پنجشنبه 15 مهر 1395

دردسالمندان2

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :غزل اجتماعی.پندنامه ،

آخـرچــرا مـــادربه جای گـریه می خنـدی

ازبغض تـوپیـــــداست که دلتنگ فرزنــدی

اِنگاریـادش رفـتـه است آن بی کسی ها را

احســاس وعشق مـــــادرودلـواپـسی هـا را

یادش نبــود ازدولـت اشک تـومی خنـدیـــد

گهـــواره اش با دست لـرزان تـومی جُنبیـد

یـادش نبـــــود آن عشق هـای مــادرانـه را

یـادش نبـــــود آن بوســـه های کـودکانه را

این لحـظـــه های آخرعُمــرت صدایش کن

شایـد خــــدا اورا به بخشـــد تـودعایش کن

بـا تـارِ مـــوی مــادران دنیــا بـرابـرنیسـت

نزد خـــدا درمَرتبت هم شــأن مــادرنیسـت

آن قــدرنشنـــاسی کـه مــــادررا برنجـــانـد

اورا خــــــدا درآتــش قهــــرش بـســـوزانـد

یک ذرّه قلـب مـــــادری را گـــربیــازاریـم

نـزد خــدا فـــردا چه جـای بخشـشی داریـم

تا زنده است افسوس قـــدرش را نمی دانی

ســـودی نـدارد بعـــــد ازاودیگــــرپشیمـانی


برچسب ها: فرزندغیرت ،

دوشنبه 1 خرداد 1396

شکایت مرگ

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :غزل اجتماعی.پندنامه ،

کـــنار شمــــع  روشـن برمـــزاری

نشستم نیمه شب با یک دل تنگ

زبـــانم  را به شــــکوه بـاز کــــردم

از این دنــیای پر حیــــله و نـیــرنگ

شــــــــنیدم ناگـــهان بانگ غریبــی

تـــــمام پیکــــرم در لــــرزه افــــــتاد

دلـــم ترســـید از آن بیـــگانه آهنـگ

دلم در سیـنه ام از ترس جــــان داد

منـــم  آن  قبـله گاه  آخریـنت

هـمان بازیچه ی عشق نهانی

هــمان که گوهـر پاکش ربودی

هــمان که مـرد از نامــــهربـانی

کــــجایی این طـرف بنـــگرمنـم من

چه شـد آن گفتــــگو های شــــبانه

چه شد آن لحظه های ناب مسـتی

چه شد آن عهد عشــــق جــاودانه

من از این گفت وگو حیرت نمــودم

زدم فـریـــاد و بر زانو  نشـــــستم

دلم در آتــــش غم شـــعله ورشـد

شبیه شاخه ی تردی شکــــستم

دلــم از غصــــه و ا نــدوه پر شــــــد

به چشم خیس من او خنده می کرد

به من باحسرت و با شکوه می گفت

نــــرو ای بـــا وفـــــا  برگـــرد  برگرد

من از شرم و خجالت گریه کردم

از آن بیداد و آن ظلم و شـــقاوت

و گفتم ای خدا هستم پشیمان

تباه شدعمر من در  بند شهوت

به بخش ای مالک جان های خسته

ذلــــیلم،روســـیاهم،پرگنا هـــــــم

در این ظلمت سرا تنـــهام مگــــذار

تـو ای تنـــــها امــید و تکـــیه گاهم

84آذر


آن که میراثـش دراین دنیـا عدالت بود رفت

شادمان ازرفتنش تا خانه  ی معـبـــود رفت

تکیه گاهی مـانـدنـی بـود ودریـغ ازحال مـا

آن که ازهرمشکلی صدهاگره بگشـود رفت

نخــل ها مدیون اشک سرخ چشمانش شـدن

آن کـه ازدست جفــا یکدم نمی آســـود رفت

آن کـه وقت گریه ی چشمــان دریایی شــده

شادی بی غش به دل های غمین افزودرفت

باغبان گل های خود را داد دست سرنوشت

تا ببینــد بـازروی یاس را خـشـنـــــود رفت

مشعــل ره آشنایی بـود ومهــــرافشان چشـم

آن کـه بـا اوشــدهویدا ساحل مقصــود رفت

رهنمــــای قلّـــه های معرفت با صــد دریغ

آن کـه ما را آشـــنا با شاهراه بنـمـــود رفت

روزنی درپیلـه پیـــدا کرد وچون پروانه ای

کهکشان عشق را با پای دل پیـمـــود ورفت

 

93


برچسب ها: علی (ع). امیرالمؤمنین ،

دوشنبه 1 خرداد 1396

زادگاه من

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :سپید و نو( اجتماعی) ،

کجاست آنجاکه آبی بیکرانش پرگوهر

ودرهای غلطان

ازسینه ی ستبرراست قامتان پربرفش

آیینه های جاری در دشت اند

آنجاکه شمال وجنوبش آبی بی کرانه اند

کوه هایش عنقا پـسـند

و سروهایش همیشه سربلـند

وسبزرا

         وسفیدرا

                     وسرخ را

آزادگانش

                شـقایـقانش

                           نرگـسانـش

کـفن افتـخار می دانند

آنجا که بیـشه هایش درتکبـیر

ومرغ هایش طلایه دارمناجات سحرگاهانـند

آنجا که کرداروپندارورفتـارشان

سرچشـمه ی همیـشه جاریست

و باوراصیل مردمانـش

ایثاروآزادگی وشهادت است

وخونشان

چشمه ی همیشه جوشان غیرت است

آن سبز

          آن سفید

                     آن سرخ

زادگاه من است

اینجا ایران  عشق من است

93آبان


برچسب ها: ایران عشق من ،

شنبه 30 اردیبهشت 1396

رییس جمهور پیروز(حسن روحانی)

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :غزل اجتماعی.پندنامه ،دوباره آمـــــدی بیــــــا و با وفــــــــا باش
به یادوعده هاکه داده ای به ماباش
به روی شــــــانه های ما، ســــوارِ پیروز
شکــــــوه عشق را ببین و با صفــا باش
تــو چنـــــد سال پیـــش رو بزرگ مـایی
برای هر گلـــــو  گرفته ای ،صـدا باش
رسیـــــــده بر بلنــــــــدی ریاست خلـق
به یاد نان سفــــــره های بی غذا باش
تو را خطاب می کنــــم به حکـم قرآن
به یـاد مـردم فـقیـــــــــــــــر بی نـوا باش
فقیــــــرها تو را به کهکشــان رساندند
بیـــا و بی خیــــــال قــُوم اغنیــــــا باش
برای زخــــم های کهنه ای که داریم
به خاطــرخـــــــدا بیـا دمی شفـــا باش
بزرگ ما، عزیز ما، رییس جمهـــــــــور
بترس از خدا ،همیشه با خـــــدا باش
نگــاه کن به سیــــــل پُر خروش ملّـت
پنــــــاه هر غریب و یار آشنـــــــــــا باش
مبـــــــــارک  تـو  بــاد  کـرسی ریاســـت
 به فکــر صــد هزار درد بی دوا باش 
تو ذوالفقـــــار مرتضـی بدست داری
بیـــــا و مُشت بر دهان اشقیـــــا باش
چـــرا علی هنوز ،زنده در زمان است
به غیــرت علی قسم که بی ریا باش
   برچسب ها: خطاب به حسن روحانی ،

شنبه 30 اردیبهشت 1396

آقا حسین بن علی (ع)

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :محرم.عاشورا.یاران حسین ع ،

سلطان ما دردوجهان آقا حسین است

عشق زمین وآسمــان آقا حسین است

هـم دلبــرِ دُردانـه ی اهـل زمین، هـم

دلدارهـرعـرش آشیان آقا حسین است

درکشـــوراهــل جنــون ای اهـل دنیـا

لیلا رُخ مجنـون دلان آقا حسین است

آن پاره پاره بی کفـن ٱفتـــاده بی ســر

لب تشنه بـرآب روان آقا حسین است

سـرمنــزل مـردانگی، آقــا ابوالفـضـل

مـرغ شرف را آشیان آقا حسین است

هرگزنشـد احسـاس درد بی کسی هـا

درمان درد بی کسـان آقا حسین است

حبّ حسین ،حبِّ نمــاز، حبِّ خداوند

عشق تمـام شیعیـان آقـــا حسین است

93


برچسب ها: یار بی کسان .فرزند پیغمبر اسلام .پسر فاطمه س ،

شنبه 30 اردیبهشت 1396

رنج قفس

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :عاشقانه ها. چارپاره-غزل-ترانه- ،

 

روزگاری من عــــــقابی بودم

دیگه ازدست خودم خسته شدم

تیرعشقی به دلم جا خوش کرد

دل اســیرش شد و وابسته شدم

واسه ی دونه ی خالی مشکین

بی خــــبر درتله اش ٱفتـــــادم

بـال پــرواز مــرا زخــمی کرد

خـنده ها کرد به من صـــــیادم

روزها شب شد وشبها شد روز

قلب اوبی خـــبرازحـــال مـــنه

پرکشــــیدن دیگه ازیـادم رفـت

خــونی وزخــمی پر وبال مـنه

دل بـه اودادم ومـونـدم تو قـفــس

کــاش دلم عشق  ونیاموخـته بود

بی خـــبر رفت  و نـدیــدم او را

دل به یک عشق دگر باخـته بود

سخت بود دوری ودل کـندن از او

آخـــــــــر از دام  دل  آزاد شـــدم

عــشق شو من به خــــود پس دادم

بـــاز تــا اوج  شـــکوه بـــال زدم


برچسب ها: بی خبر از حال من . ،

جمعه 29 اردیبهشت 1396

ناکجا آباد عشق (13)

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :متن ادبی ودل نوشته .اجتماعی. ،

هستند قطره های بارانی که ازخاک عبورکرده ودرچشمه ها فرود می آیند وازدِل سنگ های سخت گذشته به قلب زمین رفته دوباره می جوشد وزندگی بخش می شود.بعضی گل های زیبا هستند که لبت را خونین می کنند درحالی که ازبوی خوش آن ها سرمست ومدهوشی .شهد جانش را به زنبورداده بلبل وپروانه را درآغوش می کشد.وبه دورازچشم باغبان دلربایی می کند.واین است سرآغازخیانت گل به عشق بی آلایش باغبان عاشق.


برچسب ها: خیانت گُل ،

جمعه 29 اردیبهشت 1396

این بار

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :عاشقانه ها. چارپاره-غزل-ترانه- ،

شـایـد ایـن بارحقیقـی باشـــه

گفتـــه ای از تهِ دل عاشقمی

خودم وازتو نمی گیرم چون

بازنمی خوام که دلت تنهاشه


جمعه 29 اردیبهشت 1396

زخم کاری

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :عاشقانه ها. چارپاره-غزل-ترانه- ،

روزی میـان قلـب مـن عشقی جـوانـه زد

سرتا به پا لرزیدم ازخود بی خبـــرشــدم

هرجا که می رفتم جلـوی چشم هایم بــود

هرجا که اومی رفت با اوهمسفـــرشــــدم

اول بـرایــم  نازها می کــــرد با غـــرور

باعشوه دست رَد به روی سینه ام می زد

کم کم نگاهـش با دل من مهــــربان ترشد

مرهم به زخـــم کهنه ی دیرینه ام می زد

آسان نبـــود این دوستی مشکل بدست آمد

با خـون غیــرت با توـپیمــان وفـا بستـــم

ازدوری توروزوشب ها گریه می کــردم

امــروزاگــــرازعشق توخندان وسرمستـم

ایـن دوستی ٱوج حســادت های مردم شـد

آغازحســــرت های بسیــــاررقیبـــان بود

مردم به عشق مافقط افسوس می خوردند

چشم حسود ازخنده ی ما اشک باران بود

مردم بـرای مرگ عشـق من دعــا کـردند

رؤیایشــان  دوری  مـن از نازنینـــم بــود

آخـرجدا شد ازمن وچشمان خـود را بست

اواولیــن محبــــــوب وعشـق آخرینـم بـود

94  


برچسب ها: چشم حسود ،

الســلام شــاه شهیـــد تشنـه لب

الســلام ای فخـــردین شاه ادب

السـلام ای ازتوروشن ماه شب

الســـلام ای کشته ی جوروجفا

الســـلام ای سـربُـریــده ازقفــا

الســـلام سلطان دین خون خـدا

الســـلام ای نـورقلـب فاطمــــه

الســـلام اُخّ الشهـیـــــد القمــــه

الســـلام ای هستی هست همــه

الســلام عبّاس ای دورازوطـن

الســـلام عبّــــاس شاه بی کفـن

الســلام عبّاس ای صـدپاره تن

الســـلام ای یاس پرپرالـســلام

الســـلام عباس حــیدرالســـلام

الســلام سرداربی سرالســــلام

الســلام فرزند شمس الزّاریات

الســـلام ای مظهـــروالعادیات

الســـلام شـاه قتیــل العبـــرات

94


برچسب ها: کربلا.شهید تشنه لب ،

الســــلام ای زینـت دوش نبی

الســـلام ای نورچشمــان علی

الســــلام آقــا تـوجـان زینبــی

الســـلام پـورامیــرالمـؤمنـیـن

الســـلام ای رحمـت اللعالمین

السلام ای ازتوزنده روح دین

الســـلام بابای اصغرالســـلام

الســـلام سبـط پیمبــرالســـلام

الســـلام فرزند حیــدرالســلام

الســـلام نـوردوعیـن مرتضی

الســلام فرزند دخت مصطفی

الســـلام ای تکیــه گاه مجتبی

الســـلام دارالشفـــا دارالنعیــم

الســـلام راه صــراط المستقیم

السلام ای درصـراط حق مُقیم

الســـلام آقـا تـو برعالـم سری

السلام ای درشجاعت حیـدری

الســـلام ای غیـرت پیغمبــری

 94


برچسب ها: ابا عبدالله ،

جمعه 29 اردیبهشت 1396

قربانی عشق

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :عاشقانه ها. چارپاره-غزل-ترانه- ،

درعشق تو سرگشته در صحــرای حیرانی منم

دیوانه ی تنــهـا نشـین با چـشــم ـبارانی مـنـم

بی اعـتـنـــا بر حال مـن آن ساحـل زیـبـا تـویـی

مـوج نشـستـه در  دل دری ای طــوفـانی مـنـم

د رحسـرت دیـدار ت و خـون جگــر ها خـورده ام

یاری کـه آن را عاشــق دیـوانه می خوانی منـم

از آسمــان دل کنـدم و در دام تو گشـتـم اسیــر

آن  مـرغ بی بـال و پـر و تـنــهـا و زنـدانی مـنــم

هی نه شنـیدم از تو و هی بی وفـایی دیـده ام

آن عـاشـقی که ذرّه ای قدرش نمی دانی منـم

از آتـش ســوزان عشــق دل  ذرّه  ذرّه  آب شــد

قلبی که ازدست توسوخت درسینه پنهانی منم

از خواهـش چشمـان مـن بـاور نکــردی حرف دل

عشقی که پیش پای خود،کردی تو قربانی منـم


برچسب ها: بی وفایی .جدایی .نا سپاس ،

پنجشنبه 28 اردیبهشت 1396

نازنینم

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :متن ادبی ودل نوشته .اجتماعی. ،

نازنینم چه بگویم.من تنها بودم وتوخنده هایت را با دیگران قسمت می کردی.من تنها بودم وتورا فقط درعالم رؤیا ودرخیال خام همراه می دیدم.توهم همان جنسی. جنس همان هایی که درحرف بهترین اند ودرعمل جفاکارودروغکو وبدترین اند.توبه فریاد قلبت بی اعتنایی.وبه حُکم احساس نابالغت ، و نیازهای زودگذر، مرا مَرکب خوبی برای سواری می بینی .ومن فردای نزدیکی را به تماشا نشسته ام که بی اعتنا ازکنارم عبورمی کنی.توناآمده عشقت را با دیگران قسمت کردی یک لبخندگاه گاهت را باجی قرارداده ای برای به بند کشیدن من.ولی این دوستی نیست. خدا نگهدار


برچسب ها: خدا نگهدار ،

پنجشنبه 28 اردیبهشت 1396

احساس شیرین

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :عاشقانه ها. چارپاره-غزل-ترانه- ،

احســاس شیرینی سـت همـراه تـوبـودن

دیوانی ازچشمــــان شهـــلایت سـرودن

رؤیـای بـا تـوبـودن اوج حســـــرت من

درراه عشق توچه زیباست جان سپردن


پنجشنبه 28 اردیبهشت 1396

انتخابات یعنی چه ؟

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :متن ادبی ودل نوشته .اجتماعی. ،

انتخابات فرصتی برای بیان نظرات و  خواسته هایی  است که مجالی برای تک گویی ندارند .انتخابات بیان آرزوهای یک ملت است .آرای یک ملت، قطره های بارانی است که دریایی خروشان را مواج می کند. هر برگه ی رأی، جویباری روان است که به سیلابی جوشان بدل می شود و برای تکیه زدن در ساحل آرامش و امنیت باید امروز با حضور خود ، فردایمان را بسازیم . مهم است ناخدایی کشتی میهن خود را به یک مدیر و مُدبّر بسپاریم .اما مهم تر از آن سوار شدن بر این کشتی در حال حرکت است .آراء ما، بلیط سوار شدن برآن کشتی است. من رأی می دهم تا ایرانی باقی بمانم .تا بگویم من نیز هستم .تا در فردای پیش روی خود شریک باشم . 


برچسب ها: ارزش رأی من .من هستم ،

تعداد کل صفحات: 23 1 2 3 4 5 6 7 ...

ابزار های وب فارسی ، نایت اسکین - کد مترجم گوگل