شنبه 11 شهریور 1396

دریـا تـو رحـمـی کـن

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :سپید و نو و غزل ( اجتماعی) ،

                          

دریــا درآغـوشـم بگــیرنگــذار بمیـــرم

مـن بی کـسـم  آواره ام جــایـی نــدارم

دریــای آبـی بـا غـریبان مهــربان بـاش

پشـت و پـنـاهـم شـوکـه فــردایـی نـدارم

دریــا چــــرا بـا مـا ســریــاری نــداری

وقـتی بـه روی شـانـه هـایت می نشـینم

دریا مزن سیلی که سیلی خورده ام مـن

آن ســوی دریـا سـاحـلـی شـایـد  بـبـیـنـم

ما خـسـتـه از بـیـداد شـبـهـای سـیـاهـیـم

با ما مـدارا کـن که مـا بی تکـیه گاهـیم

ما ضجّـه های ساکـت بغض و صدایـیـم

ما را مـران از خود که ماها بی گـناهـیم

دریـا نگــیرازمـن تـوجــان کــودکـــم را

ایــن جــان  نـاقـابـل  بـیـا  ارزانـی  تــو

دریـا تـو رحـمـی کـن که من تنهای تنهام

مـا آمـدیـم  بـر سـفـره ی  مهــمــانی تـو

هـی دست وپا می زد جلوی چشم خیسـم

دسـتی نـبـود  تـا دسـتـهـایـش را بگــیرد

دریا سکوتـش را شکست وگفـت بگذار

قـوی مهاجــــر در دل  دریـا بمیـــــرد

او لحـظـه لحـظـه دردل دریـا فـرو رفت

با چشـم خود دیدم که از من دور می شد

هــرچـه نگــاه  کــردم ولی او را نـدیـدم

چـشـم ٱمیـدم داشت کــم کــم کـورمی شد

بـرق نگــاه  آخـرش  در خـاطــرم مـانـد

مرگ اسیــــــر زنـده آزادی ست  شایـــد

او رفت و تـنـهــایـی دوبـاره مونسـم شـد

چشــم انـتـظــارش مـانـدم امّـا او نـیـامـد

دریــا،چــه رؤیاها کـه بی تعـبـیـرمانـدنـد

چشـمـان بـسـیـاری کــه ساحــل را ندیدند

در لا به لای مـــوج  دریـــا آرزو مُـــرد

وقـتـی  بـه  مــرواریـد  آزادی رســیـدنـد

96/1/18

به یاد شهیدان مهاجرسوریه وعراق و یمن و لیبی و

آنان که مدیترانه به آزادی ابدی رسیدند.......


برچسب ها: مــرواریـد آزادی-مهاجران راه آزادی-فرار بسوی زندگی ،

سه شنبه 14 شهریور 1396

مـرگ در راه ولایـت

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :محرم.عاشورا.یاران حسین ع ،

مـا را بـه  جــــزراه  شهادت  انتخـابی  نیست

ازمـرگ  در راه  ولایـت اجتـنـــــــابـی نیسـت

بـرخـاستـــن درراه حــق، پیکـــــــاربـا بـاطـل

زنـده تـرازایـن نهضـت سـرخ انقـــلابی نیست

حق بــرسـرِنیـــــزه سخــن می گفـت بـا مـردم

بهـتــــــرزِقـرآن اهــل باطـل را جـوابـی نیست

وقتی جـواب آب حنجــــــــرپـاره می کـــردنـد

یعنی یقیـن داردعـــدو یـوم الحـســـــابـی نیست

حتیّٰ بـه روی نی مگــــرخورشــید می مـــیرد

یک قطره خون برچهره خورشید حجابی نیست

بعــــد ازابوالفضـل وحسین زینب اسـارت دیـد

ســــوی مـدیـنــــه می رود امّـاٰ شتــــابی نیست

خیــــــره به چشــــــم مادرش اُمّ البنیـــن، زینب

دربی صــدایی گفت دیگـــــرماهتـــــابی نیست

 

93


برچسب ها: نهضـت سـرخ-حق بــرسـرِنیـــــزه - اُمّ البنیـــن ،

سه شنبه 14 شهریور 1396

کاروان حسین

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :محرم.عاشورا.یاران حسین ع ،

وقتی که کاروان حسین به کـربـلا رسـیـد

هفتاد ودوستاره ی عاشق به نینـوا رسیــد

لشکــــرپیِ لشکــــرمقابل پیـش می آمــــد

نامـردی وظلــــم ستـــــم تا انتهــا رسیـــد

میعـــــادگـاه عاشقـــان دورونزدیک است

این خاک سرخی که برآن خون خدا رسید

هـربوته خاک پای اوبـردیــــده می نهــــاد

پای حسیـــن وقتی به خاک پُربلا رسـیـــد

فـریـاد هــل مـن ناصـرالینصـرنی حسیـــن

برقلب وجان هـرغریـب وآشنــــا رسـیـــد

دل ها به روی نیزه وجان ها به روی دست

زخمی به قلب سـیّــــد وسالارمـا رسـیــــد

هفـتـــاد ودوپروانه گرداگرد شمــــع عشق

آتــش بـه جـان عاشقــان دلـــرُبـا رسـیــــد

زخــم هلالی خـــود مـدال اعتبـــــاراوست

این افتخــــارتنها به سبط مصطفیٰ رسیـــد

ذکــــــرتـلاوت هـای قـرآنـش بـه روی نی

چون چشمه ای جاری شد وبرسینه ها رسید

95


برچسب ها: خون خدا-هــل مـن ناصـرالینصـرنی-زخــم هلالی ،

سه شنبه 14 شهریور 1396

مداحی مقدم

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :محرم.عاشورا.یاران حسین ع ،


برچسب ها: کربلایی جواد-حسینی. ،

سه شنبه 14 شهریور 1396

مقدم مداحی

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :محرم.عاشورا.یاران حسین ع ،


برچسب ها: مداحی حسینی.نسیم سحری ،

یکشنبه 12 شهریور 1396

ماه محرم 2

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :محرم.عاشورا.یاران حسین ع ،

قـرآن پاره پاره  بـر روی زمیـــن است

درقتله گاه زینب پریشــان وحزیـن است

درالقمـــه دستی کنــــارمشک خالی ست

آن دسـت خـونیـــــن یـل ٱمُّ البنیـن اسـت

عشق حسیــــن آســـان به دست دل نیُفتد

با اشک خونین دل به عشقـش مُبتلا شـد

چون پرچـــم عشق حسینی دردل ماست

دل دورازاین دنــیای پست وبی وفا شــد

درمجلس مولاحسین ای روضـه خوانان

مولایمان صاحب زمان، صاحب عزا شـد

دیگــر رُباب خون جگــــراصغــــرندارد

دیگـــــرحسیـــــن بن علی اکبـــــرندارد

دیگــــرحسین برپیکـــــرخـود سرندارد

دیگـــــربـرادر زینـب مُضطـــــرنـدارد

93


برچسب ها: قـرآن پاره پاره-حسین-درقتله گاه ، القمـــه ،

یکشنبه 12 شهریور 1396

ماه محــــرّم 1

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :محرم.عاشورا.یاران حسین ع ،

ماه  محــــرّم  آمـد و غوغا به  پـا شـــد

قلـب حسینی ها همــــه ماتـــم سـرا شـــد

ماه  محــــــرّم  میــــــزبـان  اهـل بیتیــم

مهمان قلب ما شهـیــــــد کــــربـلا شـــــد

همپای ما چشمان زهــراخون فشان است

چون چشم ما گریان دوچشم مرتضیٰ شـد

ازنو به یاد نینــــــوا دل غرق خون  شد

دل میـــــزبان مستی وعشق و جنون شد

مـــاه  عـزاداری  ســـالار شهـیــــــــدان

قلـب عزاداران عالـم  لاله گــــون  شــد

ماه  محــــرّم از همــــه کـس دل بُریدیم

آقـــا حسـیــــــن بن علی ارباب ما شـــد

دل ،عاشق عشق کسـی دیگـــر نگـــردد

دل با حسیـــــن بن علی تا آشنـــــا شــد

تا دررگ ما عشق مولامان حسین است

آیینه ی دل روشن از نور خــــــدا شــد

 


برچسب ها: حسینی ها -شهـیــــــد کــــربـلا -به یاد نینــــــوا ،

یکشنبه 12 شهریور 1396

مداحی(آقام ای حسین) ع مقدم

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :محرم.عاشورا.یاران حسین ع ،


برچسب ها: جواد- مقدم- مداحی مرم ،

 

صاحب زمان تو شــاهی و ما نوکر و غــــــلام

تو می فــروش کــوثـری ما طــالبــــان جــــام

تو هاله ی نوری به گرد هرچه هست هسـتی

خورشــــیدو ماه روشـن و تابان روز و شــــــام

ما بارهــا گفتیــــم از غـــفلت خــــداحــــافــظ

اما تو از لطـــف و کـرم کــردی به ماســـــــلام

هرلحظه پای سفره ی لطفت نشســـــته ایم

داریـم هر دم خواهـــشی پیوســته و مــــدام

یــک روز  می آیــی به حکم شــاعر خــلقــت

بی شـــعر تو دیـــوان یــزدان اســـت ناتـــمام

ما حرمـــتــت را بارها بـــشکســـته ایم  و  تو

باز هـــم نــظر کردی به ما از  روی  احـــــترام

دانــم چرا هجــــران وغربت را پــســـنـدیــدی

مهـــــدی بیــــا تنـها به لب داریم  والســــلام

مردیــم از طــــــــولانی  شـــــبهای زنــــدگی

دلتــــنگ دیـــدار تـــوایم آخـــــر بیــــــــا امـام

گویــــم به وقــــت مرگ هم مهــــــدی بیا بیا

چون دردیــــار ماســت حـرف مـــردیک کــلام

92مهر


برچسب ها: هجــــران - غربت- مهدی ،

شنبه 11 شهریور 1396

انتقام شیطان (1)

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :خاطرات و درس های زندگی من ،


خداوند همه چیز را خلق کرد. انسان را آفرید و از روح خودش در او دمید. خدا انسان را بیشتر از تمام مخلوقات خود دوست دارد. بهشت را رایگان به انسان بخشید. به شرط این که فقط خدا را دوست داشته ، تنها عاشق او بوده و ناسپاسی نکند. خداوند شیطان را آفرید تا انسان را به چالش بکشد.چه کسی خدا را دوست دارد. شیطان تلاش می کند تا ما را از خدا دور کُنَد. و دنیا را به جای بهشت برای ما زیبا بسازد. شیطان هیچ قدرتی ندارد .نمی تواند ببخشد نه بگیرد. فقط وسوسه و دلفریبی می کند. ویرانه ها را با رنگ و نقاشی در چشم ما ، آباد و زشتی ها را زیبا جلوه می دهد. خدا به خاطر ما شیطان را از بهشت بیرون کرد چون شیطان انسان را دوست نداشت. و حسادت می کرد. از خدا خواست به پاداش تمام عبادت ها، تا قیامت او را زنده نگاه دارد. و با خودش قرار گذاشت از انسان انتقام بگیرد. ابلیس می دانست  به بهشت نخواهد رسید. پس وعده کرد انسان را هم از بهشت محروم کند. ....

ادامه دارد...


برچسب ها: نبد ابلیس- خدا - چراشیطان پرستی ،

شنبه 11 شهریور 1396

احساس تنهایی

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :خاطرات و درس های زندگی من ،

کسی که با دیگران و برای دیگران زندگی می کند .همیشه احساس تنهایی عذابش می دهد. کسی که برای ارزش های خودش نفس می کشد. هیچ وقت تنها نخواهد شد. اگر برای خودمان گریه کنیم کسی نمی تواند لبخند را از ما بگیرد. اگر برای دیگران و با احساس غریبان لبخند بزنیم . وقت اشک ریختن تنها می مانیم. من در آرامشِ تنهایی ،برای آرزوهای خودم زندگی می کنم. همیشه با تفکر و احساس آزادی، رؤیاهای خودم را نفس می کشم. تنها هستم امّا احساس تنهایی نمی کنم. با خود و در خلوت به آرامش برس تا با جهان احساس دوستی و نزدیکی کنی. کسی که به خودش نزدیک باشد از دوری دیگران غمگین نمی شود   .ختم کلام ، به عشق آرزوهای خود نفس بکش تا دنیا با احترام باورهای تو را باور کند. برای رؤیای دیگران تلاش کردن یعنی تمام زندگی حقیر  ماندن و بی ارزش بودن .و......


برچسب ها: ختم کلام - حقیر ماندن ،

جمعه 10 شهریور 1396

راز عاشقی

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :تک جمله .غزل وترانه ی عاشقانه ،

زهرم آتش عشقت بجوشـدخون به رگهـایم

برای با تو سرکردن ز شهر  عشق می آیـم

ز هجرت شکوه ها کردن بود منظور  فریادم

سر کوی تو بنشستن بود اصـــــل تمــنایم

زلبـــهای تو  بـــشنـیدن کلام دوستت دارم

قـــسم تا لحــظه مردن بود  تنها  تقاضــایم

بیایکبار جویا شو که راز عاشقی درچیـست

چرا دیوانه خوانندم چــرا مجنون صـــــحرایم

تمام شعرهای من پراست ازشورعشق تو

فقـــط نام تو را  بردن بود  معـــنای نجــوایم

قسم جزتو کسی دیگر تورا ازمن نمی گیرد

برای عشق ورزیدن نخواهی یافت  همتایم

کجاهمتای من عاشق چنین با  دردخوکرده

کجـــا  از تو تقاضـــا  کرده ام بهر مـــداوایم

 


برچسب ها: شهر عشق ، شورعشق تو ، عشق ورزیدن ،

جمعه 10 شهریور 1396

ماه محــرّم

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :محرم.عاشورا.یاران حسین ع ،

ماه محــرّم که  ز راه  می رسد   داغ  دلــم تـازه و نـو می شـــود

جامــه ی ماتـم به تنَــم می کنــد    غرق به دریـای غمــم می کنــد

می بُـرم  از عالـــم  زربنــدگی    باز شــوم  فارغ از این  زندگی

گـریـه کُنِ روضـه ی مولا شوم    مرهم  زخـــــم  دل  زهرا شوم

مسـت میِ عشـق حسینی شـــوم    زائر بیـــن الحـرمینـی  شـــــوم

عشق حسین مذهب وآیین ماست   عزّت ما جامه ی مشکین ماست

گریه کنـــان ناله وشیــــون کنیم    بـاز زعبـــــاّٰس علـی دَم زنیـــم

عزَت ما حُبِّ علی اصغـــراست    در دل ما عشق علی اکبـراست

یاد زگهــــــواره  ی خالی کنیـــم   ازلـب  خشکیـــده  سؤالی  کنیـم

یاد حسین و تن صـــــد پـاره اش   یـادی ازآن خـواهـــــرآواره اش

یـاد ابوالفضـــــل، علمــــــدار او   یـاد رُباب و دل غمـخـــــــوار او

یاد حسین و قـد خــــم  گشتـه اش   یـاد تـن  پـاره  زهـم  گشتـه اش

یاد کنیــــم از تـن عـریـان شــــده   یاد اسیـــران  پریشـــان  شــــده 

کرب وبلا یکسـره اندرز وپَنـــــد   جان به خــدا دادنِ بی قید و بَنــد

یاد دل خـون شده  ی  فاطمــــــه   دست بُریده  شـده  در القـمـــــــه

سرورما ساقی تشنـــــه لـب است   گریه کنِ مجلـــس ما زینب است

 

93

 

 


برچسب ها: روضـه ی مولا-زائر بیـــن الحـرمینـی-جامه ی مشکین ،

پنجشنبه 9 شهریور 1396

نهضـت سـرخ حـسـینی

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :محرم.عاشورا.یاران حسین ع ،

در قیا مت دست ماباشد به دستان حسین

دست ما محشر بود بر کنج دامان حســـین

هســتی جنت نخــواهم گر ببخـشـند رایگان

می روم آنجـاکه باشـدباغ و رضـوان حـسـین

آبرومــنـد  و  سرافـراز  و عـزیـز   فـاطــــــــــــمــه

رو سفیدند د رقیامت روضه خوانان  حـسین

نهضـت سـرخ حـسـینی تا ابد پاینـــده  است

مرگ آغـــاز است هرگــز نیســت پایان حسین

شـد ملاقـات علی و فاطـــمــه در قتــلـــه گاه

باعث خنـدیدن لب هــای عطــشان حـســین

عصـــــــر عاشــورا کنـار خیـمه های ســـوختـــه

بهر زینب خیس بود ازاشک چشمان حسین

روز عاشــــــــورا به هنـگام نـماز ظـهر و عــــصــر

چیــست منظـــــــور عـدو از تیــرباران حســـین

از ســرِ بر نی حقـیـقـت بهــــر مردم فاش شــد

ذکــــــــرحقــانیـت اسـت آیـات قـرآن حســـــین

 

 


برچسب ها: تیــرباران حســـین ، حسینی ها-عاشورا ،

پنجشنبه 9 شهریور 1396

دخترت زینب س

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :محرم.عاشورا.یاران حسین ع ،

 

رخش سرخ  وتنش زخمی شبیه همسرت، زینب

کشــــد خاراز کف  پای  رقیّه ، دُختـرت، زینب

خطابـش کرد ه ای درعـرش از بالاترین رُتبــــه

کفــن کن پیکـــر صــد پاره را با چادرت زینب

95


برچسب ها: زینب-عقیله عرب-0ام المصائب ،

تعداد کل صفحات: 51 ... 4 5 6 7 8 9 10 ...

ابزار های وب فارسی ، نایت اسکین - کد مترجم گوگل