــمید

کـجا آ ن شب پرستـان وکجـا فهـــمـیدن زهرا

تنی زخمی رخی خونـین دلی دلتــنگ پیـغمبر

رسیده لحظه ی بدرود وجـان بخشــیدن زهرا

عـلی بود وعـلی بود وعـلی بود وعـلی تنـــها

غریب و دل شکــــسته ازجـوانه چـیـدن زهرا

طناب وآتـش ویک کوچـه نامـرد وزنی تـنـها

علی خون گریه می کـردازغـم نالیــدن زهــرا

رســــیده لحـظه ی بدرود تـلخ آخـرین دـیــدار

علی وحـسرت واشـک وکـفن پوشــیدن زهـرا

مدینـــه قـدرنـور وروشـنایی را نمی دانــسـت

جهان درشـب فرورفـته پـس ازخوابیــدن زهرا

93کتاب ( طلوع بی پایان)


برچسب ها: رنجــــــیدن زهرا-دختر پیغمبراسلام-سیدزنان عالم ، یک کوچـه نامـرد ،

چهارشنبه 22 شهریور 1396

مداحی حسینی (سعادتمند)

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :محرم.عاشورا.یاران حسین ع ،برچسب ها: زنده یاد-مداحی ،

ناکسیــن با قاسطیــن ومارقیــن پیـوستـــه انـد

کوفیان عهـــد ووفای خویـش را بُگسستــه انـد

روبه روی اهـل بیت مصطفیٰ صف بستـه اند

سروهای تشنـــه لـب را با تبــــربشکستـه انـد

تیـــردرنـای علی اصغـــرزدن معنــای چیست

تیـغ بـرفـرق علی اکبــــرزدن معنـــای چیست

سنگ هـا برپیکـــربی سرزدن معنــای چیست

تیــــردرچشــــم یلِ حیــــدرزدن معنای چیست

ذوالجنـــاح تـا آمـــد وزینـب حسینـش را نـدیـد

روبـه ســوی قتلــــه گاه بـا ناله وافغــــان دوید

ازگلـــــوی پاره پاره خـون غیـرت می چکیــد

بعـــدازعبّٰاس وحسین سرجــــدا زینـب خمیـــد

تـا کـه ازقتــــل حسیـــن بـن علـی غافل شـدنـد

بـرسُــم  اسبـان  وحشـی نعــل هـای  نُـو زدنـد

بهــــرغارت کـــردن خیمـــــه شتـــابـان آمـدنـد

تـازیـانـه  بـر  اسـیــــران   بلاکـش   می زدنـد

 


برچسب ها: یلِ حیــــدر-ذوالجناح-نعــل هـای نُـو ،

چهارشنبه 22 شهریور 1396

زمیــــن کــربلا

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :محرم.عاشورا.یاران حسین ع ،

من چه گویم اززمیــــن کــربلا

ازپـریشـــــان حالـی دشـت بـلا

ازسیـــه پنــــداری مـردان دین

غاصبان منصب وشمــــرلعین

نیــنوا چشمانمان ترکرده است

زینبت را بی برادرکرده است

نینوا یعنی سکینه جان سپـــرد

درگلوی شیـرخواره تیــرخورد

نینـــوا یعنی دلیران تشنـــه لب

مرگ راخندیده اندباعشق ربّ

نینــوا یعنی که خنجرپُـشت سر

تیـرزهــرآلــوده درچشـــم قمَـر

نینــوا یعنی سراسرخـون ودود

گریه های غنچــه ولبخنــد رود

نینــــوا یعنی که سرها بی بدن

کربلا یعنـی بـدن هـا بی کفــن

نینـــوا یعنی که زینب شد اسیر

حنجــــرنرم علی اصغــربه تیر

نینوا یعنی عموچشمش به بست

قامـت سروحسین ازغم شکست

نینــــوا یعنی عمـوصد پاره شد

نازنیـــن فاطمــــــه آواره شـــد

کــــربـلا یعنی که زین العابدین

طــوق برگــردن بیفتـد برزمین

بی عمــوآواره ی صحرا شدیم

بی برادربی کس وتنهــــا شدیم

بی عمــــو آماج سیلی بوده ایم

بی برادرچهـــره نیلی بوده ایم

 


برچسب ها: شمــــرلعین-دلیران تشنـــه لب-نینوا ،

سه شنبه 21 شهریور 1396

کاروان عشق

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :محرم.عاشورا.یاران حسین ع ،

کاروان عشق مهمــــان غـــم ودرد وبـلا بــود

شیوه ی مهمان نوازی این چنین درکربلا بـود

بی کسـی درغربت ولـب تشنگـی درراه عشق

اوّلیـــن درس کـلاس عاشـقــــان بـا وفــا بــود

خـم شــده پشت حسـیـن ازمرگ عبّــاس دلاور

آن که پـرچمــــداراهـل بیت پاک مرتضیٰ بـود

قلب زینب چون که شد مجنــون لیلایش حسین

پیکرصـد پاره اش درچشـــم زینب دلــرُبـا بود

خون گریست آن دم که زینب دیدحسین سرجدا

با لب غرقـه به خون لب تشنه مشغول دعا بود

زینب ازآوج بلنــــدی زد نظـــــربـرقتلــــه گـاه

دید با حسرت که خنجردست شمـربی حیــا بود

چشم زهرا ازچه بررخسـارزینب خیــره مانـده

چشم حیـدرازچه روخیــره به دشت نینــوا بـود

یـا حسیــن سـالارزینب یـا ابـوالفـضــــل علـی

این چسان مهمان نوای آن چطورعهدووفـا بود

هــم رباب هــم زینب هــم لیلاوهــم اُم البنـیــن

چشمشــان بارانی ودل هـا پُـرازدرد وبـلا بـود

هـرطرف دنبــال طفلی می دود دشمـن شتابان

گوشــواره چون به گوش دختران با حیــا بـود

بـرچنیـن ظلمی که بـرآل علی درنیـنــــوا شــد

عالمی گریان شدند لبـریزخـون قلب خــدا بـود

91محرم


برچسب ها: پـرچمــــداراهـل بیت-نهضت سرخ حسین-کربلایی ها ،

سه شنبه 21 شهریور 1396

درد دل با خدا

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :خاطرات و درس های زندگی من ،


با خــــدا بودن خــــدایی را  نصیبت  تو کنـــد
خلــق دنیــــا را خـــــدا یک جا جبیب تو کنـــد
لحظه های غم خدایت غمگُسارت می شود
زخـــم اگرداری خــدا مرهم گزارت می شود


منـــم مثـــل حسیـنــم ازتبــــارمـاه وخورشـیــــدم

ومـاننـد حسـیــــن ازبـوسـتـــــــان نــورروییــــدم

اگــــرقلب حسیــــن ازبی وفــایی هایشان رنجیـد

منــــم ازبی وفـایـی هـای نـامـردانـه رنجـیــــــدم

حسیـــن من اگــــربـا ذوالفقـــارحیـــدری جنگیــد

من امّـا مثـــل شمعی ساکت وخاموش جنگـیـــدم

حسیــــن من اگــــربا نعـــل آهـن پیکرش پاشیــد

مـن امّــا بـا هــزاران تیـــردرتـابـوت پـاشـیــــدم

بـه روی نیـزه گـرخون ازگــلوی پاره اش بارید

مـن ازابـرِ لبانم چشمــــه چشمــــه خـون بباریدم

حسیـــن من اگـــروقت شهــادت کـوفـه را فهمیـد

مـن امّـا کــوفـه را بـا سُرخیِ سجّــــاده فهمیــدم

حسیـــــن مـن اگــــردرکـــربلا زخــم جفــا دیـده

مـن امّـا سال هـا جای وفـــا زخــم جفــــا دیــدم

حسیـــن ازمن غریبـــانه ترومظلــوم ترجـان داد

منـــم ازآتـش بیــدادشـان چـون لالـه خشکـیــــدم

 

91

 


برچسب ها: منـــم مثـــل حسیـنــم-وفات امام دوم شیعیان- سبط اکبر حسن ع ،

قلب علی وفاطمــه از شـــور لبریز است

خلقت سراپا با حضــورنــور لبریز است

رخساره ی مولایمان خورشید نورانیست

هفت آسمان از یُمن میلادش چراغانیست

داروی دردبی دوا موسی بن جعفـــراست

ازعالمی مشکل گـشا مشکل گشـاتراست

پشـت و پنـــاه مــردم  از درد پـژمـــرده

ذکـــرشفــای مـردم بیمــــارودل مُــــرده

شعـــــر بلنــــد عزّت و ایثـــارو افتخـار

معصوم در کردارو دررفتار ودر گفتـار

موسی بن جعفروارث علمیست عالمگیر

یاسیـن  قـرآن  آیتی  از آیه ی  تطهـیــر

دریای علم ومعرفت ها مخزن الاســرار

گنجینه دارمعـرفـت ها یا اولی الابصــار

نـور خـداونــد جلیـــل  و  شـافـع  عُقـبــا

آموزگــــار   مُتّقیــن ،  آقـای    بی همتا

فرزند زهـــــرا وعلی آقــا، اولی الالباب

موسی بن جعفــرما غلامیم وتویی ارباب

94


برچسب ها: موسی بن جعفــرما -ولادت امام هفتم-عید عشاق باب الحوائج ،

جــدّاه! ببین با اهل بیت این ها چـه می کنند

جــدّاه! ببیـن بـا مُصحف قـرآن چـه می کنند

آخــرچــرا دست ازســرمــا بــرنمی دارنـــد

درحــقّ مـا مـردان زنـدانبـان چـه می کـننـد

جــدّاه! ببـیـن آن هــا شکستند حُرمت ما را

بـا نـام تــوبـراهـــل تــوآنـان چـه می کـنـنـد

یعـقــوب وارازدوری یـوسـف دلـــم گـرفـت

جــدّاه! ببیـن بـا دیـده ی گریان چـه می کنند

ایـن تشتِ خـون، لبریزجگّـرپـاره هـای مـن

جـــدّاه! ببیـن بـا پیکربی جـان چـه می کننـد

لب تشنـه ام ازتلخی زهــری کـه نیشــم شـد

بـا یک مسلـمـان نـامسلمـانان چــه می کننـد

جــدّاه ! شکایت می کنم ازمیــزبان خـویـش

دورازوطن بـاغربت مهـمــان چــه می کنند

جدّاه! بپرس این طوق سنگین وغُل وزنجیر

بـردست هـای زخمی ولـرزان چـه می کنند

جـدّاه ! خداحـافـــظ دلـم مشتاق دیـــداراست

جـدّاه ! ببین بـا جان وبا جانان چـه می کنند

94


برچسب ها: تشتِ خـون ، موسی بن جعفر ع ،

یکشنبه 19 شهریور 1396

گره گُشا

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :سپید و نو و غزل ( اجتماعی) ،


آن کس گِره در کارماانداخت خودمشکل گشاست
آن کس که بُگشـــاید گِـــره از کـار ما تنهـــا خداست


برچسب ها: خدا-گره گشا ،

یکشنبه 19 شهریور 1396

آغــاز و پایان

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :سپید و نو و غزل ( اجتماعی) ،


این را بدان ای آن که روزی رهسپـــاری
ما بین  یک آغــاز و  پایان زندگـانی ست
شمعی انیست  می شود هنگــام بِدرود
این رسم کهنه تاقیامت جاودانی ست


برچسب ها: تاقیامت- مرگ-سفرآخر ،
چشمان من خوکره بود با شب پرستی
عشق علی قلب  مرا روشن ســرا کـرد
یک عُمـــر  اسیــر دام دنیــا بودم و او
دستم گرفت از کُنـج ویرانه رهـا کـرد

وقتـی انیس  خلــوت  تردیـد  بـودم
از نا اُمیـــــدی  آرزوی  مرگ  کــردم
حُبِّ  علـی شــــد آخریـن  راه نجــاتم
دیگر فراموشم شده اندوه و  دردم


برچسب ها: غدیر- عید ولایت- امیرالمؤمنین علی ع ،

شنبه 18 شهریور 1396

کجایی مــادرخوبـم

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :سپید و نو و غزل ( اجتماعی) ،

کجایی مــادرخوبـم که غمخــوارپــدربـودی

چــرا تنهـــا سفــرکردی توکه یارپــدربودی

اگــرمـا بی خـبــرازتـواسـیــرزندگی بـودیـم

تـوامــّا روشنی بخــش شـب تـاِرپـــدربـودی

بـه پاس عشـق ما ازخـود گذشتی مـادرخوبم

وعُـمـــری مـونــس و یـارِوفـادارپـــدربـودی

دلت لبـریـزبود ازغم، ولی عُمــری صبورانه

چه درشـادی چه درغـم ها هـوادارپـدربودی

پدرشمعی سراپاسوز، چون پروانه برگِردش

تـوازشب تا سحــرهمدرد وغمخوارپدربودی

پـدردرخانه دنبـال طبیـب خویـش می گــردد

تـودرمـان دل پـردرد وبـیـمــارپـــــدربــودی

پـدرهـرلحظه می پرسـد،رفیق نیمه راهـم کو

زِجا بـرخـیـــزمــادرتـو، پـرسـتــارپـدربودی

 

93


برچسب ها: غمخوارپدر- مادر-مادرانه ی من ،


دسـت توانای علی ای یار و غمخـــــوارعلی
ای در تمـام لحظه ها، شیــــدا و دلـــدار علی
ای مـرد مـردان زمان، بر پهلــوانان پهلــوان
ای افتخـــار مرتضـی، دانا به اســـــرار علی
مشکل گشای دین حق، درلحظه های پُرخطر
مـرد بنی هاشـم سلام، شیــــرو علمــدار علی
ای درشجاعت بی نظیـر، سربازدین مصطفی
کو مثـل تـو ای با وفـــا، همتـا و تکـرار علی
ای پاسـدار جان به کف، ای حافظ قرآن سلام
ای مرهـم زخـــم دل و یار و پرستـــــار علی
آری ستــون خیمه ی اسلام نوپا جعفـــر است
هـم با وقـار هـم با ادب در وقـت دیـدار علـی
با غیرت و بی ادعا، فرمانبـــر و مــرد خـــدا
جعفـــر شهیـــد غربت چشمــان خونبــار علی
نور عبادت در رُخش، شور شهـادت در دلـش
احسـان و ایثـارش چنان احســـان و ایثار علی
شایسته ی صد آفرین در عرصه ی جنگاوری
هم خـون مـرد عالمیــن، مجنـون و بیمار علی


برچسب ها: حضرت جعفر- برادر امیرالمؤمنین-ستون اسلام ،

پنجشنبه 16 شهریور 1396

مداحی داعش

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :محرم.عاشورا.یاران حسین ع ،

ما صخـــــره های مُحکم کــوه دماوندیم
روزی که چون زنجیـرها با هم بپیوندیم
روزی که با فرمان فرمانده کفــن پوشیم
خون شمارایک نفس لاجُرعه می نوشیم
روزی که با سربند یا مهدی به پا خیزیم
برنعش بی جان شماها خاک می ریزیم
الله اکبـــــــرهای ما طـوفـان به پا کُنــــد
آقایی عالــــم خـــــــدا  هدیه به ما کُنــــد
ما با شعــــار یا حسیـن شمشیـر می زنیم
با مرگتـان نام حسیـن را زنـــده می کنیم
روزی که برخیـــزند با هــم مردم ایران
ویران شــــود بنیادتان ،ویرانه ی ویران
در آخرین جنگ جهـــانی پیـش روی ما
دنیــا به بوسـد خاک پای جنگجــــوی ما
عالـــم بلـرزد از نهیبِ شیــــــــر ایرانی
آخر ثریا می شــــود تسخیـــــــر ایرانی
(قابل توجه یهودی و سعودی=سهودی)
3خرداد96


برچسب ها: علیه داعش-شعر-مطیعی ،

پنجشنبه 16 شهریور 1396

حسینی شدن

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :محرم.عاشورا.یاران حسین ع ،


یکی در عاشقی صــد جنگل اندیشــه می سازد
یکی هم می شود داعش،تبَر در دست می گیرد
یکـی ســـر می بُـردـ مثـل یزید امّـا یکی دیگـــر
حسینی می شود سر می دهد،با عشق می میرد.


برچسب ها: مثل یزید- ،

تعداد کل صفحات: 52 ... 5 6 7 8 9 10 11 ...

ابزار های وب فارسی ، نایت اسکین - کد مترجم گوگل