شنبه 11 شهریور 1396

دریـا تـو رحـمـی کـن

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :سپید و نو و غزل ( اجتماعی) ،

                          

دریــا درآغـوشـم بگــیرنگــذار بمیـــرم

مـن بی کـسـم  آواره ام جــایـی نــدارم

دریــای آبـی بـا غـریبان مهــربان بـاش

پشـت و پـنـاهـم شـوکـه فــردایـی نـدارم

دریــا چــــرا بـا مـا ســریــاری نــداری

وقـتی بـه روی شـانـه هـایت می نشـینم

دریا مزن سیلی که سیلی خورده ام مـن

آن ســوی دریـا سـاحـلـی شـایـد  بـبـیـنـم

ما خـسـتـه از بـیـداد شـبـهـای سـیـاهـیـم

با ما مـدارا کـن که مـا بی تکـیه گاهـیم

ما ضجّـه های ساکـت بغض و صدایـیـم

ما را مـران از خود که ماها بی گـناهـیم

دریـا نگــیرازمـن تـوجــان کــودکـــم را

ایــن جــان  نـاقـابـل  بـیـا  ارزانـی  تــو

دریـا تـو رحـمـی کـن که من تنهای تنهام

مـا آمـدیـم  بـر سـفـره ی  مهــمــانی تـو

هـی دست وپا می زد جلوی چشم خیسـم

دسـتی نـبـود  تـا دسـتـهـایـش را بگــیرد

دریا سکوتـش را شکست وگفـت بگذار

قـوی مهاجــــر در دل  دریـا بمیـــــرد

او لحـظـه لحـظـه دردل دریـا فـرو رفت

با چشـم خود دیدم که از من دور می شد

هــرچـه نگــاه  کــردم ولی او را نـدیـدم

چـشـم ٱمیـدم داشت کــم کــم کـورمی شد

بـرق نگــاه  آخـرش  در خـاطــرم مـانـد

مرگ اسیــــــر زنـده آزادی ست  شایـــد

او رفت و تـنـهــایـی دوبـاره مونسـم شـد

چشــم انـتـظــارش مـانـدم امّـا او نـیـامـد

دریــا،چــه رؤیاها کـه بی تعـبـیـرمانـدنـد

چشـمـان بـسـیـاری کــه ساحــل را ندیدند

در لا به لای مـــوج  دریـــا آرزو مُـــرد

وقـتـی  بـه  مــرواریـد  آزادی رســیـدنـد

96/1/18

به یاد شهیدان مهاجرسوریه وعراق و یمن و لیبی و

آنان که مدیترانه به آزادی ابدی رسیدند.......


برچسب ها: مــرواریـد آزادی-مهاجران راه آزادی-فرار بسوی زندگی ،
چشمان من خوکره بود با شب پرستی
عشق علی قلب  مرا روشن ســرا کـرد
یک عُمـــر  اسیــر دام دنیــا بودم و او
دستم گرفت از کُنـج ویرانه رهـا کـرد

وقتـی انیس  خلــوت  تردیـد  بـودم
از نا اُمیـــــدی  آرزوی  مرگ  کــردم
حُبِّ  علـی شــــد آخریـن  راه نجــاتم
دیگر فراموشم شده اندوه و  دردم


برچسب ها: غدیر- عید ولایت- امیرالمؤمنین علی ع ،

شنبه 18 شهریور 1396

کجایی مــادرخوبـم

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :سپید و نو و غزل ( اجتماعی) ،

کجایی مــادرخوبـم که غمخــوارپــدربـودی

چــرا تنهـــا سفــرکردی توکه یارپــدربودی

اگــرمـا بی خـبــرازتـواسـیــرزندگی بـودیـم

تـوامــّا روشنی بخــش شـب تـاِرپـــدربـودی

بـه پاس عشـق ما ازخـود گذشتی مـادرخوبم

وعُـمـــری مـونــس و یـارِوفـادارپـــدربـودی

دلت لبـریـزبود ازغم، ولی عُمــری صبورانه

چه درشـادی چه درغـم ها هـوادارپـدربودی

پدرشمعی سراپاسوز، چون پروانه برگِردش

تـوازشب تا سحــرهمدرد وغمخوارپدربودی

پـدردرخانه دنبـال طبیـب خویـش می گــردد

تـودرمـان دل پـردرد وبـیـمــارپـــــدربــودی

پـدرهـرلحظه می پرسـد،رفیق نیمه راهـم کو

زِجا بـرخـیـــزمــادرتـو، پـرسـتــارپـدربودی

 

93


برچسب ها: غمخوارپدر- مادر-مادرانه ی من ،


دسـت توانای علی ای یار و غمخـــــوارعلی
ای در تمـام لحظه ها، شیــــدا و دلـــدار علی
ای مـرد مـردان زمان، بر پهلــوانان پهلــوان
ای افتخـــار مرتضـی، دانا به اســـــرار علی
مشکل گشای دین حق، درلحظه های پُرخطر
مـرد بنی هاشـم سلام، شیــــرو علمــدار علی
ای درشجاعت بی نظیـر، سربازدین مصطفی
کو مثـل تـو ای با وفـــا، همتـا و تکـرار علی
ای پاسـدار جان به کف، ای حافظ قرآن سلام
ای مرهـم زخـــم دل و یار و پرستـــــار علی
آری ستــون خیمه ی اسلام نوپا جعفـــر است
هـم با وقـار هـم با ادب در وقـت دیـدار علـی
با غیرت و بی ادعا، فرمانبـــر و مــرد خـــدا
جعفـــر شهیـــد غربت چشمــان خونبــار علی
نور عبادت در رُخش، شور شهـادت در دلـش
احسـان و ایثـارش چنان احســـان و ایثار علی
شایسته ی صد آفرین در عرصه ی جنگاوری
هم خـون مـرد عالمیــن، مجنـون و بیمار علی


برچسب ها: حضرت جعفر- برادر امیرالمؤمنین-ستون اسلام ،

پنجشنبه 16 شهریور 1396

مداحی داعش

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :محرم.عاشورا.یاران حسین ع ،

ما صخـــــره های مُحکم کــوه دماوندیم
روزی که چون زنجیـرها با هم بپیوندیم
روزی که با فرمان فرمانده کفــن پوشیم
خون شمارایک نفس لاجُرعه می نوشیم
روزی که با سربند یا مهدی به پا خیزیم
برنعش بی جان شماها خاک می ریزیم
الله اکبـــــــرهای ما طـوفـان به پا کُنــــد
آقایی عالــــم خـــــــدا  هدیه به ما کُنــــد
ما با شعــــار یا حسیـن شمشیـر می زنیم
با مرگتـان نام حسیـن را زنـــده می کنیم
روزی که برخیـــزند با هــم مردم ایران
ویران شــــود بنیادتان ،ویرانه ی ویران
در آخرین جنگ جهـــانی پیـش روی ما
دنیــا به بوسـد خاک پای جنگجــــوی ما
عالـــم بلـرزد از نهیبِ شیــــــــر ایرانی
آخر ثریا می شــــود تسخیـــــــر ایرانی
(قابل توجه یهودی و سعودی=سهودی)
3خرداد96


برچسب ها: علیه داعش-شعر-مطیعی ،

پنجشنبه 16 شهریور 1396

حسینی شدن

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :محرم.عاشورا.یاران حسین ع ،


یکی در عاشقی صــد جنگل اندیشــه می سازد
یکی هم می شود داعش،تبَر در دست می گیرد
یکـی ســـر می بُـردـ مثـل یزید امّـا یکی دیگـــر
حسینی می شود سر می دهد،با عشق می میرد.


برچسب ها: مثل یزید- ،

پنجشنبه 16 شهریور 1396

الهی العفو-مداحی

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    


برچسب ها: علی (ع) -مقدم مداحی ،

پنجشنبه 16 شهریور 1396

کربلا خونمه. مداحی

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :محرم.عاشورا.یاران حسین ع ،


برچسب ها: مقدم-جواد-محرم ،

پنجشنبه 16 شهریور 1396

دلم گرفته بنی فاطمه

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :محرم.عاشورا.یاران حسین ع ،


برچسب ها: مداحی زیبا-حسینی- ،

پنجشنبه 16 شهریور 1396

مداحی (مجنون) مقدم

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :محرم.عاشورا.یاران حسین ع ،


برچسب ها: کربلایی مقدم-محرم-زیبا ،

یاران با اصل واصالت خـود را بـه تــوتسلیــم کـردنـد

درراه قـــرآن وعدالـت جـان هــا بـه تـوتقــدیـم کـردنـد

درمکتب فـرزنــد کعبـــه نــورخـــــدا را بـرگـــزیـدنـد

با جان ودل همراه حیدر، شمشـیـرخــود را می کشیدند

راسـخ ترین درراه قــرآن، میـراث ختــم المرسلیـن انـد

شـوق ارادت دردل وجـان، یـارامیـــرالمـــؤمنـیــن انــد

درجـان نثــــاری بی نظیــــرند، جانبــــازهای لشـکرِاو

یـاران بی تکــــرارحیــــــدر، سـربـازهای لشکـــــــراو

مالک اِنیـس ومَحــرَم عشق، مـاه دل شب های حیـــــدر

مِقـــــدادهمــــراه ومُـریــد وهمســایه وهمپـای  حیـــــدر

جُنـدب دلاورمـــردِ کـوفـه،عمق دلـش جـزبـاعلـی نیست

عمّــارعزیـزمصطـفیٰ بود، ذکـــرلبـش جـزیـاعلی نیست

چشــــم علی گـــریـان شب وروزازدرد فـقــــدان ابـوذر

قلـب عـلـی خــون ازفـراق و تنهــــایی یـابـن ابـابکـــــــر

مـردان بی همتــای دوران،حُـبِّ عـلـی میـراثـشــان بــود

روشــن دلان نــورقــرآن، تنهــــاعلی مولایشـــــان بــود

هرکس علی را درک می کرد دلدادهٔ  مردان مــرد است 

هرکـس علی را ترک می کرد، اوبا محمّـد درنبـرد است

دلتنــگ دیـــــدارمحـمّـــــــد، دل بــاعـلـی آرام می شـــــد

قــرآن شروعـش بـا محمّـــــد بـا یـاعلی اتمـــام می شـــد

هـرکــس کـه ازعمق دل وجان ، یـارنبیِّ مصطـفـیٰ بــود

محبــوبشـان بعـــد ازمحــــمّد، تنهــــاعلیِّ مرتضــیٰ بــود

96/6/4 


برچسب ها: اصحاب علی ع-مالک-ابوذر-و... ،

چهارشنبه 15 شهریور 1396

شیـدای علی

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب : الله .اهل بیت.چهارده معصوم.امامان شیعه.علیهم السلام ،

ای غــــم بـرودست ازدلـــم برداردیگـــر

ایــن روزهــا مــا را مــده آزاردیگـــــــر

مارا بس است هرروزوشب اندوه خوردن

مـا را چـه کـارآیــد به دنیــــا دل سپردن

ازداردنیــــا قلـب مـاهـا بی نصیب است

تنهــــا دوای درد ما صبــروشکیب است

آری سـرای ما به جــزویـرانه ای نیست

آواره ایم وسهـــــم مــا کاشانـه ای نیست

درقلب ما سرچشمـهٔ یک عشقِ جاریست

ازدولت آن عشق مـا را اعتـبــــاری ست

عشق علی برهرچه خواهی کارسـازاست

حُـبِّ علی حُـبِّ خــــدا،حُـب نمـــــازاست

حیـــــدرتمـــــام هستـی وجـان ووجــــودم

بی عشق  مـولایــم علـی آ دم  نـبـــــــودم

حیــــدرخدایی می کند امّـا خــــــدا نیست

مثــل علی خیبـــرگشــا، خیبـرگشــا کیست

ذکــــرعلـی زینت دهِ عـرش مُعــلّـیٰ ست

عالی ترین خلــق خـداونـــد تعـــالـیٰ ست

درسینهٔ ما یک دل ویک عشقِ تنهـــاست

عشق دل ما مـونـس وهمــراهِ زهــراست

ذکـــرلبانم روزوشـب جــــزیـاعلی نیست

ویرانه است آن دل که شیـدای علی نیست

نامـم علـی جانم علـی عشقـــــم علـی شــد

عشق علـی درروح وجانم مُنجِـــلـی شـــد

ازخاک پـاک مـرتضـیٰ مـا را سـرشتنـــد

آری مُـحـبّـــــان عـلـی اهـــــل بهشتـنـــــد

عهــــد خـــدا ومصطفـیٰ ختـــم کلام است

بـرعاشقـــان مرتضیٰ دوزخ حـــرام است

94رمضان  


برچسب ها: غیر-عشق علی-ولایت ،

الحـق دعاهای محمّـــــد مستجـاب شـــــد

روزی که آقــــای دوعالـم بوتـراب شــــد

با حُکم ایــزد درزمیــــن وآسمــــان فقــط

مولاعلی بهـــــرامامت انتخــــــاب شـــــد

برچیــده شـد دیگربساط اهـل شب پرسـت

ازنـوطلـــــوع عشق، سهــــــم آفتاب شـــد

ازدولـت نـام علی وحُرمـت حیــــــــــــدر

باریـدن باران رحمــت پُـرشتــــاب شــــد

وقتی علی برکُرسی عدل خـــــــدا نشست

دل هـا تُهـی ازدرد ورنـج والتهاب شـــــد

با ذوالفقارحیـــــــدری بُت هـا شکسته انـد

کاخ بلنــــد خــود پرستی ها خراب شـــــد

نـورعدالت باعلی ازنـوطلـــــوع کــــــرد

درآسمـــان ودرزمین یک انقـــلاب شــــد

هردل که ازعشق علی سرمست گشته بود

بـاعشق اوآســـــوده ازدرد وعذاب شــــــد

93


برچسب ها: بوتـراب -غدیر-عید ولایت ،

من با شمــا مشتـاق دیــدارخــــدا شــدم

ازخــــود  گذشتم  رهسپـارکبـریا شـــدم

می ســوختـــــم درآتـش عشـق مقـدّسـی

برگِــرد شمـع عشقتان  پروانه تا شـــدم

عشق شمـــا را خرج  این وآن نمی کنم

من با شما فارغ ازاین چون وچرا شـدم

با بال وپـرهای شکستـــه دل به تــودادم

تومرحمت کردی من اززندان رها شدم

آقـــــا زمیــن گیــرم به  اُمّیــــــد عنایتی

با چشــم گریان دست به دامان شما شدم

ا زرحمـت ولطـف خـدا مقبول ومشمولِ

فضل علی بن الجـــواد بن الرضّـــا شدم

شوق شمــا را داشتم جنّـت بهـــــانه بـود

تا با شما باشــم ازاین عالـم جــــدا شــدم

حُبّ شما گنـــج دل هـرکــس نمی شـــود

دست دعــــا برداشتـــم حاجت روا شــدم

شیـــدای شیـــدا پا نهادم درمسیـــــرعشق

در عاشقی به رنــج وسختی مبتـلا شـدم

گنجینه ی دنیا نصیبـم شـــد چــه فـایـــده

دیـدم که بی حُـبّ ولایـت بی نــوا شـــدم

این لطـف آقا وامامم حضرت هادی ست

بـا سـروران آسمـــــانی آشنـــــا شــــــدم


برچسب ها: علی بن الجـــواد- نقی-ولادت ،

چهارشنبه 15 شهریور 1396

منم زینب س

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :محرم.عاشورا.یاران حسین ع ،

منم زینب ،اسیــرم دست وپا بسته به زنجیــــرم

خــدا را شکر می گویم، اسارت گشتـه  تقـدیـرم

نشان ازغیـرت او بـود همــان بـود ونبـــود مـن

نگاه خیــــره ی عبّٰــاس به  رُخســار کبــود من

من وقلبی که  می سـوزد ز داغ دوری اصغـــر

من و چشمی که می گرید زهجـــران علی اکبر

من و سرهای آزادان به  روی نیـــزه ی دشمـن

من و ایـن فاصلـــه  ٱفتــادن  بیـن  حسین و من

سِـرِعبّٰــاس بـرنیــــزه  شبیــــه  مـاه  تابان بـود

وبرلـب های خونیـــن حسیــــن آیات قـرآن بـود

رقیّــه ازعطـش بی جا ن، بیا عمّــــه نمی گویـد

رباب حرفی دگراز طفـل شـش ماهه  نمی گوید

من و کُنج خرابه روز وشـب با غصّه سرکردن

من وازهـرطـرف سیلی و شلّٰاق ازقفــا خوردن

نشسته دیده درخون ودل ازاندوه صدچاک است

دلم دلتنگ دلداری،که بی سرخفته برخاک است

 


برچسب ها: زینب س- دختر امام علی --عمه ی سادات ،

یه یاعلی بگـوبروبه عرش کِبـــریا برس

شکسته بال وپربیا به ساحل خــــدا برس

نترسی ازکسی ،اگر،علی نگاهــدارتوست

تمام لحظه هاعلی همیشـه درکنـارتوست

اگــــرعلـیِ مرتضـیٰ شــــود پناهگـاه تـو

بدان به حـق مصطفیٰ خــدا شود پناه تـو

بیا به عشق یاعلی بخوان دعای خویش را

به حق مصطفیٰ بده قسم خدای خویش را

خـــدا به تو نظـر کنــد به اعتبار مرتضیٰ

قسم که رد نمی کند خدا دعای مصطفی

علی اگــــردعــا کنــــد ثنـا قبول می شود

به نام نامی علـی دعــا قبــــول می شــود

دعا به ذکراهل بیت بدان که رَد نمی شود

دعای شیعــه ی علی که مُسترد نمی شود

اگــــربه ذکـــریاعلی شروع شود پریدنت

چه سهل می شود قسم به آسمان رسیدنت

65/6/30


برچسب ها: ذکراهل بیت- امیرالمؤمنین-دعا ،

تعداد کل صفحات: 51 ... 3 4 5 6 7 8 9 ...

ابزار های وب فارسی ، نایت اسکین - کد مترجم گوگل