پنجشنبه 15 مهر 1395

دردسالمندان2

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :

آخـرچــرا مـــادربه جای گـریه می خنـدی

ازبغض تـوپیـــــداست که دلتنگ فرزنــدی

اِنگاریـادش رفـتـه است آن بی کسی ها را

احســاس وعشق مـــــادرودلـواپـسی هـا را

یادش نبــود ازدولـت اشک تـومی خنـدیـــد

گهـــواره اش با دست لـرزان تـومی جُنبیـد

یـادش نبـــــود آن عشق هـای مــادرانـه را

یـادش نبـــــود آن بوســـه های کـودکانه را

این لحـظـــه های آخرعُمــرت صدایش کن

شایـد خــــدا اورا به بخشـــد تـودعایش کن

بـا تـارِ مـــوی مــادران دنیــا بـرابـرنیسـت

نزد خـــدا درمَرتبت هم شــأن مــادرنیسـت

آن قــدرنشنـــاسی کـه مــــادررا برنجـــانـد

اورا خــــــدا درآتــش قهــــرش بـســـوزانـد

یک ذرّه قلـب مـــــادری را گـــربیــازاریـم

نـزد خــدا فـــردا چه جـای بخشـشی داریـم

تا زنده است افسوس قـــدرش را نمی دانی

ســـودی نـدارد بعـــــد ازاودیگــــرپشیمـانی


برچسب ها: فرزندغیرت ،

سه شنبه 6 تیر 1396

دل آزار

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :تک جمله .غزل وترانه ی عاشقانه ،

باعث آزارم ازبس روزوشـب شــد، یـارمـن

بس که یارم روزوشب شـــد باعـث آزارمـن

درزمین هرکس خبرداردتعجّب نیست نیست

آسمان هــــم آشنــــــا شــــد با غــم بسیارمن

هستـیـــم را بـاخـتــــم درراه عشـق ایـن وآن

تـا ابـد ازدستشـــان پیچـیــــده شـد طومارمن

بعـــد ازعمــــری عاشقی یاری ندارم تا زند

مرهمی برزخــم های قلـب غصّــــه دارِ من

هی کِشد خنجرزن دزخم وکُند شکــوه به من

دیدنی ست ازدسـت آن دُردانـه حـال زارمـن

انتظارش می کشـــــم تا بازگــــردد پیش من

وعـده ی امـروزوفــــردا می دهد دلـــدارمن


برچسب ها: امروز و فردا ،

سه شنبه 6 تیر 1396

دور و نزدیک

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :تک جمله .غزل وترانه ی عاشقانه ،

چشـم ها برای با هم دیـدن به هـم نزدیک  شده اند

وگوش ها برای یکی شنیدن ازهم فاصله گرفته اند


سه شنبه 6 تیر 1396

قلب صد چاک

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :تک جمله .غزل وترانه ی عاشقانه ،

روزی که قلب من به قلب توگره خورد

عشق آم دوهـرکس بجـــزتودردلـم مُـرد

ازهـرچـه زیبــا درجهــــان زیبـاتـرینی

لب های تـویاقـوت وچشمــانـت زمُــرُّد

عمــری جـواب خواهـش ازتونه شنیدم

یک بـارمـن نـه گفتـــم وقلـب تــوآزُرد

افســـوس ازسـرمای تـردیـد ودورنگی

آخـــرنهــال عشقمـان ازریشـــه پژمرد


برچسب ها: دل خونین ،

شنبه 3 تیر 1396

فراموشی بدی

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :متن ادبی ودل نوشته .اجتماعی. ،

تلاش می کنم بدی ها را تا نهایت نابودی فراموش کنم. دروازه ی خاطراتم را بر بدی ها می بندم. زندگی خویش را با یادآوری بدها تلخ نخواهم کرد. در جواب بدی ها بهترین پاسخ من این است که خودم را از آنان پس می گیرم. خوب ها را ستایش می کنم و تمام هستیم را اگرچه روشنی کم نور شمعی باشد تقدیم می کنم. باخوبی وبرای خوب ها مُردن یعنی زندگی جاودان داشتن .با بدی وبرای بَدها مُردن ، یعنی تا نهایت پوچ شدن .


شنبه 3 تیر 1396

پاییز

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :متن ادبی..دلنوشته .عاشقانه ،

پاییزمی شکند، فنامی سازد ومی میراند.درختان را،اُمید را وعشق را.پاییز،سبزبرگ های بهارآشنا

را درقاموس تک برگ های خزان زده جاری می کند .پاییز،این راهزن بزرگ عشق با پستی تمام

 ننگ اسارت دربرابرتند باد حوادث را می پذیرد.ودرس هجران را به شاخه های عُریان می آموزد

.برگ های عاشق درزیرپای عابران پیاده با بی رحمی ناخواسته ای نابودمی شوندومی میرند.من

صدای ناله های مددخواهانه ی آنان را درواپسین لحظات عُمرشان می شنوم.ولی افسوس من هم

تک برگی خزان زده درقربانیان پاییزم.بادهای سرد با جنونی ناگفتنی برگ های بی نوا را ازشاخه 

های دیرآشنا جدامی سازنندوبه وادی نیستی رهسپارمی کنند واین گونه باردیگرقصّه ی محبّت نیمه

تمام ماند. جمعه 2 تیر 1396

سلاخی انسانیت

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :سپید و نو و غزل ( اجتماعی) ،

باز زندگی در سایه ی توَحُّش
باز قانون مرگ آفرین جنگ
شیون کودکان فریاد دادخواهی ست
و ضجِّه ی زنان نهایت بی پناهی ست
پیکرهای  لگدکوب
هدف تیرهای سرخ آتشین مزاج
انفجار رَعد در آسمان سینه ها
بارانی از خون
بُرج های مِه گرفته از باروت
و این همه لاشه ی پاره پاره
هدیه ی کسانی ست که
تنازع بقاء داروین را
مشق زندگی نکبت بار خود می دانند
آن جا که خدا فراموش گشته است
انسانیت سلاخی می شود


برچسب ها: ترور انسان.وحشت جنگ ،

جمعه 2 تیر 1396

فلسطین

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :سپید و نو و غزل ( اجتماعی) ،

ما با حسرت به دنیا آمدیم
حسرت دیدنی هایی که شنیدیم
حسرت شنیده هایی که ندیدیم
در خواب سحرگاهان
چقدر به رؤیایم نزدیک می شوم
به وضوح می شنوم آواز مرغان را
در لابه لای جنگل های زیتون و بلوط
زمزمه ی روح نواز کارون
برف های دماوند
اُستواری را به من آموخت
در این سبزستان با صلابت
نخل هایی سایه گُستر، میزبان خسته دلان اند
دیگر از تُندبادهای مرگ آور خبری نیست
وسبزه ها به دور از سُموم بادآورد
رهایی را بو می کشند
ای کاش به خواب ابدی فرو می رفتم
و زخم بِسترم خوب نمی شد
افسوس که جنگلی زیتون پشت سر تشنه مانده اند
باید رفت
ای کاش فلسطین ایران بود
ای کاش ایران فلسطین بود


برچسب ها: روز قدس ،

پنجشنبه 1 تیر 1396

مرگ فرهاد

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :متن ادبی..دلنوشته .عاشقانه ،

کتاب عشق راپایانی نیست جزمرگ

...............................

هرکس برای چیزی آفریده شده است ، توبرای من

.............................................................

عشق من مثل باران است.هرکس بقدرلیاقتش سیراب می شود

...............................................................

عشق زندگی شیرین نیست مرگ فرهاداست


برچسب ها: کتاب قطور عشق ،

پنجشنبه 1 تیر 1396

علمدار چه شد

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :محرم.عاشورا.یاران حسین ع ،

درلشکرحق امیروسردارچه شد

فرزند علی حیـــدرکـرّارچه شد

آمـد چوحسین زینب ازاوپُرسید

عبّاس، برادرم، علمــدارچه شد

 


برچسب ها: عباس ع ،

چهارشنبه 31 خرداد 1396

من کیستم؟ 5

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :متن ادبی ودل نوشته .اجتماعی. ،

من چشمه ساری ساکنم که پشت سد ِّبلند دلسردی وناکامی محبوس مانده است.ودرآرزوی رسیدن به وُسعت سبزینی ،لحظه شماری می کند.آیا دستی هست تا باهمتِّ مردانه سَد شکن شود وبه جاری شدنم کمک کند.


برچسب ها: کیستم ،

چهارشنبه 31 خرداد 1396

مرگ دل

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :سپید و نو وچارپاره و... عاشقانه ،


ای نازنین یادی کن ازدلــداده ی خـود

جـزیـاد تـودرقلـب من یاد کسـی نیست

تا لحظه های مرگ دل چیــزی نمـانده

معنای بی توزندگی کردن بگو چیست


برچسب ها: زندگی بی تو ،

سه شنبه 30 خرداد 1396

عشق

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :متن ادبی..دلنوشته .عاشقانه ،

عشق دروغی مثل موج دریا زودگذراست

عشق حقیقی مثل کوه ، همیشگی است

...................................................

عشق دروغی کوه یخ هم که باشد زود ذوب می شود

عشق حقیقی رودخانه ای همیشه جاری است

..........................................................

بدون عشق زنده هستم باعشق زندگی می کنم


برچسب ها: حقیقت عشق ،

سه شنبه 30 خرداد 1396

مادر شهید مدافع حرم

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :سپید و نو و غزل ( اجتماعی) ،


عمـــــود پرچـم زینب ، ستـــون جان فرزنـدم
و با خـون حسیـن آمیخت ، خون سرخ دلبنـدم
فراق مادر و فرزند هزاران مثنـوی درد است
درون از اشک دریایم اگـــر با درد می خنـدم
چه خوشبختم منِ مادر، تجارت با خــدا کـردم
شــــد اسماعیـل من صـــد پاره تقـدیم خداوندم
خـــدا را شُکـر فرزندم شهیـد کوی زینب شـد
هزاران آفـریـن  بر غیـرت کــــــوه  دماونـدم
به پاس حُرمت زینـب، همه جان بر کف آماده
منـــــم  در پاســــــداری از حَـرم با توهمانندم
فـــدای حرمت کوثر . نثــــار دختـــر حیــــدر
تمـــام جرعه جان و قطــره خـون وبند ازبندم
به خون پاک فرزند شهیــدم می خورم سوگنـد
به شـوق انتقـامـش چادرم را بر کمــــــر بنـدم
همه چشــم انتظار یوسف زهـــرا کفـن پوشیـم
چه زیبا نقـش بسته نام مهــــدی روی سربنـدم


برچسب ها: مادران شهدا. ، مادران مدافعان حرم ،

دوشنبه 29 خرداد 1396

سیلی ملت ایران

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :سپید و نو و غزل ( اجتماعی) ،

ایـران همگـی یک تـَنِ واحـد شده است
هشدار! سپاه به سیـــم آخــــر زده است
یک چنــــد صبــــاح سرفـرازی کردیـد
یا با دُمِ  شیـــــر اگــــر که بازی کردید
بیـــــدار بمانیـــد ، جواب نزدیک است
هشیــــار بخوابیـد که شب تاریک است
از شعله ی  ذوالفقـــار، شب روز شود
بر خرمـن داعـش، آتـش افـروز شـــود
پاســـخ به  تـرقّــه بازها ، آتــش ماست
شش موشک ذوالفقارِداعش کُشِ ماست
این سیــــلی  دسـت  ملّـت  ایـران است
این سیلی به صورت ملِک سلمان است

(نوش جان داعش وداعش پروران)


برچسب ها: ذوالفقار انتقام ، انتقام خشم.. خشم نرم سپاه ،

دوشنبه 29 خرداد 1396

بی تاب

   نوشته شده توسط: علیرضا امنیه برازجانی    نوع مطلب :سپید و نو وچارپاره و... عاشقانه ،

وقتی چشمه ای با دورترین فاصله ،کویری را لاله زاران می کند

چراقلب های دورازهم بی تابند

..... ..............................

بیچاره ترازمن به رَهِ عشق کسی نیست

جـزمُردنِ ازعشق تـوما راهـوسی نیست

هـرچنــد که یک جان نبُـود لایق عشـقت

بایـد که ببخشـیـــد کـه بیشـم نفسـی نیست


تعداد کل صفحات: 29 1 2 3 4 5 6 7 ...

ابزار های وب فارسی ، نایت اسکین - کد مترجم گوگل