چهارشنبه 8 شهریور 1396

پهـلوی مـرضیــــه (س)

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :حضرت زهرا.زینب.معصومه.نرجس.خدیجه.و... ،

دل حـــیــدرشکــــسته از غـم نـالیــدن زهـرا

عـلی وحـیرت وشــکـوایه ازخـم دیدن زهـرا

شـرارشعـله و میــخ درو پهـلوی مـرضیــــه

عـدو وسـیلی سـخت وبه خود پیــچیدن زهـرا

میــان آســـمان فریــاد زد پیــــغــمـبرخـــاتـم

خدا رنجــــیده شد ازباعـث رنجــــــیدن زهرا

به جزحیدرکـسی نورحـقیـقـت را نمی فهــمید

کـجا آ ن شب پرستـان وکجـا فهـــمـیدن زهرا

تنی زخمی رخی خونـین دلی دلتــنگ پیـغمبر

رسیده لحظه ی بدرود وجـان بخشــیدن زهرا

عـلی بود وعـلی بود وعـلی بود وعـلی تنـــها

غریب و دل شکــــسته ازجـوانه چـیـدن زهرا

طناب وآتـش ویک کوچـه نامـرد وزنی تـنـها

علی خون گریه می کـردازغـم نالیــدن زهــرا

رســــیده لحـظه ی بدرود تـلخ آخـرین دـیــدار

علی وحـسرت واشـک وکـفن پوشــیدن زهـرا

مدینـــه قـدرنـور وروشـنایی را نمی دانــسـت

جهان درشـب فرورفـته پـس ازخوابیــدن زهرا

93کتاب ( طلوع بی پایان)


برچسب ها: رنجــــــیدن زهرا-دختر پیغمبراسلام-سیدزنان عالم ، یک کوچـه نامـرد ،

جمعه 31 شهریور 1396

غریبــانه

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :محرم.عاشورا.یاران حسین ع ،

نه یـاری وهـــواخواهی میان جمــع بیگانه

بنای عهـد وپیمان بود بنایی سست وویرانه

چه مردانی به شوق زَر، اسیــردام خودبینی

دوباره زنـده شــد رسم ورسوم عهـد بتخانه

کجا رسم است باخنجرخوش آمد گفتن مهمان

زدن تیــــری سه شعبه درگلوی نرم دُردانه

سرشمعـی بُریدن ازقفـــا بـا خنجــــــربُـرّٰان

کمین کرده به شمشیـری زدن بربال پـروانه

اسیـــران بلاکـش را به روی خـارها بُـردن

به ضرب تازیانه دست وپا بستـــه غریبــانه

به ما آموختند دیـن ها وآییـن ها ومذهب هـا

چقدرزیباست جان دادن،به راه عشق مردانه

93


برچسب ها: خنجــــــربُـرّٰان - محرم- شهادت سرداران کربلایی ،

هـرکسـی فـریـــاد وآه وســــــوززینب می شنیــد

مثل سنگ کـربلا خـون ازدوچشمش می چکـیـــد

غرق حیرت شکوه می کـرد ودمادم می گـریست

آسمـــــــان ازدیــــدن زینب خجـالـت می کشـیـــد

وای آن لحظه که حسرت بارواشک افشـان وزار

سوی مَقتـــــل زینب مضطــــــرپریشان می دوید

با وقــــاری مـادری و بـا غـــروری حیـــــــدری

دردل مـــــــرد و زن کــــوفـه  نـدامـت  آفـریــــد

جبرییـــــل انگشت حیرت دردهـــان مبهوت ماند

خنجــــــــری وقتی گلــــــوی پادشاهی می بُریــد

ازرگ خونیــــــن حیـــــدرخون غیرت شد روان

ازرگ سـرخ حسیـــن خون شجاعت می چکیـــد

کاش بـرگـوش دلــــم یک بارازســــــــوی حسین

ذکـــــــرهـل من ناصـــرالینصرنی اومی رسیـــد


برچسب ها: دیــــدن زینب-رگ سـرخ حسیـــن-غـــروری حیـــــــدری ،

چهارشنبه 29 شهریور 1396

خون سـرخ هرشهیـــد

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    

درپیش چشــم مادران فـرزنــد درخـون می تپیـد

خاک زمین سیراب شد ازخون سـرخ هرشهیـــد

بی گوشواره دختری با گوش خونیــن آن طرف

ایـن ســو رقیّـــه دامنش آتش گرفتــــه می دویـد

دست حسین بن علی چون کاسه ازخون پُرشــده

وقتی که تیرازحنجرشش ماهه ی خود می کشید

شمرلعین با خنجرش درپیش چشـــــم اهــل بیـت

بنشسته بـرسینــــه ســرِقــرآن حق را می بُـریــد

زینب چه حالی داشت آن وقتی که ٱوج بی کسـی

آیات قرآن ازسرنیـــــزه بـه گوشـش می رسیــــد

درکوچه های کوفه وپس کوچه های شهـــــرشام

فرق شهیــــــدان می شکست ازسنگ باران یزید

درپیش چشمان خـــدا خون خـــدا برخاک ریخت

برآن همه مظلومیت ازآسمـــان خـون می چکیــد

کُشتـنــــد مـردان خــــــدا، نامـردمان زَرپـرسـت

ازآن همــــه نا مردمی آدم خجـالت می کشـیــــد

93


چهارشنبه 29 شهریور 1396

صــــد پـاره های کـربلا

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :محرم.عاشورا.یاران حسین ع ،

درعشق بازی با خـــــدا با هم رقابت داشتند

ایمـــــان  بـه  حقّٰانیّت حـق امـامـت  داشتنـد

درپیشگاه فاطمــــه ، دروعده گـاه مصطفـیٰ

صد زخم تیر ونیزه وصــدها کرامت داشتند

جان داده اند باعزت وبا غیرت وٱوج شرف

درپیش دشمن سینه ای غرق شهامت داشتند

بودند دردنیا ولی بی اعتنــا برهرچه هست 

درخیمه ی عشق حسین تنهــا اقامـت داشتند

درخاک وخون غلطیـده اندآن عاشقان با وفا

درخاکســاری پیش حق آُفتـاده قامـت داشتند

صــــد پـاره های کـربلا،آن مـردم بی اِدّعـا

ازهم نشینی با حسیـن صدها کرامت داشتند

زنجیـــرهایی  آهنیــن  بودنـد یاران  حسین

تا لحظه ی مُردن چنان کـوه استقامت داشتند

91


برچسب ها: درخیمه ی عشق حسین -فداییان حسینی-ایثارکربلاییان ،

سه شنبه 28 شهریور 1396

شهید کربلا

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :محرم.عاشورا.یاران حسین ع ،

شهید کربلا ای کشتــــه ی غـم

شهـیــــد نینــــــوا مـولای عالـم

حسیـــن ای عـزَت فـرزنـــد آدم

بـریــزم تـا ابــــــد اشک دمـادم

شهید کــــربـلا مولای  مظلــوم

حسین بن علی جـان هـا فـدایـت

دل وجـان  وتمــــــام هستی مـا

نثــــار خـاک  پـاک کـــربـلایت

حسـیــــن بن علی خـون خـدایی

حسـیــــن بن علی مــولای مایی

حبیـب الله حـق بـا اذن محبــوب

حسین بن علی مشکــل گشـــایی

بهشت عاشقان صحــن وسرایت

حسین ای زاده ی زهرای اطهـر

ملائک تا ابد مجنــــــون عشقت

حسین ای میـــوه ی قلـب پیمبــر

حسیــــن  پــور امیرالمــؤمنینـی

بآـزرگ آسمـــــان هـا و زمینـی

عزیـزو سیّـــد وسـالاروســـرور

حسین حبـل المتیـــن حق الیقینی

بجزمولا حسینم ســروری نیست

قسم هم شأن با اورهبــری نیست

قســــــم  تـا  انتهـــــای  آفرینـش

به سرداری مولایم ســـری نیست

صـراط المستقـیــــم کــــردگـاری

شهیدی چون شهیــــد کربلا نیست

اگر دریا  شــود خون  شهیـــــدان

به برکت قطره ای خون خدانیست


برچسب ها: شهـیــــد نینــــــوا -شهیــــد کربلا ، حسین حبـل المتیـــن ،

سه شنبه 28 شهریور 1396

اباعبــــدالله

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :محرم.عاشورا.یاران حسین ع ،

حُرمت پیغمبـــردشمنـش پاس نداشت

دردلـش رحمی برگلـشن یاس نداشت

حیف اباعبــــدالله بـاز علمـــــــدارانی

چون علی اکبر یا مثـل عبّاس نداشت

بعدعبّاس وحسین خیمه ها سوخته اند

دشمــن بدکاره هیـــچ احسـاس نداشت

آخرین سربازش حضرت اصغـــربود

لاله ی نورَستــه ترس ازداس نداشت

درنبــــرد با حق، اهـل باطل جز زَر

د رترازوی دلش هیـچ مقیاس نداشت

 

93

 


برچسب ها: حُرمت پیغمبـــر-مثـل عبّاس ، بعدعبّاس وحسین ،

سه شنبه 28 شهریور 1396

خون خدا

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :محرم.عاشورا.یاران حسین ع ،

درپیش چشــم مادران فـرزنــد درخـون می تپیـد

خاک زمین سیراب شد ازخون سـرخ هرشهیـــد

بی گوشواره دختری با گوش خونیــن آن طرف

ایـن ســو رقیّـــه دامنش آتش گرفتــــه می دویـد

دست حسین بن علی چون کاسه ازخون پُرشــده

وقتی که تیرازحنجرشش ماهه ی خود می کشید

شمرلعین با خنجرش درپیش چشـــــم اهــل بیـت

بنشسته بـرسینــــه ســرِقــرآن حق را می بُـریــد

زینب چه حالی داشت آن وقتی که ٱوج بی کسـی

آیات قرآن ازسرنیـــــزه بـه گوشـش می رسیــــد

درکوچه های کوفه وپس کوچه های شهـــــرشام

فرق شهیــــــدان می شکست ازسنگ باران یزید

درپیش چشمان خـــدا خون خـــدا برخاک ریخت

برآن همه مظلومیت ازآسمـــان خـون می چکیــد

کُشتـنــــد مـردان خــــــدا، نامـردمان زَرپـرسـت

ازآن همــــه نا مردمی آدم خجـالت می کشـیــــد

93


برچسب ها: حنجرشش ماهه -زینب- ســرِقــرآن ،

دوشنبه 27 شهریور 1396

او مانده بود و

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :محرم.عاشورا.یاران حسین ع ،

او مـــانــده و یک فـــوج لشـکر در بـرابرش

او مـــانده و تنهــا خـــداونـد اسـت یـاورش

او مانده و یک ذوالفــقار و ذوالجـناحی بس

او  مـــانــده بــــود  و داغ یـــاران  دلاورش 

او مانده بود و پشت سر یک کـاروان عطش

تنـــــها ٱمـــید و تکــیه گــاهش ذکر یاورش

ا وبــود و یـک تـیرسه شعبه دست حرملـه

دل خـون شد از خون گلوی سرخ اصغــرش

قـامت خمــیــده تر شـد و گیســو سفـیـدتر

می بـــرد وقتــی پیـــکر بی جــان اکبـــرش

مــاننــد جعـــفر دست عبـاس از بدن ٱفتـــاد

خـم شـــد حسـین از رفتـن تنـها بــرادرش

از غــیرت و از مـــردی و مــردانگــی ســـرود

بـا پـاره پـاره پـاره هــای ســـرخ پیـــکـــرش

او پــاره پـــاره شــد ولی از حـق جــدا نـشد

بـر نـیزه قـرآن خـوانـدنـش اعــجــاز دیـگــرش

امام حسین(ع)


برچسب ها: حسـین -شیدای اباعبدلله-حسینیان ،

دوشنبه 27 شهریور 1396

عشـق حسیـن بن علی

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :محرم.عاشورا.یاران حسین ع ،

یک به یک بهرشهادت سوی میـدان رفته اند

بـا دلی برروی نیـــــزه ذکـــرگویان رفته اند

پای برروی زمین سـرهـا به ســــوی آسمان

مست ازعشق وجـــنون پاره گریبان رفته اند

خاک پایش را کنند تا سُرمه ی چشمان خویش

پیشــــواز شهـــــریـار خـود شتابان رفتــه اند

جان به راه عشق دادند گرهمـه با درد وغـــم

پیشگاه  فاطمــه با چشــــم  گــریـان رفتـه اند

در درون خیـــــمه ی  عشـق حسیـن بن علی

یاعلی گفتند وآن گاه  ســـوی میــدان رفته اند

دل بُریدند ا زتمــــام هستـی ودنیـــــای خــود

دردل آتـش شبیـــــه مـوج  طـوفـان رفتـه انـد

دسـت وپای نفـس را بستنـد بـا زنجــیــرعشق

مُشت کـوبان برسـرو دنـدان شیطان رفتـه اند

سینه چاکان حسیـــن ازعشق مَفتـون بوده انـد

عاشقانه  پیشــــــواز تیـــغ  بُرّان  رفتـــه انـد

93


برچسب ها: سینه چاکان حسیـــن ، تیـــغ بُرّان ،

یکشنبه 26 شهریور 1396

کاروان کربلایی ها

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :محرم.عاشورا.یاران حسین ع ،

درون کاروان مرتضیٰ یک طفــل راحت نیست

جواب کودکان تشنه لب یک جرعه باران نیست

عدوسیراب وسرمست وشکم ها سیرودل ها شاد

میان سفره ی روزی رسانان لقمـه ای نان نیست

وظهـــــرروزعاشــــورا نبــــرد حقّ وباطل بـود

وپاســـخ جزهجـــــوم اَشقیــــا وتیــرباران نیست

پس ازاکبـــــــرکه درچشــــم پدرشبهِ پیمبــــربود

نمانده درمیان خیمـه گاه چشمی که گـریان نیست

نمــــازوروزه وحـجّ وجهـــــاد کوفـیــــان کـامـل

ولی درقلب ایشـان حُبّی ازیاسیــــن قــرآن نیست

حسین بن علی بـرنیـــــزه درس آمــوزمردم شـد

حقیقت گفـت حقیقت جـزکـلام حق یـزدان نیسـت

جفا کردند درحق خود وعهـــــدی که خود بستند

پذیرایی به تیـرودشنـه کردن حق مهمــان نیست

93


برچسب ها: ظهـــــرروزعاشــــورا-خیمـه گاه-هجـــــوم اَشقیــــا ،

یکشنبه 26 شهریور 1396

خیمــه ی امام

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :محرم.عاشورا.یاران حسین ع ،

با صـد هـــزارشمشـیــــرآمــاده درنیـام

دشمـن هجــــوم آورد برخیمــه ی  امام

آری زمانه می دیـــــد، نادیـدنـی تـریـن

می کُشت پادشاهی شمشیــــریک غـلام

برخاک سجـده کردند با قلب پُرغــرور

آزادگـان زخـمـی ،مـردان تشـنــــه کـام

ازقتـــله گاه رفتند بشکستـــه دل اسیـــر

اشک است ودردوماتم معنای روزوشام

بنشسته درخرابه تشنـه ،گرسنـه،زخـمی

ایـن بـود دراسـارت مفهــــوم احتـــــرام

بـا دست ذلّـت هـرگـــزبیعـت نکـرده اند

بـا جان نثــــاری خویش دادنـد ایـن پیـام

مـردان بـا شهــامـت رفتنــد بـا رضایـت

بـرزخــم کهنـــه ی ما مهــدی ست اِلتیام

93


برچسب ها: خرابه-تشنه-عطش- ،

یکشنبه 26 شهریور 1396

خشکی لبهای حسین

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :محرم.عاشورا.یاران حسین ع ،

آیات قرآن می چکــد از چـشـم گریان حسـین

خون شرافت جاری است از ردّ پاهای حسین

دریای آبی پیــش رو، در حـســرت لـبـهــای او

طعــنه به دریا می زند خشکی لبهای حسین

خورشیــد سرخ کربلا در عرش اعـلا جـا گرفت

در راه حـق پـرپـر شـدن پایان دنیــای حسیــن

بـا خون وضـو می گیرد و عالـم نظـاره می کند

صد پاره وغرق به خون گشته سراپای حسین

بـر خـاک سرخ کــربـلا دارد بـه لب ایـن زمـزمـه

پـهلـو شکـسـته مـادرم یا فاطمــه یـا فاطـمـه

دنیـا کجـا شایسـته ی آقـاحسین بن علیـست

در آسمـان هفتـمـن این است  مـأوای حسیـن

جـان را به جانان آفرین تقـدیم کـرد و پـر کشیـد

پرپر شدن در راه حق این است معنای حسین

 اینـجـا حسـین فاطـمـه تنـها اسیر غربت است

 خون کـرده قلب زخم را درد غم افـزای حسیـن

محرم 94

 


برچسب ها: خورشیــد سرخ کربلا -کرب و بلا-اباعبدلله ،

جمعه 24 شهریور 1396

هیچ اتفاقی،اتفاقی نیست

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :خاطرات و درس های زندگی من ،

امروز پنج شنبه تراشکاری آقا محسن بودم. برای تنظیم قرقره ها ی دستگاه خودساخته ی بدنسازی ام. که تا به حالا بدون دستمزد کار اجرایی فقط خرید وسایل و...ده میلیون هزینه برداشته است. فدای مولا علی (ع) و زینب و زهرا (س) .دیدم گوشی همراه من زنگ می خورد .کسی که سه سال پیش تا امروز او را ندیده بودم و حتی تماس تلفنی هم نداشتیم. تعجب کردم .جواب دادم. گفت زنگ زده بودی ؟ گفتم نه .شاید دستم اشتباهی به گوشی خورده و غیره ...بعد از حال و احوالپرسی . خداحافظی کردم. گذشت تا غروب اول بازار شهر نان خریدم و موقع برگشت سوار بر موتورسیکلت دیدم همان آدم کنارم ایستاده . گفت از این جا عبور می کردم شانسی دیدمت آمدم سلام کنم و ...گفت حالم خوب نیست .نمی دانم کجا هستم . برای چی بیرون آمدم .گفتم رنگ به صورت نداری چی شده؟ . اسیر دنیا شدی خیلی فکرت مشغوله .یک مرتبه گفت آخ آخ آخ از روی موتور سیکلت خودش که سوار بود داشت می آفتاد که من سریع دستش  را گرفتم .با کمر درد شدیدی مواجه شدم چون وزن دوست ما خیلی خیلی از استاندارد خارج شده .نزدیک زمین دستش رها شد و آفتاد. سریع موتور را کنار بردم شروع کرد به لرزیدن و تشنج. حالم بد شد. چند نفر جمع شدند. گفتند .دهانش بسته نشه .سریع انگشت میانی را بین دندانش قرار دادم .چنان فشاری داد که گفتم شکست. الآن با کمر درد و انگشت باد کرده و ناخن سیاه دارم می نویسم. ماشین اُرژانس  بعد از مدتی که حال مریض خوب شده بود پیدا شد . کمر درد من بیشتر شد طوری که به زور ایستاده بودم .او را تا ماشین اُرژانس کمک کردم . دوستش که آمد و او را کامل شناخت. گوشی موبایل و  موتورش را خودش تحویل دوستش داد و با  ماشین ُارژانس به بیمارستان رفتند .من با انگشت سیاه و پاره و کمردردی شدید با نان و ...به خانه پدری برگشتم. تعریف کردم. مادرم گفت :این خواست خدا بوده تا به طور اتفاقی صبح به گوشی او زنگ بخورد و عصر اتفاقی تو را ببیند و برای سلام کردن پیش تو بیاید و اتفاقی بایستد و سوار نباشد و اتفاقی تشنج کند. مادرم گفت این خواست خدا بود تا با کمک شما یک انسان از مرگ نجات یابد .فکر کنید اگر او به راه خود ادامه می داد و سوار موتور روشن ،بی هوش می شد چه اتفاقی برای او روی می داد. خدا کند از اتفاقات زندگی اتفاقی عبور نکنیم و درس بگیریم . مرگ از رگ گردن به انسان ها نزدیک تراست. با خدا باشیم تا همیشه نجات بخش ما باشد .دوست بیمار ما انسان خوبی است و به همه کمک می کند دلسوز و یاور دوستانش است .و خدا برای همین او را نجات داد.
بنی آدم اعضای یکدیگرند
که در آفرینش ز یک پیکرند
چو عضوی به درد آورد روزگار
دگر عضوها را نماند قرار
تو کز مِحنت دیگران بی غمی
نشاید که نامت نهند آدمی
 
آدم باشیم .خودمان را به کمتر از بهشت نفروشیم.


برچسب ها: اتفاقی ها- حکمت اتفاق ها- درس زندگی اتفاقی ،

پنجشنبه 23 شهریور 1396

شیخ عمران

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :خاطرات و درس های زندگی من ،


چهارشنبه 22 شهریور 1396

مداحی نریمانی(حججی)

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :محرم.عاشورا.یاران حسین ع ،


برچسب ها: نحوه ی اسارت و شهادت سرباز حسین (حججی) ،

تعداد کل صفحات: 52 ... 4 5 6 7 8 9 10 ...

ابزار های وب فارسی ، نایت اسکین - کد مترجم گوگل